Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 101/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Částka 53/2018
Platnost od 12.06.2018
Účinnost od 06.07.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. května 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.“.

4. V § 2 odst. 3 se na konci písmene i) slovo „a“ zrušuje.

5. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

k) píšťalové varhany.“.

6. V § 3 písm. i) se za slova „zdrojem energie“ vkládají slova „nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje“.

7. V § 4 odst. 4 větě první se za slovy „in vitro5) uvedené na trh od 22. července 2016“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova „a na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedená na trh od 22. července 2019“.

8. V § 4 odst. 5 se na konci písmene e) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

9. V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019.“.

10. V § 4 odstavec 6 zní:

(6) Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití dílů informován a tyto opětovně použité náhradní díly jsou získané

a) z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 1. červencem 2016,

b) ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2024,

c) z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026,

d) z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a

e) z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2029.“.

11. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.

12. Nadpis přílohy č. 2 zní:

„Seznam použití některých nebezpečných látek, které lze používat za stanovených podmínek“.

13. V příloze č. 2 položka 9 b) zní:

9 b)Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazeníVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)

“.

14. V příloze č. 2 se za položku 9 b) vkládá nová položka 9 b)-I, která zní:

9 b)-IOlovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR)Vztahuje se na velké spotřebiče pro domácnost. Platnost do 21. července 2019

“.

15. V příloze č. 2 položky 13 a) a 13 b) znějí:

13 a)Olovo ve skle pro optické účelyVztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do:
a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
c) 21. července 2021 pro všechna ostatní elektrozařízení včetně podkategorií
13 b)Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivostiVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)

“.

16. V příloze č. 2 se za položku 13 b) vkládají nové položky 13 b)-I až 13 b)-III, které znějí:

13 b)-IOlovo ve filtračním skle barveném iontyVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). Platnost do 21. července 2021
13 b)-IIKadmium v koloidně barvených filtračních sklech, kromě použití, která spadají do bodů 39 a 39 a) této přílohy
13 b)-IIIKadmium a olovo v glazurách používaných pro etalony odrazivosti

“.

17. V příloze č. 2 se položka 39 nahrazuje položkou 39 a), která zní:

39 a)Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky („downshifting“) pro použití v systémech vizualizace (< 0,2 μg Cd na mm2 plochy obrazovky)Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do 31. října 2019

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I

a) bodů 2 a 17, která nabývají účinnosti dnem 21. listopadu 2018, a

b) bodů 3 až 11, která nabývají účinnosti dnem 12. června 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Hüner v. r.

Přesunout nahoru