Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 121/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/2018
Platnost od 21.06.2018
Účinnost od 01.07.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121

VYHLÁŠKA

ze dne 12. června 2018,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2013 Sb., vyhlášky č. 390/2013 Sb. a vyhlášky č. 120/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 12a odst. 1 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „mládeže“ se vkládají slova „ , určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem“.

2. V § 12a odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „mládeže“ se vkládají slova „ , určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem“.

3. Za § 12a se vkládá nový § 12b, který zní:

㤠12b

(1) Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18a zákona o advokacii činí 150 Kč za každou i jen započatou půlhodinu právní porady.

(2) Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18b zákona o advokacii činí 300 Kč za každou i jen započatou hodinu právní porady.“.

4. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Při poskytování právní porady podle § 18a a 18b zákona o advokacii náleží advokátu náhrada cestovních výdajů pouze v odůvodněných případech. Náhrada jiných hotových výdajů mu nenáleží.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru