Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 127/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Částka 65/2018
Platnost od 28.06.2018
Účinnost od 01.01.2019
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

127

VYHLÁŠKA

ze dne 19. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:


Čl. I

Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) zní:

a) stavební pozemky, kterými jsou

1. nezastavěné stavební pozemky a

2. zastavěné stavební pozemky,“.

2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Nezastavěným stavebním pozemkem se s výjimkou zastavěného stavebního pozemku podle odstavce 3 pro účely této vyhlášky rozumí

a) pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

b) pozemek nebo soubor pozemků, které byly určené k zastavění

1. regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,

2. územním rozhodnutím,

3. územním souhlasem,

4. společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,

5. veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,

6. ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo

7. dodatečným povolením stavby,

c) pozemek ve funkčním celku se stavbou nebo jednotkou uvedenou v § 15 odst. 3 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

(3) Zastavěným stavebním pozemkem se pro účely této vyhlášky rozumí pozemek zastavěný stavbou spojenou se zemí pevným základem bez ohledu na stav evidovaný v katastru nemovitostí. Za zastavěný stavební pozemek se nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemní stavbou, která nedosahuje úrovně terénu, podzemní částí a příslušenstvím stavby pro dopravu nebo vodní hospodářství netvořícími součást nadzemní stavby. Za zastavěný stavební pozemek se dále nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze oplocením nebo zpevněnou plochou do 25 m2.“.

3. V nadpisu dílu 2 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

4. V nadpisu § 3 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

5. V § 3 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

6. V § 3 se slova „stavby na“ nahrazují slovy „stavby, která je součástí“ a slova „staveb na“ se nahrazují slovy „staveb, které jsou součástí“.

7. V nadpisu § 4 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

8. V § 4 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

9. V nadpisu § 5 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

10. V § 5 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“ a slovo „urbanizovaný“ se nahrazuje slovem „stavební“.

11. V § 5 odst. 2 písm. c) se za text „1 : 5000“ vkládají slova „nebo v měřítku podrobnějším“ a slova „ , s výjimkou cenové mapy v měřítku podrobnějším, která umožňuje samostatné uvedení cen pozemků zastavěných ploch a pozemků s nimi funkčně spojených“ se zrušují.

12. V nadpisu § 6 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

13. V § 6 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

14. V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Upravená základní cena stavebního pozemku se určí podle vzorce

UZC = ZC × IP,

kde

UZC ........... upravená základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC ............. základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

IP ................ index cenového porovnání pro pozemek.“.

15. V § 6 odst. 3 písm. b) se slovo „koeficient“ nahrazuje slovy „hodnota kvalitativního pásma znaku“.

16. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Index cenového porovnání pro pozemek se určí podle vzorce

7
IP =P1 × (1 +Pi ) × P8 ,
i=2

kde

P1 ................ hodnota kvalitativního pásma znaku druhu a účelu užití hlavní stavby podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P8 ................ hodnota kvalitativního pásma znaku povodňového rizika podle specifikace povodňových zón podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

Pi ................ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání uvedeného v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

i ................... pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

17. V § 6 odst. 5 se slovo „urbanizovaných“ nahrazuje slovem „stavebních“.

18. V § 6 odstavec 7 zní:

(7) Základní cena stavebního pozemku určená podle odstavce 3 se zaokrouhlí na celé koruny.“.

19. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Zatřídění stavebního pozemku pro účely určení indexu cenového porovnání

(1) Pro určení indexu cenového porovnání se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupců 3 až 7 tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce určené pro pozemek

a) podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se na něm nachází nebo se kterou je ve funkčním celku,

b) ve funkčním celku s jednotkou nebo pozemek, který je součástí jednotky nebo který je s ní spojený, podle druhu a účelu užití stavby, ve které se tato jednotka nachází,

c) s více hlavními stavbami, které nejsou společně užívané, podle účelu užití hlavní stavby nebo stavby, ve které je oceňovaná jednotka, v pořadí sloupců 3, 4, 6, 5, 7.

(2) Pro určení indexu cenového porovnání se obdobně použije odstavec 1 podle určeného účelu užití v případě nezastavěného stavebního pozemku, který není ve funkčním celku se stavbou a který byl určen k zastavění

a) regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,

b) územním rozhodnutím,

c) územním souhlasem,

d) společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,

e) veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,

f) ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo

g) dodatečným povolením stavby.

(3) V případech neuvedených v odstavcích 1 a 2 se pro určení indexu cenového porovnání vychází z předpokládaného účelu užití v územním plánu, nebo v regulačním plánu, který nenahrazuje územní rozhodnutí. Nelze-li jednoznačně určit předpokládaný účel užití, použijí se pro určení indexu cenového porovnání hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce 9 tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Hlavní stavbou se pro účely určování směrné hodnoty rozumí stavba, která určuje účel využití pozemku a není určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského účelu.“.

20. V § 9 odst. 2 se slova „lesního typu“ nahrazují slovy „lesních typů“.

21. V § 11 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

22. V § 11 písm. b) se číslo „0,25“ nahrazuje číslem „0,15“.

23. V § 12 písm. b) bodě 2 se za slovo „rekreační“ vkládá slovo „chaty“.

24. V § 13 odst. 1 se text „SHS = DSHS+pp“ nahrazuje textem „SHS = DSHS×IU“ a slova „pp............polohová přirážka pro stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí, v Kč“ se nahrazují slovy „IU.............index cenové úpravy“.

25. V § 13 odstavec 2 zní:

(2) Index cenové úpravy

a) se u staveb, které jsou samostatnou nemovitou věcí a současně se nacházejí v obci, která není vyjmenovaná v tabulce přílohy určující základní ceny pro příslušný druh stavby, u které se určuje směrná hodnota, určí podle vzorce

IU = S1 × S2 × S3 ,

kde

S1.................hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

S2.................hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

S3.................hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b) má v ostatních případech hodnotu 1.“.

26. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Určuje-li se směrná hodnota stavby rodinného domu, rekreační chalupy, rekreačního domku, rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se kterými jsou společně užívány doplňkové stavby, jejichž výměra nebo součet výměr zastavěných ploch všech doplňkových staveb nepřesahuje 25 m2, jejich směrná hodnota se zohlední ve směrné hodnotě těchto staveb. V těchto případech se směrná hodnota těchto doplňkových staveb samostatně neurčuje.“.

27. V § 14 odst. 2 se text „UZC = ZC × I × s“ nahrazuje textem „UZC = ZC × IS × s“, slova „I.........index cenového porovnání“ se nahrazují slovy „IS.........index cenového porovnání pro stavbu“ a slova „rekreační nebo“ se nahrazují slovy „rekreační chaty nebo“.

28. V § 14 odstavec 3 zní:

(3) Index cenového porovnání se určí pro stavbu

a) rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku podle vzorce

11
IS =Vl × V2 × V3 × V4 × (1 +Vi ) × V12 × V13,
i=5

kde

IS ................................index cenového porovnání pro stavbu,

V1 až V4, V12, V13 .... hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce,

Vi ................................hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce,

i ..................................pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,

b) rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty podle vzorce

10
IS =Vl × V2 × V3 × V4 × (1 +Vi ) × V11 × V12,
i=5

kde

IS ................................index cenového porovnání pro stavbu,

V1 až V4, V11, V12 .... hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Vi ................................hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce,

i ..................................pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,

c) garáže nebo doplňkové stavby podle vzorce

8
IS =Vl × V2 × V3 × V4 × (1 +Vi ) × V9 × V10,
i=5

kde

IS ................................index cenového porovnání pro stavbu,

V1 až V4, V9, V10.....hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce,

Vi ................................hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce,

i ..................................pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.“.

29. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15

Směrná hodnota jednotky

Směrná hodnota jednotky se určí podle vzorce

SHJ = (∑DSHB + ∑DSHG + ∑DSHS + ∑DSHK + ∑PSHPkJ ) × IU ,

kde

SHJ .............směrná hodnota jednotky v Kč,

DSHB ..........dílčí směrná hodnota bytu v Kč,

DSHG .........dílčí směrná hodnota nebytového prostoru garáže v Kč,

DSHS ..........dílčí směrná hodnota nebytového prostoru sklepa v Kč,

DSHK ..........dílčí směrná hodnota nebytového prostoru komory v Kč,

PSHPkJ .......podíl směrné hodnoty pozemku, který je součástí jednotky, nebo který je s ní spojený, v Kč,

IU ................index cenové úpravy, který se určí obdobně jako u staveb.“.

30. V § 16 odst. 2 se text „UZC = ZC × I × s“ nahrazuje textem „UZC = ZC × IJ × s“ a slova „I ..........index cenového porovnání“ se nahrazují slovy IJ..........index cenového porovnání pro jednotku“.

31. V § 16 odstavec 3 zní:

(3) Index cenového porovnání pro jednotku se určí pro

a) byt podle vzorce

7
IJB =Vl × (1 +Vi ) × V8 × V9 × V10,
i=2

kde

IJB ...............................index cenového porovnání pro byt,

V1, V8 až V10 ............hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce,

Vi ................................hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce,

i ..................................pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,

b) nebytový prostor garáže, sklepa nebo komory podle vzorce

6
IJN =Vl × (1 +Vi ) × V7 × V8 × V9,
i=2

kde

IJN ..............................index cenového porovnání pro nebytový prostor,

V1, V7 až V9 ..............hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 10 k této vyhlášce,

Vi................................hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

i .................................. pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.“.

32. V § 17 odstavec 1 zní:

(1) Pro účely určování směrné hodnoty se podlažím rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m.“.

33. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Do úhrnu podlahové plochy bytu a nebytového prostoru se započte výměra podlahové plochy prostorů společných částí domu, které jsou s nimi výlučně užívány, vynásobená koeficientem

a) 0,17 u terasy a balkónu, pouze pokud jsou z nich přímo přístupny,

b) 0,30 u lodžie, pouze pokud je z nich přímo přístupná, a

c) 0,10 u sklepní kóje a u vymezeného půdního prostoru.“.

34. § 20 včetně nadpisu zní:

㤠20

Určování počtu obyvatel a údajů o nezaměstnanosti v obci

(1) Při určení počtu obyvatel v obci se vychází z Malého lexikonu obcí České republiky vydávaného Českým statistickým úřadem, a to podle stavu uvedeného v tomto lexikonu k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

(2) V případě, že došlo ke změně území obce, která není uvedena v Malém lexikonu obcí, se počet obyvatel určí podle počtu obyvatel obce v evidenci obyvatel k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

(3) Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to podle stavu k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.“.

35. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

㤠20a

Zaokrouhlování hodnot

(1) Při výpočtu směrné hodnoty se zaokrouhluje hodnota

a) indexu, redukčního koeficientu a koeficientu stáří stavby na 3 desetinná místa,

b) výměry podlahové plochy na 2 desetinná místa.

(2) Směrná hodnota se zaokrouhluje na desetikoruny.“.

36. V příloze č. 1 tabulka č. 1 a tabulka č. 2 včetně nadpisů znějí:

„Základní ceny stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, jejich oblastí nebo okresů v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPLZEŇSKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha - oblast 150310Plzeň - oblast 15192Česká Lípa656Blansko1111
Praha - oblast 2, 3 6 a 2118120Plzeň - oblast 22132Jablonec nad Nisou1085Břeclav1276
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 188914Plzeň-oblast 31857Liberec - oblast 12131Hodonín1083
Praha - oblast 7, 11, a 206186822Liberec -oblast 2, 3, 4 a 52131Vyškov1275
Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16 17a 196186Plzeň - sever816Semily586Znojmo1359
STŘEDOČESKÝ KRAJDomažlice1097KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Benešov1805Klatovy1000Hradec Králové -oblast 1 a 31772Jeseník696
Beroun2101Rokycany973Hradec Králové -oblast 2, 4 a 51772Olomouc - oblast 12114
Kladno - oblast 11782Tachov709Jičín1140Olomouc -oblast 2, 3 a 42114
Kladno - oblast 2 a 31782KARLOVARSKÝ KRAJNáchod534Prostějov1379
Kolín2087Karlovy Vary - oblast 17418Rychnov nad Kněžnou606Přerov - oblast 1 a 2965
Kutná Hora2024Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 41979Trutnov609Přerov -oblast 3, 4 a 5965
Mělník1236Cheb899PARDUBICKÝ KRAJŠumperk1316
Mladá Boleslav1521Františkovy Lázně - oblast 11268Chrudim840ZLÍNSKÝ KRAJ
Nymburk1828Františkovy Lázně - oblast 21268Pardubice - oblast 11571Kroměříž1255
Poděbrady - oblast 12049Mariánské Lázně -oblast 12348Pardubice -oblast 2, 3, 4, 5 a 61571Luhačovice1374
Poděbrady - oblast 22049Mariánské Lázně -oblast 2 a 32348Svitavy630Uherské Hradiště1318
Praha-východ1530Sokolov810Ústí nad Orlicí669Vsetín970
Praha-západ2317ÚSTECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAZlín - oblast 11579
Příbram1056Děčín803Havlíčkův Brod692Zlín - oblast 2 a 31579
Rakovník1588Chomutov873Jihlava - oblast 11504MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJLitoměřice1182Jihlava - oblast 2 a 3Ostrava -oblast 2, 5, 6 a 91156
České Budějovice -oblast 12387Louny996Pelhřimov590Ostrava-oblast 1,3 a 101392
České Budějovice -oblast 2, 3 a 42387Most815Třebíč1051Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 121020
Český Krumlov1508Teplice1075Žďár nad Sázavou601Bruntál523
Jindřichův Hradec1060Ústí nad Labem -oblast 1 a 21316JIHOMORAVSKÝ KRAJFrýdek-Místek908
Písek1204Ústí nad Labem -oblast 3, 4, 5 a 61316Brno - oblast 110462Karviná503
Prachatice727Brno - oblast 2, 3, 4 a 56003Nový Jičín641
Strakonice809Brno - oblast 6, 7, 8 a 93893Opava - oblast 11383
Tábor1051Brno - venkov1352Opava - oblast 2, 3 a 41383

* Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 této přílohy.

Členění obcí do oblastí podle katastrálních území

Tabulka č. 2

P r a h a
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Benice60258212
2Běchovice60152714
3Bohnice7305568
4Braník7278734
5Břevnov7295826
6Březiněves61413115
7Bubeneč7301066
8Čakovice73156115
9Černý Most73167619
10Čimice7303948
11Ďáblice7306297
12Dejvice7292726
13Dolní Chabry7305998
14Dolní Měcholupy73254111
15Dolní Počernice62995214
16Dubeč63333014
17Háje72823311
18Hájek u Uhříněvsi77339514
19Hloubětín7312349
20Hlubočepy7288375
21Hodkovičky7278574
22Holešovice7301223
23Holyně75057318
24Horní Měcholupy73258311
25Horní Počernice64377719
26Hostavice73172219
27Hostivař73205211
28Hradčany7271211
29Hrdlořezy73176510
30Chodov72822511
31Cholupice65239313
32Jinonice7287305
33Josefov7270081
34Kamýk72843812
35Karlín7309553
36Kbely7316417
37Klánovice66544419
38Kobylisy7304759
39Koloděje66850814
40Kolovraty66859114
41Komořany72851912
42Košíře7287645
43Královice67262913
44Krč7275984
45Křeslíce67607112
46Kunratice72831412
47Kyje73122619
48Lahovice72924817
49Letňany7314397
50Lhotka7280714
51Libeň7308919
52Liboc72979520
53Libuš72839012
54Lipany66860513
55Lipence68397317
56Lochkov68642517
57Lysolaje7299318 1
58Malá Chuchle72918318
59Malá Strana7270911
60Malešice73245110
61Michle7277504
62Miškovice73155215
63Modřany72861612
64Motol7289515
65Nebušice72987620
66Nedvězí70232313
67Nové Město7271811
68Nusle72816121
69Petrovice73261311
70Písnice72098413
71Pitkovice77341712
72Podolí72815221
73Prosek7313829
74Přední Kopanina73437317
75Radlice7286415
76Radotín73862016
77Ruzyně72971020
78Řeporyje74525116
79Řepy72970118
80Satalice74613415
81Sedlec7300418
82Slivenec75059018
83Smíchov72905121
84Sobin79325617
85Staré Město7270241
86Stodůlky75554118
87Strašnice73194310
88Střešovice7293026
89Střížkov7308669
90Suchdol7299818
91Šeberov76213012
92Štěrboholy73251611
93Točná65240713
94Trója7301906
95Třebonice77035318
96Třeboradice73152815
97Uhříněves77342514
98Újezd nad Lesy77377819
99Újezd u Průhonic77399912
100Veleslavín7293536
101Velká Chuchle72921318
102Vinohrady7271642
103Vinoř78237815
104Vokovice72941820
105Vršovice73225721
106Vyšehrad7273002
107Vysočany7312859
108Záběhlice73211710
109Zadní Kopanina74527817
110Zbraslav79173316
111Zličín79326418
112Žižkov7274153 I
Brno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bohunice6120067
2Bosonohy6085057
3Brněnské Ivanovice6122279
4Bystrc6117784
5Černá Pole6107713
6Černovice6112636
7Dolní Heršpice6121119
8Dvorská6338959
9Holásky6122439
10Horní Heršpice6120659
11Husovice6108446
12Chrlice6541329
13Ivanovice6558564
14Jehnice6582018
15Jundrov6105424
16Kníničky6119054
17Kohoutovice6103134
18Komárov6110266
19Komín6105854
20Královo Pole6114843
21Lesná6108874
22Líšeň6124057
23Maloměřice6124996
24Medlánky6117434
25Město Brno6100031
26Mokrá Hora6117018
27Nový Lískovec6102837
28Obřany6125536
29Ořešín7126808
30Pisárky6102083
31Ponava6113795
32Přízřenice6121469
33Řečkovice6116464
34Sadová6115654
35Slatina6122867
36Soběšice7519104
37Staré Brno6100892
38Starý Lískovec6120147
39Stránice6103302
40Štýřice6101865
41Trnitá6109505
42Tuřany6121719
43Utěchov u Brna7755508
44Veveří6103722
45Zábrdovice6107045
46Žabovřesky6104703
47Žebětín7956747
48Židenice6111156
České Budějovice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1České Budějovice 16219191
2České Budějovice 26219432
3České Budějovice 36220522
4České Budějovice 46222223
5České Budějovice 56222813
6České Budějovice 66223463
7České Budějovice 76224863
8České Vrbné6227293
9Haklovy Dvory6367974
10Kaliště u Českých Budějovic6622083
11Třebotovice6622164
Františkovy Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Dlouhé Mosty7688802
2Františkovy Lázně6346461
3Horní Lomany6346542
4Jedličná6346382 I
5Krapice6346622
6Slatina u Františkových Lázní6346892
7Žírovice6346972
Hradec Králové
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Březhrad6138784
2Hradec Králové6468731
3Kluky6472253
4Kukleny6472093
5Malšova Lhota6913054
6Malšovice u Hradce Králové6469972
7Nový Hradec Králové6471872
8Piletice7265415
9Plácky7212044
10Plačice7212124
11Plotiště nad Labem7219305
12Pouchov7265593
13Pražské Předměstí6471012
14Roudnická7418253
15Rusek7436745
16Slezské Předměstí6469712
17Slatina u Hradce Králové7496564
18Svinary7607655
19Svobodné Dvory7611253
20Třebeš6470472
21Věkoše7265833
Jihlava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Antonínův Důl7579002
2Bedřichov u Jihlavy6598783
3Helenín6598272
4Henčov6486802
5Heroltice u Jihlavy6384212
6Horní Kosov6430843
7Hosov6430923
8Hruškové Dvory6486983
9Jihlava6596731
10Kosov u Jihlavy6913722
11Pančava6598352
12Pávov6599162
13Pístov u Jihlavy7210002
14Popice u Jihlavy7257652
15Sasov6598432
16Staré Hory6598603
17Vysoká u Jihlavy7210183
18Zborná7916102
Karlovy Vary
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bohatíce6635813
2Cihelny6310434
3Čankov7467464
4Doubí u Karlových Var6310514
5Drahovice6637012
6Dvory6635493
7Karlovy Vary6634331
8Olšová Vrata6636544
9Počerny7538314
10Rosnice u Staré Role7538404
11Rybáře6635572
12Sedlec u Karlových Var7467544
13Stará Role7538583
14Tašovice6310604
15Tuhnice6634922
Kladno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Dubí u Kladna6651693
2Hnidousy7645583
3Kladno6650611
4Kročehlavy6651262
5Motyčín7645403
6Rozdělov6649612
7Vrapice6651773
Liberec
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Dolní Hanychov6822682
2Doubí u Liberce6310864
3Františkov u Liberce6822332
4Hluboká u Liberce6310945
5Horní Hanychov6824624
6Horní Růžodol6822502
7Horní Suchá u Liberce6824895
8Janův Důl u Liberce6822412
9Karlinky6824975
10Kateřinky u Liberce6824385
11Krásná Studánka6736415
12Kunratice u Liberce7856285
13Liberec6820391
14Machnín6898235
15Nové Pavlovice6821612
16Ostašov u Liberce6824715
17Pilínkov6311085
18Radčice u Krásné Studánky6736505
19Rochlice u Liberce6823142
20Rudolfov6824465
21Ruprechtice6821442
22Růžodol I6822092
23Staré Pavlovice6821792
24Starý Harcov6823902
25Vesec u Liberce7804724
26Vratislavice nad Nisou7856443
Mariánské Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Chotěnov u Mariánských Lázní9019033
2Mariánské Lázně6915851
3Stanoviště u Mariánských Lázní6916743
4Úšovice6916072
Olomouc
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bělidla7108813
2Černovír7105714
3Droždín6326352
4Hejčín7106443
5Hodolany7108733
6Holice u Olomouce6412273
7Chomoutov6524154
8Chválkovice7109113
9Klášterní Hradisko7105553
10Lazce7105983
11Lošov6868752
12Nedvězí u Olomouce7023584
13Nemilany7031094
14Neředín7106873
15Nová Ulice7107173
16Nové Sady u Olomouce7108143
17Nový Svět u Olomouce7109204
18Olomouc-město7105041
19Pavlovičky7109383
20Povel7107843
21Radíkov u Olomouce7377472
22Řepčín7109463
23Slavonín7503874
24Svatý Kopeček6692882
25Topolany u Olomouce7677604
26Týneček7724112
Opava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Držkovice7771704
2Jaktař7117303
3Jarkovice7835954
4Kateřinky u Opavy7117562
5Komárov u Opavy7118454
6Kylešovice7118113
7Malé Hoštice7118704
8Milostovice6951494
9Opava-Město7115601
10Opava-Předměstí7115782
11Palhanec7771884
12Podvihov7246374
13Suché Lazce7591804
14Vávrovice7771964
15Vlaštovičky7836094
16Zlatníky u Opavy7932304
Ostrava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Antošovice6003932
2Bartovice7150853
3Dubina u Ostravy7988946
4Heřmanice7146913
5Hošťálkovice6460752
6Hrabová71453410
7Hrabůvka7145856
8Hrušov7149174
9Koblov6673662
10Krásné Pole6737227
11Kunčice nad Ostravicí7142244
12Kunčičky7142414
13Lhotka u Ostravy6814582
14Mariánské Hory7138305
15Martinov ve Slezsku7153798
16Michálkovice7147473
17Moravská Ostrava7135201
18Muglinov7149413
19Nová Bělá7049467
20Nová Plesná72167112
21Nová Ves u Ostravy7139374
22Petřkovice u Ostravy7204702
23Polanka nad Odrou7250817
24Poruba7151749
25Poruba-sever7152219
26Proskovice7334747
27Přívoz7137675
28Pustkovec7153019
29Radvanice7150183
30Slezská Ostrava7148285
31Stará Bělá7536617
32Stará Plesná72168912
33Svinov7155068
34Třebovice ve Slezsku7154338
35Vítkovice71407111
36Výškovice u Ostravy7156206
37Zábřeh-Hulváky71397011
38Zábřeh nad Odrou7143056
39Zábřeh-VŽ71408911
Pardubice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Černá za Bory6199655
2Dražkovice6322524
3Drozdice6199736
4Hostovice6459916
5Lány na Důlku6790716
6Mnětice6199815
7Nemošice7032493
8Nové Jesenčany7180842
9Ohrazenice7093283
10Opočínek6790896
11Pardubice7176571
12Pardubičky7178352
13Popkovice7180684
14Rosice nad Labem7412053
15Semtín7473865
16Staré Čívice7541705
17Staročernsko6199906
18Studánka7178432
19Svítkov7180334
20Trnová7179592
Plzeň
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bolevec7221202
2Božkov7222942
3Bručná7223672
4Bukovec7227073
5Černice6201063
6Červený Hrádek u Plzně6210812
7Dolní Vlkýš6908133
8Doubravka7226772
9Doudlevce7224642
10Hradiště u Plzně7223412
11Koterov6710532
12Křimice6761953
13Lhota u Dobřan6809403
14Litice u Plzně7227403
15Lobzy7226182
16Malešice6908213
17Plzeň7219811
18Plzeň 47227312
19Radčice u Plzně7374113
20Radobyčice6201223
21Skvrňany7225962
22Újezd7226853
23Valcha7224722
Poděbrady
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Kluk6666702
2Poděbrady7234951
3Polabec7235412
4Přední Lhota u Poděbrad7343812
5Velké Zboží7235502
Přerov
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Čekyně6191083
2Dluhonice6267085
3Henčlov6382774
4Kozlovice u Přerova7349853
5Lověšice u Přerova7350014
6Lýsky7823354
7Penčice7190564
8Penčičky7190644
9Popovice u Přerova7823433
10Předmostí7349772
11Přerov7347131
12Újezdec u Přerova7740733
13Vinary u Přerova7823513
14Žeravice7964413
Ústí nad Labem
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Božtěšice6089554
2Brná nad Labem6099014
3Budov u Svádova7598055
4Bukov7750962
5Církvice7464105
6Dělouš7758946
7Dobětice7577722
8Habrovice6364364
9Hostovice u Ústí nad Labem6459825
10Klíše7750532
11Kojetice u Malečova6906865
12Krásné Březno7752663
13Mojžíř6981643
14Neštěmice7038693
15Nová Ves7056165
16Olešnice u Svádova7598135
17Předlice7750023
18Sebuzín7464285
19Skorotice u Ústí nad Labem7484804
20Strážky u Habrovic6364444
21Střekov7752582
22Svádov7598305
23Tuchomyšl7713686
24Ústí nad Labem7748711
25Vaňov7768074
26Všebořice7751182
Zlín
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Jaroslavice u Zlína6358633
2Klečůvka6660413
3Kostelec u Zlína6701383
4Kudlov6358983
5Lhotka u Zlína6360533
6Louky nad Dřevnicí6361182
7Lužkovice7958873
8Malenovice u Zlína6359872
9Mladcová6361773
10Prštné6361422
11Příluky u Zlína6358123
12Salaš u Zlína7459523
13Štípa6701463
14Velíková7780283
15Zlín6355611“.

