Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/2018 Sb.Vyhláška o tabákových nálepkách

Částka 55/2018
Platnost od 15.06.2018
Účinnost od 15.02.2019
Zrušeno k 01.04.2019 (82/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

VYHLÁŠKA

ze dne 12. června 2018

o tabákových nálepkách

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., k provedení § 131 písm. a) až g):


Rozměr a vzory tabákové nálepky

§ 1

(1) Tabáková nálepka vzoru č. 1 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v rozměru 20 mm x 44 mm.

(2) Tabáková nálepka vzoru č. 2 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v těchto rozměrech:

a) 16 mm x 32 mm,

b) 20 mm x 44 mm.

§ 1a

(1) Tabáková nálepka je tištěna ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.

(2) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 1

a) je vytvořen kombinací ofsetových barev šedomodré a zelené,

b) obsahuje ceninovou giloš vytištěnou hnědorůžovou barvou mezi středovou a okrajovou částí tabákové nálepky po celé její délce a

c) obsahuje souběžně s oběma delšími stranami nálepky text „ČESKÁ REPUBLIKA“ vytištěný šedomodrou barvou.

(3) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 1 vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části tohoto motivu převázány třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy „Česká republika“ s mikrotextem měnícím svou výšku.

(4) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 2

a) je vytvořen kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a

b) obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem „ČESKÁ REPUBLIKA“.

(5) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 2 v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena „CZ“.

§ 2

(1) Tabáková nálepka má tyto náležitosti:

a) v případě cigaret

1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,

2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,

3. cenu pro konečného spotřebitele,

b) v případě doutníků a cigarillos

1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,

2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,

c) v případě tabáku ke kouření

1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,

2. množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v kilogramech, pokud se jedná o tabákovou nálepku vzoru č. 1, nebo v gramech, pokud se jedná o tabákovou nálepku vzoru č. 2.

(2) Náležitosti podle odstavce 1 jsou vytištěné černou barvou na obou stranách tabákové nálepky rovnoběžně s kratšími stranami tabákové nálepky.

(3) Vzory tabákové nálepky jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Umístění tabákové nálepky

(1) Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou na jednotkové balení určené k přímé spotřebě způsobem, který vyloučí její opakované použití.

(2) Tabáková nálepka musí být umístěna pod průhledný přebal jednotkového balení, pokud se tento přebal používá.

§ 4

Objednávání tabákových nálepek

(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede druh tabákového výrobku, pro který jsou tabákové nálepky určeny, rozměr a náležitosti tabákových nálepek a jejich počet, který u

a) cigaret odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,

b) doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření odpovídá násobkům čísla

1. 12 v případě tabákových nálepek vzoru č. 1,

2. 15 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo

3. 11 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.

(2) Vzor tiskopisu objednávky tabákových nálepek je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Odběr a distribuce tabákových nálepek

(1) Tabákové nálepky vzoru č. 1 se odebírají v arších formátu 465 mm x 550 mm. Na jednom archu je vytištěno 252 ks tabákových nálepek vzoru č. 1.

(2) Tabákové nálepky vzoru č. 2 se odebírají v arších formátu 500 mm x 450 mm. Na jednom archu je vytištěno

a) 375 ks tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo

b) 220 ks tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.

(3) Tabákové nálepky pro doutníky, cigarillos a tabák ke kouření lze odebrat na části archu v množství odpovídajícím násobkům čísla

a) 12 v případě tabákových nálepek vzoru č. 1,

b) 15 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo

c) 11 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.

(4) Pokud na základě požadavku odběratele vydá pověřený správce daně tabákové nálepky na vratné paletě, je odběratel povinen uhradit zálohu ve výši pořizovací ceny této palety. Záloha na vratnou paletu se odběrateli vrátí při vrácení této palety.

§ 6

Evidence tabákových nálepek

(1) Odběratel vede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek na tiskopisu pro vedení evidence, a to samostatně pro tabákové nálepky stejného druhu tabákového výrobku, pro který jsou tyto tabákové nálepky určeny, stejných rozměrů a náležitostí.

(2) Vzory evidence podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Inventura tabákových nálepek

(1) Při inventuře tabákových nálepek se porovná skutečný stav tabákových nálepek se stavem evidovaným a výsledek se zapíše do záznamu o výsledku inventury tabákových nálepek.

(2) Vzor záznamu o výsledku inventury tabákových nálepek je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Vracení poškozených tabákových nálepek

Poškozené tabákové nálepky se vrací

a) vylepené na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, nebo

b) v arších, pokud je zachován plný počet tabákových nálepek; na okraj lícové strany archu se uvede jméno a podpis úřední osoby pověřeného správce daně a podpis odběratele.

§ 9

Oznámení vyhlášky Evropské unii

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 9a

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení § 4 až 6 a přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce se do dne 14. února 2019 použijí pouze pro tabákové nálepky vzoru č. 2.

(2) Na tabákové nálepky vzoru č. 2 odebrané do 14. února 2019 se pro účely jejich vracení hledí jako na tabákové nálepky odebrané dnem 15. února 2019.

(3) Na tabákové nálepky vzoru č. 1 podle této vyhlášky, které byly objednány podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ale do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky nebyly odebrány, se do jejich odebrání použije vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Pro objednávání a evidenci tabákových nálepek vzoru č. 1 podle této vyhlášky, které byly objednány podle této vyhlášky, nebo podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky do 31. prosince 2019 použijí vzory tiskopisů uvedené v přílohách č. 3 a 4 k vyhlášce č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků.

2. Vyhláška č. 276/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků.

3. Vyhláška č. 72/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.

4. Vyhláška č. 203/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2019, s výjimkou ustanovení § 4 až 6 a 9a a příloh č. 2 a 3 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2018.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Vzory tabákové nálepky

I. Vzory tabákové nálepky pro jednotkové balení cigaret

1. Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotkové balení cigaret

Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotkové balení cigaret

2. Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení cigaret

Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení cigaret

II. Vzory tabákové nálepky pro jednotková balení doutníků a cigarillos

1. Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotková balení doutníků a cigarillos

Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotková balení doutníků a cigarillos

2. Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení doutníků a cigarillos

Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení doutníků a cigarillos

III. Vzory tabákové nálepky pro jednotková balení tabáku ke kouření

1. Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotková balení tabáku ke kouření

Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotková balení tabáku ke kouření

2. Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení tabáku ke kouření

Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení tabáku ke kouření“.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Formulář objednávky tabákových nálepek

Formulář objednávky tabákových nálepek

Vysvětlivka:

1) Odběratel doplní druh tabákového výrobku (cigarety, doutníky a cigarillos nebo tabák ke kouření).

2) Do tohoto sloupce se zaznamenává kód tabákových nálepek v následujícím tvaru:

a) první část kódu je tvořena velkým písmenem, které označuje druh tabákového výrobku (C pro cigarety, D pro doutníky a cigarillos, T pro tabák ke kouření),

b) druhá část kódu je tvořena malým písmenem označujícím velikost tabákové nálepky (m pro rozměr 16 mm x 32 mm, v pro rozměr 20 mm x 44 mm),

c) třetí část kóduje tvořena vybranými náležitostmi tabákové nálepky, a to v případě

1. cigaret počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a cenou pro konečného spotřebitele; tyto dvě náležitosti se oddělí lomítkem,

2. doutníků a cigarillos počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,

3. tabáku ke kouření množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,

d) čtvrtá část kóduje tvořena velkým písmenem, které charakterizuje sazbu spotřební daně.

Příklady kódu tabákové nálepky:

1. Cm20/105M (tabáková nálepka pro cigarety o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů cigaret s cenou 105 Kč za toto balení a se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),

2. Dv20M (tabáková nálepka pro doutníky a cigarillos o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů doutníků nebo cigarillos se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),

3. Tv30M (tabáková nálepka pro tabák ke kouření o rozměru 20 x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 30 gramů tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Formulář pro vedení evidence tabákových nálepek

Formulář pro vedení evidence tabákových nálepek

Vysvětlivka:

1) Na tento řádek se zaznamenává kód tabákové nálepky v následujícím tvaru:

a) první část kódu je tvořena velkým písmenem, které označuje druh tabákového výrobku (C pro cigarety, D pro doutníky a cigarillos, T pro tabák ke kouření),

b) druhá část kóduje tvořena malým písmenem označujícím velikost tabákové nálepky (m pro rozměr 16 mm x 32 mm, v pro rozměr 20 mm x 44 mm),

c) třetí část kóduje tvořena vybranými náležitostmi tabákové nálepky, a to v případě

1. cigaret počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a cenou pro konečného spotřebitele; tyto dvě náležitosti se oddělí lomítkem,

2. doutníků a cigarillos počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,

3. tabáku ke kouření množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,

d) čtvrtá část kóduje tvořena velkým písmenem, které charakterizuje sazbu spotřební daně.

Příklady kódu tabákové nálepky:

1. Cm20/105M (tabáková nálepka pro cigarety o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů cigaret s cenou 105 Kč za toto balení a se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),

2. Dv20M (tabáková nálepka pro doutníky a cigarillos o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů doutníků nebo cigarillos se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),

3. Tv30M (tabáková nálepka pro tabák ke kouření o rozměru 20 x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 30 gramů tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M).

2) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet odebraných tabákových nálepek.

3) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek použitých na jednotkových baleních, která byla uvedena do volného daňového oběhu.

4) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek vrácených pověřenému správci daně podle § 122 odst. 1 zákona o spotřebních daních (poškozené tabákové nálepky) nebo § 122 odst. 3 zákona o spotřebních daních (nepoužité tabákové nálepky).

5) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek, které byly zničeny, ztraceny nebo zcizeny.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Vzor záznamu o výsledku inventury tabákových nálepek

ZÁZNAM O VÝSLEDKU INVENTURY TABÁKOVÝCH NÁLEPEK

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Vzor formuláře pro vylepení poškozených tabákových nálepek

Formulář pro vylepení poškozených tabákových nálepek č ....../ ....1)

Přesunout nahoru