Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 160/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Částka 83/2018
Platnost od 09.08.2018
Účinnost od 01.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

160

VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci textu písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) nejsou upraveny smažením nebo grilováním.“.

2. V § 2 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„b) ovocné a zeleninové šťávy a nektary6).

6) § 1 písm. d), f) a j) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Příloha včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 až 22 zní:

„Příloha k vyhlášce č. 282/2016 Sb.

Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Kategorie potravinNejvyšší přípustná hodnota (g/100 g nebo g/100 ml)
sůl9)tukycukry10)
zpracované ovoce a zelenina za předpokladu minimálního obsahu 50 g ovoce nebo zeleniny ve 100 g, případně 100 ml hotového výrobku0,5bez přídavku cukru11)
suché skořápkové plody12), olejnatá semena13), luštěniny13) a výrobky z nichbez přídavku sodíku / soli11)bez přídavku cukru11)
masné výrobky a výrobky zvajec14) za předpokladu minimálního obsahu 10% hmot. čisté svalové bílkoviny v hotovém masném výrobku nebo 50 g vajec ve 100 g hotového výrobku z vajec2,115,0
výrobky z produktů rybolovu a akvakultury15) za předpokladu minimálního obsahu 50 g masa z nich ve 100 g hotového výrobku2,130,0
ochucené a neochucené mléčné výrobky16)mléko0,55,011,0
kysané nebo zakysané mléčné výrobky0,55,011,0
tvarohy0,510,011,0
sýry2,530,0
pekařské výrobky17)chléb1,810,05,0
běžné pečivo2,08,25,0
jemné pečivo1,315,020,0
nealkoholické nápoje18)5,0
balené i nebalené obložené pekařské výrobky2,520,010,0
ostatní potraviny1,05,019'10,0

Použití majonéz20), dresinků21), hořčice21), kečupu12), olejů a tuků22) při přípravě balených i nebalených obložených pekařských výrobků se připouští. Nepřipouští se nabízení majonéz20), dresinků21), hořčice21), kečupu12), olejů a tuků22) pro účel dochucení zakoupených výrobků samotným spotřebitelem v místě prodeje.

9) Bod 11 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

10) Bod 8 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

11) Příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

12) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.

13) Vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění pozdějších předpisů.

14) Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce.

15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky.
Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek, v platném znění.

16) Příloha VII Část III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

17) Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů.

18) Vyhláška č. 335/1997 Sb.
Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 404/2006 Sb.

19) Bod 3 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

20) Vyhláška č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

21) Vyhláška č. 398/2016 Sb., o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici.

22) Dodatek II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1308/2013.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Přesunout nahoru