37. V příloze č. 1 tabulka č. 3 a tabulka č. 4 včetně nadpisů znějí:

„Úpravy pro určení základních cen stavebních pozemků pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1

Tabulka č. 3

Označení znakuNázev znakuHodnota znaku
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,95
II.2001 - 5000 obyvatel0,85
III.1001 - 2000 obyvatel0,70
IV.501 - 1000 obyvatel0,65
V.Do 500 obyvatel0,60
O2Hospodářsko-správní význam obce*
I.Katastrální území lázeňských míst typu A** a obce s turistickými středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli0,95
II.Katastrální území lázeňských míst typu B** a C** a obce s turistickými středisky nadregionálního významu a obce ve významných turistických lokalitách0,90
III.Obce s počtem obyvatel nad 5000 a všechny obce v okresu Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu D**0,85
IV.Ostatní obce0,70
O3Poloha obce*
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí o velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VI.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)*
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo elektřina, kanalizace a plyn, nebo elektřina, vodovod a plyn0,85
III.Elektřina a vodovod, nebo elektřina a kanalizace, nebo elektřina a plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava1,00
II.Železniční zastávka a autobusová zastávka0,95
III.Železniční zastávka, nebo autobusová zastávka0,90
IV.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnické zařízení, škola***, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Základní vybavenost (alespoň obchod, ambulantní zdravotní péče a základní škola)0,90
III.Minimální vybavenost (obchod - základní sortiment) nebo žádná0,80

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

* Pro určení směrné hodnoty se provede začlenění do kvalitativního pásma znaku podle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

** Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu je uveden v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

*** Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Tabulka č. 4

Pořad. čísloNázev lázeňského místaTyp lázeň. místaKatastrální území
názevkód
1BechyněCBechyně601543
2BělovesBBěloves701301
3BludovDBludov605816
4DarkovCDarkov664014
5Dubí u TeplicCDubí u Teplic633381
6Františkovy LázněAFrantiškovy Lázně634646
7JáchymovBJáchymov656437
8Janské LázněBJanské Lázně657239
9JeseníkBJeseník658723
10Karlova StudánkaCKarlova Studánka663301
11Karlovy VaryAKarlovy Vary663433
12KlimkoviceCKlimkovice666319
13Konstantinovy LázněDKonstantinovy Lázně669199
14Kostelec u ZlínaDKostelec u Zlína670138
15Lázně BělohradDLázně Bělohrad679330
16Lázně BohdanečDLázně Bohdaneč606171
17Lázně KundraticeDLázně Kundratice712779
18Lázně KynžvartCLázně Kynžvart679372
19Lázně LibverdaCLázně Libverda679381
20Lázně ToušeňDLázně Toušeň767859
21Lipová-lázněCDolní Lipová684660
22LuhačoviceALuhačovice, Pozlovice688576, 726885
23Mariánské LázněAMariánské Lázně, Ušovice691585, 691607
24Mšené-lázněDMšené-lázně700258
25Ostrožská Nová VesDOstrožská Nová Ves716201
26PoděbradyBPoděbrady723495
27SlatiniceDSlatinice na Hané749818
28Teplice nad BečvouCTeplice nad Bečvou766283
29TepliceBTeplice766003
30TřeboňBTřeboň770230
31VelichovkyCVelichovky777951
32Velké LosinyCVelké Losiny779083
33Vráž u PískuDVráž u Písku785733

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

A - Lázeňské místo nadnárodního významu

B - Lázeňské místo celostátního významu

C - Lázeňské místo regionálního významu

D - Lázeňské místo malého významu.“.

38. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Úprava základních cen stavebních pozemků - index cenového porovnání

Tabulka č. 1

Číslo znakuDruh a účel užití hlavní stavby (není-li pozemek zastavěn druh a účel užití stavby vychází ze stavebního řízení)Rodinné domy a jednotky v RD a jejich příslušenstvíBytové domy a jednotky v BD a jejich příslušenstvíGaráže netvořící příslušenství jiné stavbyStavby pro rodinnou rekreaci v jejich příslušenstvíJednotky a jejich příslušenství ve stavbách, které nejsou bytovéPozemek určený k zastavění stavbou druhu a účelu užití, kterou nelze zařadit do sloupce 3 až 7Pozemek bez stavby, který není určen k zastavění
Znak
123456789
P1Druh a účel užití stavby1,01*1,00*0,80*0,85*0,80*0,600,50
P2Zástavba v okolí pozemku (převažující)
I.Rodinné domy a bytové domy (rezidenční zástavba)0,040,030,040,030,10,080,1
II.Obchodní centra0,020,020,060,010,080,10,08
III.Chaty - chatové osady, rekreační oblasti, popřípadě okolní-0,01-0,0100,070,0200
IV.bez zástavby-0,03-0,03-0,030,04-0,0300
V.Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící okolí-0,07-0,070,02-0,05-0,05-0,02-0,03
VI.Výrobní objekty - (průmysl - výrobní haly) zatěžující okolí-0,1-0,10,02-0,15-0,07-0,04-0,07
VII.Stavby pro zemědělství pro živočišnou výrobu-0,08-0,080,02-0,05-0,06-0,03-0,04
VIIIOstatní neuvedené-0,06-0,060,01-0,040,050-0,01
P3Poloha pozemku v obci
I.Střed obce- centrum obce0,040,040,03-0,030,040,020,02
II.Navazující na střed (centrum) obce0,020,020,02-0,010,020,010,01
III.Okrajové části obce-0,0100,01000-0,01
IV.Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)-0,02-0,0300,05-0,03-0,03-0,02
V.Samoty-0,04-0,04-0,010,06-0,05-0,05-0,04
VI.Ostatní neuvedené-0,03-0,0300,03-0,03-0,03-0,03
P4Napojení nebo možnost napojení pozemku nebo stavby na inženýrské sítě obce
I.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0000000
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,02-0,02-0,01-0,02-0,02-0,02-0,02
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci-0,05-0,05-0,02-0,03-0,04-0,04-0,04
P5Dostupnost občanské vybavenosti obce v okolí pozemku nebo stavby
I.V docházkové vzdálenosti (zhruba do 500 m) od nemovité věci je dostupná veškerá občanská vybavenost obce0,020,0200,010,020,010
II.V docházkové vzdálenosti (zhruba do 500 m) od nemovité věci je dostupná částečně občanská vybavenost obce000000-0,02
III.V docházkové vzdálenosti (zhruba do 500 m) od nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost obce-0,03-0,03-0,01-0,01-0,03-0,01-0,03
P6Dopravní dostupnost a parkovací možnosti
I.Výborná, příjezd k pozemku, možnost parkování na pozemku (ve funkčním celku)0,030,020,040,010,020,020,02
II.Dobrá, příjezd k pozemku, parkování na veřejné komunikaci0000000
III.Spatná, není příjezd pro dvoustopá vozidla-0,04-0,04-0,15-0,03-0,03-0,03-0,03
P7Nezaměstnanost v obci a okolí nebo vliv trhu
I.Nezaměstnanost nižší než průměr v kraji0,040,04000,040,020,02
II.Nezaměstnanost odpovídá průměru v kraji0000000
III.Nezaměstnanost vyšší než průměr v kraji nebo negativní vliv trhu**-0,10-0,1000-0,10-0,02-0,02
P8Povodňové riziko podle specifikace povodňových zón
I.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
II.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)0/70

V případě, že lze pozemek začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

* V případě nezastavěného stavebního pozemku se hodnota znaku uvedeného účelu hlavní stavby vynásobí:

a) koeficientem 0,90, je-li určen k zastavění k tomuto účelu regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, jímž se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo dodatečným povolením stavby,

b) koeficientem 0,80, je-li určen k zastavění k tomuto účelu územním plánem.

** Negativním vlivem trhu se pro účely určování směrné hodnoty rozumí oblast, kde jsou obvykle sjednávané ceny nemovitých věcí výrazně nižší, než je průměrná cena srovnatelných nemovitých věcí v obci.

Index cenové úpravy u stavby, která je samostatnou nemovitou věcí

Tabulka č. 2

Označení znakuNázev znakuHodnota koeficientu
S1Hospodářsko-správní význam obce*
I.Katastrální území lázeňských míst typu A** a obce s turistickými středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli1,20
II.Katastrální území lázeňských míst typu B** a C** a obce s turistickými středisky nadregionálního významu nebo obce ve významných turistických lokalitách1,10
III.Obce s počtem obyvatel nad 5000 a všechny obce v okresu Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu D**1,00
IV.Ostatní obce0,90
S2Poloha obce*
I.Katastrální území obce Brna1,15
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,10
III.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,06
V.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,02
VI.Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí o velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VII.V ostatních případech0,80
S3Občanská vybavenost obce
- V obci je:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnické zařízení, škola***, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,05
II.Základní vybavenost (alespoň obchod, ambulantní zdravotní péče a základní škola)1,00
III.Minimální vybavenost (obchod - základní sortiment) nebo žádná0,90

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pasem.

* Pro určení směrné hodnoty se provede začlenění do kvalitativního pásma znaku dle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

** Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typuje uveden v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

*** Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.“.

39. V příloze č. 6 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKARLOVARSKÝ KRAJKRAJ VYSOČINA
Praha - oblast 141201Vyjmenované obce7708Vyjmenované obce10050
Praha-oblast 2, 3, 6 a 2124522Obce s 2001 a více obyvatel*5868Obce s 2001 a více obyvatel*5764
Praha - oblast 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 16, 18 a 2018542Obce do 2000 obyvatel6891Obce do 2000 obyvatel5224
Praha-oblast 13, 14, 15, 17 a 1916433ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJVyjmenované obce8523Brno17288
Vyjmenované obce**16747Obce s 2001 a více obyvatel*6736Vyjmenované obce9123
Obce s 2001 a více obyvatel*10386Obce do 2000 obyvatel5818Obce s 2001 a více obyvatel*9573
Obce do 2000 obyvatel8890LIBERECKÝ KRAJObce do 2000 obyvatel7827
JIHOČESKÝ KRAJVyjmenované obce9467OLOMOUCKÝ KRAJ
Vyjmenované obce10845Obce s 2001 a více obyvatel*6855Vyjmenované obce9599
Obce s 2001 a více obyvatel*8792Obce do 2000 obyvatel7279Obce s 2001 a více obyvatel*6779
Obce do 2000 obyvatel7317KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJObce do 2000 obyvatel5806
PLZEŇSKÝ KRAJVyjmenované obce10244ZLÍNSKÝ KRAJ
Plzeň12615Obce s 2001 a více obyvatel*7731Vyjmenované obce11006
Vyjmenované obce8523Obce do 2000 obyvatel7146Obce s 2001 a více obyvatel*6414
Obce s 2001 a více obyvatel*8168PARDUBICKÝ KRAJObce do 2000 obyvatel5592
Obce do 2000 obyvatel6596Vyjmenované obce10761MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJObce s 2001 a více obyvatel*7322Ostrava8091
Karlovy Vary - oblast 116928Obce do 2000 obyvatel6692Vyjmenované obce7925
Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 411526Obce s 2001 a více obyvatel*6754
Obce do 2000 obyvatel6350

* Které nejsou vyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

** Platí pro všechny vyjmenované obce a všechny obce okresů Praha-východ a Praha-západ.“.

40. V příloze č. 6 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

„Stavebně technické parametry stavby pro rodinný dům, rekreační chalupu nebo rekreační domek

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
VíNázev znakuČísloPopisHodnota
1.Druh stavbyI.Samostatný rodinný dům1,00
II.Dvoj domek, dům řadový0,99
III.Rekreační chalupa a rekreační domek0,98
2.Podlaží a typ zastřešeníI.1 NP - plochá střecha1,00
II.1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití1,10
III.1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití1,25
IV.2 NP - plochá střecha1,00
V.2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití1,05
VI.2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití1,20
3.Účelové využití půdního prostoruI.Bez půdního prostoru - plochá střecha1,00
II.Půdní prostor neupraven, krov umožňující účelové využití1,05
III.Půdní prostor upraven k účelovému využití - podkroví1,10
4.I.Nepodsklepené1,00
II.Podsklepené0,95
5.I.Tloušťka stěny do 20 cm včetně-0,02
II.Tloušťka stěny nad 20 cm do 45 cm včetně0,00
III.Tloušťka stěny nad 45 cm nebo zateplené stěny0,03
6.Materiál obvodových stěnI.Zdivo - kamenné, smíšené (kámen, cihla)-0,08
II.Železobetonové (montované, monolitické) bez izolace-0,01
III.Zdivo cihelné nebo z tvárnic0
IV.Dřevostavby (nové stavby) a stavby zateplené0,03
V.Ekologické, nízkoenergetické a pasivní domy0,07
7.Způsob vytápěníI.Bez vytápění-0,10
II.Lokální na tuhá paliva-0,06
III.Lokální elektrické nebo plynové-0,02
IV.Ústřední, etážové, dálkové0,02
V.Ostatní vytápění (podlahové, velkoplošné stěnové, teplovzdušné)0,05
VI.Tepelná čerpadla, solární kolektory, infračervené vytápění0,10
8.Napojení stavby na inženýrské sítě (rozvody)I.Žádné nebo pouze elektroinstalace-0,06
II.Elektroinstalace a rozvod vody-0,04
III.Elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace do žumpy nebo septiku0
IV.Elektroinstalace, rozvody vody a veřejná kanalizace, domovní čistírna0,04
V.Elektroinstalace, rozvod vody, kanalizace a plyn (i PB)0,08
9.Příslušenství (WC, koupelna)I.Žádné nebo pouze suchý záchod, chemické WC-0,08
II.Částečné provedení (WC, samostatný sprchový kout nebo umyvadlo) nebo úplné (WC, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou) umístěné mimo stavbu-0,05
III.Standardní provedení - úplné ve stavbě0
IV.Nadstandardní provedení - úplné, nebo více standardních provedení0,05
V.Více nadstandardních provedení0,06
10.Další vybaveníI.Bez kuchyňské linky nebo kuchyňská linka (do 180 cm „sektor“) bez zabudovaných spotřebičů0
II.Kuchyňská linka se zabudovanými spotřebiči0,05
III.Např. zimní zahrada, vnitřní bazén, případně sauna a centrální vysavač a krb.0,12
11.Doplňkové stavbyI.Bez doplňkových staveb nebo zastavěná plocha nebo součet všech zastavěných ploch doplňkových staveb je větší než 25 m0
II.Zastavěná plocha nebo součet všech zastavěných ploch doplňkových staveb je do 25 m2 včetně0,08
12.Stav stavbyI.Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce0,80
II.Stavba - stav odpovídající stáří1,00
III.Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,15
13.Povodňové riziko podle specifikace povodňových zónI.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
III.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-letě vody)0,70

V případě, že lze stavbu začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.“.

41. V příloze č. 7 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha7047Obce od 10001 obyvatel3179Brno6269
STŘEDOČESKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel4987Obce od 10001 obyvatel3660
Obce od 10001 obyvatel4280LIBERECKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6534
Obce do 10000 obyvatel8417Obce od 10001 obyvatel4514OLOMOUCKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6154Obce od 10001 obyvatel5006
Obce od 10001 obyvatel4178KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel4910
Obce do 10000 obyvatel7647Obce od 10001 obyvatel5094ZLÍNSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6666Obce od 10001 obyvatel4594
Obce od 10001 obyvatel5047PARDUBICKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6192
Obce do 10000 obyvatel5602Obce od 10001 obyvatel3189MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel4987Obce od 10001 obyvatel4333
Obce od 10001 obyvatel3586KRAJ VYSOČINAObce do 10000 obyvatel6799
Obce do 10000 obyvatel4893Obce od 10001 obyvatel3585
Obce do 10000 obyvatel5553

“.

42. V příloze č. 7 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

„Stavebně technické parametry pro rekreační chatu nebo zahrádkářskou chatu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
VíNázev znakuČísloPopisHodnota
1.Druh stavbyI.Zahrádkářská chata1,01
II.Rekreační chata1,00
2.Podlaží a typ zastřešeníI.1 NP - plochá střecha0
II.1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití0,10
III.1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití0,30
VI.2 NP - plochá střecha0
V.2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití0,05
VI.2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití0,20
3.Účelové využití půdního prostoruI.Bez půdního prostoru - plochá střecha0
II.Půdní prostor neupraven, krov umožňující účelové využití0,05
III.Půdní prostor upraven k účelovému využití - podkroví0,10
4.Podzemní podlažíI.Nepodsklepené0
II.Podsklepené-0,02
5.Obvodové stěnyI.Tloušťka stěny do 20 cm včetně-0,02
II.Tloušťka stěny nad 20 cm do 45 cm včetně0
III.Tloušťka stěny nad 45 cm (nebo stěny zateplené)0,03
6.Materiál obvodových stěnI.Dřevěné oboustranně obíjené-0,10
II.Zdivo - kamenné nebo smíšené (kámen cihla)-0,08
III.Zdivo cihelné nebo z tvárnic0
IV.Dřevo (srub) nebo na bázi dřevní hmoty0,03
7.Způsob vytápěníI.Bez vytápění-0,08
II.Lokální na tuhá paliva-0,06
III.Lokální elektrické nebo plynové0
IV.Ústřední, etážové, dálkové0,02
V.Ostatní vytápění (podlahové, velkoplošné stěnové, teplovzdušné)0,05
VI.Tepelná čerpadla, solární kolektory, infračervené vytápění0,10
8.Napojení stavby na inženýrské sítě (rozvody)I.Žádné nebo pouze elektroinstalace-0,04
II.Elektroinstalace a rozvod vody-0,01
III.Elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace do žumpy nebo septiku0
IV.Elektroinstalace, rozvody vody a do veřejné kanalizace nebo domovní čistírny0,04
V.Elektroinstalace, rozvod vody, kanalizace a plyn0,08
9.Příslušenství (WC, koupelna)I.Žádné nebo pouze suchý záchod nebo chemické WC-0,04
II.Částečné provedení (WC, samostatný sprchový kout nebo umyvadlo) nebo úplné (WC, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou) umístěné mimo stavbu-0,02
III.Standardní provedení - úplné ve stavbě0
IV.Nadstandardní provedení - úplné, nebo více standardních provedení0,05
V.Více nadstandardních provedení0,06
10.Doplňkové stavbyI.Bez doplňkových staveb nebo zastavěná plocha nebo součet všech zastavěných ploch doplňkových staveb je větší než 25 m20
II.Zastavěná plocha nebo součet všech zastavěných ploch doplňkových staveb je do 25 m2 včetně0,10
11.Stav stavbyI.Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce0,65
II.Stavba - stav odpovídající stáří1,00
III.Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,10
12.Povodňové riziko podle specifikace povodňových zónI.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
III.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-lete vody)0,70

V případě, že lze stavbu začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.“.

43. V příloze č. 8 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavbu garáže nebo doplňkovou stavbu a základní ceny podlahové plochy nebytového prostoru garáže v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých městZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých městZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých městZákladní cena
(Kč za m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKARLOVARSKÝ KRAJKRAJ VYSOČINA
Praha - oblast 121220Obce2705nad 50000 obyvatel4129
Praha - oblast 2, 3, 6, 2110455ostatní obce4320
Praha - ostatní oblasti6685ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJnad 50000 obyvatel2727Brno7506
nad 50000 obyvatel3364ostatní obce2719ostatní obce4164
ostatní obce4100LIBERECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJnad 50000 obyvatel3441nad 50000 obyvatel5373
nad 50000 obyvatel4210ostatní obce3280ostatní obce3826
ostatní obce3773KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJnad 50000 obyvatel4462nad 50000 obyvatel5987
nad 50000 obyvatel3732ostatní obce3666ostatní obce4833
ostatní obce3823PARDUBICKÝ KRAJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3507nad 50000 obyvatel3465
ostatní obce3960ostatní obce2932

“.

44. V příloze č. 8 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

„Stavebně technické parametry pro garáže nebo doplňkové stavby

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásmo
VíNázev znakuČísloPopisHodnota
1.Druh stavbyI.Garáž1,00
II.Doplňková stavba0,95
2.I.1 NP - plochá střecha1,00
II.1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití1,10
III.1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití1,50
IV.2 NP - plochá střecha1,00
V.2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití1,05
VI.2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití1,25
3.Účelové využití půdního prostoruI.Bez půdního prostoru - plochá střecha1,00
II.Půdní prostor neupraven, krov umožňující účelové využití1,10
III.Půdní prostor upraven k účelovému využití - podkroví1,20
1 4Podzemní podlažíI.Nepodsklepené1,00
II.Podsklepené0,98
5.Obvodové stěnyI.Kovové, plechové, zasklené nebo plastové s jednoduchým zasklením-0,15
II.Dřevěné jednostranně obíjené-0,12
III.Dřevěné oboustranně obíjené-0,08
IV.Zděné tloušťky do 20 cm včetně-0,03
V.Zděné tloušťky nad 20 cm0
VI.Železobetonové nebo zasklené určené pro celoroční užívání0,05
VILPřístřešek-0,20
6.Způsob vytápěníI.Bez vytápění0
II.Vytápěné0,05
7.Napojení stavby na inženýrské sítě (rozvody)I.Žádné-0,10
II.Pouze elektroinstalace0
III.Elektroinstalace a rozvod vody0,05
IV.Elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace0,10
8.Další konstrukce a vybaveníI.Žádné0
II.Okna nebo dveře nebo vrata0,02
III.Okna nebo dveře a vrata0,05
IV.Okna nebo dveře nebo vrata s elektrickým pohonem0,10
V.Okna, dveře, vrata s elektrickým pohonem nebo sociální zařízení0,15
9.Stav stavbyI.Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce0,80
II.Stavba - stav odpovídající stáří1,00
III.Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,25
10.Povodňové riziko podle specifikace povodňových zónI.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
III.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-lete vody)0,70

V případě, kdy stavbu lze začlenit do více kvalitativních pásem jednoho znaku, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.“.

45. V příloze č. 9 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru sklepa nebo komory v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor19168KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha - oblast 1*834912001-1000014387Hradec Králové29105Jeseník11067
Praha - oblast 2*58752do 2000 obyvatel11618Jičín22708Olomouc27471
Praha - oblast 3*58752PLZEŇSKÝ KRAJNáchod15195Prostějov18008
Praha - oblast 4*52719Plzeň - oblast 1*27128Rychnov nad Kněžnou22476Přerov15031
Praha - oblast 5*52719Plzeň-oblast 2*27128Trutnov13863Šumperk14907
Praha - oblast 6*58752Plzeň-oblast 3*2712810001-500001511010001-5000014548
Praha - oblast 7*52719Domažlice160112001 - 10000151102001-1000014548
Praha - oblast 8*5271917480do 2000 obyvatel21245do 2000 obyvatel11274
Praha - oblast 9*52719Rokycany18034PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha - oblast 10*52719Tachov15235Chrudim21718Kroměříž17521
Praha - oblast 11*5271910001 - 5000015988Pardubice26279Luhačovice27664
Praha - oblast 12*527192001 - 1000015988Svitavy14747Uherské Hradiště23726
42100do 2000 obyvatel13124Ústí nad Orlicí14185Vsetín15307
Praha - oblast 14*42100KARLOVARSKÝ KRAJ10001 -5000016681Zlín24124
Praha - oblast 15*42100Karlovy Vary - oblast 1*271802001 - 100001668110001-5000016675
Praha - oblast 16*52719Karlovy Vary - oblast 2*16127do 2000 obyvatel111692001 - 1000016675
42100Karlovy Vary - oblast 3*16127KRAJ VYSOČINAdo 2000 obyvatel13632
Praha - oblast 18*52719Karlovy Vary - oblast 4*16127Havlíčkův Brod18976MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
4210011353Jihlava22267Ostrava - oblast 1*14902
Praha - oblast 20*52719Františkovy Lázně13841Pelhřimov21100Ostrava - oblast 2*16082
Praha - oblast 21*58752Mariánské Lázně15961Třebíč17591Ostrava - oblast 3*16082
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov11041Žďár nad Sázavou19084Ostrava - oblast 4*16082
Benešov2836410001 - 50000905010001 - 5000016571Ostrava - oblast 514902
Beroun278192001 - 1000090502001 - 1000016571Ostrava - oblast 6*14902
Kladno24143do 2000 obyvatel6982do 2000 obyvatel10310Ostrava - oblast 714902
Kolín22056ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava - oblast 8*14902
Kutná Hora19367Děčín11322Brno - oblast 1*40123Ostrava - oblast 9*16082
Mělník24675Chomutov6603Brno - oblast 2*40123Ostrava - oblast 10*14902
Mladá Boleslav28982Litoměřice14960Brno - oblast 3*39952Ostrava - oblast 11*14902
Nymburk21305Louny11536Brno - oblast 5*39952Ostrava - oblast 12*14902
Poděbrady27446Most5285Brno - oblast 4*35665Bruntál8460
Praha - východ**31493Teplice14489Brno - oblast 6*35665Frýdek-Místek16773
Praha - západ**35859Ústí nad Labem10909Brno - oblast 7*35665Havířov12509
Příbram1719310001 - 500007853Brno - oblast 8*35665Karviná7538
Rakovník200632001 - 100007853Brno - oblast 9*35665Nový Jičín14883
10001 - 5000022219do 2000 obyvatel7036Blansko26266Opava18701
2001 -1000022219LIBERECKÝ KRAJBřeclav1715710001 - 50 00012918
do 2000 obyvatel14342Česká Lípa12057Hodonín162072001 - 1000012918
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou14437Vyškov20041do 2000 obyvatel10050
České Budějovice24073Liberec22569Znojmo19217
Český Krumlov19134Semily1179710001 - 5000023218
Jindřichův Hradec1468510001 - 50000138262001 - 1000023218
Písek192682001 - 1000013826do 2000 obyvatel15720
Prachatice16503do 2 000 obyvatel19234
Strakonice15158

* Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

** Platí pro všechny obce okresu Praha-východ a Praha-západ.“.

46. V příloze č. 9 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

„Stavebně technické parametry bytu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
VíNázev znakuČísloPopisHodnota
1.Převažující účel užití stavbyI.Rodinný dům1,05
II.Bytový dům1,00
III.Budovy pro ubytování, administrativa, sport, školství a zdravotnictví0,95
IV.Ostatní stavby výše neuvedené0,90
2.Konstrukce stavbyI.Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty-0,10
II.Budova - panelová, nezateplená-0,05
III.Budova - panelová zateplená0
IV.Budova - zděná nebo skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm0,05
3.Společné části domuI.Společné prostory na ukládání věcí nebo pro sušení prádla nebo mandlování nebo dílna0,01
II.Komerční plochy - nebytové prostory0,05
III.Prostory užívané např. jako fitness nebo sauna0,03
IV.Bazén nebo garážové stání0,08
V.Žádné z výše uvedených0
4.I.1. PP nebo 5. NP a vyšší bez výtahu-0,05
II.Ostatní podlaží nevyjmenovaná0
III.2. - 4. NP s výtahem0,03
5.Základní příslušenství bytuI.Bez vlastního příslušenství-0,15
II.Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt nebo umakartové bytové jádro-0,10
III.Příslušenství úplné - standardní provedení0
IV.Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo standardní provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem0,05
V.Příslušenství nadstandardního vybavení (vířivé vany, masážní sprchové panely apod.) nebo více základních příslušenství0,10
6.Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytemI.Standardní vybavení bez dalších prostor0
II.Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje0,02
III.Nadstandardní vybavení (např. krb, sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada0,06
7.Způsob vytápěníI.Lokální na tuhá paliva-0,10
II.Lokální na elektřinu nebo plyn-0,02
III.Dálkové, ústřední, etážové0
IV.Podlahové topení obytných místností aj.0,05
8.Stavebně-technický stav bytuI.Jednotka v horším stavu0,85
II.Jednotka ve stavu odpovídajícím stáří1,00
III.Jednotka v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,15
9.Stavebně-technický stav stavbyI.Stavba v horším stavu0,95
II.Stavba ve stavu odpovídajícím stáří1,00
III.Stavba v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,15
10.Povodňové riziko podle specifikace povodňových zónI.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
III.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-lete vody)0,70

V případě, kdy jednotku lze začlenit do více kvalitativních pásem jednoho znaku, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.“.

47. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Stavebně technické parametry pro nebytový prostor garáže, sklepa a komory

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

ZnakKvalitativní pásma
ViNázev znakuČísloPopisHodnota
1.Druh stavbyI.Nebytový prostor garáž0,50
II.Nebytový prostor sklep nebo komora0,40
2.Konstrukce stavbyI.Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty-0,10
II.Budova - panelová, nezateplená-0,05
III.Budova - panelová zateplená0
IV.Budova - zděná nebo vyzdívaný skelet0,05
3.Převažující účel užití stavbyI.Pro bydlení0,02
II.Pro garážování0
VI.Pro ostatní neuvedené-0,05
4.Technické vybaveníI.Žádné-0,02
II.Pouze elektroinstalace0
III.Elektroinstalace a voda0,02
IV.Elektroinstalace, voda, kanalizace0,04
5.Další vybaveníI.Žádné0
II.Vrata s elektrickým pohonem0,10
III.Jiné neuvedené0,05
6.I.Bez vytápění0
II.Vytápěné0,02
III.Vzduchotechnika0,10
7.Stavebně-technický stav nebytového prostoruI.Jednotka v horším stavu0,85
II.Jednotka ve stavu odpovídajícím stáří1,00
III.Jednotka v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,10
8.Stavebně-technický stav stavbyI.Stavba v horším stavu0,95
II.Stavba ve stavu odpovídajícím stáří1,00
III.Stavba v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,05
9.Povodňové riziko podle specifikace povodňových zónI.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
III.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-letě vody)0,70

V případě, kdy jednotku lze začlenit do více kvalitativních pásem jednoho znaku, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 36, 39, 41, 43 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2018.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru