Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/2018 Sb.Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Částka 1/2018
Platnost od 05.01.2018
Účinnost od 13.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

1

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2017

o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 6, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29 odst. 4, § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 60 odst. 3, § 61 odst. 2, § 69 odst. 4, § 70 odst. 2, § 76 odst. 6, § 86 odst. 4, § 87 odst. 3, § 88 odst. 4, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2, § 96 odst. 2, § 101 odst. 3 a § 102 odst. 2:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí

a) žádosti o udělení povolení k činnosti

1. platební instituce a rozšíření tohoto povolení,

2. správce informací o platebním účtu,

3. instituce elektronických peněz a rozšíření tohoto povolení,

4. poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení,

5. vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení,

b) žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,

c) oznámení

1. změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, instituce elektronických peněz, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,

2. změny údajů uvedených v žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,

3. záměru nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo na instituci elektronických peněz nebo je ovládnout nebo přestat ovládat,

4. pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz,

5. změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz,

6. záměru svěřit výkon některých provozních činností platební instituce nebo instituce elektronických peněz jiné osobě,

7. záměru platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu vykonávat činnosti v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce.

(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení podle odstavce 1.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,

1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, upravuje-li právní řád těchto států trestní odpovědnost právnických osob,

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o

1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,

2. rozhodnutí o úpadku,

3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takového povolení,

4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou osoby do funkce ve volených orgánech právnických osob nebo do funkce, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován, a

5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,

c) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti prohlášení osoby, která hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, o tom, zda

1. nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,

2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,

3. hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,

4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,

5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a

6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast nebo které mohou mít takový účinek,

d) regulovanou institucí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, zajišťovna, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu, nad níž je vykonáván dohled orgánem vykonávajícím dohled nad regulovanými institucemi ve státě jejího sídla,

e) finančními výkazy

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel nebo oznamovatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel nebo oznamovatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období, a pokud má být podle zákona o účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem, a

2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, jedná-li se o fyzickou osobu,

f) obchodním plánem skutečně zamýšlený podnikatelský plán na první 3 účetní období zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky podle zákona o účetnictví s komentářem, který obsahuje

1. záměry osoby z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných platebních služeb nebo vydávaných elektronických peněz a dalších činností podle zákona o platebním styku a popis plánovaného způsobu jejich dosažení, charakteristiku cílové skupiny klientů a obchodní sítě, včetně zahraniční, a

2. základní východiska a předpoklady, na kterých je obchodní plán založen, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti,

g) strategickým záměrem záměr, který zahrnuje

1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být platební instituce nebo instituce elektronických peněz ovládána,

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,

3. předpokládanou míru zapojení do řízení platební instituce nebo instituce elektronických peněz,

4. předpokládanou podporu platební instituce nebo instituce elektronických peněz vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,

5. informace o tom, zda byla nebo má být uzavřena dohoda o prosazování společných zájmů s jiným společníkem platební instituce nebo instituce elektronických peněz, a

6. předpokládané změny v činnosti platební instituce nebo instituce elektronických peněz, ve způsobu financování dalšího rozvoje, v politice rozdělování dividend, ve způsobu rozdělování fondů a politice úhrady ztrát, dále předpokládané změny v řídicím a kontrolním systému, ve strategickém rozvoji a v obsazení vedoucích osob; tyto informace obsahuje strategický záměr, jen pokud má kvalifikovaná účast přesáhnout 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech platební instituce nebo instituce elektronických peněz,

h) údaji o osobě

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a

2. u fyzické osoby jméno, případně jména, a příjmení, rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno rodné číslo, datum narození, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, poštovní směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku také obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

i) údaji o osobách s úzkým propojením

1. údaje o osobě za každou osobu s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, a

2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti,

j) údaji o odborné praxi

1. informace o druhu odborné praxe,

2. uvedení osoby, u níž je nebo byla odborná praxe vykonávána,

3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti a rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností s uvedením počtu řízených osob,

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a

5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba, a

k) údaji o vzdělání

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané akademické tituly, a

2. přehled absolvovaných odborných zkoušek a kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování a zaměření.

§ 3

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce

(K § 10 odst. 4 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce jsou informace o žadateli, informace související s činností platební instituce a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít podstatný vliv na další fungování společnosti,

e) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

3. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě, označení vykonávané funkce v jiné právnické osobě, období výkonu této funkce v jiné právnické osobě a uvedení, zda hodlá vykonávat v jiné právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele, a

4. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností,

f) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a za každou tuto osobu

1. údaje o odborné praxi a

2. údaje o vzdělání,

g) výše počátečního kapitálu,

h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,

j) za každou osobu uvedenou v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i)

1. údaje o osobě,

2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,

3. strategický záměr,

4. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

5. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,

6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,

7. informace o finančním a personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinou právnickou osobou, které obsahují přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou účastí řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,

8. informace o finančních a personálních vztazích osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,

9. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, a

10. orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla osoby s kvalifikovanou účastí, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, než je Česká republika,

k) seznam osob, které jsou vedoucí osobou právnické osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i), a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. popis vykonávané funkce,

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a

5. informaci o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,

l) údaje o osobách s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem,

m) obecné informace o systému regulace státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli, který se vztahuje na tuto právnickou osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle písmene i) regulovaná instituce se sídlem ve státě, který není členským státem,

n) popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude žadatel, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a

o) dochází-li k ovládnutí, popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i) stává osobou ovládající žadatele.

(3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle odstavce 2 písm. i) regulovaná instituce se sídlem v jiném členském státě, žadatel místo údajů a dokladů podle odstavce 2 písm. j) bodů 4, 7 až 9 a písm. k) a m) může předložit potvrzení orgánu dohledu vykonávajícího dohled nad touto regulovanou institucí, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(4) Informacemi souvisejícími s požadovanou činností platební instituce jsou

a) obchodní plán; součástí komentáře k obchodnímu plánu jsou též informace, jejichž obsahem je

1. popis činností, z kterého vyplývá, že daná činnost naplňuje znaky platební služby podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku,

2. popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele a zapojení zúčastněných stran, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,

3. uvedení, zda žadateli budou svěřeny peněžní prostředky uživatelů,

4. návrh rámcové smlouvy o platebních službách,

5. předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary,

6. popis zamýšleného využívání pověřených zástupců a poboček nebo zajišťování činnosti jinými osobami,

7. popis účasti žadatele ve vnitrostátních nebo mezinárodních platebních systémech,

8. uvedení, jaká část platebních služeb vyčíslená objemem platebních transakcí, počtem klientů, případně jiným kvantitativním ukazatelem, bude provozována v České republice, pokud mají být poskytovány platební služby i v jiném státě,

b) informace, zda žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat další podnikatelskou činnost, jinou než poskytování platebních služeb, a uvedení této jiné podnikatelské činnosti včetně rozsahu a způsobu výkonu,

c) popis řídicího a kontrolního systému podle § 20 odst. 1 zákona o platebním styku a vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku a návrhy vnitřních předpisů, které zahrnují zejména

1. postupy k rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezení rizik, systém vnitřní kontroly a řádné administrativní a účetní postupy,

2. postupy pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností klientů, zejména pak organizační opatření a nástroje pro předcházení podvodům, uvedení osoby v organizační struktuře žadatele odpovědné za pomoc zákazníkům v případě odhalení podvodu nebo technických problémů, způsoby hlášení podvodů, kontaktní místa pro zákazníky a použité sledovací nástroje a následná opatření a postupy pro zmírnění těchto bezpečnostních rizik,

3. postupy pro podávání, sledování a zaznamenávání citlivých údajů o platbách včetně klasifikace citlivých údajů a přístupu k nim,

4. opatření k zajištění nepřetržitého provozu společnosti vycházející z provedené analýzy možného dopadu přerušení a obnovy provozu, popis způsobu obnovy, testovací plány, opatření ke zmírnění dopadů přerušení provozu, popis přípravy pohotovostních plánů a jejich pravidelného přezkumu a vyhodnocování jejich přiměřenosti a účinnosti,

5. zásady bezpečnostní politiky obsahující posouzení rizik spojených s činností platební instituce včetně rizika vzniku podvodu, bezpečnostní kontroly, opatření zavedená ke zmírnění rizik a k účinné ochraně uživatele před odhalenými riziky a popis informačního systému,

6. systém vnitřních kontrolních mechanismů ke splnění povinností souvisejících s opatřeními, která směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a

7. popis zásad a definic používaných pro efektivní sběr statistických dat souvisejících s vykonávanou činností, transakcemi a odhalenými podvody zahrnující zejména typ sbíraných dat podle klientů, typ platební služby, rozsah sbíraných dat, prostředky sběru dat, účel a četnost sběru dat a popis fungování systému sběru dat a zajištění ochrany osobních údajů,

d) pojistná smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument obdobné povahy o poskytnutí záruky podle § 9 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 1 a 2 zákona o platebním styku, pokud se má povolení k činnosti platební instituce vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu informování o platebním účtu, a výpočet výše minimálního limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku,

e) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 22 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, dále

1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím jejich uložení na samostatném účtu u banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem v členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky (dále jen „úvěrová instituce“) nebo prostřednictvím jejich investování, smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové instituce, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která bude disponovat oprávněním mít k tomuto účtu přístup, a

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky jiných věřitelů žadatele, zejména v případě platební neschopnosti, nebo

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění spolu s potvrzením osoby podle § 22 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti platební instituce bude tato smlouva uzavřena,

f) návrh přístupu, který bude platební instituce uplatňovat při výpočtu kapitálové přiměřenosti, a zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu platební instituce upraveného vyhláškou o informačních povinnostech některých osob podle zákona o platebním styku.

(5) Hodlá-li žadatel svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb jiné osobě, předloží dále

a) popis zásad výkonu činnosti jinou osobou a jejího výběru a uvedení provozních činností, jejichž výkon má být svěřen jiné osobě, případně rozsah těchto svěřených provozních činností,

b) údaje o osobě, které má být svěřen výkon některých provozních činností, pokud jsou tyto údaje v době podání žádosti známy,

c) návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí a osobou, které bude svěřen výkon provozních činností,

d) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení činnosti žadatele zohledňující svěření výkonu některých provozních činností jiné osobě,

e) způsob řízení, kontroly a zabezpečení činnosti, jejíž výkon byl svěřen jiné osobě, a

f) uvedení útvaru v organizační struktuře žadatele a funkční zařazení osoby přímo odpovědné za řízení a kontrolu provozních činností svěřených jiné osobě.

(6) Hodlá-li žadatel využívat pověřeného zástupce, předloží dále

a) informace o

1. způsobu zajištění kontroly dodržování souladu činností pověřeného zástupce s platnými právními předpisy a povolením k činnosti platební instituce, způsobu zajištění kontroly kvality poskytovaných platebních služeb pověřeným zástupcem a plnění povinností, které směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

2. způsobu a periodicitě poskytování podkladů pověřeným zástupcem pro zajištění informační povinnosti platební instituce vůči České národní bance,

3. způsobu provádění školení pověřeného zástupce k zajištění požadované kvality poskytovaných platebních služeb a souladu s platnými právními předpisy,

4. zvolených kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti pověřeného zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce s uvedením seznamu dokladů, které bude žadatel vyžadovat pro tyto účely od pověřeného zástupce,

5. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé osoby podle bodu 4 a

6. způsobu uchování, evidování a aktualizace údajů o každé osobě podle bodu 4 a

b) návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí a pověřeným zástupcem.

§ 4

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce

(K § 11 odst. 2 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle § 3 odst. 2 až 4, případně odstavců 5 a 6, které jsou změnou dotčeny.

§ 5

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb platební instituce

(K § 14 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti žádosti platební instituce o rozšíření rozsahu platebních služeb je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 3 odst. 2 a 4, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.

§ 6

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu

(K § 43 odst. 3 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu jsou informace o žadateli, informace související s výkonem činnosti správce informací o platebním účtu a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o již vzniklou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít podstatný vliv na další fungování společnosti,

e) finanční výkazy žadatele,

f) údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu,

g) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,

h) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,

i) doklad o svéprávnosti, je-li žadatel fyzickou osobou,

j) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě a

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

k) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování služby informování o platebním účtu, a za každou tuto osobu

1. údaje o odborné praxi a

2. údaje o vzdělání.

(3) Informacemi souvisejícími s výkonem činnosti správce informací o platebním účtu jsou

a) obchodní plán; součástí komentáře k obchodnímu plánu jsou též informace, jejichž obsahem je

1. popis činnosti, z kterého vyplývá, že daná činnost naplňuje znaky služby informování o platebním účtu,

2. popis způsobu poskytování činnosti podle bodu 1 a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele a podmínek a pravidel poskytování služby informování o platebním účtu včetně doby zpracování,

3. prohlášení žadatele, že žadateli nebudou svěřovány peněžní prostředky uživatelů,

4. návrh smlouvy mezi zainteresovanými stranami související s poskytovanou službou informování o platebním účtu,

5. předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary,

6. popis zamýšleného využívání pověřených zástupců a poboček nebo zajišťování činnosti jinými osobami a

7. návrh vzorové smlouvy mezi správcem informací o platebním účtu a osobou, které bude svěřen výkon provozních činností, pokud žadatel hodlá převést některou provozní činnost na jinou osobu,

b) popis řídicího a kontrolního systému podle § 48 odst. 1 zákona o platebním styku a vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku a návrhy vnitřních předpisů, které zahrnují zejména

1. postupy k rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezení rizik, systém vnitřní kontroly a řádné administrativní a účetní postupy,

2. postupy pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností klientů, zejména pak organizační opatření a nástroje pro předcházení podvodům, uvedení osoby v organizační struktuře žadatele odpovědné za pomoc zákazníkům v případě odhalení podvodu nebo technických problémů, způsoby hlášení podvodů, kontaktní místa pro zákazníky a použité sledovací nástroje a následná opatření a postupy pro zmírnění těchto bezpečnostních rizik,

3. postupy pro podávání, sledování a zaznamenávání citlivých údajů o platbách včetně klasifikace citlivých údajů a přístupu k nim,

4. opatření k zajištění nepřetržitého provozu společnosti vycházející z provedené analýzy možného dopadu přerušení a obnovy provozu, popis způsobu obnovy, testovací plány, opatření ke zmírnění dopadů přerušení provozu, popis přípravy pohotovostních plánů a jejich pravidelného přezkumu a vyhodnocování jejich přiměřenosti a účinnosti,

5. zásady bezpečnostní politiky obsahující posouzení rizik spojených s činností správce informací o platebním účtu včetně rizika vzniku podvodu, bezpečnostní kontroly, opatření zavedená ke zmírnění rizik a k účinné ochraně uživatele před odhalenými riziky a popis informačního systému,

c) pojistná smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument obdobné povahy o poskytnutí záruky podle § 42 odst. 1 písm. c) a § 46 odst. 1 zákona o platebním styku a výpočet výše minimálního limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku,

d) informace, zda žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat další podnikatelskou činnost, jinou než poskytování informací o platebním účtu, a uvedení této jiné podnikatelské činnosti včetně rozsahu a způsobu výkonu.

(4) Hodlá-li žadatel využívat pověřeného zástupce v hostitelském členském státě, předloží též

a) informace o

1. způsobu ověření vnitřních kontrolních mechanismů pověřeného zástupce z hlediska dodržování povinností, které směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

2. způsobu a periodicitě poskytování podkladů pověřeným zástupcem pro zajištění informační povinnosti správce informací o platebním účtu vůči České národní bance,

3. zvolených kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti pověřeného zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce, s uvedením seznamu dokladů, které bude žadatel vyžadovat pro tyto účely od pověřeného zástupce,

4. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé osoby podle bodu 3 a

5. způsobu uchování, evidování a aktualizace údajů o každé osobě podle bodu 3 a

b) návrh vzorové smlouvy mezi správcem informací o platebním účtu a pověřeným zástupcem.

§ 7

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení

(K § 44 odst. 2 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle § 6, které jsou změnou dotčeny.

§ 8

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz

(K § 69 odst. 4 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz jsou informace o žadateli, informace související s činností instituce elektronických peněz a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít podstatný vliv na další fungování společnosti,

e) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

3. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě, označení vykonávané funkce v jiné právnické osobě, období výkonu této funkce v jiné právnické osobě a uvedení, zda hodlá vykonávat v jiné právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele, a

4. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností,

f) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb, jsou-li poskytovány, a za každou tuto osobu

1. údaje o odborné praxi a

2. údaje o vzdělání,

g) výše počátečního kapitálu,

h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,

j) za každou osobu uvedenou v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i)

1. údaje o osobě,

2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,

3. strategický záměr,

4. doklad k posouzení důvěryhodnosti,

5. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,

6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,

7. informace o finančním a personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinou právnickou osobou, které obsahují přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou účastí řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,

8. informace o finančních a personálních vztazích osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,

9. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, a

10. orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla osoby s kvalifikovanou účastí, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, než je Česká republika,

k) seznam osob, které jsou vedoucí osobou právnické osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i), a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. popis vykonávané funkce,

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a

5. informaci o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,

l) údaje o osobách s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem,

m) obecné informace o systému regulace státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli, který se vztahuje na tuto právnickou osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle písmene i) regulovaná instituce se sídlem ve státě, který není členským státem,

n) popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude žadatel, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a

o) dochází-li k ovládnutí, popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i) stává osobou ovládající žadatele.

(3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle odstavce 2 písm. i) regulovaná instituce se sídlem v jiném členském státě, žadatel místo údajů a dokladů podle odstavce 2 písm. j) bodů 4, 7 až 9 a písm. k) a m) může předložit potvrzení orgánu dohledu vykonávajícího dohled nad touto regulovanou institucí, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(4) Informacemi souvisejícími s požadovanou činností instituce elektronických peněz jsou

a) obchodní plán; součástí komentáře k obchodnímu plánu jsou též informace, jejichž obsahem je

1. popis činností podle § 67 odst. 1 zákona o platebním styku,

2. popis způsobu provádění jednotlivých činností podle § 67 odst. 1 zákona o platebním styku a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele a zapojení zúčastněných stran, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,

3. návrh smlouvy mezi vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz,

4. předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary,

5. popis zamýšleného využívání pověřených zástupců a poboček nebo zajišťování činnosti jinými osobami a

6. popis, ze kterého vyplývá, že daná činnost naplňuje znaky platební služby podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku, pokud hodlá žadatel poskytovat platební služby, a dále uvedení, zda žadateli budou svěřeny peněžní prostředky uživatelů, popis účasti žadatele ve vnitrostátních nebo mezinárodních platebních systémech a návrh rámcové smlouvy o platebních službách, a dále též uvedení, jaká část platebních služeb vyčíslená objemem platebních transakcí, počtem klientů, případně jiným kvantitativním ukazatelem bude provozována v České republice, pokud mají být poskytovány platební služby i v jiném státě,

b) informace, zda žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat další podnikatelskou činnost, jinou než vydávání elektronických peněz nebo poskytování platebních služeb, pokud je hodlá poskytovat, a uvedení této jiné podnikatelské činnosti včetně rozsahu a způsobu výkonu,

c) popis řídicího a kontrolního systému podle § 78 odst. 1 zákona o platebním styku a vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku a návrhy vnitřních předpisů, které zahrnují zejména

1. postupy k rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezení rizik, systém vnitřní kontroly a řádné administrativní a účetní postupy,

2. postupy pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností klientů, zejména pak organizační opatření a nástroje pro předcházení podvodům, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele odpovědné za pomoc zákazníkům v případě odhalení podvodu, technických problémů, způsoby hlášení podvodů, kontaktní místa pro zákazníky, a použité sledovací nástroje a následná opatření a postupy pro zmírnění těchto bezpečnostních rizik,

3. postupy pro podávání, sledování a zaznamenávání citlivých údajů o platbách, včetně klasifikace citlivých údajů a přístupu k nim,

4. opatření k zajištění nepřetržitého provozu společnosti vycházející z provedené analýzy možného dopadu přerušení a obnovy provozu, popis způsobu obnovy, testovací plány, opatření ke zmírnění dopadů přerušení provozu, popis přípravy pohotovostních plánů a jejich pravidelného přezkumu a vyhodnocování jejich přiměřenosti a účinnosti,

5. zásady bezpečnostní politiky obsahující posouzení rizik spojených s činností instituce elektronických peněz včetně rizika vzniku podvodu, bezpečnostní kontroly, opatření zavedená ke zmírnění rizik a k účinné ochraně uživatele před odhalenými riziky a popis informačního systému,

6. systém vnitřních kontrolních mechanismů ke splnění povinností souvisejících s opatřeními, která směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a

7. popis zásad a definic používaných pro efektivní sběr statistických dat souvisejících s vykonávanou činností, transakcemi a zjištěnými podvody zahrnující zejména typ sbíraných dat podle klientů, typ platební služby, rozsah sbíraných dat, prostředky sběru dat, účel a četnost sběru dat a popis fungování systému sběru dat a zajištění ochrany osobních údajů,

d) pojistná smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument obdobné povahy o poskytnutí zajištění podle § 68 odst. 1 písm. d) a § 75 odst. 1 a 2 zákona o platebním styku, pokud se má povolení k činnosti instituce elektronických peněz vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu informování o platebním účtu, a výpočet výše minimálního limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku,

e) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 80 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo které uživatelé svěřili k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany, dále

1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím jejich uložení na samostatném účtu u úvěrové instituce nebo prostřednictvím jejich investování, smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové instituce, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která bude disponovat oprávněním mít k tomuto účtu přístup, a

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky jiných věřitelů žadatele, zejména v případě platební neschopnosti, nebo

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění spolu s potvrzením osoby podle § 80 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti instituce elektronických peněz bude tato smlouva uzavřena,

f) návrh přístupu, který bude instituce elektronických peněz uplatňovat při výpočtu kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu instituce elektronických peněz upraveného vyhláškou o informačních povinnostech některých osob podle zákona o platebním styku.

(5) Hodlá-li žadatel svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě, předloží dále

a) popis zásad výkonu činnosti jinou osobou a jejího výběru a uvedení provozních činností, jejichž výkon má být svěřen jiné osobě, případně rozsah těchto svěřených provozních činností,

b) údaje o osobě, které má být svěřen výkon některých provozních činností, pokud jsou tyto údaje v době podání žádosti známy,

c) návrh vzorové smlouvy mezi institucí elektronických peněz a osobou, které bude svěřen výkon provozních činností,

d) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení činnosti žadatele zohledňující svěření výkonu některých provozních činností jiné osobě,

e) způsob řízení, kontroly a zabezpečení činnosti, jejíž výkon byl svěřen jiné osobě, a

f) uvedení útvaru v organizační struktuře žadatele a funkční zařazení osoby přímo odpovědné za řízení a kontrolu provozních činností svěřených jiné osobě.

(6) Hodlá-li žadatel využívat pověřeného zástupce, předloží dále

a) informace o

1. způsobu zajištění kontroly dodržování souladu činností pověřeného zástupce s platnými právními předpisy a povolením k činnosti instituce elektronických peněz, způsobu zajištění kontroly kvality poskytovaných platebních služeb pověřeným zástupcem a plnění povinností, které směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

2. způsobu a periodicitě poskytování podkladů pověřeným zástupcem pro zajištění informační povinnosti instituce elektronických peněz vůči České národní bance,

3. způsobu provádění školení pověřeného zástupce k zajištění požadované kvality poskytovaných platebních služeb a souladu s platnými právními předpisy,

4. zvolených kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti pověřeného zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce s uvedením seznamu dokladů, které bude žadatel vyžadovat pro tyto účely od pověřeného zástupce,

5. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé osoby podle bodu 4 a

6. způsobu uchování, evidování a aktualizace údajů o každé osobě podle bodu 4 a

b) návrh vzorové smlouvy mezi institucí elektronických peněz a pověřeným zástupcem.

§ 9

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz

(K § 70 odst. 2 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle 8 odst. 2 až 4, případně odstavců 5 a 6, které jsou změnou dotčeny.

§ 10

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb instituce elektronických peněz

(K § 73 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti žádosti instituce elektronických peněz o rozšíření rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 8 odst. 2 a 4, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.

§ 11

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(K § 60 odst. 3 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsou informace o žadateli, informace související s výkonem požadované činnosti a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu,

e) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,

f) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,

g) doklad o svéprávnosti, je-li žadatel fyzickou osobou,

h) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů a

3. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,

j) za každou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle písmene i)

1. údaje o osobě,

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, je-li fyzickou osobou,

3. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,

4. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,

5. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, a

k) je-li žadatel členem skupiny, která zahrnuje jiného poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, jehož platební transakce se budou do limitu podle § 58 odst. 2 zákona o platebním styku započítávat, údaje o osobě za tohoto jiného poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými členy skupiny.

(3) Informacemi souvisejícími s výkonem činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsou

a) obchodní plán,

1. v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 58 odst. 2 zákona o platebním styku, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností; je-li žadatel členem skupiny, která zahrnuje jiného poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, jehož platební transakce se budou do limitu podle § 58 odst. 2 zákona o platebním styku započítávat, žadatel předloží předpokládaný objem platebních transakcí za žadatele a ostatní poskytovatele platebních služeb malého rozsahu patřící do skupiny a dále údaje o dosavadním objemu platebních transakcí uskutečněných ostatními poskytovateli platebních služeb malého rozsahu patřících do skupiny za posledních 12 měsíců, a

2. k němuž přiloží informace, jejichž obsahem je uvedení činností podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku a popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,

b) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 22 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, dále

1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím jejich uložení na samostatném účtu u úvěrové instituce nebo prostřednictvím jejich investování, smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové instituce, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která bude disponovat oprávněním mít k tomuto účtu přístup,

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky věřitelů žadatele, zejména v případě platební neschopnosti, nebo

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění s potvrzením osoby podle § 22 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti poskytovatele platební služby malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena,

c) popis systému řízení bezpečnostních a provozních rizik včetně pravidel pro řízení rizik promítnutých do vnitřního předpisu žadatele a

d) popis systému vyřizování stížností a reklamací včetně pravidel vyřizování stížností a reklamací promítnutých do vnitřních předpisů žadatele.

(4) Hodlá-li žadatel v rámci činností podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o platebním styku poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady o výši počátečního kapitálu1) a doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele.

§ 12

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(K § 61 odst. 2 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle § 11 odst. 2 až 4, které jsou změnou dotčeny.

§ 13

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(K § 64 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti žádosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu o rozšíření rozsahu platebních služeb je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 11 odst. 3 a 4, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.

§ 14

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

(K § 101 odst. 3 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu jsou informace o žadateli, informace související s výkonem požadované činnosti a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,

e) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,

f) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů a

3. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,

g) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,

h) za každou osobu s kvalifikovanou účastí uvedenou v seznamu podle písmene g)

1. údaje o osobě,

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu,

3. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,

4. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem a

5. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele a

i) je-li žadatel členem skupiny, která zahrnuje jiného vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, jehož platební transakce se budou do limitu podle § 99 odst. 3 zákona o platebním styku započítávat, údaje o osobě za tohoto jiného vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými členy skupiny.

(3) Informacemi souvisejícími s výkonem činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu jsou

a) obchodní plán,

1. v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 99 odst. 2 zákona o platebním styku, případně podle § 99 odst. 3 zákona o platebním styku, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností; je-li žadatel členem skupiny, která zahrnuje jiného vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, jehož platební transakce se budou do limitu podle § 99 odst. 3 zákona o platebním styku započítávat, žadatel předloží předpokládaný objem platebních transakcí za žadatele a ostatní vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a dále údaje o dosavadním objemu platebních transakcí uskutečněných ostatními vydavateli elektronických peněz malého rozsahu patřících do skupiny za posledních 12 měsíců, a

2. k němuž přiloží informace, jejichž obsahem je uvedení činnosti podle § 67 odst. 1 zákona o platebním styku a popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 67 odst. 1 zákona o platebním styku a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,

b) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 80 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo které byly svěřeny k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany, dále

1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím jejich uložení na samostatném účtu u úvěrové instituce nebo prostřednictvím jejich investování, smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové instituce, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která bude disponovat oprávněním mít k tomuto účtu přístup,

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky věřitelů žadatele, zejména v případě platební neschopnosti, nebo

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění spolu s potvrzením osoby podle § 80 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena,

c) popis systému řízení bezpečnostních a provozních rizik včetně pravidel pro řízení rizik promítnutých do vnitřního předpisu žadatele a

d) popis systému vyřizování stížností a reklamací včetně pravidel vyřizování stížností a reklamací promítnutých do vnitřních předpisů žadatele.

(4) Hodlá-li žadatel v rámci činností podle § 67 odst. 1 písm. d) zákona o platebním styku poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady o výši počátečního kapitálu1) a doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele.

§ 15

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

(K § 102 odst. 2 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle § 14 odst. 2 až 4, u nichž dochází ke změně.

§ 16

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

(K § 105 zákona o platebním styku)

Podrobností náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 14 odst. 3 a 4, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.

§ 17

Podrobnosti náležitostí oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout

(K § 18 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí oznámení záměru osoby nebo osob jednajících ve shodě nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout (dále jen „nabyvatel“) jsou

a) údaje o osobě, na níž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládána,

b) údaje o stávající, nově nabývané a výsledné výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou,

c) strategický záměr,

d) doklady k posouzení důvěryhodnosti nabyvatele,

e) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li nabyvatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,

f) finanční výkazy nabyvatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,

g) doklad související s nabytím kvalifikované účasti nabyvatelem,

h) informace o finančních a personálních vztazích nabyvatele a osob mu blízkých k vedoucím osobám platební instituce nebo instituce elektronických peněz a právnické osoby, která ovládá platební instituci nebo instituci elektronických peněz,

i) informace o finančním a personálním propojení nabyvatele s jinou právnickou osobou, které obsahují přehled

1. právnických osob, které nabyvatel řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, za každou právnickou osobu údaje o osobě a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a

2. funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byl nabyvatel jmenován či jinak povolán, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě s uvedením vykonávané funkce nabyvatelem a období výkonu funkce v této právnické osobě,

j) seznam osob, které jednáním ve shodě mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz, nebo ji ovládnou, graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. údaje o výši podílu na platební instituci nebo instituci elektronických peněz za jednotlivé osoby jednající ve shodě a celkem za tyto osoby,

3. popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě,

k) seznam vedoucích osob nabyvatele, je-li nabyvatel právnickou osobou, a za každou tuto osobu

1. údaje o osobě,

2. popis vykonávané funkce,

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce a

5. informaci o finančních a personálních vztazích vedoucí osoby nabyvatele a osob mu blízkých k vedoucím osobám platební instituce nebo instituce elektronických peněz a právnické osoby, která ovládá platební instituci nebo instituci elektronických peněz,

l) údaje o osobách s úzkým propojením, které tvoří skupinu, jejíž součástí se má stát platební instituce nebo instituce elektronických peněz po nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti nabyvatelem; pokud je osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu nad platební institucí nebo institucí elektronických peněz,

m) orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla nabyvatele, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, než je Česká republika,

n) obecné informace o systému regulace státu sídla nabyvatele, který se na něj vztahuje, a informace o rozsahu, v jakém je systém státu sídla nabyvatele v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), je-li nabyvatel regulovanou institucí se sídlem ve státě, který není členským státem,

o) popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude platební instituce nebo instituce elektronických peněz po nabytí kvalifikované účasti nebo ovládnutí, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a

p) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí platební instituce nebo instituce elektronických peněz, pokud má dojít k ovládnutí, a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

(2) Je-li nabyvatel právnickou osobou se sídlem v jiném členském státě, která je regulovanou institucí a podléhá-li tato osoba dohledu orgánu vykonávajícího dohled nad regulovanými institucemi, nabyvatel místo údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. d), h), i), k) a n) může předložit potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(3) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo jejich ovládnutím dojít ke změně vedoucí osoby platební instituce nebo instituce elektronických peněz, součástí oznámení jsou též

a) údaje o osobě navrhované na vedoucí osobu s uvedením funkce, kterou má vykonávat,

b) uvedení, zda jde o změnu počtu vedoucích osob nebo výměnu stávající vedoucí osoby; v případě změny počtu vedoucích osob se uvede, zda a v jakém rozsahu je navrhovaná změna spojena se změnou pravomocí a odpovědností, v případě výměny stávající vedoucí osoby se uvede též vedoucí osoba, která je nahrazována,

c) aktualizované organizační uspořádání, dochází-li k jeho změně v souvislosti se změnou počtu vedoucích osob nebo změnou pravomocí a odpovědností, a

d) za navrhovanou vedoucí osobu

1. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

2. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě, označení vykonávané funkce v jiné právnické osobě, období výkonu této funkce v jiné právnické osobě a uvedení, zda hodlá vykonávat v jiné právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele, a

3. stručný popis výkonu funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání platební instituce nebo instituce elektronických peněz z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností.

§ 18

Podrobnosti náležitostí oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo záměru přestat tyto instituce ovládat

(K § 18 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona o platebním styku)

Náležitostmi oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo záměru přestat tyto instituce ovládat jsou

a) údaje o osobě, na níž se má pozbýt nebo snížit kvalifikovaná účast nebo která má přestat být ovládána,

b) údaje o výši stávajícího podílu a výsledného podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech uvedené v procentech a absolutní hodnotou,

c) údaje o osobě, na niž má být podíl převeden, je-li tato informace známa, a

d) datum, ke kterému má dojít k pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti nebo ke kterému přestane ovládat platební instituci nebo instituci elektronických peněz, pokud je tato informace v době podání oznámení známa.

