Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb.Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Částka 61/2018
Platnost od 21.06.2018
Účinnost od 01.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. května 2018

o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Vláda nařizuje podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:


§ 1

Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

(1) Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax) představuje pro účely tohoto nařízení maximální týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování financovaný ze státního rozpočtu.

(2) PHmax v denní formě vzdělávání včetně zkráceného studia a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle

a) oborů vzdělání základního a středního vzdělávání na 1 třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a

b) oborů vzdělání poskytovaných v konzervatoři na 1 ročník v závislosti na průměrném počtu žáků v ročníku.

(3) PHmax se stanoví pro každý druh školy odděleně. V případě základní a střední školy se maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na třídu a v případě konzervatoře jako součet všech maximálních počtů hodin na ročník.

(4) Je-li počet hodin teoretického a praktického vyučování ve škole vyšší než PHmax školy, snižuje se výše finančních prostředků v poměru těchto hodin a PHmax za školu.

§ 2

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v dalších formách vzdělávání

PHmax v dalších formách vzdělávání se stanoví

a) ve večerní formě vzdělávání jako 0,3násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) v kombinované formě vzdělávání jako 0,26násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

c) v kombinované formě v oborech vzdělání konzervatoří jako 0,48násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

d) v dálkové formě vzdělávání jako 0,2násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

e) v distanční formě vzdělávání jako 0,05násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Stanovení maximálního počtu hodin výuky ve třídách nebo školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

(1) PHmax na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro obory vzdělání poskytující základní vzdělání a základy vzdělání a další pravidla pro postup jejího výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) PHmax se na 1 třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona stanoví pro třídy oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání1) J, pro třídy oborů vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E a H a pro třídy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M, K a L podle údajů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a to

a) s počtem žáků ve třídě 6 až 10 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20,

b) s počtem žáků ve třídě více než 10 až 14 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě více než 20 až 24, a

c) s počtem žáků ve třídě nižším, než je 6 žáků, ve výši 70 % podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20.

(3) Jde-li o školu, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, stanovuje se PHmax samostatně pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

§ 4

Zvláštní pravidla pro stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě víceoborové třídy

(1) Do průměrného počtu žáků pro stanovení PHmax pro jednooborové třídy se nezapočítává počet žáků daných oborů vzdělání vzdělávajících se ve třídě, v níž se vzdělávají žáci více oborů vzdělání (dále jen „víceoborová třída“).

(2) Pro obor vzdělání zahrnutý ve víceoborové třídě se PHmax stanoví v závislosti na průměrném počtu žáků v daném oboru vzdělání připadajících na 1 víceoborovou třídu s daným oborem vzdělání.

§ 5

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě individuálního vzdělávání a vzdělávání podle § 38 školského zákona

(1) Žák vzdělávaný formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaný podle § 38 školského zákona se nezapočítává do počtu žáků ve třídě rozhodného pro stanovení výše PHmax.

(2) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na prvním stupni základní školy se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,25 hodiny.

(3) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na druhém stupni základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo konzervatoře se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,5 hodiny.

§ 5a

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě žáků se závažnými vadami řeči

Za každého žáka se závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto druhem znevýhodnění se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.

§ 5b

Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný v některých případech ze státního rozpočtu

(1) Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění podle vybraných oborů základního a středního vzdělávání a druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.

(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se použijí pro stanovení výsledného maximálního počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu obdobně.


§ 6

Přechodné ustanovení

Po dobu, kdy je ve víceoborové třídě v souladu s vyhláškou upravující vzdělávání ve středních školách zahrnuto více oborů vzdělání, než je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení, použije se pro obory vzdělání do počtu stanoveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení PHmax podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Pro obor vzdělání nad rámec tohoto počtu se PHmax stanoví podle hodnoty pro třídu s 1 oborem vzdělání. Za obor vzdělání nad rámec se vždy považuje obor s nižším počtem žáků. V případě, že obory vzdělání mají stejný počet žáků, je možné podle tohoto ustanovení tyto obory zařadit z hlediska výsledného PHmax výhodnějším způsobem.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

A 1 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání1)

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax - průměrný počet žáků ve třídě
79 Obecná příprava
Základní škola s ročníky prvního a druhého stupně, která má více než 2 třídy v některém roěníku2)8 a méněvíce než 8 -12více než 12 -14více než 14-méně než 1717-20více než 20 -24více než 24-27více než 27
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)1217202325283133
79-01-C/01Základní škola (2. stupeň)1522262934414448
Základní škola s roěníky prvního a druhého stupně, která má nejvýše 2 třídy v každém roěníku2)8 a méněvíce než 8 -10více než 10- méně než 1515-20více než 20 -24více než 24-27více než 27
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)10162325283133
79-01-C/01Základní škola (2. stupeň)13212934414548
Základní škola tvořená 1 třídou prvního stupně2)5 a méně6-910-1617-2324-27více než 27
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)132427313436
Základní škola tvořená 2 třídami prvního stupně2)6 a méněvíce než 6 -méně než 1212-18více než 18 -24více než 24-27více než 27
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)132327303335
Základní škola tvořená 3 třídami prvního stupně2)7 a méněvíce než 7-méně než 1414-19více než 19-24více než 24-27více než 27
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)132326293235
Základní škola tvořená 4 a více třídami prvního stupně2)5 a méněvíce než 5 -10více než 10- méně než 1515-20více než 20 -24více než 24-27více než 27
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)8162325283133
Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona3)méně než 66-10více než 10
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)202732
79-01-C/01Základní škola (2. stupeň)263645
Základní škola při zdravotnickém zařízení mimo psychiatrické nemocnice3 a méněvíce než 3 -méně než 66 - méně než 1010 a více
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)10172023
79-01-C/01Základní škola (2. stupeň)13212529
79-01-C/01Základní škola (1. a 2. stupeň)13212529
Základní škola při psychiatrické nemocniciméně než 66-10více než 10
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)172430
79-01-C/01Základní škola (2. stupeň)213140
79-01-C/01Základní škola (1. a 2. stupeň)213140
Základní škola s jazykem národnostní menšiny tvořená 1 třídou prvního stupně4 a méně5-78-1617-2324-27více než 27
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)132345485052
Základní škola s jazykem národnostní menšiny tvořená 2 třídami prvního stupně5 a méněvíce než 5-méně než 1010-18více než 18 -24více než 24-27více než 27
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)132329364146
Základní škola s jazykem národnostní menšiny tvořená 3 a více třídami prvního stupně5 a méněvíce než 5-méně než 1010-19více než 19 -24více než 24-27více než 27
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)132226333843
Základní škola s jazykem národnostní menšiny s ročníky prvního a druhého stupně5 a méněvíce než 5-méně než 1010-20více než 20 -24více než 24 -27více než 27
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)122227323742
79-01-C/01Základní škola (2. stupeň)183034424853
79 Obecná příprava
SkupinaKódObor vzdělání8 a méněvíce než 8 -12více než 12 -14více než 14 - méně než 1717-20více než 20 -24více než 24 -27více než 27
79-41-K/61Gymnázium šestileté4)1522262934414448
79-41-K/81Gymnázium osmileté4)1522262934414448
79-42-K/81Gymnázium se sportovní přípravou4)2435425862788194
79-42-K/61Gymnázium se sportovní přípravou4)2435425862788194

Obory vzdělání poskytující základy vzdělání)

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax - průměrný poěet žáků ve třídě
79 Obecná příprava
méně než 66-10více než 10
79-01-B/01Základní škola speciální (I. díl, první stupeň)5),6)294148
79-01-B/01Základní škola speciální (I. díl, druhý stupeň)5),6)365260
79-01-B/01Základní škola speciální (II. díl)6)324653

Další pravidla pro postup výpočtu PHmax:

1) V případě, že se v 1 třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání a oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání, stanoví se PHmax podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů vzdělání, stanoví se PHmax podle oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání.

2) Třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona se do tohoto počtu tříd nezapočítává.

3) Tyto PHmax se použijí i pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. V případě společné výuky žáků prvního a druhého stupně v 1 třídě se použije PHmax stanovený pro druhý stupeň.

4) Uplatňuje se pouze pro nižší stupeň.

5) V případě, že se v 1 třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl, 1. stupeň, a Základní škola speciální I. díl, druhý stupeň, použijí se PHmax pro Základní školu speciální I. díl, druhý stupeň.

6) V případě, že se v 1 třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl a Základní školy speciální II. díl, použijí se PHmax pro Základní školu speciální I. díl.

B 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax - průměrný počet žáků ve třídě
4 a méněvíce než 4-8více než 8-12více než 12 -méně než 1717-20více než 20 -24více než 24 -27více než 27
53 Zdravotnictví
53-41-J/01Zubní instrumentářka1326364445474849
63 Ekonomika a administrativa
63-51-J/01Obchodní škola1326364344474849
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-31-J/01Pedagogika pro asistenty1326364445474849
75-41-J/01Pečovatelské služby1326364445474849
82 Umění a užité umění
82-44- J/01Ladění klavírů a kulturní činnost1326446873769697

B 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého vzdělání C

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení hodnoty PHmax -průměrný počet žáků ve třídě
méně než 44-6více než 6 -10více než 10
78 Obecně odborná příprava7)
78-62-C/02Praktická škola dvouletá24324863
78-62-C/01Praktická škola jednoletá23304360

Další pravidla pro postup výpočtu PHmax:

7) V případě, že se v 1 třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání Praktická škola dvouletá a oboru vzdělání Praktická škola jednoletá, stanoví se PHmax podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů vzdělání, stanoví se PHmax podle oboru vzdělání Praktická škola dvouletá.

C 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E -1. část

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax - průměrný počet žáků ve třídě
4 a méněvíce než 4 -8více než 8 -12více než 12- méně než 1717-20více než 20 -24více než 24-27více než 27
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-51-E/01Strojírenské práce1326345157618282
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-E/01Elektrotechnické a strojně montážní práce1427345258628282
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-E/01Chemické práce1427344856618181
28-56-E/01Papírenská výroba1426454875819999
28-57-E/01Keramická výroba142749527882103103
28-58-E/01Sklářská výroba142749527882103103
28-63-E/01Bižuterní výroba1426454875819999
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-E/01Potravinářská výroba132649518083107107
29-51-E/02Potravinářské práce1426454875819999
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-E/01Textilní a oděvní výroba142746488184108108
31-59-E/01Šití oděvů132649518083107107
31-59-E/02Šití prádla1426454875819999
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-E/01Kožedělná výroba1427345258628282
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba142750528184107107
33-57-E/01Dřevařská výroba1427335258618484
33-58-E/01Zpracovatel přírodních pletiv1427335258778484
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-57-E/01Knihařské práce142749527882103103
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-51-E/01Dlaždičské práce142749527882103103
36-55-E/01Klempířské práce ve stavebnictví1439496699103124124
36-57-E/01Malířské a natěračské práce142749527882103103
36-59-E/01Podlahářské práce142749527882103103
36-62-E/01Sklenářské práce142749527882103103
36-64-E/01Tesařské práce1439496699103124124
36-67-E/01Zednické práce142749527882103103
36-67-E/02Stavební práce1426354856628181
36-69-E/01Pokrývačské práce1439496699103124124
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-E/01Zemědělské práce132649518083107107
41-52-E/01Zahradnické práce142749517983105105
41-52-E/02Zahradnická výroba1426454875819999
41-55-E/01Opravářské práce142651528285109109
41-56-E/01Lesnické práce1326344857618282
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby132651528486111111
65-51-E/02Práce ve stravování1427333558747575
66 Obchod
66-51-E/01Prodavačské práce142751528385111111
69 Osobní a provozní služby
69-54-E/01Provozní služby142746488385110110
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-41-E/01Pečovatelské služby142750528184107107

C 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E - 2. část

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 3, průměrný počet žáků v daném oboru vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 2, průměrný počet žáků v daném oboru vzdělání
méně než 55-8více než 8 -12více než 12 -16více než 16méně než 55-10více než 10 -15více než 15 -20více než 20
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-51-E/01Strojírenské práce13293353541330545578 |
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-E/01Elektrotechnické a strojně montážní práce14293353531430545479
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-E/01Chemické práce14293353531431545477
28-56-E/01Papírenská výroba14305253721449547396
28-57-E/01Keramická výroba142953537414505475100
28-58-E/01Sklářská výroba142953537414505475100
28-63-E/01Bižuterní výroba14305253721449547396
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-E/01Potravinářská výroba132954557713535678102
29-51-E/02Potravinářské práce14305253721449547396
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-E/01Textilní a oděvní výroba143055567914545680105 |
31-59-E/01Šití oděvů132954557713535678102
31-59-E/02Šití prádla14305253721449547396
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-E/01Kožedělná výroba14293353531430545479 |
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba142954557814535579104
33-57-E/01Dřevařská výroba14293155551430555681
33-58-E/01Zpracovatel přírodních pletiv14294755551430555681
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-57-E/01Knihařské práce142953537414505475100
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-51-E/01Dlaždičské práce142953537414505475100
36-55-E/01Klempířské práce ve stavebnictví144953749514507596120
36-57-E/01Malířské a natěračské práce142953537414505475100
36-59-E/01Podlahářské práce142953537414505475100
36-62-E/01Sklenářské práce142953537414505475100
36-64-E/01Tesařské práce144953749514507596120
36-67-E/01Zednické práce142953537414505475100
36-67-E/02Stavební práce14303453531431545478
36-69-E/01Pokrývačské práce144953749514507596120
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-E/01Zemědělské práce132954557713535678102
41-52-E/01Zahradnické práce142953547614525577102
41-52-E/02Zahradnická výroba14305253721449547396
41-55-E/01Opravářské práce143055557914545680106
41-56-E/01Lesnické práce13293353541331545578
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby132956568213555782109
65-51-E/02Práce ve stravování14304546561431465772
66 Obchod
66-51-E/01Prodavačské práce142956568114555781107
69 Osobní a provozní služby
69-54-E/01Provozní služby143056568114555781107
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-41-E/01Pečovatelské služby142954547814535579104

C 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Kategorie dosaženého vzdělání H -1. část

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax - průměrný počet žáků ve třídě
4 a méněvíce než 4-8více než 8 -12více než 12 -14více než 14 -méně než 1717-20více než 20 -24více než 24 -27více než 27
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-52-H/01Hutník81631414766678585
21-53-H/01Modelář81624404654557272
21-55-H/01Slévač81624404654557171
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-51-H/01Strojní mechanik81623414755567373
23-52-H/01Nástrojař81623414755567373
23-55-H/01Klempíř81623414755567373
23-55-H/02Karosář81623414755567373
23-56-H/01Obráběč kovů81623414755567373
23-57-H/01Kovář81623414755567373
23-61-H/01Autolakýrník81623414755567373
23-62-H/01Jemný mechanik81623414755567373
23-65-H/01Strojník81623414755567373
23-65-H/02Lodník81623414755567373
23-65-H/03Strojník silničních strojů81623414755567373
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel81623414755597576
23-69-H/01Puškař81623414755567373
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-H/01Elektrikář81631414755707576
26-51-H/02Elektrikář -silnoproud822314158668287100
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje81631414755707576
26-57-H/01Autoelektrikář81623414755597576
26-59-H/01Spojový mechanik81631414755707576
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-H/01Chemik91624424855577475
28-57-H/01Výrobce a dekoratér keramiky81633384456717272
28-58-H/01Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla91633424956707676
28-63-H/01Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů81624404654567273
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-H/01Výrobce potravin81633434956717777
29-53-H/01Pekař81633434956717777
29-54-H/01Cukrář81633434956717777
29-56-H/01Řezník - uzenář81633434956717777
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-H/01Výrobce textilií91624424956577676
31-58-H/01Krejčí81624404654567273
31-62-H/01Výrobce pokrývek hlavy91624384255566969
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-52-H/01Výrobce kožedělného zboží91936425361808186
32-54-H/01Výrobce obuvi91632424855697575
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-54-H/01Mechanik hudebních nástrojů81624404654567273
33-54-H/02Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů81624404654567273
33-56-H/01Truhlář91623424855567575
33-59-H/01Čalouník91623424855567575
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-H/01Tiskař na polygrafických strojích824354163708989107
34-53-H/01Reprodukční grafik824354163718990107
34_57_H/01Knihař81631414754677273
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-52-H/01Instalatér923344462728692105
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení922334461708490103
36-54-H/01Kameník81631414755677373
36-56-H/01Kominík81631414755677373
36-58-H/01Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení923334361698389102
36-59-H/01Podlahář81631414755677373
36-62-H/01Sklenář81631414755677373
36-63-H/01Štukatér82231415866798597
36-64-H/01Tesař82231415866798597
36-65-H/01Vodař922334461708490103
36-66-H/01Montér suchých staveb81623414755567373
36-67-H/01Zedník81623414755567373
36-67-H/02Kamnář81631414755677373
36-69-H/01Pokrývač82231415866798597
37 Doprava a spoje
37-51-H/01Manipulant poštovního provozu a přepravy81631414755677373
37-52-H/01Železničář81624404654567273
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-H/01Malíř a lakýrník81623414755567373
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-H/01Zemědělec - farmář81623445056587778
41-51-H/02Včelař91623434855577576
41-52-H/01Zahradník91623434855577576
41-53-H/01Rybář922324360688388102
41-53-H/02Jezdec a chovatel koní81633445056717778
41-54-H/01Podkovář a zemědělský kovář81634445056727879
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů91623434855577576
41-56-H/01Lesní mechanizátor91632384355707071
41-56-H/02Opravář lesnických strojů91623434855577576
41-57-H/01Zpracovatel dřeva91632384355707071
53 Zdravotnictví
53-41-H/01Ošetřovatel81632404665678485
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-H/01Kuchař - číšník91623384355577171
66 Obchod
66-51-H/01Prodavač81623273155565757
66-52-H/01Aranžér81623414755567373
66-53-H/01Operátor skladování81632404654677273
69 Osobní a provozní služby
69-51-H/01Kadeřník91632384355707071
69-53-H/01Rekondiční a sportovní masér81630354553666667
82 Umění a užité umění
82-51-H/01Umělecký kovář a zámečník, pasíř92537446680100104123
82-51-H/02Umělecký truhlář a řezbář92537446680100104123
82-51-H/03Zlatník a klenotník91633394962768081
82-51-H/04Umělecký keramik92537446680100104123
82-51-H/05Vlásenkář a maskér92537446680100104123
82-51-H/06Umělecký štukatér92537446680100104123
82-51-H/07Umělecký pozlacovač92537446680100104123
82-51-H/08Umělecký sklenář92537446680100104123
82-51-H/09Umělecký rytec922334461758998112

C 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Kategorie dosaženého vzdělání H - 2. část

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 2, průměrný počet žáků v oboru vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 3, průměrný počet žáků v oboru vzdělání
méně než 55-10více než 10 -15více než 15-20více než 20méně než 55-8více než 8-12více než 12-16více než 16
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-52-H/01Hutník840456078826384659
21-53-H/01Modelář828464965826274747
21-55-H/01Slévač829444864826274646
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
23-51-H/01Strojní mechanik829454866826274647
23-52-H/01Nástroj ař829454866826274647
23-55-H/01Klempíř829454866826274647
23-55-H/02Karosář829454866826274647
23-56-H/01Obráběč kovů829454866826274646
23-57-H/01Kovář829454866826274647
23-61-H/01Autolakýrník829454866826274647
23-62-H/01Jemný mechanik829454866826274647
23-65-H/01Strojník829454866826274647
23-65-H/02Lodník829454866826274647
23-65-H/03Strojník silničních strojů829464966827274647
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel829484969826304647
23-69-H/01Puškař829454866826274647
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-H/01Elektrikář829484969826414647
26-51-H/02Elektrikář -silnoproud840606181837415859
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje829484969826414647
26-57-H/01Autoelektrikář829484969826304647
26-59-H/01Spojový mechanik829484969826414647
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-H/01Chemik929474968927274748
28-57-H/01Výrobce a dekoratér keramiky829445266827424450
28-58-H/01Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla929485070927414848
28-63-H/01Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů828464966826274748
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-H/01Výrobce potravin829495171827414950
29-53-H/01Pekař829495171827414950
29-54-H/01Cukrář829495171827414950
29-56-H/01Řezník - uzenář829495171827414950
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-H/01Výrobce textilií929485070927284849
31-58-H/01Krejčí828464966826274748
31-62-H/01Výrobce pokrývek hlavy928415063926274248
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-52-H/01Výrobce kožedělného zboží934525574932455353
32-54-H/01Výrobce obuvi929475069927404848
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-54-H/01Mechanik hudebních nástrojů828464966826274748
33-54-H/02Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů828464966826274748
33-56-H/01Truhlář928475068926274748
33-59-H/01Čalouník928475068926274748
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-H/01Tiskař na polygrafických strojích844626583842436363
34-53-H/01Reprodukční grafik845636683843446464
34-57-H/01Knihař828454866826384646
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-52-H/01Instalatér944636785942436465
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení942626483940416263
36-54-H/01Kameník829464966827384647
36-56-H/01Kominík829454866826384647
36-58-H/01Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení942616482940416262
36-59-H/01Podlahář829464966827384647
36-62-H/01Sklenář829464966827384647
36-63-H/01Štukatér840586178838385859
36-64-H/01Tesař840586178838385859
36-65-H/01Vodař942626483940416263
36-66-H/01Montér suchých staveb829464966827274647
36-67-H/01Zedník829464966827274647
36-67-H/02Kamnář829464966827384647
36-69-H/01Pokrývač840586178838385859
37 Doprava a spoje
37-51-H/01Manipulant poštovního provozu a přepravy829464966827384647
37-52-H/01Železničář828464966826274748
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-H/01Malíř a lakýrník829464966827274647
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-H/01Zemědělec -farmář829495172827284949
41-51-H/02Včelař928485069926274849
41-52-H/01Zahradník928485069926274849
41-53-H/01Rybář941616382939406162
41-53-H/02Jezdec a chovatel koní829495172827414949
41-54-H/01Podkovář a zemědělský kovář828505273826425050
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů928485169926274849
41-56-H/01Lesní mechanizátor928425064926404249
41-56-H/02Opravář lesnických strojů928485069926274849
41-57-H/01Zpracovatel dřeva928425064926404249
53 Zdravotnictví
53-41-H/01Ošetřovatel840466077826394759
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-H/01Kuchař - číšník928425064926274249
66 Obchod
66-51-H/01Prodavač829304950827283147
66-52-H/01Aranžér829464967827284747
66-53-H/01Operátor skladování828464966826394748
69 Osobní a provozní služby
69-51-H/01Kadeřník928425064926404249
69-53-H/01Rekondiční a sportovní masér829414960826384646
SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 2, průměrný počet žáků v oboru vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 3 a více, průměrný počet žáků v oboru vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 4 a více, průměrný počet žáků v oboru vzdělání
méně než 55-10více než 10 -15více než 15-20více než 20méně než 55-8více než 8-12více než 12-16více než 164a méněvíce než 4-8více než 8-12více než 12
82 Umění a užité umění
82-51-H/01Umělecký kovář a zámečník, pasíř95271759794751697327485476
82-51-H/02Umělecký truhlář a řezbář95271759794751697327485476
82-51-H/03Zlatník a klenotník93347577492845515527304958
82-51-H/04Umělecký keramik95271759794751697327485476
82-51-H/05Vlásenkář a maskér95271759794751697327485476
82-51-H/06Umělecký štukatér95271759794751697327485476
82-51-H/07Umělecký pozlacovač95271759794751697327485476
82-51-H/08Umělecký sklenář95271759794751697327485476
82-51-H/09Umělecký rytec94666709294145646827434971

D 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 - 1. část

SkupinaKódObor vzdělání Údaje pro stanovení Phmax - průměrný počet žáků ve třídě
4 a méněvíce než 4 -8více než 8 -12více než 12 -14více než 14- méně než 1717-20více než 20 -24více než 24 -27více než 27
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-43-L/01Hutník operátor91624353959617375
21-44-L/01Technik modelových zařízení91623343949516365
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-44-L/01Mechanik strojů a zařízení81624354151546769
23-45-L/01Mechanik seřizovač81623354052597273
23-45-L/02Letecký mechanik91624353950626566
23-62-L/01Optik91624353950526466
23-69-L/01Technik - puškař91624333849526264
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik91624343959627476
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/01Chemik operátor91624273152556971
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-43-L/01Oděvní technik91624354050536567
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-41-L/01Operátor dřevařské a nábytkářské výroby81624354151546869
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích82030354962757790
34-53-L/01Reprodukční grafik pro média82030354962757790
34-56-L/01Fotograf91624273150536365
34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin82030354962757790
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-L/01Autotronik91624353952556769
39-41-L/02Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení91724354059717383
41 Zemědělství a lesnictví
41-43-L/01Chovatel cizokrajných zvířat82131445074779092
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/01Gastronomie81623283151546669
66 Obchod
66-41-L/01Obchodník81623333850536467
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/01Kosmetické služby91624283950626466
69-41-L/02Masér sportovní a rekondiční91624283950626467
82 Umění a užité umění
82-48-L/01Starožitník9202940468082101103
82-51-L/01Uměleckořemeslné zpracování kovů92536536199101125126
82-51-L/02Uměleckořemeslné zpracování dřeva92536536199101125126
82-51-L/03Uměleckořemeslné zpracování textilu1026385664102105128130
82-51-L/04Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky92536536199101125126
82-51-L/05Uměleckořemeslné zpracování skla1024375461100102126128
82-51-L/06Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů1025375562101103126128

D 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 - 2. část

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy,
počet oborů 2, průměrný počet žáků v oboru vzdělání
méně než 55-10více než 10 -15více než 15 -20více než 20
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-43-L/01Hutník operátor936395365
21-44-L/01Technik modelových zařízení927384456
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-44-L/01Mechanik strojů a zařízení827414558
23-45-L/01Mechanik seřizovač827444663
23-45-L/02Letecký mechanik927394557
23-62-L/01Optik927394456
23-69-L/01Technik - puškař927384354
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik935405366
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/01Chemik operátor927424761
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-43-L/01Oděvní technik927404558
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-41-L/01Operátor dřevařské a nábytkářské výroby827414659
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích838515769
34-53-L/01Reprodukční grafik pro média838515769
34-56-L/01Fotograf928394556
34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin838515769
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-L/01Autotronik927394759
39-41-L/02Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení936475365
41 Zemědělství a lesnictví
41-43-L/01Chovatel cizokrajných zvířat839526983
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/01Gastronomie826394557
66 Obchod
66-41-L/01Obchodník828384456
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/OlKosmetické služby927384556
69-41-L/02Masér sportovní a rekondiční927394556
SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy,
počet oborů 2, průměrný počet žáků v oboru vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, poěet oborů 3 a více, průměrný počet žáků v oboru vzdělání
méně než 55-10více než 10 -15více než 15 -20více než 204 a méněvíce než 4 -8více než 8 -12více než 12
82 Umění a užité umění
82-48-L/01Starožitník94756749225385164
82-51-L/01Uměleckořemeslné zpracování kovů953729411728485778
82-51-L/02Uměleckořemeslné zpracování dřeva953729411728485778
82-51-L/03Uměleckořemeslné zpracování textilu1054749812128515881
82-51-L/04Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky954719411728495779
82-51-L/05Uměleckořemeslné zpracování skla1054739511828495879
82-51-L/06Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů1053739611927505779

D 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M a K- 1. část

SkupinaKódObor vzdělání Údaje pro stanovení Phmax - průměrný početžáků ve třídě
4 a méněvíce než 4-8více než 8 -12více než 12 -14více než 14 -méně než 1717-20více než 20 -24více než 24 - 27více než 27
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-M/01Ekologie a životní prostředí81623273144475052
16-02-M/01Průmyslová ekologie81623273143475052
18 Informatické obory
18-20-M/01Informační technologie81623273143535558
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-M/01Geotechnika81623273144475052
21-43-M/01Hutnictví81623273144474952
21-44-M/01Strojírenská metalurgie81623273146495153
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-M/01Strojírenství81623273144545659
23-45-M/01Dopravní prostředky81623273144545659
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-M/01Elektrotechnika81623273143535658
26-45-M/01Telekomunikace81623273144545658
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-M/01Technologie celulózy a papíru81623273144474951
28-44-M/01Aplikovaná chemie81623273143474952
28-46-M/01Technologie silikátů81623273144474951
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-M/01Technologie potravin81623273145495153
29-42-M/01Analýza potravin81623273146495153
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-M/01Textilnictví81623273143474952
31-43-M/01Oděvnictví81623273144475052
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-M/01Zpracování usní, plastů a pryže81623273144485052
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba81623273144474951
33-43-M/01Výroba hudebních nástrojů81623273144474951
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34_41-M/01Polygrafie81623273145485052
34-42-M/01Obalová technika81624283245495154
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-43-M/01Stavební materiály81623273145485052
36-45-M/01Technická zařízení budov81623273146495153
36-46-M/01Geodézie a katastr nemovitostí81623273146535658
36-47-M/01Stavebnictví81623273146535658
37 Doprava a spoje
37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy81623273149555761
37-42-M/01Logistické a finanční služby81623273144485153
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-08-M/01Požární ochrana81623273145495053
41 Zemědělství a lesnictví
41-04-M/01Rostlinolékařství81623273144474959
41_41_M/01Agropodnikání81623273144474959
41-42-M/01Vinohradnictví81623273145484960
41-43-M/01Rybářství81623273144474958
41-43-M/02Chovatelství81623273143474958
41_44_M/01Zahradnictví81623273145484960
41-45-M/01Mechanizace a služby81623273145495061
41-46-M/01Lesnictví81623273144474958
43 Veterinářství a veterinární prevence
43-41-M/01Veterinářství81623273146596062
53 Zdravotnictví
53-41-M/01Zdravotnický asistent81623273147506263
53-41-M/02Nutriční asistent81623273147496163
53-41-M/03Praktická sestra81623273147506264
53-41-M/04Masér ve zdravotnictví81623273147506263
53-43-M/01Laboratorní asistent81623273147496163
53-44-M/01Ortoticko - protetický technik81623273149636567
53_44_M/03Asistent zubního technika81623273149636567
63 Ekonomika a administrativa
63-41-M/01Ekonomika a podnikání81623273143485054
63-41-M/02Obchodní akademie81623273145505356
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-42-M/01Hotelnictví81623273145495255
65-42-M/02Cestovní ruch81623273145495255
66 Obchod
66-43-M/01Knihkupecké a nakladatelské činnosti81623273141454749
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-M/01Bezpečnostně právní činnost81623273142464951
68-43-M/01Veřejnosprávní činnost81623273142454749
69 Osobní a provozní služby
69-42-M/01Oční optik81623273143474951
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-M/01Informační služby81623273145495254
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogika81623273148515355
75-31-M/02Pedagogika pro asistenty ve školství81623273145485052
75-41-M/01Sociální činnost81623273142454749
78 Obecně odborná příprava
78-42-M/01Technické lyceum81623273142485255
78-42-M/02Ekonomické lyceum81623273143495256
78-42-M/03Pedagogické lyceum81623273142485154
78-42-M/04Zdravotnické lyceum81623273141475053
78-42-M/05Přírodovědné lyceum81623273142485054
78-42-M/06Kombinované lyceum81623273141475054
78-42-M/07Vojenské lyceum81623273142485155
79 Obecná příprava
79-41-K/41Gymnázium81624283239485257
79-41-K/61Gymnázium 8)81624283239485257
79-41-K/81Gymnázium 8)81624283239485257
79-42-K/41Gymnázium se sportovní přípravou113044527483106109129
79-42-K/61Gymnázium se sportovní přípravou ;113044527483106109129
79-42-K/81Gymnázium se sportovní přípravou ;113044527483106109129
79-43-K/61Dvojjazyčné Gymnázium9)81624273139485257
79-41-K/610Gymnázium - vybrané předměty vcizímjazyce9)81624273139485257
82 Umění a užité umění
82-41-M/01Užitá malba91827313557607678
82-41-M/02Užitá fotografie a média91827313557607779
82-41-M/03Scénická a výstavní tvorba91827313556607577
82-41-M/04Průmyslový design91827313557607678
82-41-M/05Grafický design91827313556607577
82-41-M/06Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů91827313573769395
82-41-M/07Modelářství a návrhářství oděvů91827313557607779
82-41-M/08Tvorba hraček a herních předmětů91827313557607779
82-41 -M/09Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků91827313558767880
82-41-M/10Řezbářství91827313572759193
82-41-M/11Design interiéru91827313557607778
82-41-M/12Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu9182731359295113114
82-41-M/l 3Výtvarné zpracování skla a světelných objektů9182731359194112114
82-41-M/14Textilní výtvarnictví91827313556737577
82-41-M/l 5Tvorba a vzorování bižuterie91827313573769394
82-41-M/l 6Kamenosochařství9182731359295113114
82-41-M/l 7Multimediální tvorba91827313556597577
82-41-M/l 8Uměleckořemeslná stavba varhan9182731359295113114
82-42-M/01Konzervátorství a restaurátorství91827313572759294
82-44-M/02Ladění klavírů a příbuzných nástrojů91827313572759294

D 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M a K - 2. část

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 2, průměrný počet žáků v daném oboru vzdělání
méně než 55-10více než 10 -15více než 15 -20více než 20
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-M/01Ekologie a životní prostředí825283638
16-02-M/01Průmyslová ekologie825283639
18 Informatické obory
18-20-M/01Informační technologie825333644
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-M/01Geotechnika825283639
21-43-M/01Hutnictví826283739
21-44-M/01Strojírenská metalurgie826283941
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-M/01Strojírenství825343745
23-45-M/01Dopravní prostředky825343745
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-M/01Elektrotechnika825333644
26-45-M/01Telekomunikace825343645
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-M/01Technologie celulózy a papíru825283639
28-44-M/01Aplikovaná chemie825273638
28-46-M/01Technologie silikátů825283639
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-M/01Technologie potravin826283941
29-42-M/01Analýza potravin826283941
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-M/01Textilnictví825273638
31-43-M/01Oděvnictví825283739
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-M/01Zpracování usní, plastů a pryže825283739
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba825283739
33-43-M/01Výroba hudebních nástrojů825283739
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34_41-M/01Polygrafie826293840
34-42-M/01Obalová technika826283739
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-43-M/01Stavební materiály825283740
36-45-M/01Technická zařízení budov826293942
36-46-M/01Geodézie a katastr nemovitostí826283941
36-47-M/01Stavebnictví826293941
37 Doprava a spoje
37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy826294245
37-42-M/01Logistické a finanční služby826293740
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-08-M/01Požární ochrana825283840
41 Zemědělství a lesnictví
41-04-M/01Rostlinolékařství827363840
41-41-M/01Agropodnikání826353739
41-42-M/01Vinohradnictví827373941
41-43-M/01Rybářství826343739
41-43-M/02Chovatelství825343639
41-44-M/01Zahradnictví827373941
41-45-M/01Mechanizace a služby826373941
41-46-M/01Lesnictví826353739
43 Veterinářství a veterinární prevence
43-41-M/01Veterinářství827384050
53 Zdravotnictví
53-41-M/01Zdravotnický asistent827394152
53-41-M/02Nutriční asistent827394152
53-41-M/03Praktická sestra828404253
53-41-M/04Masér ve zdravotnictví827394152
53-43-M/01Laboratorní asistent827394152
53-44-M/01Ortoticko - protetický technik828414355
53_44_M/03Asistent zubního technika828414355
63 Ekonomika a administrativa
63-41-M/01Ekonomika a podnikání823273438
63-41-M/02Obchodní akademie825293842
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-42-M/01Hotelnictví825293841
65-42-M/02Cestovní ruch825293841
66 Obchod
66-43-M/01Knihkupecké a nakladatelské činnosti825283436
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-M/01Bezpečnostně právní činnost825283538
68-43-M/01Veřejnosprávní činnost826283537
69 Osobní a provozní služby
69-42-M/01Oční optik825273638
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-M/01Informační služby826293841
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogika826294143
75-31-M/02Pedagogika pro asistenty ve školství826293841
75-41-M/01Sociální činnost826283537
78 Obecně odborná příprava
78-42-M/01Technické lyceum823273438
78-42-M/02Ekonomické lyceum823283539
78-42-M/03Pedagogické lyceum823273438
78-42-M/04Zdravotnické lyceum822263336
78-42-M/05Přírodovědné lyceum823273438
78-42-M/06Kombinované lyceum822263337
78-42-M/07Vojenské lyceum823273438
79 Obecná příprava
79-41-K/41Gymnázium820263238
79-41-K/61Gymnázium8)820263238
79-41-K/81Gymnázium8)820263238
79-42-K/41Gymnázium se sportovní přípravou1150707596
79-42-K/61Gymnázium se sportovní přípravou8)1150707596
79-42-K/81Gymnázium se sportovní přípravou8)1150707596
79-43-K/61Dvojjazyčné Gymnázium9)
79-41-K/610Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce9)
SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 2, průměrný počet žáků v daném oboru vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 3 a více, průměrný počet žáků v daném oboru vzdělání
méně než 55-10více než 10 -15více než 15 -20více než 204 a méněvíce než 4-8více než 8-12více než 12
82 Umění a užité umění
82-41-M/OlUžitá malba93248506625313756
82-41-M/02Užitá fotografie a média93248506625313756
82-41-M/03Scénická a výstavní tvorba93247496424313755
82-41-M/04Průmyslový design93248506525313756
82-41-M/05Grafický design93247496424313755
82-41-M/06Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů94850668226325258
82-41-M/07Modelářství a návrhářství oděvů93349516726313756
82-41-M/08Tvorba hraček a herních předmětů93349516726313756
82-41-M/09Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků93349516726325157
82-41-M/10Řezbářství94649648026325157
82-41-M/11Design interiéru93248506625313656
82-41-M/12Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu950678410128495576
82-41-M/13Výtvarné zpracování skla a světelných objektů950678410128495475
82-41-M/14Textilní výtvarnictví93247496424304955
82-41-M/l 5Tvorba a vzorování bižuterie94749658126325258
82-41-M/16Kamenosochařství950678410128495576
82-41-M/17Multimediální tvorba93146486324303654
82-41-M/l 8Uměleckořemeslná stavba varhan950678410128495576
82-42-M/01Konzervátorství a restaurátorství94749648026325157
82-44-M/02Ladění klavírů a příbuzných nástrojů94749658126325258

Další pravidla pro postup výpočtu PHmax:

8) Uplatňuje se pouze pro vyšší stupeň.

9) Platí pro nižší a vyšší stupeň oborů vzdělání gymnázií.

D 3 Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři - 1. část

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro průměrný počet žáků v ročníku
méně než 55-8více než 8-12více než 12-méně než 1717-20více než 20-25více než 25-30více než 30-35více než 35-40více než 40-45více než 45-50
82 Umění a užité umění
82-44-M/01Hudba245785113147179226248280313345
82-45-M/01Zpěv21507599135168186218246273300
82-46-M/01Tanec245785113144182203243271300328
82-46-M/02Současný tanec286699132171217241288324360396
82-47-M/01Hudebně dramatické umění3175112149201249273324366408450
82-44-P/01Hudba245785113147179226248280313345
82-45-P/01Zpěv21507599135168186218246273300
82-46-P/01Tanec245785113144182203243271300328
82-46-P/02Současný tanec286699132171217241288324360396
82-47-P/01Hudebně dramatické umění3175112149201249273324366408450

D 3 Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři - 2. část

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení PHmax pro průměrný počet žáků v ročníku
více než 50-55více než 55-60více než 60-65více než 65-70více než 70-75více než 75 - 80 ěvíce než 80-85více než 85-90více než 90-95více než 95
82 Umění a užité umění
82-44-M/01Hudba377409443475508540572604638671
82-45-M/01Zpěv327355386413440467495522553580
82-46-M/01Tanec356385420448477505533562597626
82-46-M/02Současný tanec433469514550586622658695740776
82-47-M/01Hudebně dramatické umění492533585627669711752794846888
82-44-P/01Hudba377409443475508540572604638671
82-45-P/01Zpěv327355386413440467495522553580
82-46-P/01Tanec356385420448477505533562597626
82-46-P/02Současný tanec433469514550586622658695740776
82-47-P/01Hudebně dramatické umění492533585627669711752794846888

D 4 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení Phmax - průměrný počet žáků ve tříděÚdaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 2, průměrný počet žáků v oboru vzdělání
4a méněvíce než 4-8více než 8-12více než 12-14více než 14-méně než 1717-20více než 20-24více než 24-27více než 27méně než 55-10více než 10-15více než 15-20více než 20
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-43-L/51Hutník operátor81623273146495153828304143
21-44-L/51Technik modelových zařízení81623273146495153828304143
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-43-L/51Provozní technika81623273146495153828304042
23-44-L/51Mechanik strojů a zařízení81623273146495153827304043
23-45-L/51Mechanik seřizovač81623273146495153827304043
23-62-L/51Optik81623273146495153828304042
23-69-L/51Technik - puškař81623273146495153827304042
26-41-L/51Mechanik elektrotechnik81623273146495153827304043
26-41-L/52Provozní elektrotechnika81623273146495153827304043
26-45-L/51Telekomunikace81623273146495153827304042
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/51Chemik operátor81623273145495154827303942
28-45-L/51Sklářský a keramický průmysl81623273144485153826293841
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-L/51Technologie potravin81623273145485052827303941
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-L/51Textilnictví81623273145495153827303941
31-43-L/51Oděvnictví81623273145495153827303941
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-L/51Nábytkářská a dřevařská výroba81623273145495052827293941
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-L/51Polygrafický průmysl81623273146495153827304043
34-56-L/51Fotograf81623273146495153827304043
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-44-L/51Stavební provoz81623273146495153828304042
36-45-L/52Technik plynových zařízení a tepelných soustav81623273146495153828304143
37 Doprava a spoje
37-42-L/51Logistické a finanční služby81623273146495153827304043
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-L/51Autotronik81623273146495153828304143
41 Zemědělství a lesnictví
41-43-L/51Rybářství81623273145485052827303941
41-43-L/52Trenérství dostihových a sportovních koní81623273145495153827293841
41-44-L/51Zahradnictví81623273145485052827293941
41-45-L/51Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství81623273146495153827304042
53 Zdravotnictví
53-41-L/51Zdravotnický asistent81623273147495253828304143
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-41-L/51Podnikání81623273146495153827304042
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/51Gastronomie81623273145515457826303943
66 Obchod
66-41-L/51Obchodník81623273146495153827304042
66-42-L/51Propagace81623273146495152828304143
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-L/51Bezpečnostní služby81623273146495153828304042
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/51Masér sportovní81623273145505255827304043
69-41-L/52Vlasová kosmetika81623273145495154825283740
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-41-L/51Sociální činnost81623273148505154829314344
82 Umění a užité umění
82-51-L/51Umělecké řemeslné práce81623273145495154827303941

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu

A1 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání1)

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení maximálního počtu hodin výuky s asistentem pedagoga - průměrný počet žáků ve třídě
79 Obecná příprava - základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona2)méně než 44 - méně než 66 a více
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)02024
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň) zřízená pro žáky s tělesným postižením, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem04048
79-01-C/01Základní škola (2. stupeň)02631
79-01-C/01Základní škola (2. stupeň) zřízená pro žáky s tělesným postižením, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem05262

A2 Obory vzdělání poskytující základy vzdělání1)

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení maximálního počtu hodin výuky s asistentem pedagoga - průměrný počet žáků ve třídě
79 Obecná přípravaméně než 44 a více
79-01-B/01Základní škola speciální (I. díl, první stupeň)3), 4)023
79-01-B/01Základní škola speciální (I. díl, první stupeň)3), 4) v případě vzdělávání žáků se závažnými vývojovými poruchami chování, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem5)069
79-01-B/01Základní škola speciální (I. díl, druhý stupeň)3), 4)029
79-01-B/01Základní škola speciální (I. díl, druhý stupeň)3), 4) v případě vzdělávání žáků se závažnými vývojovými poruchami chování, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem5)087
79-01-B/01Základní škola speciální (II. díl)4)042
79-01-B/01Základní škola speciální (II. díl)4) v případě vzdělávání žáků se závažnými vývojovými poruchami chování, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem5)063

B Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého vzdělání C

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení hodnoty maximálního počtu hodin výuky s asistentem pedagoga - průměrný počet žáků ve třídě
78 Obecně odborná příprava6)méně než 44 - méně než 66-10více než 10
78-62-C/02Praktická škola dvouletá0243248
78-62-C/01Praktická škola jednoletá0233043

Další pravidla pro postup výpočtu maximálního počtu hodin výuky s asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu:

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

1) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání a oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání.

2) Tyto maximální počty hodin se použijí i pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. V případě společné výuky žáků prvního a druhého stupně v jedné třídě se použije maximální počet hodin stanovený pro druhý stupeň. Tyto počty se však neuplatní pro školu nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se závažnými vadami řeči.

3) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl, 1. stupeň, a Základní škola speciální I. díl, druhý stupeň, použijí se maximální počty hodin pro Základní školu speciální I. díl, druhý stupeň.

4) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl a Základní školy speciální II. díl, použijí se maximální počty hodin pro Základní školu speciální I. díl.

5) Žáci s těmito znevýhodněními musí činit většinu žáků dané třídy.

6) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání Praktická škola dvouletá a oboru vzdělání Praktická škola jednoletá, stanoví se maximální počet hodin podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle oboru vzdělání Praktická škola dvouletá.

Přesunout nahoru