Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 138/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 72/2018
Platnost od 12.07.2018
Účinnost od 01.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. června 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 252/2017 Sb., k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 304/2007 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb., nařízení vlády č. 175/2012 Sb., nařízení vlády č. 284/2015 Sb. a nařízení vlády č. 43/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) V případě, že by výše ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel určená způsobem podle sazebníku poplatků byla nižší nebo vyšší než meze stanovené v § 24 odst. 2 nebo § 37 odst. 2 zákona, odpovídá výše poplatku výši meze, které nedosahuje nebo kterou překračuje.“.

2. V příloze v položce 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a o jedné polarizaci, není-li v tomto nařízení vlády uvedeno jinak“.

3. V příloze v položce 1 část A.1 zní:

A. 1. Celoplošné rádiové sítě

Kč ročně dle výpočtu

Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí sítě, ve kterých rádiové kmitočty mohou být využívány rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu.

Výpočet:

C = S1 x K1 x K16

kde je

C Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu

S1 Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma

S1 = 1600 Kč

K1 Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) 1 kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1 x šířka [v kHz]

pro kmitočty mimo kmitočtové pásmo 380-385/390-395 MHz

K1 = 0,25 x šířka [v kHz]

pro kmitočty v kmitočtovém pásmu 380-385/390-395 MHz

K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 1 GHz

K16 = 0,7 pro 1 GHz ≤ f < 2,2 GHz

K16 = 0,2 pro f ≥ 2,2 GHz“.

4. V příloze v položce 1 části A.2 bod A 2.1 zní:

„A 2.1 Regionální a lokální rádiové sítě

Regionálními a lokálními rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí rádiové sítě, ve kterých rádiové kmitočty mohou být využívány rádiovými zařízeními na vymezeném území České republiky podle podmínek přídělu rádiových kmitočtů, za účelem poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Výpočet:

C = S1 x K1 x K16 x Kr

kde je

C Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu

S1 Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma

S1 = 1600 Kč

K1 Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) 1 kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1 x šířka [v kHz]

K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 1 GHz

K16 = 0,7 pro 1 GHz ≤ f < 2,2 GHz

K16 = 0,2 pro f ≥ 2,2 GHz

Kr Koeficient regionálního rozsahu sítě

Výše koeficientu se vypočte na základě vzorce:

POPreg

Kr =

———
POPČR

kde je

POPreg počet obyvatel regionu nebo lokality, která je určena v podmínkách přídělu

POPČR počet obyvatel České republiky“.

5. V příloze v položce 1 část B zní:

B. PEVNÁ SLUŽBA

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S3 x K9 x K10 x K15

kde je

C Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu

S3 Sazba za 1 rádiový kmitočet podle druhu radioreléového spoje, kmitočtového pásma (f) a zabrané šířky kmitočtového pásma (šp)

a) Radioreléový spoj bod-bod

Sazba za rádiový kmitočet v Kč0 MHz < šp ≤ 5 MHz5 MHz < šp ≤ 10 MHz10 MHz < šp ≤ 20 MHz20 MHz < šp ≤ 30 MHz30 MHz < šp ≤ 60 MHzšp > 60 MHz
f ≤ 1 GHz50010002000300035005600
1 GHz < f ≤ 3 GHz50001000020000300003500056000
3 GHz < f ≤ 16 GHz4000800016000240002800044800
16 GHz < f ≤ 24 GHz3000600012000180002100033600
24 GHz < f ≤ 35 GHz2500500010000150001750028000
35 GHz < f ≤ 40 GHz200040008000120001400022400
40 GHz < f ≤ 47 GHz10002000400060001000016000
47 GHz < f ≤ 55 GHz600130025003800630010000
55 GHz < f ≤ 66 GHz10030050080013002000
f > 66 GHz600130025003800630010000

b) Radioreléový spoj bod-multibod (1 řídící stanice)

Sazba za rádiový kmitočet v Kč0 MHz < šp ≤ 5 MHz5 MHz < šp ≤ 10 MHz10 MHz < šp ≤ 20 MHz20 MHz < šp ≤ 30 MHz30 MHz < šp ≤ 60 MHzšp > 60 MHz
f ≤ 1 GHz1250250050007500875014000
1 GHz < f ≤ 3 GHz1250025000500007500087500140000
3 GHz < f ≤ 16 GHz1000020000400006000070000112000
16 GHz < f ≤ 24 GHz75001500030000450005250084000
24 GHz < f ≤ 35 GHz62501250025000375004375070000
35 GHz < f ≤ 40 GHz50001000020000300003500056000
40 GHz < f ≤ 47 GHz2500500010000150002500040000
47 GHz < f ≤ 55 GHz15003250625095001575025000
55 GHz < f ≤ 66 GHz2507501250200032505000
f > 66 GHz15003250625095001575025000

K9 Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:

K9 = 0,25 Q ≤ 0 dBm

K9 = 0,4 0 dBm < Q ≤ 10dBm

K9 = 0,6 10 dBm < Q ≤ 20dBm

K9 = 0,8 20 dBm < Q ≤ 30dBm

K9 = 1 30 dBm < Q ≤ 40dBm

K9 = 1,5 Q > 40 dBm

K10 Koeficient řízení výstupního výkonu použitého rádiového zařízení:

K10 = 0,8 systém řízení výstupního výkonu použit

K10 = 1 systém řízení výstupního výkonu nepoužit

K15 Koeficient křížové polarizace

K15 = 1,25 křížová polarizace použita

K15 = 1 křížová polarizace nepoužita

Poznámka:

Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) typu uspořádání bod-multibod v případě obousměrného rádiového provozu tohoto systému se poplatky vyměřují v kategorii pevná služba i v případě, že část poskytované služby má charakter rozhlasové služby. Poplatky za využívání kmitočtů rádiovými zařízeními pevné služby s kmitočty do 1 GHz včetně (s výjimkou rádiových směrových pevných spojů bod-bod v kmitočtovém pásmu 405-425 MHz) se vyměří výpočtem pro pozemní pohyblivou službu.“.

6. V příloze v položce 1 část D zní:

D. DRUŽICOVÁ SLUŽBA

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S5 x K12 x K13

kde je

C Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu pozemskou stanicí

S5 Sazba za 1 MHz šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním

S5 = 2500 Kč

K12 Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním

K12 = 4 pro šířku pásma ≤ 4 MHz

K12 pro šířku pásma > 4 MHz se rovná počtu MHz, odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma zabraného vysíláním

K13 Koeficient použití technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu

K13 = 0,1 při použití technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu

K13 = 1 není-li použita technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Hüner v. r.

Přesunout nahoru