Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 184/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Částka 90/2018
Platnost od 23.08.2018
Účinnost od 01.01.2019
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

184

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. července 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Vláda nařizuje podle § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, se mění takto:

1. V příloze se vkládají nové body 1 a 2, které znějí:

1. Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

2. Informace obsažené v seznamu znaleckých ústavů podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

Dosavadní body 1 až 11 se označují jako body 3 až 13.

2. V příloze se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

4. Obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění k činnosti obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací“.

Dosavadní body 4 až 13 se označují jako body 5 až 14.

3. V příloze se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

7. Informace obsažené v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů“.

Dosavadní body 7 až 14 se označují jako body 8 až 15.

4. V příloze bodě 9 se slova „o zaměstnanosti,“ zrušují.

5. V příloze se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní:

10. Informace obsažené ve školském rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou data narození ředitele školy nebo školského zařízení“.

Dosavadní body 10 až 15 se označují jako body 11 až 16.

6. V příloze se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

12. Informace o léčivých přípravcích s omezením výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský předpis s omezením, informace o léčivých přípravcích s možností výdeje bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením a informace o vyhrazených léčivých přípravcích obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dokumentů do této evidence vkládaných“.

Dosavadní body 12 až 16 se označují jako body 13 až 17.

7. V příloze se za bod 13 vkládají nové body 14 až 18, které znějí:

14. Informace obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

15. Informace obsažené v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

16. Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

17. Informace obsažené v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů

18. Jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firma, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u fyzické osoby a obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u právnické osoby obsažené v registru směnárníků podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací“.

Dosavadní body 14 až 17 se označují jako body 19 až 22.

8. V příloze se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:

21. Informace obsažené v Registru zdravotnických prostředků podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů“.

Dosavadní body 21 a 22 se označují jako body 22 a 23.

9. V příloze se na konci bodu 23 doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

10. V příloze se doplňuje bod 24, který zní:

24. Informace bez jejich předchozích změn obsažené v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru vedeném podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, a to

a) jméno, popřípadě obchodní firma, adresa bydliště, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u fyzické osoby samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,

b) obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u právnické osoby samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru,

c) jméno, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, u fyzické nebo právnické osoby zahraničního zprostředkovatele“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru