Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/2018 Sb.Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Částka 1/2018
Platnost od 05.01.2018
Účinnost od 13.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

1

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2017

o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 6, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29 odst. 4, § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 60 odst. 3, § 61 odst. 2, § 69 odst. 4, § 70 odst. 2, § 76 odst. 6, § 86 odst. 4, § 87 odst. 3, § 88 odst. 4, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2, § 96 odst. 2, § 101 odst. 3 a § 102 odst. 2:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí

a) žádosti o udělení povolení k činnosti

1. platební instituce a rozšíření tohoto povolení,

2. správce informací o platebním účtu,

3. instituce elektronických peněz a rozšíření tohoto povolení,

4. poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení,

5. vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení,

b) žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,

c) oznámení

1. změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, instituce elektronických peněz, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,

2. změny údajů uvedených v žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,

3. záměru nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo na instituci elektronických peněz nebo je ovládnout nebo přestat ovládat,

4. pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz,

5. změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz,

6. záměru svěřit výkon některých provozních činností platební instituce nebo instituce elektronických peněz jiné osobě,

7. záměru platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu vykonávat činnosti v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce.

(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení podle odstavce 1.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,

1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, upravuje-li právní řád těchto států trestní odpovědnost právnických osob,

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o

1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,

2. rozhodnutí o úpadku,

3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takového povolení,

4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou osoby do funkce ve volených orgánech právnických osob nebo do funkce, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován, a

5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,

c) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti prohlášení osoby, která hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, o tom, zda

1. nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,

2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,

3. hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,

4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,

5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a

6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast nebo které mohou mít takový účinek,

d) regulovanou institucí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, zajišťovna, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu, nad níž je vykonáván dohled orgánem vykonávajícím dohled nad regulovanými institucemi ve státě jejího sídla,

e) finančními výkazy

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel nebo oznamovatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel nebo oznamovatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období, a pokud má být podle zákona o účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem, a

2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, jedná-li se o fyzickou osobu,

f) obchodním plánem skutečně zamýšlený podnikatelský plán na první 3 účetní období zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky podle zákona o účetnictví s komentářem, který obsahuje

1. záměry osoby z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných platebních služeb nebo vydávaných elektronických peněz a dalších činností podle zákona o platebním styku a popis plánovaného způsobu jejich dosažení, charakteristiku cílové skupiny klientů a obchodní sítě, včetně zahraniční, a

2. základní východiska a předpoklady, na kterých je obchodní plán založen, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti,

g) strategickým záměrem záměr, který zahrnuje

1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být platební instituce nebo instituce elektronických peněz ovládána,

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,

3. předpokládanou míru zapojení do řízení platební instituce nebo instituce elektronických peněz,

4. předpokládanou podporu platební instituce nebo instituce elektronických peněz vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,

5. informace o tom, zda byla nebo má být uzavřena dohoda o prosazování společných zájmů s jiným společníkem platební instituce nebo instituce elektronických peněz, a

6. předpokládané změny v činnosti platební instituce nebo instituce elektronických peněz, ve způsobu financování dalšího rozvoje, v politice rozdělování dividend, ve způsobu rozdělování fondů a politice úhrady ztrát, dále předpokládané změny v řídicím a kontrolním systému, ve strategickém rozvoji a v obsazení vedoucích osob; tyto informace obsahuje strategický záměr, jen pokud má kvalifikovaná účast přesáhnout 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech platební instituce nebo instituce elektronických peněz,

h) údaji o osobě

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a

2. u fyzické osoby jméno, případně jména, a příjmení, rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno rodné číslo, datum narození, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, poštovní směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku také obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

i) údaji o osobách s úzkým propojením

1. údaje o osobě za každou osobu s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, a

2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti,

j) údaji o odborné praxi

1. informace o druhu odborné praxe,

2. uvedení osoby, u níž je nebo byla odborná praxe vykonávána,

3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti a rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností s uvedením počtu řízených osob,

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a

5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba, a

k) údaji o vzdělání

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané akademické tituly, a

2. přehled absolvovaných odborných zkoušek a kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování a zaměření.

§ 3

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce

(K § 10 odst. 4 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce jsou informace o žadateli, informace související s činností platební instituce a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít podstatný vliv na další fungování společnosti,

e) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

3. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě, označení vykonávané funkce v jiné právnické osobě, období výkonu této funkce v jiné právnické osobě a uvedení, zda hodlá vykonávat v jiné právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele, a

4. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností,

f) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a za každou tuto osobu

1. údaje o odborné praxi a

2. údaje o vzdělání,

g) výše počátečního kapitálu,

h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,

j) za každou osobu uvedenou v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i)

1. údaje o osobě,

2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,

3. strategický záměr,

4. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

5. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,

6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,

7. informace o finančním a personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinou právnickou osobou, které obsahují přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou účastí řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,

8. informace o finančních a personálních vztazích osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,

9. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, a

10. orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla osoby s kvalifikovanou účastí, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, než je Česká republika,

k) seznam osob, které jsou vedoucí osobou právnické osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i), a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. popis vykonávané funkce,

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a

5. informaci o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,

l) údaje o osobách s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem,

m) obecné informace o systému regulace státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli, který se vztahuje na tuto právnickou osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle písmene i) regulovaná instituce se sídlem ve státě, který není členským státem,

n) popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude žadatel, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a

o) dochází-li k ovládnutí, popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i) stává osobou ovládající žadatele.

(3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle odstavce 2 písm. i) regulovaná instituce se sídlem v jiném členském státě, žadatel místo údajů a dokladů podle odstavce 2 písm. j) bodů 4, 7 až 9 a písm. k) a m) může předložit potvrzení orgánu dohledu vykonávajícího dohled nad touto regulovanou institucí, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(4) Informacemi souvisejícími s požadovanou činností platební instituce jsou

a) obchodní plán; součástí komentáře k obchodnímu plánu jsou též informace, jejichž obsahem je

1. popis činností, z kterého vyplývá, že daná činnost naplňuje znaky platební služby podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku,

2. popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele a zapojení zúčastněných stran, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,

3. uvedení, zda žadateli budou svěřeny peněžní prostředky uživatelů,

4. návrh rámcové smlouvy o platebních službách,

5. předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary,

6. popis zamýšleného využívání pověřených zástupců a poboček nebo zajišťování činnosti jinými osobami,

7. popis účasti žadatele ve vnitrostátních nebo mezinárodních platebních systémech,

8. uvedení, jaká část platebních služeb vyčíslená objemem platebních transakcí, počtem klientů, případně jiným kvantitativním ukazatelem, bude provozována v České republice, pokud mají být poskytovány platební služby i v jiném státě,

b) informace, zda žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat další podnikatelskou činnost, jinou než poskytování platebních služeb, a uvedení této jiné podnikatelské činnosti včetně rozsahu a způsobu výkonu,

c) popis řídicího a kontrolního systému podle § 20 odst. 1 zákona o platebním styku a vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku a návrhy vnitřních předpisů, které zahrnují zejména

1. postupy k rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezení rizik, systém vnitřní kontroly a řádné administrativní a účetní postupy,

2. postupy pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností klientů, zejména pak organizační opatření a nástroje pro předcházení podvodům, uvedení osoby v organizační struktuře žadatele odpovědné za pomoc zákazníkům v případě odhalení podvodu nebo technických problémů, způsoby hlášení podvodů, kontaktní místa pro zákazníky a použité sledovací nástroje a následná opatření a postupy pro zmírnění těchto bezpečnostních rizik,

3. postupy pro podávání, sledování a zaznamenávání citlivých údajů o platbách včetně klasifikace citlivých údajů a přístupu k nim,

4. opatření k zajištění nepřetržitého provozu společnosti vycházející z provedené analýzy možného dopadu přerušení a obnovy provozu, popis způsobu obnovy, testovací plány, opatření ke zmírnění dopadů přerušení provozu, popis přípravy pohotovostních plánů a jejich pravidelného přezkumu a vyhodnocování jejich přiměřenosti a účinnosti,

5. zásady bezpečnostní politiky obsahující posouzení rizik spojených s činností platební instituce včetně rizika vzniku podvodu, bezpečnostní kontroly, opatření zavedená ke zmírnění rizik a k účinné ochraně uživatele před odhalenými riziky a popis informačního systému,

6. systém vnitřních kontrolních mechanismů ke splnění povinností souvisejících s opatřeními, která směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a

7. popis zásad a definic používaných pro efektivní sběr statistických dat souvisejících s vykonávanou činností, transakcemi a odhalenými podvody zahrnující zejména typ sbíraných dat podle klientů, typ platební služby, rozsah sbíraných dat, prostředky sběru dat, účel a četnost sběru dat a popis fungování systému sběru dat a zajištění ochrany osobních údajů,

d) pojistná smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument obdobné povahy o poskytnutí záruky podle § 9 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 1 a 2 zákona o platebním styku, pokud se má povolení k činnosti platební instituce vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu informování o platebním účtu, a výpočet výše minimálního limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku,

e) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 22 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, dále

1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím jejich uložení na samostatném účtu u banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem v členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky (dále jen „úvěrová instituce“) nebo prostřednictvím jejich investování, smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové instituce, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která bude disponovat oprávněním mít k tomuto účtu přístup, a

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky jiných věřitelů žadatele, zejména v případě platební neschopnosti, nebo

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění spolu s potvrzením osoby podle § 22 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti platební instituce bude tato smlouva uzavřena,

f) návrh přístupu, který bude platební instituce uplatňovat při výpočtu kapitálové přiměřenosti, a zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu platební instituce upraveného vyhláškou o informačních povinnostech některých osob podle zákona o platebním styku.

(5) Hodlá-li žadatel svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb jiné osobě, předloží dále

a) popis zásad výkonu činnosti jinou osobou a jejího výběru a uvedení provozních činností, jejichž výkon má být svěřen jiné osobě, případně rozsah těchto svěřených provozních činností,

b) údaje o osobě, které má být svěřen výkon některých provozních činností, pokud jsou tyto údaje v době podání žádosti známy,

c) návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí a osobou, které bude svěřen výkon provozních činností,

d) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení činnosti žadatele zohledňující svěření výkonu některých provozních činností jiné osobě,

e) způsob řízení, kontroly a zabezpečení činnosti, jejíž výkon byl svěřen jiné osobě, a

f) uvedení útvaru v organizační struktuře žadatele a funkční zařazení osoby přímo odpovědné za řízení a kontrolu provozních činností svěřených jiné osobě.

(6) Hodlá-li žadatel využívat pověřeného zástupce, předloží dále

a) informace o

1. způsobu zajištění kontroly dodržování souladu činností pověřeného zástupce s platnými právními předpisy a povolením k činnosti platební instituce, způsobu zajištění kontroly kvality poskytovaných platebních služeb pověřeným zástupcem a plnění povinností, které směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

2. způsobu a periodicitě poskytování podkladů pověřeným zástupcem pro zajištění informační povinnosti platební instituce vůči České národní bance,

3. způsobu provádění školení pověřeného zástupce k zajištění požadované kvality poskytovaných platebních služeb a souladu s platnými právními předpisy,

4. zvolených kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti pověřeného zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce s uvedením seznamu dokladů, které bude žadatel vyžadovat pro tyto účely od pověřeného zástupce,

5. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé osoby podle bodu 4 a

6. způsobu uchování, evidování a aktualizace údajů o každé osobě podle bodu 4 a

b) návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí a pověřeným zástupcem.

§ 4

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce

(K § 11 odst. 2 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle § 3 odst. 2 až 4, případně odstavců 5 a 6, které jsou změnou dotčeny.

§ 5

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb platební instituce

(K § 14 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti žádosti platební instituce o rozšíření rozsahu platebních služeb je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 3 odst. 2 a 4, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.

§ 6

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu

(K § 43 odst. 3 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu jsou informace o žadateli, informace související s výkonem činnosti správce informací o platebním účtu a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o již vzniklou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít podstatný vliv na další fungování společnosti,

e) finanční výkazy žadatele,

f) údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu,

g) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,

h) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,

i) doklad o svéprávnosti, je-li žadatel fyzickou osobou,

j) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě a

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

k) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování služby informování o platebním účtu, a za každou tuto osobu

1. údaje o odborné praxi a

2. údaje o vzdělání.

(3) Informacemi souvisejícími s výkonem činnosti správce informací o platebním účtu jsou

a) obchodní plán; součástí komentáře k obchodnímu plánu jsou též informace, jejichž obsahem je

1. popis činnosti, z kterého vyplývá, že daná činnost naplňuje znaky služby informování o platebním účtu,

2. popis způsobu poskytování činnosti podle bodu 1 a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele a podmínek a pravidel poskytování služby informování o platebním účtu včetně doby zpracování,

3. prohlášení žadatele, že žadateli nebudou svěřovány peněžní prostředky uživatelů,

4. návrh smlouvy mezi zainteresovanými stranami související s poskytovanou službou informování o platebním účtu,

5. předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary,

6. popis zamýšleného využívání pověřených zástupců a poboček nebo zajišťování činnosti jinými osobami a

7. návrh vzorové smlouvy mezi správcem informací o platebním účtu a osobou, které bude svěřen výkon provozních činností, pokud žadatel hodlá převést některou provozní činnost na jinou osobu,

b) popis řídicího a kontrolního systému podle § 48 odst. 1 zákona o platebním styku a vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku a návrhy vnitřních předpisů, které zahrnují zejména

1. postupy k rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezení rizik, systém vnitřní kontroly a řádné administrativní a účetní postupy,

2. postupy pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností klientů, zejména pak organizační opatření a nástroje pro předcházení podvodům, uvedení osoby v organizační struktuře žadatele odpovědné za pomoc zákazníkům v případě odhalení podvodu nebo technických problémů, způsoby hlášení podvodů, kontaktní místa pro zákazníky a použité sledovací nástroje a následná opatření a postupy pro zmírnění těchto bezpečnostních rizik,

3. postupy pro podávání, sledování a zaznamenávání citlivých údajů o platbách včetně klasifikace citlivých údajů a přístupu k nim,

4. opatření k zajištění nepřetržitého provozu společnosti vycházející z provedené analýzy možného dopadu přerušení a obnovy provozu, popis způsobu obnovy, testovací plány, opatření ke zmírnění dopadů přerušení provozu, popis přípravy pohotovostních plánů a jejich pravidelného přezkumu a vyhodnocování jejich přiměřenosti a účinnosti,

5. zásady bezpečnostní politiky obsahující posouzení rizik spojených s činností správce informací o platebním účtu včetně rizika vzniku podvodu, bezpečnostní kontroly, opatření zavedená ke zmírnění rizik a k účinné ochraně uživatele před odhalenými riziky a popis informačního systému,

c) pojistná smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument obdobné povahy o poskytnutí záruky podle § 42 odst. 1 písm. c) a § 46 odst. 1 zákona o platebním styku a výpočet výše minimálního limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku,

d) informace, zda žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat další podnikatelskou činnost, jinou než poskytování informací o platebním účtu, a uvedení této jiné podnikatelské činnosti včetně rozsahu a způsobu výkonu.

(4) Hodlá-li žadatel využívat pověřeného zástupce v hostitelském členském státě, předloží též

a) informace o

1. způsobu ověření vnitřních kontrolních mechanismů pověřeného zástupce z hlediska dodržování povinností, které směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

2. způsobu a periodicitě poskytování podkladů pověřeným zástupcem pro zajištění informační povinnosti správce informací o platebním účtu vůči České národní bance,

3. zvolených kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti pověřeného zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce, s uvedením seznamu dokladů, které bude žadatel vyžadovat pro tyto účely od pověřeného zástupce,

4. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé osoby podle bodu 3 a

5. způsobu uchování, evidování a aktualizace údajů o každé osobě podle bodu 3 a

b) návrh vzorové smlouvy mezi správcem informací o platebním účtu a pověřeným zástupcem.

§ 7

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení

(K § 44 odst. 2 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle § 6, které jsou změnou dotčeny.

§ 8

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz

(K § 69 odst. 4 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz jsou informace o žadateli, informace související s činností instituce elektronických peněz a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít podstatný vliv na další fungování společnosti,

e) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

3. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě, označení vykonávané funkce v jiné právnické osobě, období výkonu této funkce v jiné právnické osobě a uvedení, zda hodlá vykonávat v jiné právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele, a

4. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností,

f) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb, jsou-li poskytovány, a za každou tuto osobu

1. údaje o odborné praxi a

2. údaje o vzdělání,

g) výše počátečního kapitálu,

h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,

j) za každou osobu uvedenou v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i)

1. údaje o osobě,

2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,

3. strategický záměr,

4. doklad k posouzení důvěryhodnosti,

5. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,

6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,

7. informace o finančním a personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinou právnickou osobou, které obsahují přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou účastí řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,

8. informace o finančních a personálních vztazích osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,

9. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, a

10. orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla osoby s kvalifikovanou účastí, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, než je Česká republika,

k) seznam osob, které jsou vedoucí osobou právnické osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i), a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. popis vykonávané funkce,

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a

5. informaci o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,

l) údaje o osobách s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem,

m) obecné informace o systému regulace státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli, který se vztahuje na tuto právnickou osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle písmene i) regulovaná instituce se sídlem ve státě, který není členským státem,

n) popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude žadatel, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a

o) dochází-li k ovládnutí, popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i) stává osobou ovládající žadatele.

(3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle odstavce 2 písm. i) regulovaná instituce se sídlem v jiném členském státě, žadatel místo údajů a dokladů podle odstavce 2 písm. j) bodů 4, 7 až 9 a písm. k) a m) může předložit potvrzení orgánu dohledu vykonávajícího dohled nad touto regulovanou institucí, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(4) Informacemi souvisejícími s požadovanou činností instituce elektronických peněz jsou

a) obchodní plán; součástí komentáře k obchodnímu plánu jsou též informace, jejichž obsahem je

1. popis činností podle § 67 odst. 1 zákona o platebním styku,

2. popis způsobu provádění jednotlivých činností podle § 67 odst. 1 zákona o platebním styku a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele a zapojení zúčastněných stran, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,

3. návrh smlouvy mezi vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz,

4. předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary,

5. popis zamýšleného využívání pověřených zástupců a poboček nebo zajišťování činnosti jinými osobami a

6. popis, ze kterého vyplývá, že daná činnost naplňuje znaky platební služby podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku, pokud hodlá žadatel poskytovat platební služby, a dále uvedení, zda žadateli budou svěřeny peněžní prostředky uživatelů, popis účasti žadatele ve vnitrostátních nebo mezinárodních platebních systémech a návrh rámcové smlouvy o platebních službách, a dále též uvedení, jaká část platebních služeb vyčíslená objemem platebních transakcí, počtem klientů, případně jiným kvantitativním ukazatelem bude provozována v České republice, pokud mají být poskytovány platební služby i v jiném státě,

b) informace, zda žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat další podnikatelskou činnost, jinou než vydávání elektronických peněz nebo poskytování platebních služeb, pokud je hodlá poskytovat, a uvedení této jiné podnikatelské činnosti včetně rozsahu a způsobu výkonu,

c) popis řídicího a kontrolního systému podle § 78 odst. 1 zákona o platebním styku a vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku a návrhy vnitřních předpisů, které zahrnují zejména

