Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 131/2018 Sb.Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

Částka 66/2018
Platnost od 28.06.2018
Účinnost od 01.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

VYHLÁŠKA

ze dne 12. června 2018

o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské unii2).

§ 2

Okruh vykazujících osob

Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:

a) banka,

b) zahraniční banka, která vykonává bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky“).

§ 3

Výkazy banky a pobočky zahraniční banky

(1) Banka a pobočka zahraniční banky k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a do 29 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce předkládá výkaz PAN (ČNB) 01-12 „Měsíční výkaz o protistranách“.

(2) Banka a pobočka zahraniční banky k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce předkládá tyto výkazy:

a) PAN (ČNB) 02-12 „Měsíční výkaz o nástrojích“,

b) PAN (ČNB) 03-12 „Měsíční výkaz o finančních údajích“,

c) PAN (ČNB) 04-12 „Měsíční výkaz o vztazích mezi protistranami a nástroji“,

d) PAN (ČNB) 05-12 „Měsíční výkaz o společných závazcích“,

e) PAN (ČNB) 07-12 „Měsíční výkaz o přijatém zajištění“,

f) PAN (ČNB) 08-12 „Měsíční výkaz o vztazích mezi přijatým zajištěním a nástroji“,

g) PAN (ČNB) 09-12 „Měsíční výkaz o riziku protistrany“,

h) PAN (ČNB) 10-12 „Měsíční výkaz o selhání protistrany“,

i) PAN (ČNB) 21-12 „Měsíční výkaz o vztazích mezi nástroji“ a

j) PAN (ČNB) 23-12 „Měsíční výkaz o ekonomicky spjatých skupinách protistran“.

(3) Banka a pobočka zahraniční banky k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí předkládá tyto výkazy:

a) PAN (ČNB) 06-04 „Čtvrtletní výkaz o účetních údajích“ a

b) PAN (ČNB) 22-04 „Čtvrtletní výkaz o úvěrovém riziku nástrojů“.

(4) Obsah výkazů podle odstavců 1 až 3 je uveden v příloze k této vyhlášce.

Způsob sestavování výkazů

§ 4

(1) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů na základě údajů z vlastního účetnictví a dalších podkladů platných ke dni sestavení výkazu.

(2) Výkazy podle § 3 sestavuje

a) banka s údaji, které se vztahují k činnosti této banky na území České republiky i k činnosti jejích poboček v zahraničí,

b) pobočka zahraniční banky s údaji, které se vztahují k její činnosti na území České republiky.

(3) Banka zahrnuje údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů podle zákona o účetnictví a předpisů jej provádějících3), nebo podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie4).

§ 5

Vykazující osoba používá při vykazování údajů o pohledávkách vůči měnovým finančním institucím5), které jsou rezidenty6)

a) České republiky, pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí v České republice“ vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, která jej uveřejňuje na svých internetových stránkách,

b) členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám“ vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, která jej uveřejňuje na svých internetových stránkách.

§ 6

Předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 3 v elektronické podobě jako datové zprávy.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky, kde jsou rovněž dostupné formáty a struktury těchto datových zpráv.

(3) Datovou zprávu, kterou se předkládají výkazy podle § 3 odst. 2 nebo 3, podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob a osob pověřených správou přístupových práv uživatelů vykazující osoby k datové komunikaci s Českou národní bankou. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

§ 7

Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo byla provedena změna či doplnění v údajích v nich uvedených, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravené výkazy. Pokud oprava, změna či doplnění ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví a předloží vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem u vykazující osoby ke změnám údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami do 15 dnů po provedení odpovídajících změn v účetnictví. Pokud oprava ovlivňuje údaje v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným v § 6 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 131/2018 Sb.

Obsah výkazů předkládaných bankou a pobočkou zahraniční banky České národní bance

I. PAN (ČNB) 01-12 „Měsíční výkaz o protistranách“

Výkaz obsahuje identifikační údaje o institucionálních jednotkách, které jsou protistranami nástrojů, z nichž vyplývá úvěrové riziko, nebo které jsou s protistranami těchto nástrojů spojeny.

II. PAN (ČNB) 02-12 „Měsíční výkaz o nástrojích“

Výkaz obsahuje údaje o nástrojích, ze kterých vyplývá úvěrové riziko a které existují na základě smlouvy mezi sledovanou jednotkou a protistranami, včetně nástrojů mezi institucionálními jednotkami vykazující osoby. Údaje o nástrojích jsou vykazovány na úrovni jednotlivých nástrojů.

III. PAN (ČNB) 03-12 „Měsíční výkaz o finančních údajích“

Výkaz obsahuje údaje o finančním vývoji nástrojů. Údaje jsou vykazovány na úrovni jednotlivých nástrojů.

IV. PAN (ČNB) 04-12 „Měsíční výkaz o vztazích mezi protistranami a nástroji“

Výkaz obsahuje údaje o přiřazení protistran k jednotlivým nástrojům. Podrobnost údajů je na úrovni kombinace protistrana-nástroj.

V. PAN (ČNB) 05-12 „Měsíční výkaz o společných závazcích“

Výkaz obsahuje údaje o výši dluhu připadajícího na jednoho dlužníka, nese-li společnou odpovědnost ve vztahu k některému z nástrojů. Podrobnost údajů je na úrovni kombinace protistrana-nástroj.

VI. PAN (ČNB) 06-04 „Čtvrtletní výkaz o účetních údajích“

Výkaz obsahuje údaje o účetním vývoji nástrojů. Údaje jsou vykazovány na úrovni jednotlivých nástrojů.

VII. PAN (ČNB) 07-12 „Měsíční výkaz o přijatém zajištění“

Výkaz obsahuje údaje o přijatém zajištění. Údaje jsou vykazovány na úrovni přijatého zajištění.

VIII. PAN (ČNB) 08-12 „Měsíční výkaz o vztazích mezi přijatým zajištěním a nástroji“

Výkaz obsahuje údaje o přiřazení přijatých zajištění k jednotlivým nástrojům. Podrobnost údajů je na úrovni kombinace nástroj - přijaté zajištění.

IX. PAN (ČNB) 09-12 „Měsíční výkaz o riziku protistrany“

Výkaz obsahuje údaje o vyhodnocení rizika protistrany, vystupuje-li tato protistrana u některého z nástrojů v roli dlužníka či poskytovatele zajištění. Údaje jsou vykazovány na úrovni protistrany.

X. PAN (ČNB) 10-12 „Měsíční výkaz o selhání protistrany“

Výkaz obsahuje údaje o selhání protistrany, vystupuje-li tato protistrana u některého z nástrojů v roli dlužníka či poskytovatele zajištění. Údaje jsou vykazovány na úrovni protistrany.

XI. PAN (ČNB) 21-12 „Měsíční výkaz o vztazích mezi nástroji“

Výkaz obsahuje údaje o časové posloupnosti nástrojů. Podrobnost údajů je na úrovni kombinace předcházející nástroj - navazující nástroj.

XII. PAN (ČNB) 22-04 „Čtvrtletní výkaz o úvěrovém riziku nástrojů“

Výkaz obsahuje údaje o úvěrovém riziku. Údaje jsou vykazovány na úrovni expozic jednotlivých nástrojů.

XIII. PAN (ČNB) 23-12 „Měsíční výkaz o ekonomicky spjatých skupinách protistran“

Výkaz obsahuje údaje o ekonomicky spjatých skupinách protistran. Podrobnost údajů je na úrovni protistrana - ekonomicky spjatá skupina.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění.

3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

5) Nařízení Rady (ES) č. 2533/98.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.
Čl. 1 písm. a) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33).

6) Příloha A kapitola 1 bod 1.61 až 1.63 a kapitola 2 bod 2.04 až 2.11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.

Přesunout nahoru