Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 164/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Částka 85/2018
Platnost od 14.08.2018
Účinnost od 01.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

164

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. července 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

(2) Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, a podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, na obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti specialistů je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.

2. V příloze č. 1 položka 1 včetně nadpisu zní:

„1. Všeobecná sestra
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Intenzivní péčeSestra pro intenzivní péči
2Perioperační péčeSestra pro perioperační péči
3Intenzivní péče v pediatriiDětská sestra pro intenzivní péči
4Ošetřovatelská péče v interních oborechSestra pro péči v interních oborech
5Ošetřovatelská péče v chirurgických oborechSestra pro péči v chirurgických oborech
6Ošetřovatelská péče v psychiatriiSestra pro péči v psychiatrii
7PerfuziologiePerfuziolog
8Transfuzní službaSestra pro péči v transfuzní službě
9Domácí péče a hospicová péčeSestra pro domácí a hospicovou péči
10Ošetřovatelská péče v geriatriiSestra pro péči v geriatrii“.

3. V příloze č. 1 se za položku 1 vkládá nová položka 1a, která včetně nadpisu zní:

„1a. Dětská sestra
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Intenzivní péče v pediatrii a neonatologiiDětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii
2Perioperační péčeDětská sestra pro perioperační péči
3Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatriiDětská sestra pro dětskou a dorostovou psychiatrii
4Domácí péče a hospicová péčeDětská sestra pro domácí a hospicovou péči
5Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborechDětská sestra pro péči v klinických oborech
6PerfuziologiePerfuziolog“.

4. V příloze č. 1 položce 2 bodě 2 se slova „v gynekologii a porodnictví“ zrušují.

5. V příloze č. 1 položce 2 se doplňuje bod 4, který zní:

„4PerfuziologiePerfuziolog“.

6. V příloze č. 1 položce 4 se bod 6 zrušuje.

Dosavadní body 7 až 10 se označují jako body 6 až 9.

7. V příloze č. 1 položka 5 včetně nadpisu zní:

„5. Zubní technik
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Fixní a snímatelné náhradyZubní technik pro fixní a snímatelné náhrady“.

8. V příloze č. 1 položce 8 se doplňuje bod 2, který zní:

„2PerfuziologiePerfuziolog“.

9. V příloze č. 1 položky 9 a 10 včetně nadpisů znějí:

„9. Nutriční terapeut
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Výživa dospělých a dětíKlinický nutriční terapeut
10. Biomedicínský technik
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1PerfuziologiePerfuziolog“.

10. V příloze č. 1 položce 11 se doplňuje bod 3, který zní:

„3PsychoterapiePsychoterapeut“.

11. V příloze č. 1 nadpis položky zní „Logoped ve zdravotnictví“.

12. V příloze č. 1 položce 13 se body 2 až 5 zrušují.

13. V příloze č. 1 položce 15 se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 4 až 9.

14. V příloze č. 1 položce 16 bodě 2 se slova „Klinický inženýr pro perfuziologii“ nahrazují slovem „Perfuziolog“.

15. V příloze č. 1 se doplňují položky 20 a 21, které včetně nadpisů znějí:

„20. Zrakový terapeut
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Klinická zraková terapieKlinický zrakový terapeut
21. Adiktolog
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Klinická adiktologieKlinický adiktolog“.

16. Název přílohy č. 2 zní: „PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DŘÍVĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OZNAČENÍ ODBORNOSTI SPECIALISTŮ“.

17. V příloze č. 2 se v názvu čtvrtého sloupce tabulky slova „k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „k nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/2018 Sb.“.

18. V příloze č. 2 se v názvu pátého sloupce tabulky slova „k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „k nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/2018 Sb.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Specializovaná způsobilost získaná studiem v oborech specializačního vzdělávání ošetřovatelská péče v pediatrii, komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii a v oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, zůstává nedotčena.

2. Do specializačního vzdělávání v oborech komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii nebo do oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, lze zařadit pouze uchazeče, který podal žádost o zařazení do specializačního vzdělávání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Uchazeč, který byl zařazen do oboru specializačního vzdělávání podle věty první a zahájil studium přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, dokončí specializační vzdělávání v tomto oboru stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

3. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perfuziologie s označením odbornosti specialisty sestra pro klinickou perfuziologii, klinický technik pro perfuziologii nebo klinický inženýr pro perfuziologii stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se považuje za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru perfuziologie s označením odbornosti specialisty perfuziolog podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

4. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perioperační péče v gynekologii a porodnictví s označením odbornosti specialisty porodní asistentka pro perioperační péči stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se považuje za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru perioperační péče s označením specialisty porodní asistentka pro perioperační péči podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Přesunout nahoru