1. postupy k rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezení rizik, systém vnitřní kontroly a řádné administrativní a účetní postupy,

2. postupy pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností klientů, zejména pak organizační opatření a nástroje pro předcházení podvodům, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele odpovědné za pomoc zákazníkům v případě odhalení podvodu, technických problémů, způsoby hlášení podvodů, kontaktní místa pro zákazníky, a použité sledovací nástroje a následná opatření a postupy pro zmírnění těchto bezpečnostních rizik,

3. postupy pro podávání, sledování a zaznamenávání citlivých údajů o platbách, včetně klasifikace citlivých údajů a přístupu k nim,

4. opatření k zajištění nepřetržitého provozu společnosti vycházející z provedené analýzy možného dopadu přerušení a obnovy provozu, popis způsobu obnovy, testovací plány, opatření ke zmírnění dopadů přerušení provozu, popis přípravy pohotovostních plánů a jejich pravidelného přezkumu a vyhodnocování jejich přiměřenosti a účinnosti,

5. zásady bezpečnostní politiky obsahující posouzení rizik spojených s činností instituce elektronických peněz včetně rizika vzniku podvodu, bezpečnostní kontroly, opatření zavedená ke zmírnění rizik a k účinné ochraně uživatele před odhalenými riziky a popis informačního systému,

6. systém vnitřních kontrolních mechanismů ke splnění povinností souvisejících s opatřeními, která směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a

7. popis zásad a definic používaných pro efektivní sběr statistických dat souvisejících s vykonávanou činností, transakcemi a zjištěnými podvody zahrnující zejména typ sbíraných dat podle klientů, typ platební služby, rozsah sbíraných dat, prostředky sběru dat, účel a četnost sběru dat a popis fungování systému sběru dat a zajištění ochrany osobních údajů,

d) pojistná smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument obdobné povahy o poskytnutí zajištění podle § 68 odst. 1 písm. d) a § 75 odst. 1 a 2 zákona o platebním styku, pokud se má povolení k činnosti instituce elektronických peněz vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu informování o platebním účtu, a výpočet výše minimálního limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku,

e) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 80 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo které uživatelé svěřili k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany, dále

1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím jejich uložení na samostatném účtu u úvěrové instituce nebo prostřednictvím jejich investování, smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové instituce, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která bude disponovat oprávněním mít k tomuto účtu přístup, a

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky jiných věřitelů žadatele, zejména v případě platební neschopnosti, nebo

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění spolu s potvrzením osoby podle § 80 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti instituce elektronických peněz bude tato smlouva uzavřena,

f) návrh přístupu, který bude instituce elektronických peněz uplatňovat při výpočtu kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu instituce elektronických peněz upraveného vyhláškou o informačních povinnostech některých osob podle zákona o platebním styku.

(5) Hodlá-li žadatel svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě, předloží dále

a) popis zásad výkonu činnosti jinou osobou a jejího výběru a uvedení provozních činností, jejichž výkon má být svěřen jiné osobě, případně rozsah těchto svěřených provozních činností,

b) údaje o osobě, které má být svěřen výkon některých provozních činností, pokud jsou tyto údaje v době podání žádosti známy,

c) návrh vzorové smlouvy mezi institucí elektronických peněz a osobou, které bude svěřen výkon provozních činností,

d) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení činnosti žadatele zohledňující svěření výkonu některých provozních činností jiné osobě,

e) způsob řízení, kontroly a zabezpečení činnosti, jejíž výkon byl svěřen jiné osobě, a

f) uvedení útvaru v organizační struktuře žadatele a funkční zařazení osoby přímo odpovědné za řízení a kontrolu provozních činností svěřených jiné osobě.

(6) Hodlá-li žadatel využívat pověřeného zástupce, předloží dále

a) informace o

1. způsobu zajištění kontroly dodržování souladu činností pověřeného zástupce s platnými právními předpisy a povolením k činnosti instituce elektronických peněz, způsobu zajištění kontroly kvality poskytovaných platebních služeb pověřeným zástupcem a plnění povinností, které směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

2. způsobu a periodicitě poskytování podkladů pověřeným zástupcem pro zajištění informační povinnosti instituce elektronických peněz vůči České národní bance,

3. způsobu provádění školení pověřeného zástupce k zajištění požadované kvality poskytovaných platebních služeb a souladu s platnými právními předpisy,

4. zvolených kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti pověřeného zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce s uvedením seznamu dokladů, které bude žadatel vyžadovat pro tyto účely od pověřeného zástupce,

5. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé osoby podle bodu 4 a

6. způsobu uchování, evidování a aktualizace údajů o každé osobě podle bodu 4 a

b) návrh vzorové smlouvy mezi institucí elektronických peněz a pověřeným zástupcem.

§ 9

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz

(K § 70 odst. 2 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle 8 odst. 2 až 4, případně odstavců 5 a 6, které jsou změnou dotčeny.

§ 10

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb instituce elektronických peněz

(K § 73 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti žádosti instituce elektronických peněz o rozšíření rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 8 odst. 2 a 4, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.

§ 11

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(K § 60 odst. 3 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsou informace o žadateli, informace související s výkonem požadované činnosti a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu,

e) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,

f) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,

g) doklad o svéprávnosti, je-li žadatel fyzickou osobou,

h) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů a

3. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,

j) za každou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle písmene i)

1. údaje o osobě,

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, je-li fyzickou osobou,

3. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,

4. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,

5. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, a

k) je-li žadatel členem skupiny, která zahrnuje jiného poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, jehož platební transakce se budou do limitu podle § 58 odst. 2 zákona o platebním styku započítávat, údaje o osobě za tohoto jiného poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými členy skupiny.

(3) Informacemi souvisejícími s výkonem činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsou

a) obchodní plán,

1. v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 58 odst. 2 zákona o platebním styku, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností; je-li žadatel členem skupiny, která zahrnuje jiného poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, jehož platební transakce se budou do limitu podle § 58 odst. 2 zákona o platebním styku započítávat, žadatel předloží předpokládaný objem platebních transakcí za žadatele a ostatní poskytovatele platebních služeb malého rozsahu patřící do skupiny a dále údaje o dosavadním objemu platebních transakcí uskutečněných ostatními poskytovateli platebních služeb malého rozsahu patřících do skupiny za posledních 12 měsíců, a

2. k němuž přiloží informace, jejichž obsahem je uvedení činností podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku a popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,

b) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 22 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, dále

1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím jejich uložení na samostatném účtu u úvěrové instituce nebo prostřednictvím jejich investování, smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové instituce, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která bude disponovat oprávněním mít k tomuto účtu přístup,

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky věřitelů žadatele, zejména v případě platební neschopnosti, nebo

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění s potvrzením osoby podle § 22 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti poskytovatele platební služby malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena,

c) popis systému řízení bezpečnostních a provozních rizik včetně pravidel pro řízení rizik promítnutých do vnitřního předpisu žadatele a

d) popis systému vyřizování stížností a reklamací včetně pravidel vyřizování stížností a reklamací promítnutých do vnitřních předpisů žadatele.

(4) Hodlá-li žadatel v rámci činností podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o platebním styku poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady o výši počátečního kapitálu1) a doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele.

§ 12

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(K § 61 odst. 2 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle § 11 odst. 2 až 4, které jsou změnou dotčeny.

§ 13

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(K § 64 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti žádosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu o rozšíření rozsahu platebních služeb je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 11 odst. 3 a 4, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.

§ 14

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

(K § 101 odst. 3 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu jsou informace o žadateli, informace související s výkonem požadované činnosti a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) prohlášení žadatele,