Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Částka 79/2018
Platnost od 03.08.2018
Účinnost od 01.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

VYHLÁŠKA

ze dne 30. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 29 odst. 2, § 35 odst. 3, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání

Čl. I

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 280/2016 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za text „§ 23 odst. 3,“ vkládá text „§ 29 odst. 2,“, slova „a § 123 odst. 5“ se nahrazují slovy „ , § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c)“ a na konci textu věty se doplňují slova „ , ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.“.

2. V § 1 odst. 5 se za slova „i noční péči“ vkládají slova „v pracovních dnech v minimálním rozsahu 100 hodin nepřetržitého provozu týdně“.

3. Za § 1c se vkládá nový § 1d, který včetně nadpisu zní:

㤠1d

Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu

(1) Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu v mateřské škole zřizované krajem, obcí nebo svazky obcí (PHmax) představuje pro účely této vyhlášky maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole k zajištění vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání financovaný ze státního rozpočtu.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, PHmax se za mateřskou školu stanoví jako součet PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola (dále jen „pracoviště“). Jsou-li na pracovišti třídy s různým druhem provozu, stanoví se PHmax za toto pracoviště součtem PHmax stanoveným pro příslušný počet tříd daného druhu provozu. PHmax se za mateřskou školu při zdravotnickém zařízení stanoví jako součet PHmax za každou třídu této školy.

(3) Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2, snižuje se PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první připadající průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.

(4) PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první se v případě třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a v případě třídy školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kterým byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o

a) 0,05násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6,

b) 0,1násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5, a

c) 0,6násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4.

(5) PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(6) PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(7) PHmax pro pracoviště mateřské školy s internáním provozem jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(8) PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně.“.

4. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Mateřská škola má nejméně

a) 15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,

b) 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,

c) 16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a

d) 18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami.“.

5. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně

a) 13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,

b) 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, a

c) 16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

6. V § 2 odst. 5 větě první a druhé se slova „podle odstavce 2“ nahrazují slovy „podle odstavce 3“.

7. V § 2 odstavec 6 zní:

(6) Snížení počtu dětí podle odstavce 5 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.“.

8. V § 2 odst. 7 se slova „odstavců 2 a 4“ nahrazují slovy „odstavců 3 a 5“.

9. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy

(1) Mateřská škola má nejméně

a) 15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,

b) 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,

c) 16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a

d) 18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami.

(2) Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně

a) 13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,

b) 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, a

c) 16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.

(3) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

(4) Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 16 dětí. Mateřská škola, která má 3 a více tříd, v případě odpovídajícího počtu dětí podle věty první vždy upřednostňuje zřízení samostatné třídy.

(5) Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(7) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

(8) Snížení počtu podle odstavců 6 a 7 nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle odstavců 6 a 7 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

(9) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 3, 4, 6 a 7 se započítává vždy pouze 1 dítě.“.

10. Poznámka pod čarou č. 2a zní:

2a) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.“.

12. V § 5 odst. 2 písm. b) se slovo „zařazeny“ nahrazuje slovem „přítomny“.

13. V § 5 odst. 5 se za slova „výletů pro děti“ vkládají slova „ , a v případě mateřské školy s internátním provozem v době po ukončení celodenního vzdělávání“.

14. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a finanční prostředky Evropské unie“.

15. Doplňují se přílohy č. 1 až 3, které znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem

Počet tříd
pracoviště mateřské školy
Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den
od 4 do méně než 4,54,5 včetně do méně než 55 včetně do méně než 5,55,5 včetně do méně než 66 včetně do 6,5 včetně
132,53537,54042,5
26065707580
387,595102,5110117,5
4115125135145155
5142,5155167,5180192,5
6170185200215230
7197,5215232,5250267,5
8225245265285305
9252,5275297,5320342,5
10280305330355380
11307,5335362,5390417,5
12335365395425455

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem

Počet tříd pracoviště mateřské školyPrůměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den
nad 6,5 do méně než 77 včetně do méně než 7,57,5 včetně do méně než 88 včetně do méně než 8,58,5 včetně do méně než 99 včetně do méně než 9,59,5 včetně do méně než 1010 včetně do méně než 10,510,5 včetně do méně než 1111 včetně do méně než 11,511,5 včetně do méně než 1212
14547,55052,55557,56062,56567,57072,5
2859095100105110115120125130135140
3125132,5140147,5150162,5170177,5185192,5200207,5
4165175185195205215225235245255265275
5205217,5230242,5255267,5280292,5305317,5330342,5
6245260275290305320335350365380395410
7285302,5320337,5355372,5390407,5425442,5460477,5
8325345365385405425445465485505525545
9365387,5410432,5455477,5500522,5545567,5590612,5
10405430455480505530555580605630655680
11445472,5500527,5555582,5610637,5665692,5720747,5
12485515545575605635665695725755785815

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s internátním provozem

Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den
Počet tříd pracoviště mateřské školy20 včetně do méně než 20,520,5 včetně do méně než 2121 včetně do méně než 21,521,5 včetně do méně než 2222 včetně a více
1112,5115117,5120122,5
2225230235240245
3337,5345352,5360367,5
4450460470480490
5562,5575587,5600612,5
6675690705720735“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 280/2016 Sb.

Čl. II

Vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a některé další vyhlášky, se mění takto:

1. V části první čl. I se bod 12 zrušuje.

2. V části čtvrté čl. V bodu 1 se text „12,“ zrušuje.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru