Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 145/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

Částka 76/2018
Platnost od 26.07.2018
Účinnost od 01.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

145

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 31 odst. 1 a § 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., vyhlášky č. 400/2009 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větou „Skupina může být tvořena žáky z více tříd nebo ročníků.“.

2. Za § 2 se vkládají nové § 2a až 2c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11 znějí:

㤠2a

Obecná ustanovení o víceoborové třídě

(1) Třídu, v níž se vzdělávají žáci více oborů vzdělání (dále jen „víceoborová třída“), lze zřídit, pouze pokud

a) jde o obory vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání11), stejné formy a délky vzdělávání a stejného ročníku,

b) jde o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem, a

c) počet žáků v každém z těchto oborů vzdělání je v ročníku dané školy nižší než 17.

(2) Pokud nelze zřídit víceoborovou třídu podle odstavce 1, lze ji zřídit alespoň z 1 oboru vzdělání splňujícího podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) a z 1 oboru vzdělání splňujícího podmínky podle odstavce 1 písm. a) a b).

§ 2b

Počet oborů víceoborové třídy

Víceoborová třída může být složena nejvýše

a) ze 3 oborů vzdělání pro obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, nebo

b) ze 2 oborů vzdělání pro obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.

§ 2c

Zvláštní pravidla pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

(1) Pro obor vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, lze zřídit víceoborovou třídu pouze pro žáky vzdělávající se v oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Počet oborů vzdělání ve víceoborové třídě podle věty první není omezen.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na

a) víceoborovou třídu, v níž je 1 z oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění kategorií dosaženého vzdělání H, L nebo M a počet žáků v tomto oboru vzdělání je v daném ročníku a formě vzdělávání v dané škole nižší než 17, a

b) víceoborovou třídu pro obory vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou.

11) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 10 odst. 2, 5 a 6 se slova „nebo učitel odborného výcviku“ zrušují.

4. V § 10 odstavec 3 zní:

(3) Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit

a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele, nebo

c) důtku ředitele školy.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Na víceoborovou třídu zřízenou nejpozději pro školní rok 2017/2018 se nevztahuje § 2a až 2c vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; počet oborů vzdělání v této třídě nesmí přesáhnout počet dosažený ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Ministr:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru