Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 164/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Částka 85/2018
Platnost od 14.08.2018
Účinnost od 01.09.2018
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

164

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. července 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

(2) Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, a podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, na obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti specialistů je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.

2. V příloze č. 1 položka 1 včetně nadpisu zní:

„1. Všeobecná sestra
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Intenzivní péčeSestra pro intenzivní péči
2Perioperační péčeSestra pro perioperační péči
3Intenzivní péče v pediatriiDětská sestra pro intenzivní péči
4Ošetřovatelská péče v interních oborechSestra pro péči v interních oborech
5Ošetřovatelská péče v chirurgických oborechSestra pro péči v chirurgických oborech
6Ošetřovatelská péče v psychiatriiSestra pro péči v psychiatrii
7PerfuziologiePerfuziolog
8Transfuzní službaSestra pro péči v transfuzní službě
9Domácí péče a hospicová péčeSestra pro domácí a hospicovou péči
10Ošetřovatelská péče v geriatriiSestra pro péči v geriatrii“.

3. V příloze č. 1 se za položku 1 vkládá nová položka 1a, která včetně nadpisu zní:

„1a. Dětská sestra
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Intenzivní péče v pediatrii a neonatologiiDětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii
2Perioperační péčeDětská sestra pro perioperační péči
3Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatriiDětská sestra pro dětskou a dorostovou psychiatrii
4Domácí péče a hospicová péčeDětská sestra pro domácí a hospicovou péči
5Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborechDětská sestra pro péči v klinických oborech
6PerfuziologiePerfuziolog“.

4. V příloze č. 1 položce 2 bodě 2 se slova „v gynekologii a porodnictví“ zrušují.

5. V příloze č. 1 položce 2 se doplňuje bod 4, který zní:

„4PerfuziologiePerfuziolog“.

6. V příloze č. 1 položce 4 se bod 6 zrušuje.

Dosavadní body 7 až 10 se označují jako body 6 až 9.

7. V příloze č. 1 položka 5 včetně nadpisu zní:

„5. Zubní technik
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Fixní a snímatelné náhradyZubní technik pro fixní a snímatelné náhrady“.

8. V příloze č. 1 položce 8 se doplňuje bod 2, který zní:

„2PerfuziologiePerfuziolog“.

9. V příloze č. 1 položky 9 a 10 včetně nadpisů znějí:

„9. Nutriční terapeut
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Výživa dospělých a dětíKlinický nutriční terapeut
10. Biomedicínský technik
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1PerfuziologiePerfuziolog“.

10. V příloze č. 1 položce 11 se doplňuje bod 3, který zní:

„3PsychoterapiePsychoterapeut“.

11. V příloze č. 1 nadpis položky zní „Logoped ve zdravotnictví“.

12. V příloze č. 1 položce 13 se body 2 až 5 zrušují.

13. V příloze č. 1 položce 15 se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 4 až 9.

14. V příloze č. 1 položce 16 bodě 2 se slova „Klinický inženýr pro perfuziologii“ nahrazují slovem „Perfuziolog“.

15. V příloze č. 1 se doplňují položky 20 a 21, které včetně nadpisů znějí:

„20. Zrakový terapeut
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Klinická zraková terapieKlinický zrakový terapeut
21. Adiktolog
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Klinická adiktologieKlinický adiktolog“.

16. Název přílohy č. 2 zní: „PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DŘÍVĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OZNAČENÍ ODBORNOSTI SPECIALISTŮ“.

17. V příloze č. 2 se v názvu čtvrtého sloupce tabulky slova „k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „k nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/2018 Sb.“.

18. V příloze č. 2 se v názvu pátého sloupce tabulky slova „k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „k nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/2018 Sb.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Specializovaná způsobilost získaná studiem v oborech specializačního vzdělávání ošetřovatelská péče v pediatrii, komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii a v oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, zůstává nedotčena.

2. Do specializačního vzdělávání v oborech komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii nebo do oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, lze zařadit pouze uchazeče, který podal žádost o zařazení do specializačního vzdělávání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Uchazeč, který byl zařazen do oboru specializačního vzdělávání podle věty první a zahájil studium přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, dokončí specializační vzdělávání v tomto oboru stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

3. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perfuziologie s označením odbornosti specialisty sestra pro klinickou perfuziologii, klinický technik pro perfuziologii nebo klinický inženýr pro perfuziologii stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se považuje za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru perfuziologie s označením odbornosti specialisty perfuziolog podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

4. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perioperační péče v gynekologii a porodnictví s označením odbornosti specialisty porodní asistentka pro perioperační péči stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se považuje za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru perioperační péče s označením specialisty porodní asistentka pro perioperační péči podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Přesunout nahoru