Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Částka 83/2018
Platnost od 09.08.2018
Účinnost od 01.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/2009 Sb., vyhlášky č. 29/2012 Sb., vyhlášky č. 131/2013 Sb. a vyhlášky č. 202/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se text „písm. a) a b)“ zrušuje.

2. V § 4 odst. 1 se slova „ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Věstník“) a“ zrušují.

3. V § 4 odst. 2 se slova „ve Věstníku a“ zrušují.

4. V § 4 odst. 3 se slova „ve Věstníku a“ zrušují.

5. V příloze č. 2 se za označení přílohy č. 2 vkládá nadpis, který zní: „Předávání agregovaných údajů“.

6. V příloze č. 2 se za nadpis vkládá označení části první, které včetně nadpisu zní:

„ČÁST PRVNÍ

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ“.

7. V příloze č. 2 části první čl. 1 odst. 4 se text „odst. 2 písm. b)“ nahrazuje textem „odst. 2 písm. c) až f)“.

8. V příloze č. 2 části první čl. 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Při předání protokolu o výpisech statistických informací z dokumentace škol a školských zařízení právnických osob ministerstvu uvede příslušný správní úřad8) své telefonické spojení a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která protokol připravila.“.

9. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 písm. c) se slovo „kategorií“ nahrazuje slovy „skupin profesí, zdroje financování“ a text „ , a“ se nahrazuje čárkou.

10. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 písm. d) se za slovo „platu“ vkládají slova „v členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky“.

11. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e) rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení, a

f) počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovených nad rámec jejich týdenního rozsahu podle platových tříd a stupňů a hodin výuky nad rámec stanovený rámcovým vzdělávacím programem, a to v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Ministr:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru