Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 154/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Částka 80/2018
Platnost od 03.08.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

154

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene h) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i), které zní:

i) rozvod tepelné energie a“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

2. V § 3 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j) rozvod tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,“.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

3. V příloze č. 1 bodě 8 název výkazu zní:

„Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění“.

4. V příloze č. 1 se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:

9. Držitel licence na rozvod tepelné energie

Držitel licence na rozvod tepelné energie zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu teplo.statistika@eru.cz.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERÚ-T1Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členěníPříloha č. 15do konce měsíce následujícího po skončení daného čtvrtletízfo, fo“.

Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 10.

5. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P3: Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy)“.

6. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P5: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu)“.

7. V příloze č. 15 nadpis výkazu zní:

„ERÚ-T1: Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Outrata v. r.

Přesunout nahoru