Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 126/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Částka 64/2018
Platnost od 22.06.2018
Účinnost od 01.07.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. června 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, se mění takto:

1. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 5 pořadovém čísle požadavku 1 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 5 odst. 1 a odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. d) a i)“.

2. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text „§ 51“ nahrazuje slovy „§ 51 odst. 3 a 4 a § 51 odst. 8 písm. c)“ a slova „§ 3 až 5,“ se nahrazují slovy „§ 3 až 5 a 11“.

3. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 7 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 13 odst. 1 a 5 až 7“ nahrazují slovy „§ 13 odst. 1 a 4 až 6“.

4. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 1 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text „§ 5 odst. 2 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 4 písm. b)“.

5. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 3 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 5 odst. 1 písm. e) a f), § 5 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. d), e) a i)“.

6. V příloze č. 2 bodě 1 písm. b) se slova „tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem“ nahrazují slovy „hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv“.

7. V příloze č. 2 bod 5 zní:

5. Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda se nebude vyskytovat souvislá plocha

a) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,

b) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,

c) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,

d) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,

e) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha neuvedenou v písmeni a), a

f) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b); tuto podmínku nemusí žadatel dodržovat na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b).

Žadatel nemusí dodržet podmínku podle písmen b) a d) na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou.“.

8. V příloze č. 2 bodě 6 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

9. V příloze č. 2 se na konci bodu 6 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) do celkové výměry podle písmene b) nezapočítává výměru dílů půdních bloků zařazených v podopatření zatravňování orné půdy podle § 20 nebo podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 22a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 13 v řádku Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se věta „Na jatka byla dodána zvířata, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta, nebo byly do oběhu uvedeny živočišné produkty, u kterých byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě.“ nahrazuje větou „U hospodářských zvířat nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě.“.

11. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 17 v řádku Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení se věta „V mléce určeném k lidské spotřebě je zjištěna přítomnost škůdců nebo prokázána rezidua inhibičních látek nebo jiných nepovolených léčiv.“ nahrazuje textem „X“ a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se věta „Byla prokázána rezidua inhibičních látek a mléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli.“ nahrazuje textem „X“.

12. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 7 pořadovém čísle požadavku 5 v řádku Závažnost Střední, ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se doplňuje věta „V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.“.

13. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle požadavku 4 v řádku Závažnost Střední, ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se doplňuje věta „V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.“.

14. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadovém čísle požadavku 7 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Neodstranitelné porušení.“.

15. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadové číslo požadavku 7 zní:

117RozsahMalýx
StředníPožadavky na krmení telat nebyly dodrženy.
VelkýTelata jsou ve špatném výživovém stavu nebo došlo k úhynu telat v důsledku jejich podvýživy.
ZávažnostMaláx
StředníPožadavky na krmení telat nebyly dodrženy.
VelkáTelata jsou ve špatném výživovém stavu nebo došlo k úhynu telat v důsledku jejich podvýživy.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.

“.

16. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadovém čísle požadavku 8 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Neodstranitelné porušení.“.

17. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadové číslo požadavku 8 zní:

118RozsahMalýx
StředníPožadavky na napájení telat nebyly dodrženy.
VelkýU telat se projevují známky dehydratace nebo byly zjištěny úhyny v důsledku dehydratace.
ZávažnostMaláx
StředníPožadavky na napájení telat nebyly dodrženy.
VelkáU telat se projevují známky dehydratace nebo byly zjištěny úhyny v důsledku dehydratace.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.

“.

18. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 12 pořadovém čísle požadavku 4 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Neodstranitelné porušení.“.

19. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 12 pořadové číslo požadavku 4 zní:

124RozsahMalýx
StředníPožadavky na zajištění krmiva a vody nejsou dodrženy.
VelkýPrasata jeví známky dehydratace nebo jsou ve špatném výživovém stavu nebo na hospodářství došlo k úhynu prasat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.
ZávažnostMaláx
StředníPožadavky na zajištění krmiva a vody nejsou dodrženy.
VelkáPrasata jeví známky dehydratace nebo jsou ve špatném výživovém stavu nebo na hospodářství došlo k úhynu prasat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.

“.

20. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 4 v řádku Rozsah Malý, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Zjištění se týká pouze jednoho zvířete.“, v řádku Rozsah Střední, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Zjištění se týká do 20 % zvířat včetně.“ a v řádku Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení se věta „Volnost pohybu zvířat je omezena způsobem, který vede k poškození zdraví zvířat nebo k jejich zbytečnému utrpení.“ nahrazuje větou „Zjištění se týká nad 20 % zvířat.“.

21. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 10 v řádku Trvalost Odstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Odstranitelné porušení.“.

22. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadové číslo požadavku 10 zní:

1310RozsahMalýx
StředníKontrola automatických a mechanických zařízení není prováděna nebo nedošlo k odstranění závad.
VelkýPři selhání umělého větracího systému nebyla zabezpečena péče o zdraví a dobré životní podmínky zvířat.
ZávažnostMaláx
StředníKontrola automatických a mechanických zařízení není prováděna nebo nedošlo k odstranění závad.
VelkáPři selhání umělého větracího systému nebyla zabezpečena péče o zdraví a dobré životní podmínky zvířat.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.

“.

23. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 11 v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se věty „Zvířatům není zabezpečen přístup k vodě nebo krmivu ve stanovených intervalech pro jednotlivé druhy a kategorie. Zvířata jeví známky dehydratace. V případě nedostatečného přístupu ke krmivu jsou zvířata kachektická.“ nahrazují větou „Zvířata jsou vyhublá nebo jeví známky dehydratace nebo na hospodářství došlo k úhynu zvířat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.“.

24. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 11 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text „X“ nahrazuje větou „Neodstranitelné porušení.“.

25. V příloze č. 4 požadavky standardů č. 5 znějí:

5RozsahMalýSoučet ploch s porušením tvoří nejvýše 15 ha nebo součet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s porušením je nejvýše 15 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.
StředníSoučet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s porušením tvoří 15,01 až 30 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.
VelkýSoučet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s porušením tvoří více než 30 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.
ZávažnostMaláDíl půdního bloku s porušením, které bylo způsobeno neprovedením půdoochranné technologie, je nejvýše 1, nebo počet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným provedením půdoochranné technologie, je nejvýše 2.
StředníPočet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným provedením půdoochranné technologie, je 3 až 4.
VelkáPočet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno neprovedením půdoochranné technologie, je více než 1, počet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným provedením půdoochranné technologie, je 5 a více, nebo porušení bylo způsobeno pěstováním kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku na silně erozně ohrožené půdě.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se řídí podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 10 až 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.

Přesunout nahoru