Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 128/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka 66/2018
Platnost od 28.06.2018
Účinnost od 01.07.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. června 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova „a středních“ zrušují.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky“ nahrazují slovy „balené ovocné protlaky a směsi ovocno-zeleninových protlaků s obsahem ovocné složky minimálně 50 % (dále jen „ovocné protlaky“) a balené ovocné a zeleninové šťávy“.

3. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slova „akce a“ vkládá slovo „tištěné“.

4. V § 2 odst. 3 se slova „dodávce produktů uvedených v § 1 písm. a) a b) nebo při“ zrušují.

5. V § 5 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h) balení zakysaného mléčného výrobku s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 % o minimální hmotnosti 140 g,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

6. V § 5 odst. 2 se slova „a neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění“ zrušují.

7. V § 6 odst. 4 se slova „mléka nebo“ zrušují.

8. V § 7 odst. 3 se za slova „školní rok“ vkládají slova „ , včetně případného návrhu tištěného vzdělávacího materiálu“.

9. V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Schválený žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, k žádosti o podporu na další dodávkové období doklady podle věty první nepřikládá, pokud v nich nedošlo ke změně.“.

10. V příloze č. 2 skupina 1 zní:

1. skupina - konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózys obsahem tuku od 1,5% do 1,8%200 ml7,108,30
250 ml8,009,50
330 ml9,4011,40
s obsahem tuku nejméně 3,5 %200 ml8,409,80
250 ml9,7011,40
330 ml11,6014,00

“.

11. V příloze č. 2 ve skupině 2 se za první řádek vkládá nový řádek, který zní:

zakysané mléčné výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 %140 g13,40x

“.

12. V příloze č. 3 ve skupině 4 se za první řádek vkládá nový řádek, který zní:

zakysané mléčné výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 %140 g8,90x

“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2017/2018 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2017/2018 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Žádost o schválení žadatele o podporu pro školní rok 2018/2019 podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podá žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 1. srpna 2018.

4. Žádost o změnu sortimentu dodávaných produktů nebo žádost o úpravu složení dodávaného produktu pro školní rok 2018/2019 podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podá žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 1. srpna 2018.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.

Přesunout nahoru