Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

Částka 53/2018
Platnost od 12.06.2018
Účinnost od 01.07.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

ze dne 31. května 2018,

kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 16 odst. 7 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až x), která znějí:

q) rozhlasovou službou radiokomunikační služba, jejíž vysílání je určeno k přímému příjmu širokou veřejností; tato služba může zahrnovat zvuková vysílání, televizní vysílání nebo jiné druhy vysílání,

r) transportním datovým tokem datový tok sestávající z jednoho nebo více datových toků reprezentujících konkrétní poskytovanou službu,

s) identifikátorem sítě České republiky identifikační číslo společné pro všechny sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání v rámci České republiky,

t) identifikátorem sítě identifikační číslo konkrétní sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání,

u) identifikátorem transportního datového toku identifikační číslo konkrétního transportního datového toku v sítích pro šíření zemského digitálního televizního vysílání,

v) identifikátorem služby identifikační číslo konkrétní služby přenášené transportním datovým tokem; pro zemské digitální rozhlasové vysílání se za identifikátor služby považuje PI kód,

w) identifikátorem rozhlasového toku identifikační číslo konkrétního transportního datového toku v sítích pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání,

x) PI kódem kód umožňující rozlišit státy, oblasti a identifikaci určitého rozhlasového programu šířeného prostřednictvím rozhlasového analogového vysílání, jemuž je jednoznačně přidělen podle technické normy určující specifikaci rádiového systému RDS (Radio Data System) pro velmi krátké vlny s kmitočtovou modulací VHF/FM (Very High Frequency/Frequency modulation) rozhlasové vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz.“.

2. Na konci § 1 se doplňuje věta, která zní:

„Označení identifikátorů podle písmen s) až v) používané v anglickém jazyce je upraveno v příloze č. 2 této vyhlášky.“.

3. V § 2 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud podmínky všeobecného oprávnění nestanoví jinak“.

4. V § 2 odst. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) majáky pro radioamatérský orientační běh ARDF (Amateur Radio Direction Finding).“.

5. § 3 a 4 včetně nadpisů znějí:

㤠3

Identifikační čísla a kódy

(1) Identifikační čísla a kódy pro selektivní volání se přidělují pro potřeby námořní pohyblivé, letecké pohyblivé a pozemní pohyblivé radiokomunikační služby.

(2) Identifikátory podle § 1 písm. s) až w) a PI kód se přidělují pro potřeby rozhlasové služby.

§ 4

Tvorba volacích značek

(1) Stejná volací značka nemůže být používána nebo přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic. Zákaz vícenásobného používání stejné volací značky neplatí v případě klubových stanic amatérské radiokomunikační služby.

(2) Volací značky se přidělují tak, aby nemohly být zaměněny s tísňovými signály (SOS/MAYDAY), pilnostními signály (XXX/PANPAN), bezpečnostními signály (TTT/SÉCURITÉ) nebo s kódovými zkratkami Q-kódu.

(3) Při přidělování volací značky se přihlédne k návrhu žadatele na přidělení určité volací značky uplatněnému při podání žádosti o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, je-li návrh žadatele v souladu s odstavci 1 a 2 a § 9 až 11.

(4) Při využívání rádiových kmitočtů na základě všeobecného oprávnění nesmí být používána stejná volací značka různými provozovateli stanic.“.

6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a

Tvorba identifikačních čísel a kódů

(1) Identifikátory podle § 1 písm. s) až w) a PI kód se uvádí v hexadecimálním tvaru.

(2) Základní datový tok, reprezentující konkrétní poskytovanou službu, se strukturuje podle technické normy specifikující obecné kódování pohyblivých obrazů a doprovodné zvukové informace.

(3) Hodnota identifikátoru sítě České republiky je pro všechny sítě zemského digitálního televizního vysílání v České republice stanovena 0x20CB. Tuto hodnotu identifikátoru sítě České republiky zařazují všichni operátoři vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání do datového toku služebních informací.

(4) Hodnota identifikátoru sítě se stanovuje z rozsahu hodnot 0x3101 až 0x3200. Hodnota se stanovuje podle konfigurace sítě, a to tak, že každá konkrétní síť s jiným obsahem musí mít odlišnou hodnotu tohoto identifikátoru.

(5) Hodnota identifikátoru transportního datového toku se stanovuje z rozsahu hodnot 0x0101 až 0xEFFF. Konkrétní hodnota identifikátoru ve tvaru 0xvvzz se stanovuje tak, že vv představuje pořadové číslo operátora příslušné vysílací sítě a zz pořadové číslo jím vytvářeného transportního datového toku.

(6) Hodnota identifikátoru služby se stanovuje z rozsahu hodnot 0x0001 až 0x3FFF pro televizní programy, 0x4001 až 0x7FFF pro rozhlasové programy šířené ve vysílacích sítích pro zemské digitální televizní vysílání a 0x8001 až 0xEFFF pro ostatní služby šířené v rámci této rozhlasové služby.

(7) Hodnota PI kódu se pro zemské digitální rozhlasové vysílání stanovuje ve tvaru 0x2vzz, přičemž hodnota v odpovídá územnímu rozsahu vysílání takto:

Hodnota vUzemní rozsah vysílání
0místní program šířený pouze jedním vysílačem
1program šířený též v jiných státech
2program šířený celoplošně
3program šířený v převážné části České republiky - nadregionální
4 až Eprogram šířený v omezené části České republiky - regionální
Fprogram šířený pouze digitálně

Hodnoty zz jsou přiřazeny jednotlivým rozhlasovým programům a stanovují se v rozsahu hodnot 0 až F.

(8) Hodnota identifikátoru rozhlasového toku se stanovuje v rozsahu hodnot 0x2000 až 0x2FFF. Konkrétní hodnota identifikátoru ve tvaru 0x2xyz se stanovuje tak, že x představuje územní rozsah vysílání, y konkrétní transportní datový tok a z pořadové číslo operátora příslušné vysílací sítě.“.

7. V § 5 odst. 3 se za slovo „služby“ vkládají slova „nebo uživatel rádiového kmitočtu na základě všeobecného oprávnění, ve kterém je tato podmínka identifikace volací značkou stanovena,“.

8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Používání identifikačních čísel a kódů

(1) Operátor vysílací sítě pro zemské digitální rozhlasové a televizní vysílání je povinen šířit přidělené identifikátory a identifikátor služby.

(2) Stejná hodnota identifikátoru služby v zemském digitálním televizním vysílání nemůže být přidělena dvěma nebo více televizním či rozhlasovým programům nebo ostatním službám. Po zaniknutí televizního či rozhlasového programu nebo ostatní služby zaniká i tento identifikátor. Tuto hodnotu identifikátoru sítě České republiky zařazují všichni operátoři vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání do datového toku služebních informací.

(3) Identifikátor služby, jehož využívání bylo ukončeno, již znovu nelze využít.“.

9. V § 9 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a volacích značek letadlových stanic“.

10. V § 9 odst. 3 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:

c) pobřežní stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž může následovat jedna číslice; volací značka pobřežní stanice může být vytvořena také z názvu pobřežní stanice, v tom případě je tvořena geografickým názvem polohy stanoviště a účelem použití pobřežní stanice, popřípadě názvem provozovatele pobřežní stanice3),

d) letecké stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OK, za nimiž mohou následovat nejvýše dvě číslice; volací značka letecké stanice může být vytvořena také z názvu letecké stanice, v tom případě je tvořena geografickým názvem polohy stanoviště a službou, která je k dispozici,

3) Odstavec 2. 02 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 138/2000 Sb., o radiokomunikačním provozu na vnitrozemských vodních cestách.“.

11. V § 9 odst. 3 písm. h) body 3 a 4 znějí:

3. šest znaků, z nichž první dva jsou písmena OK a další čtyři číslice pro bezmotorová letadla nebo motorové kluzáky,

4. šest znaků, z nichž první tři jsou písmena OKA a další tři číslice pro ultralehké kluzáky, nebo“.

12. V § 9 odst. 3 písm. h) se doplňuje bod 5, který zní:

5. osm znaků, z nichž první dva jsou písmena OK, další dva znaky jsou volitelná písmena a další čtyři číslice pro registraci letadel evidovaných ve vojenském leteckém rejstříku České republiky,“.

13. V § 9 odst. 3 písm. j) bod 6 zní:

6. volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, se přidělují pouze pro zvláštní příležitosti k dočasnému užívání, a to jen na dobu trvání těchto příležitostí. Z ustanovení tohoto odstavce jsou vyjmuty volací značky začínající OL5 a dvě nebo tři písmena,“.

14. V § 9 odst. 3 písm. j) se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

7. volací značky začínající OL5 a dvě nebo tři písmena se přidělují klubovým stanicím subjektů registrovaných u specifických mezinárodních uskupení sdružujících skupiny radioamatérů stejné zájmové, popřípadě profesní činnosti nebo přímo klubovým stanicím subjektů reprezentujících tato mezinárodní uskupení, přičemž dvě nebo tři písmena za číslicí 5 představují zkratku názvu takového specifického mezinárodního uskupení nebo vyjadřují jeho specifickou činnost,“.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.

15. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta

„Volací značku je možné opětovně bezprostředně přidělit, pokud se jedná o

a) změnu v osobě držitele oprávnění k provozu neobsluhované stanice,

b) změnu v osobě držitele oprávnění k provozu klubové stanice, nebo

c) přidělení dříve přidělené volací značky fyzické osobě, která je v příbuzenském vztahu k držiteli původního oprávnění.“.

16. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 155/2005 Sb.

Označení identifikátorů datového toku v sítích pro šíření zemského digitálního televizního vysílání používané v anglickém jazyce

Označení identifikátoru v českém jazyceOznačení identifikátoru v anglickém jazyce*)
Identifikátor sítě České republikyOriginal_network_id
Identifikátor sítěNetwork_id
Identifikátor transportního datového tokuTransport_stream_id
Identifikátor službyService_id

*) Doporučení ETSI EN 300 468 v1.15.1 (Digital Video Broadcasting (DVB) Specification for Service Information (SI) in DVB systems) pro digitální televizní vysílání.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Ministr:

Ing. Hüner v. r.

Přesunout nahoru