§ 19

Podrobnosti náležitostí oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz a oznámení změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce

(K § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 86 odst. 4 a § 87 odst. 3 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz jsou

a) údaje o osobě pověřeného zástupce a za každou vedoucí osobu pověřeného zástupce,

b) uvedení platebních služeb, které bude pověřený zástupce poskytovat pro platební instituci nebo instituci elektronických peněz, a

c) prohlášení platební instituce nebo instituce elektronických peněz, že

1. vnitřní kontrolní mechanismy pověřeného zástupce jsou vhodné z hlediska dodržování povinností souvisejících s opatřeními, která směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a

2. pověřený zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce, podle písmene a) jsou osoby důvěryhodné, odborně způsobilé a mají dostatečné zkušenosti z hlediska řádného a obezřetného poskytování platebních služeb.

(2) Podrobnostmi náležitostí oznámení změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz jsou

a) specifikace změny údaje o pověřeném zástupci obsahující stávající údaj zapsaný v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou a údaj, který má být v seznamu zapsán, nemá-li být údaj zrušen bez náhrady, a

b) uvedení změny rozsahu činností, které bude pověřený zástupce poskytovat pro oznamovatele, má-li dojít ke změně rozsahu činností.

§ 20

Podrobnosti náležitostí oznámení platební instituce nebo instituce elektronických peněz o záměru svěřit výkon některých provozních činností jiné osobě

(K § 29 odst. 4 a § 88 odst. 4 zákona o platebním styku)

Podrobnostmi náležitostí oznámení platební instituce nebo instituce elektronických peněz o záměru svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb nebo k vydávání elektronických peněz jiné osobě jsou

a) rozhodnutí svěřit výkon některých provozních činností jiné osobě,

b) údaje o osobě, které má být svěřen výkon některých provozních činností,

c) popis provozních činností, jejichž výkon má být svěřen jiné osobě, případně rozsah těchto provozních činností; má-li dojít ke svěření výkonu významné provozní činnosti, též předpokládané dopady na fungování řídicího a kontrolního systému, možnost výkonu dohledu a odpovědnost osob vykonávajících obchodní vedení platební instituce nebo instituce elektronických peněz,

d) návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí nebo institucí elektronických peněz a osobou, které má být svěřen výkon dohodnutých činností,

e) popis upravené koncepce řídicího a kontrolního systému se zapracováním změn souvisejících se svěřením výkonu provozních činností jiné osobě a popis zajištění kontroly této osoby,

f) popis změn v organizačním uspořádání platební instituce nebo instituce elektronických peněz souvisejících s personálním, technickým a organizačním zabezpečením činnosti po svěření výkonu provozní činnosti jiné osobě a

g) uvedení útvaru v organizační struktuře platební instituce nebo instituce elektronických peněz a funkční zařazení osoby přímo odpovědné za řízení a kontrolu svěřeného výkonu provozních činností jiné osobě.

§ 21

Podrobnosti náležitostí žádosti a oznámení související s výkonem činnosti v hostitelském členském státě

(K § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona o platebním styku)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti nebo oznámení platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě jsou

a) uvedení způsobu poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě podle toho, zda mají být platební služby v hostitelském státě poskytovány prostřednictvím pobočky, prostřednictvím pověřeného zástupce nebo jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,

b) uvedení hostitelského členského státu,

c) výčet platebních služeb, které budou v hostitelském členském státě poskytovány, a

d) informace související s výkonem platebních služeb v hostitelském členském státě v rozsahu informací poskytovaných orgánu dohledu hostitelského členského státu uvedených v přílohách přímo použitelného předpisu Evropské unie týkajícího se spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány v souvislosti s uplatněním práva na usazování a volného pohybu služeb2).

(2) Podrobnostmi náležitostí oznámení změny údajů uvedených v žádosti nebo oznámení podle odstavce 1 jsou údaje a doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) až d), u nichž dochází ke změně.

§ 22

Formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení

Žádosti a oznámení se předkládají v datovém formátu Portable Document Format (přípona pdf) nebo v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku.


§ 23

Společná ustanovení

(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti nebo oznámení vyžadované touto vyhláškou, a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, žadatel nebo oznamovatel odůvodní nepředložení údaje nebo dokladu na samostatné příloze k žádosti nebo oznámení a, je-li to možné, tyto důvody doloží.

(2) Pokud žadatel v žádosti nedokládá splnění některé podmínky pro udělení oprávnění z důvodu přednostního použití mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního řádu, označí tuto mezinárodní smlouvu a ustanovení, jehož aplikace se dovolává.

§ 24

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. ledna 2018.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí.

Přesunout nahoru