Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 97/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 38/2017
Platnost od 31.03.2017
Účinnost od 24.05.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. března 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb. a nařízení vlády č. 151/2015 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty:

„Směrnice Komise (EU) 2015/2115 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid.

Směrnice Komise (EU) 2015/2116 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta:

„Směrnice Komise (EU) 2015/2117 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3 : 1.“.

3. V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky doplňují položky, které znějí:

Formamid75-12-720 µg/m3 (emisní limit) po nejvýše 28 dnech od zahájení zkoušek emisí u pěnových materiálů hraček s obsahem více než 200 mg/kg (mezní hodnota obsahu)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on2634-33-55 mg/kg (limit obsahu) ve vodných materiálech v hračkách, v souladu s metodami stanovenými v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005

“.

4. V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky doplňují položky, které znějí:

Reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1)55965-84-91 mg/kg (limit obsahu) ve vodných materiálech v hračkách
5-chlor-2-methyl-isothiazolin-3(2H)-on26172-55-40,75 mg/kg (limit obsahu) ve vodných materiálech v hračkách
2-methylisothiazolin-3(2H)-on2682-20-40,25 mg/kg (limit obsahu) ve vodných materiálech v hračkách

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. května 2017, s výjimkou bodů 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem 24. listopadu 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Předseda vlády

pověřen řízením Ministerstva průmyslu a obchodu:

Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru