Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 101/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Částka 53/2018
Platnost od 12.06.2018
Účinnost od 06.07.2018
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

101

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. května 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.“.

4. V § 2 odst. 3 se na konci písmene i) slovo „a“ zrušuje.

5. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

k) píšťalové varhany.“.

6. V § 3 písm. i) se za slova „zdrojem energie“ vkládají slova „nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje“.

7. V § 4 odst. 4 větě první se za slovy „in vitro5) uvedené na trh od 22. července 2016“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova „a na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedená na trh od 22. července 2019“.

8. V § 4 odst. 5 se na konci písmene e) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

9. V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019.“.

10. V § 4 odstavec 6 zní:

(6) Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití dílů informován a tyto opětovně použité náhradní díly jsou získané

a) z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 1. červencem 2016,

b) ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2024,

c) z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026,

d) z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a

e) z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2029.“.

11. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.

12. Nadpis přílohy č. 2 zní:

„Seznam použití některých nebezpečných látek, které lze používat za stanovených podmínek“.

13. V příloze č. 2 položka 9 b) zní:

9 b)Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazeníVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)

“.

14. V příloze č. 2 se za položku 9 b) vkládá nová položka 9 b)-I, která zní:

9 b)-IOlovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR)Vztahuje se na velké spotřebiče pro domácnost. Platnost do 21. července 2019

“.

15. V příloze č. 2 položky 13 a) a 13 b) znějí:

13 a)Olovo ve skle pro optické účelyVztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do:
a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
c) 21. července 2021 pro všechna ostatní elektrozařízení včetně podkategorií
13 b)Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivostiVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)

“.

16. V příloze č. 2 se za položku 13 b) vkládají nové položky 13 b)-I až 13 b)-III, které znějí:

13 b)-IOlovo ve filtračním skle barveném iontyVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). Platnost do 21. července 2021
13 b)-IIKadmium v koloidně barvených filtračních sklech, kromě použití, která spadají do bodů 39 a 39 a) této přílohy
13 b)-IIIKadmium a olovo v glazurách používaných pro etalony odrazivosti

“.

17. V příloze č. 2 se položka 39 nahrazuje položkou 39 a), která zní:

39 a)Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky („downshifting“) pro použití v systémech vizualizace (< 0,2 μg Cd na mm2 plochy obrazovky)Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do 31. října 2019

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I

a) bodů 2 a 17, která nabývají účinnosti dnem 21. listopadu 2018, a

b) bodů 3 až 11, která nabývají účinnosti dnem 12. června 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Hüner v. r.

Přesunout nahoru