Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Částka 9/2018
Platnost od 29.01.2018
Účinnost od 29.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se za slova „výkres ploch“ vkládají slova „ , koridorů“.

2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) urbanistickou kompozicí cílevědomá skladba vybraných prostorů, částí urbánních a krajinných prvků za účelem vytváření a ochrany jejich vzájemných harmonických vztahů, například pohledových horizontů, panoramatu, urbanistických a pohledových os, průhledů, dominant, přiměřeného měřítka a proporcí.“.

3. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Úplné znění územně plánovací dokumentace obsahuje textovou a grafickou část územně plánovací dokumentace, ve znění platném po aktualizaci zásad územního rozvoje, změně územního plánu nebo regulačního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres celého území kraje nebo celého území obce anebo celé plochy řešené regulačním plánem. V případě územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy úplné znění obsahuje textovou a grafickou část územního plánu, ve znění platném po změně územního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres pro celou vymezenou část území hlavního města Prahy.

(3) Strojově čitelným formátem pro potřeby územně plánovací činnosti se rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.“.

4. V nadpisu části druhé se za číslo „2“ vkládají slova „a § 29 odst. 3“.

5. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území“ zrušují.

6. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

b) rozbor udržitelného rozvoje území,“.

7. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno c), které zní:

c) údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území, další důležité dostupné informace a případně data vzniklá analýzou shromážděných informací (dále jen „databáze územně analytických podkladů“).“.

8. V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnují

a) zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území, to vše v členění zejména na

1. širší územní vztahy,

2. prostorové a funkční uspořádání území,

3. struktura osídlení,

4. sociodemografické podmínky a bydlení,

5. příroda a krajina,

6. vodní režim a horninové prostředí,

7. kvalita životního prostředí,

8. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti,

11. ekonomické a hospodářské podmínky,

12. rekreace a cestovní ruch,

13. bezpečnost a ochrana obyvatel,

b) zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území.“.

9. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje

a) zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v členění zejména na

1. širší územní vztahy,

2. prostorové a funkční uspořádání území,

3. struktura osídlení,

4. sociodemografické podmínky a bydlení,

5. příroda a krajina,

6. vodní režim a horninové prostředí,

7. kvalita životního prostředí,

8. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti,

11. ekonomické a hospodářské podmínky,

12. rekreace a cestovní ruch,

13. bezpečnost a ochrana obyvatel,

b) vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území,

c) určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.

(4) Databáze územně analytických podkladů je průběžně aktualizována a je tvořena sledovanými jevy podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Databáze územně analytických podkladů obcí je zpracována minimálně v rozsahu podle části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Databáze územně analytických podkladů kraje je zpracována podle přílohy č. 1 k této vyhlášce v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. Krajský úřad může poskytnout při zpracování databáze územně analytických podkladů součinnost úřadům územního plánování ve svém správním obvodu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

10. V § 4 odst. 5 se slova „textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen „pasport údaje o území“). Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy“ nahrazují slovy „textovou část, která zahrnuje popis údaje o území, a geografická data zpracovaná ve strojově čitelném formátu“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Poskytovatel údaje o území může údaje o území včetně pasportu údaje o území poskytnout úřadům územního plánování z důvodu efektivnosti prostřednictvím krajského úřadu, který o ně může požádat v rozsahu svého správního obvodu a následně je poskytnout úřadům územního plánování ve svém správním obvodu.“.

11. V § 4 odstavec 6 zní:

(6) Grafická část územně analytických podkladů se zpracovává zpravidla v rámci pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů. Grafická část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zahrnující hodnoty kulturní, přírodní a civilizační, výkres limitů využití území a výkres záměrů na provedení změn v území. Grafická část rozboru udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů obsahuje výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích (dále jen „problémový výkres“). Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy.“.

12. V § 6 odst. 1 větě druhé, § 13 odst. 1 větě druhé a § 19 odst. 1 větě druhé se slovo „Obsah“ nahrazuje slovy „Náležitosti obsahu“ a slova „je stanoven“ se nahrazují slovy „jsou stanoveny“.

13. V § 6 odst. 1 větě třetí se slova „obsah uvedený v příloze“ nahrazují slovem „příloha“.

14. V § 6 odst. 3 a § 13 odst. 4 se za slovo „Obsah“ vkládají slova „a struktura“ a slova „je stanoven“ se nahrazují slovy „jsou stanoveny“.

15. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Vyhotovení“ nahrazuje slovy „Úplné znění“ a slova „zahrnující právní stav po vydání poslední aktualizace zásad územního rozvoje, se“ se nahrazují slovy „se po vydání aktualizace zásad územního rozvoje“.

16. § 10 se zrušuje.

17. V nadpisu hlavy II se slova „§ 55 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 55 odst. 7“.

18. V § 13 odst. 1 větě třetí se slova „obsah uvedený v příloze“ nahrazují slovem „příloha“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pro územní plán hlavního města Prahy se struktura textové části územního plánu uvedená v příloze č. 7 použije přiměřeně, pokud z povahy věci nelze postupovat obdobně.“.

19. V § 13 odst. 2 se za větu první vkládají věty „Pro zvlášť rozsáhlá území lze výkres základního členění území a samostatné výkresy koncepce uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury vydat v měřítku 1 : 25000. Pokud je územní plán s prvky regulačního plánu zpracován pro vymezenou část území obce, lze tuto část územního plánu vydat jako samostatný výkres v měřítku katastrální mapy.“.

20. V § 13 odst. 2 větě čtvrté se slova „nebo větším“ nahrazují slovy „ , případně v měřítku 1 : 50000 nebo 1 : 25000“.

21. V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Vyhotovení“ nahrazuje slovy „Úplné znění“ a slova „zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního plánu, se“ se nahrazují slovy „se po vydání poslední změny územního plánu“.

22. V § 15 písm. d) se slova „prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a“ zrušují.

23. § 16 se zrušuje.

24. V nadpisu hlavy III se slova „K § 61 odst. 5, § 64 odst. 7 a § 66 odst. 6“ nahrazují slovy „K § 61 odst. 3, § 64 odst. 6 a § 66 odst. 5“.

25. V § 20 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Vyhotovení“ nahrazuje slovy „Úplné znění“ a slova „zahrnující právní stav po vydání poslední změny regulačního plánu, se“ se nahrazují slovy „se po vydání poslední změny regulačního plánu“.

26. Přílohy č. 1 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 10 až 13 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah datové báze územně analytických podkladů

Část A

Číslo jevuSledovaný jev
1zastavěné území
1aplochy s rozdílným způsobem využití
1bzastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině
2zařízení výroby
3zařízení občanského vybavení
3aveřejná prostranství
4zrušen
4abrownfieldy
5zrušen
5apamátkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma
6zrušen
7zrušen
8zrušen
8anemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma
9zrušen
10statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny
11urbanistické a krajinné hodnoty
11astruktura a výška zástavby
12zrušen
13zrušen
13aarchitektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb
14zrušen
15zrušen
16území s archeologickými nálezy
17zrušen
17akrajinný ráz
17bkrajiny a krajinné okrsky
18zrušen
19zrušen
20zrušen
21územní systém ekologické stability
22zrušen
23zrušen
23avýznamné krajinné prvky
24přechodně chráněné plochy
25zrušen
25avelkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny národních parků
26zrušen
27zrušen
27amaloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma
28zrušen
29zrušen
30přírodní parky
31zrušen
32památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu
33biosférické rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky
34NATURA 2000 - evropsky významné lokality
35NATURA 2000 - ptačí oblasti
35asmluvně chráněná území
36lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
36amokřady dle Ramsarské úmluvy10)
36bbiotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37zrušen
37alesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa
38zrušen
39zrušen
40zrušen
41bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu
42zrušen
42aplochy vodní a větrné eroze
43investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
43aplochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění
44vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma
45chráněné oblasti přirozené akumulace vod
46zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod
46apovrchové vody využívané ke koupání
47vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma
48zrušen
48aúzemí chráněná pro akumulaci povrchových vod
49povodí vodního toku, rozvodnice
50zrušen
50azáplavová území včetně aktivních zón
51zrušen
52zrušen
52akategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem
52bkritické body a jejich povodí
53území ohrožená zvláštními povodněmi
54zrušen
54astavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní
55přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma
56lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa
57dobývací prostory
58chráněná ložisková území
59chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
60ložiska nerostných surovin
61poddolovaná území
62sesuvná území a území jiných geologických rizik
63stará důlní díla
64staré zátěže území a kontaminované plochy
64auzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu
65oblasti s překročenými imisními limity
65ahlukové zóny obcí
66zrušen
67technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma
68vodovodní řady a jejich ochranná pásma
69technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma
70kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
71výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma
72elektrické stanice a jejich ochranná pásma
73nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
74technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
75vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
76technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma
77zrušen
77avedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma
78zrušen
79technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma
80teplovody a jejich ochranná pásma
81zrušen
82zrušen
82aelektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
82bsdružené liniové sítě
83jaderná zařízení
84objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami11)
85skládky a jejich ochranná pásma
86spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady12) a jejich ochranná pásma
87zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu a jejich ochranná pásma
88zrušen
89zrušen
90zrušen
91zrušen
92zrušen
93zrušen
93apozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
93bterminály a logistická centra
94zrušen
94aželezniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
95zrušen
96zrušen
97zrušen
98lanové dráhy a jejich ochranná pásma
99zrušen
100tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma
101trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma
102zrušen
102aletiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území
103zrušen
104sledované vodní cesty
105hraniční přechody
105alinky a zastávky veřejné hromadné dopravy
106cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky
107objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území
108vojenské Újezdy a jejich zájmová území
109vymezené zóny havarijního plánování
110zrušen
110aobjekty civilní a požární ochrany
111zrušen
112zrušen
112astavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu
113zrušen
113apohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa
114jiná ochranná pásma
115zrušen
116zrušen
116aplán společných zařízení
117zrušen
118další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou
118avymezení správních územních celků
119další dostupné informace o území

10) Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně č. 396/1990 Sb. ze dne 28. 9. 1990.

11) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Část B

Číslo jevuSledovaný jev
1vývoj počtu obyvatelstva
2zrušen
2avěkové složení obyvatelstva
3zrušen
4zrušen
4avzdělanostní složení obyvatelstva
5zrušen
6sídelní struktura
7ekonomická aktivita podle odvětví
7adaňové příjmy rozpočtů obcí a krajů
7bhrubý domácí produkt
8nezaměstnanost
9zrušen
9avyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol
10zrušen
11výstavba domů a bytů
12zrušen
12aobydlenost bytového fondu
13stáří a struktura bytového a domovního fondu
14zrušen
15rekreační oblasti
16počet staveb pro rodinnou rekreaci
17kapacita a kategorie ubytovacích zařízení
18zrušen
19zrušen
19apodíl obyvatel napojených na veřejnou technickou infrastrukturu
20zrušen
21zrušen
22podíl zemědělské půdy z celkové výměry územního celku
23zrušen
23apodíl druhů pozemků z celkové výměry zemědělské půdy
24zrušen
25zrušen
26zrušen
26apodíl tříd ochrany zemědělské půdy z celkové výměry územního celku
27zrušen
27apodíl jednotlivých druhů pozemků z celkové výměry územního celku
28zrušen
29zrušen
30zrušen
31zrušen
32hranice přírodních lesních oblastí
33hranice bioregionů a biochor
34hranice klimatických regionů
34aregionalizace území dle míry ohrožení suchem
35zrušen
35apočet obcí a obyvatel na území s překročeným imisním limitem
36zrušen
37další dostupné informace o území

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Pasport údaje o území

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Doklad o projednání územně analytických podkladů

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje

I. Obsah zásad územního rozvoje

(1) Textová část zásad územního rozvoje obsahuje koncepci rozvoje území kraje, určující základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vyjádřenou ve

a) stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje,

b) zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os [§ 32 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy),

c) zpřesnění vymezení specifických oblastí [§ 32 odst. 1 písm. c) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu,

d) zpřesnění vymezení ploch a koridorů [§ 32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno,

e) upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje,

f) stanovení cílových kvalit krajin13), včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení,

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

h) stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury,

i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií,

j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu,

k) zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene j),

l) stanovení pořadí změn v území (etapizace), je-li to účelné,

m) stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona.

Ve vymezených oblastech, osách, plochách a koridorech se stanoví požadavky na jejich využití, kritéria a podmínky pro následné rozhodování o možných variantách změn v území a pro jejich posuzování zejména s ohledem na jejich budoucí využití, význam, možná ohrožení, rozvoj a rizika.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů zásad územního rozvoje a počtu výkresů grafické části.

(2) Grafická část zásad územního rozvoje obsahuje

a) výkres uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti,

b) výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability,

c) výkres krajin13), pro které se stanovují cílové kvality,

d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,

e) výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu,

f) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace).

V případě potřeby lze výkresy uvedené pod písmeny a) a b) dále členit na samostatné výkresy. Grafická část může být doplněna schématy.

II. Obsah odůvodnění zásad územního rozvoje

(1) Textová část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 40 odst. 1 a 2 stavebního zákona, zejména

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů,

b) vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi,

c) vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, popřípadě návrhu nových zásad územního rozvoje, obsažených ve zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje, nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva kraje o obsahu aktualizace zásad územního rozvoje pořizované zkráceným postupem nebo postupem podle § 42 odst. 6 stavebního zákona, případně vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 38 odst. 2 stavebního zákona,

2. s pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje v případě postupu podle § 38 odst. 3 stavebního zákona,

3. s rozhodnutím o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu v případě postupu podle § 42 odst. 6 stavebního zákona,

d) výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje (§ 36 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,

e) kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu,

f) u aktualizace zásad územního rozvoje text s vyznačením změn.

(2) Grafická část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje zejména

a) koordinační výkres,

b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních krajů, popřípadě sousedních států.

13) Evropská úmluva o krajině č. 12/2017 Sb. m. s.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území

Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem.

A. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení.

B. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil.

C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.

D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.

E. Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje nebo územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.

F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí.

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad.“.

27. Přílohy č. 7 až 18 včetně poznámek pod čarou č. 14 až 16 znějí:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Náležitosti obsahu územního plánu

I. Obsah a struktura územního plánu

(1) Textová část územního plánu obsahuje

a) vymezení zastavěného území,

b) základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

c) urbanistickou koncepci, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,

d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití,

e) koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně,

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona,

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části.

(2) Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje

a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

b) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,

c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání,

e) stanovení pořadí změn v území (etapizaci),

f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb14).

(3) V případě územního plánu pro část území hlavního města Prahy textová část dále obsahuje vymezení řešeného území.

(4) Grafická část územního plánu obsahuje

a) výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu, a vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu,

b) hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch změn v krajině a územního systému ekologické stability, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech,

c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,

d) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace),

e) dle potřeby samostatný výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu.

Grafická část může být doplněna schématy.

II. Obsah odůvodnění územního plánu

(1) Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

b) vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,

3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního zákona,

4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,

5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,

c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,

d) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení,

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa,

f) u změny územního plánu text s vyznačením změn.

(2) Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména

a) koordinační výkres,

b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a států,

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

14) § 17 písm. d) a § 18 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsahové náležitosti podnětu k pořízení regulačního plánu

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah zadání regulačního plánu

(1) Zadání regulačního plánu obsahuje zejména

a) vymezení řešeného území,

b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití,

c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb,

d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území,

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury,

f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření,

g) požadavky na asanace,

h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy),

i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí,

j) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci,

k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

(2) Zadání regulačního plánu z podnětu obsahuje též požadavky vyplývající z územního plánu, popřípadě ze zásad územního rozvoje, politiky územního rozvoje a požadavky vyplývající z územně analytických podkladů v případě, že regulační plán vydává zastupitelstvo obce a není-li jeho zadání součástí územního plánu.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsahové náležitosti žádosti o vydání regulačního plánu

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Náležitosti obsahu regulačního plánu

I. Obsah a struktura regulačního plánu

(1) Textová část regulačního plánu obsahuje vždy

a) vymezení řešené plochy,

b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků,

c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,

d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,

e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí,

f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu,

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením,

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona,

i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části.

(2) Textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje

a) druh a účel umísťovaných staveb,

b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami),

c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

d) podmínky pro změnu využití území,

e) podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území,

f) podmínky pro vymezená ochranná pásma,

g) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability,

h) v případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci),

i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu.

(3) Pokud části uvedené v odstavci 2 věcně přímo souvisejí s problematikou řešenou v odstavci 1, při zpracování regulačního plánu se podřazují pod v odstavci 1 uvedená písmena a netvoří ve struktuře regulačního plánu samostatné body.

(4) Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy

a) hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury,

b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

(5) Grafická část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje

a) jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je vymezit a hranice ochranných pásem, pokud vyplývají z návrhu regulačního plánu,

b) výkres pořadí změn v území (etapizace).

V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat v samostatných výkresech.

II. Obsah odůvodnění regulačního plánu

(1) Textová část odůvodnění regulačního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 stavebního zákona, zejména

a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,

b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem,

c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva o obsahu změny regulačního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona),

d) zdůvodnění navržené koncepce řešení,

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa,

f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí,

g) u změny regulačního plánu text s vyznačením změn.

(2) Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje zejména

a) koordinační výkres,

b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území,

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah dohody o parcelaci

(1) Dohoda o parcelaci obsahuje

a) jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě místa podnikání podnikající fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která je vlastníkem pozemků a staveb v dotčeném území podle katastru nemovitostí a případně též osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,

b) podíl jednotlivých vlastníků na celkové hodnotě pozemků a staveb nebo výměře dotčeného území,

c) případný podíl osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,

d) závazek vlastníků ke snížení svého podílu převodem poměrné části pozemků nezbytných pro realizaci veřejné infrastruktury, popřípadě závazek strpět na svém pozemku liniovou část technické infrastruktury,

e) souhlas vlastníků se záměrem, například s dělením, scelováním nebo výměnou pozemků, která umožní nové využití a uspořádání dotčeného území nebo souhlas vlastníků s odprodejem pozemků,

f) dohodu o majetkovém vypořádání v případě, že se někteří vlastníci neúčastní na realizaci záměru nového využití území nebo že parcelace navržená v souvislosti s novým využitím území neumožní zachovat jejich podíl na celkové hodnotě nebo výměře lokality,

g) plná moc k podání žádosti o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního rozhodnutí,

h) plná moc k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí po vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí.

(2) K dohodě o parcelaci se přikládá

a) kopie části katastrální mapy se zakresleným rozsahem dotčeného území opatřený osvědčením úřadu územního plánování o souladu se zadáním obsaženým v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje, v ostatních případech osvědčením o ucelenosti lokality, tj. zahrnutí všech prostorově a funkčně souvisejících, samostatně nevyužitelných pozemků do řešení,

b) identifikace všech dotčených pozemků a staveb (včetně údajů o vlastnictví) podle katastru nemovitostí, ne starší než tři měsíce,

c) grafická příloha zachycující nové parcelní uspořádání odpovídající návrhu regulačního plánu nebo návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, doplněná popisem dohodnuté úpravy vlastnických vztahů.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah plánovací smlouvy

(1) Návrh plánovací smlouvy obsahuje

a) jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání, je-li žadatelem o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního rozhodnutí fyzická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla, je-li žadatelem právnická osoba,

b) název a sídlo obce nebo kraje, s nimiž má být plánovací smlouva uzavřena,

c) údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručnou charakteristiku, zejména údaje týkající se druhu a kapacity jednotlivých systémů technické infrastruktury,

d) navrhované změny stávající veřejné infrastruktury nebo nároky na vybudování nové veřejné infrastruktury, jejich charakteristiku, požadovanou kapacitu jednotlivých systémů infrastruktury, jejich polohu nebo trasu, způsob a místo napojení na stávající veřejnou infrastrukturu,

e) stanovení finančního podílu žadatele na nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury nebo vybudování nové veřejné infrastruktury,

f) stanovení finančního podílu obce, kraje, státu nebo dalších osob na nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury nebo budování nové veřejné infrastruktury,

g) závazek smluvních stran obsahující výši finančního podílu na realizaci dotčené veřejné infrastruktury a způsob jejího vybudování,

h) závazek žadatele k využití veřejné infrastruktury v dohodnutém rozsahu a termínu,

i) závazek žadatele provést nezbytná opatření na pozemku, zabraňující ohrožení veřejných zájmů v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a čase,

j) záruky žadatele k zajištění jeho závazku (například složení peněžní částky, bankovní záruka, zástava),

l) harmonogram realizace navrhovaných změn v území podle regulačního plánu nebo územního rozhodnutí v návaznosti na termíny potřeby změn stávající veřejné infrastruktury nebo vybudování nové veřejné infrastruktury,

m) záruky smluvních stran k realizaci veřejné infrastruktury podle regulačního plánu nebo územního rozhodnutí v dohodnutých termínech,

n) závazek převzít pozemky určené k realizaci veřejné infrastruktury s výjimkou pozemků, u kterých k realizaci veřejné infrastruktury postačuje zřízení věcného břemene,

o) závazek k převzetí a provozování veřejné infrastruktury, pokud není přílohou plánovací smlouvy smlouva zajišťující převzetí a provozování veřejné infrastruktury třetí osobou.

(2) K návrhu plánovací smlouvy se přikládá

a) snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se plánovací smlouva týká,

b) dokumentace navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury nebo navrhované nové veřejné infrastruktury,

c) odborný odhad nákladů na provedení změn stávající veřejné infrastruktury nebo na vybudování nové veřejné infrastruktury,

d) doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře,

e) doklady o právech žadatele k pozemkům, na kterých se navrhuje nová veřejná infrastruktura,

f) dohoda s vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury,

g) doklady o finančním podílu třetích osob.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list územní studie

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list územního plánu nebo jeho změny

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Územně analytické podklady pořízené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se nejpozději do nejbližší lhůty pro úplnou aktualizaci upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; do té doby se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny, u kterých bylo zahájeno řízení o návrhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů; při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace se upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným k věcně neměněným částem územně plánovací dokumentace se nepřihlíží. Do doby nejbližší aktualizace nebo změny vydané územně plánovací dokumentace, u které bylo zahájeno řízení o návrhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se její obsah posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Územně plánovací dokumentace vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným k věcně neměněným částem územně plánovací dokumentace se nepřihlíží. Povinnost úpravy územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se u jejího odůvodnění vztahuje pouze na koordinační výkres. Do doby nejbližší aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se její obsah posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

4. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracované přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

5. Registrační list územní studie, o které byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se do uplynutí lhůty pro ověření aktuálnosti této studie posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

6. Registrační list územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a jeho příloha, o kterých byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se do nejbližší aktualizace nebo změny této dokumentace posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:

Ing. Dostálová v. r.

Poznámky pod čarou

10) Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně č. 396/1990 Sb. ze dne 28. 9. 1990.

11) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Evropská úmluva o krajině č. 12/2017 Sb. m. s.

14) § 17 písm. d) a § 18 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

16) § 30 odst. 5 stavebního zákona.

Přesunout nahoru