Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/2017 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Částka 33/2017
Platnost od 29.03.2017
Účinnost od 01.04.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

VYHLÁŠKA

ze dne 21. března 2017

o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 256/2011 Sb. a zákona č. 26/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 14b odst. 2, § 16 odst. 4 a 11, § 17 odst. 1 písm. a) a c), § 17a odst. 2, § 23 odst. 14, § 26 odst. 12, § 26a, § 27 odst. 14, § 28 odst. 8, § 30 odst. 6 a § 37 odst. 10:


§ 1

Seznam odrůd pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti

[K § 4 odst. 4 písm. d) zákona]

(1) Seznam moštových odrůd révy vinné, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je tvořen moštovými odrůdami ve Státní odrůdové knize1) nebo v Odrůdových knihách ostatních zemí Evropské unie.

(2) Názvy některých odrůd podle odstavce 1 lze nahradit synonymy uvedenými v příloze č. 1.

(3) Názvy odrůd podle odstavce 1 lze nahradit zkratkami. Použití zkratek se týká pouze obalů, které nejsou určeny pro spotřebitele, evidenčních knih a průvodních dokladů. Seznam zkratek pro jednotlivé odrůdy je stanoven v příloze č. 2.

§ 2

Podrobnější požadavky na výrobu některých produktů a fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost produktů

[K § 11 odst. 3 písm. a) zákona]

(1) Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vína je uveden v příloze č. 3.

(2) Smyslové požadavky na jakost vína, s výjimkou šumivého vína, perlivého vína, likérového vína, aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu, odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína, jsou uvedeny v příloze č. 4.

(3) Smyslové požadavky na jakost perlivého vína a šumivého vína jsou uvedeny v příloze č. 5.

(4) Smyslové požadavky na jakost likérového vína jsou uvedeny v příloze č. 6.

(5) Smyslové požadavky na jakost aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje a aromatizovaného vinného koktejlu jsou uvedeny v příloze č. 7.

(6) Smyslové požadavky na jakost odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína jsou uvedeny v příloze č. 8.

(7) Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína, s výjimkou aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu, odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína, jsou uvedeny v příloze č. 9.

§ 3

(1) U vína s označením původu vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu na 15 % objemových2).

(2) U jakostních vín s přívlastkem výběr z bobulí nebo ledové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 30 miliekvivalentů na litr vína. U jakostních vín s přívlastkem výběr z cibéb nebo slámové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 35 miliekvivalentů na litr vína3).

§ 4

Odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů

[K § 11 odst. 3 písm. b) zákona]

(1) Odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů se provádí

a) jejich prodejem,

b) jejich destilací,

c) jejich likvidací ve vinici, nebo

d) jiným prokazatelným způsobem.

(2) O množství vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů provede výrobce záznam do evidenční knihy podle přílohy č. 16 nebo 22 nebo 23 nebo 24. V případě odstranění vedlejších produktů podle odstavce 1 písm. a) nebo b) přiloží doklad prokazující, že došlo tímto způsobem k odstranění vedlejších produktů.

(3) Minimální obsah alkoholu ve vedlejších produktech, zejména matolinách a vinných kalech, musí činit minimálně 5 % z objemu celkového alkoholu obsaženého v získaném víně.

§ 5

Hodnoty přípustných technologických ztrát při výrobě produktů

(K § 12 odst. 7 zákona)

(1) Přípustné technologické ztráty při výrobě produktů (dále jen „normy ztrát“) se vztahují k manipulovanému množství, přičemž základem je objem produktu po zkvašení před prvním stáčením z kvasničných kalů.

(2) Normy ztrát při výrobě produktů podle jednotlivých operací s přihlédnutím k technologii výroby produktu jsou stanoveny takto:

a) první stáčení

1. bez použití bentonitu do 6,0 %,

2. s použitím bentonitu do 8,0 %,

b) druhé stáčení

1. bez použití bentonitu do 1,5 %,

2. s použitím bentonitu do 2,0 %,

c) školení, přičemž školením se rozumí technologický postup při výrobě vína vedoucí k odstranění nežádoucích látek a zvýšení jakosti vína,

1. bez použití bentonitu do 0,5 %,

2. s použitím bentonitu do 1,0 %,

d) filtrace do 0,2 %,

e) plnění produktu do obalu o objemu nejvýše 2 litry do 1,0 %,

f) plnění produktu do obalu o objemu nejvýše 60 litrů do 0,5 %,

g) plnění produktu do obalu o objemu nad 60 litrů do 0,1 %,

h) manipulační ztráty do 0,2 %,

i) skladovací ztráty (odpar) pro dřevěné sudy za každý měsíc do 0,4 %.

(3) Souhrn norem ztrát z jednotlivých výrobních operací podle odstavce 2 písm. a) až h) nesmí překročit celkovou povolenou výši ztrát 12,5 %.

(4) Pro samostatné hodnocení jednotlivých operací se při

a) prvním stáčení produktu vyrobené množství produktu před prvním stáčením násobí normou ztrát pro první stáčení,

b) druhém stáčení produktu vyrobené množství produktu před druhým stáčením násobí normou ztrát pro druhé stáčení,

c) školení množství školeného produktu násobí normou ztrát pro školení,

d) filtraci násobí filtrované množství produktu normou ztrát pro filtraci,

e) plnění produktu násobí množství produktu předaného k plnění výše uvedenou normou ztrát pro daný typ plnění,

f) manipulaci bere pro výpočet normy ztrát za základ objem manipulace při přetáčení, mísení a dalších činnostech, provedených mimo první nebo druhé stáčení kalů,

g) skladování bere pro výpočet normy ztrát za základ počáteční zásoba produktu po druhém stáčení.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na produkty vyrobené v rámci výzkumných a šlechtitelských úkolů a uložené do nádob s obsahem do 60 litrů.

§ 6

Lhůty pro sdělení výsledku rozborů u nebaleného vína

(K § 14b zákona)

Lhůty pro doručení výsledků rozborů nebaleného vína podle § 14b zákona jsou stanoveny v příloze č. 10. Při kombinaci více rozborů platí lhůta delší. Za skutečnost určující počátek lhůty se považuje odebrání vzorku nebaleného vína.

§ 7

Podrobnosti týkající se označování produktů

(K § 16 odst. 11 zákona)

(1) Víno s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením lze označit slovem „barrique“, pokud takové víno zrálo nejméně 6 měsíců v dubovém sudu o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů, který nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. Toto označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo rocích.

(2) Víno vyrobené v České republice z hroznů sklizených v České republice s chráněným označením původu lze označit tradičním výrazem

a) „rezerva“, pokud víno, s výjimkou šumivého a perlivého vína, zrálo nejméně 24 měsíců, z toho v dřevěném sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína a zbytek uvedené doby v lahvích,

b) „klaret“, pokud se jedná o bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení,

c) „růžák“ nebo „ryšák“, pokud bylo víno vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo hroznového moštu z bílých, případně červených, a modrých vinných hroznů,

d) „archivní víno“, pokud je víno uváděno do oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně,

e) „mladé víno“, pokud je víno nabízeno ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém proběhla sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě tohoto vína,

f) „panenská sklizeň“ nebo „panenské víno“, pokud víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň uskutečněná ve třetím roce po výsadbě vinice,

g) „premium“, pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.,

h) „zrálo na kvasnicích“ nebo „školeno na kvasnicích“ anebo „krášleno na kvasnicích“ nebo „sur lie“, pokud víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích po dobu nejméně 6 měsíců.

(3) Víno s chráněným zeměpisným označením lze označit slovem „labín“, pokud se jedná o víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení ve vinařské oblasti Čechy.

(4) Víno s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením lze označit slovy:

a) „zrálo v sudu“, pokud víno zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 měsíců,

b) „kvašeno v sudu“ a nebo „školeno v sudu“, pokud takové víno bylo kvašeno nebo školeno v sudu typu barrique.

(5) Víno lze označit slovy „botrytický sběr“, pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.

(6) Víno lze označit údajem o barvě vína slovy „bílé“, „růžové“ nebo „červené“; označení barvy růžové lze nahradit označením „rose“ nebo „rosé“. Vína s chráněným označením původu nebo vína s chráněným zeměpisným označením nelze označit jako „rose“, „rosé“ nebo „růžové“, pokud vznikla mísením bílého a červeného vína.

(7) Tam, kde je dovoleno v označení vína uvádět název odrůdy, uvede se tento název nebo jeho synonymum v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 nebo podle příloh č. 1 a 11.

(8) Na etiketě lze uvést informace pro spotřebitele týkající se

a) způsobu výroby vína,

b) charakteristických smyslových nebo analytických vlastností vína,

c) historie vína, jeho výrobce nebo osob, které se podílely na uvádění vína do oběhu,

d) přírodních nebo technických podmínek, které dávají základní charakteristické vlastnosti tomuto vínu,

e) vyzrálosti vína dosažené skladováním vína,

f) doporučení, ke kterému jídlu je vhodné víno podávat,

g) způsobu, jakým je vhodné víno předložit ke spotřebě,

h) způsobu skladování vína,

i) označení „víno ze šlechtitelských a výzkumných ploch“, pokud víno pochází z vinic, kde se provádí uznávací řízení ke sklizni množitelských materiálů révy vinné nebo se řeší výzkumný úkol financovaný grantem z veřejných prostředků.

(9) Názvy tradičních výrazů lze nahradit zkratkami. Použití zkratek se týká pouze obalů, které nejsou určeny pro spotřebitele. Seznam zkratek tradičních výrazů je stanoven v příloze č. 2.

§ 8

Zemské víno

[K § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona]

(1) Požadavky na jakost zemského vína vyplývají ze zeměpisného označení:

a) české zemské víno, nebo

b) moravské zemské víno.

(2) Zemské víno lze vyrábět z odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti podle § 1 odst. 1, a dále z odrůd uvedených v příloze č. 11.

§ 9

Rozsah charakteristiky vlastností vína uvedeného v žádosti o povolení přiznávat označení vína originální certifikace

(K § 23 odst. 14 zákona)

Charakteristika vína uvedeného v žádosti podle § 23 odst. 5 písm. d) zákona musí obsahovat smyslové požadavky na jakost vína a chemické a fyzikální požadavky na jakost vína, a to nejméně v rozsahu potřebném pro hodnocení jakostního vína stanovené oblasti podle § 2 tak, aby tato charakteristika vína definovala odlišnost vína originální certifikace.

§ 10

Způsob odběru, velikost vzorků vína a přípustné odchylky od výsledků rozboru z laboratoře

(K § 26 odst. 12 zákona)

(1) Odběr vzorků vína podle § 26 odst. 4 zákona se provádí tak, že se odebere

a) dílčí vzorek A pro potřebu rozboru laboratoře - jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 1 litr,

b) dílčí vzorek B pro smyslové hodnocení vína - jedna láhev o minimálním objemu 0,5 litru, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 0,5 litru,

c) dílčí vzorek C k uložení jako referenční vzorek u Inspekce k případnému prověření výsledků rozborů z laboratoře, nebo k ověření identity zatřiďované šarže vína, nebo jako záložní vzorek ke smyslovému hodnocení vína v případě, že by byl dílčí vzorek B nevyhovující po korku - jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 1 litr.

(2) Předkládané dílčí vzorky vína A, B a C musí být odebrány takovým způsobem, aby byly reprezentativní pro celou šarži vína předkládanou k zatřídění.

(3) Hodnoty skutečného obsahu alkoholu, celkového obsahu alkoholu a obsahu bezcukerného extraktu u vína uváděného do oběhu musí odpovídat hodnotám zjištěným při zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky. Přípustné jsou následující odchylky, které zahrnují rozšířené nejistoty stanovení pro použité referenční metody rozboru u

a) skutečného obsahu alkoholu +/- 0,9 % objemových, u vína skladovaného v lahvích déle než 3 roky je přípustná odchylka +/- 1,2 % objemových,

b) celkového obsahu alkoholu +/- 0,9 % objemových, u vína skladovaného v lahvích déle než 3 roky je přípustná odchylka +/- 1,2 % objemových,

c) obsahu bezcukerného extraktu +/- 2,5 g na litr.

§ 11

Náležitosti a doba platnosti průvodního dokladu pro přepravu vinařského produktu, která se uskutečňuje výlučně na území České republiky

(K § 27 odst. 14 zákona)

(1) Osoba, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a přepravuje nebo nechává přepravovat vinařský produkt pouze na území České republiky (dále jen „přepravce“), může při této přepravě místo průvodních dokladů podle čl. 24 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 436/20094) použít průvodní doklad, který obsahuje tyto údaje:

a) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo osoby, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a odesílá nebo nechává odeslat vinařský produkt (dále jen „odesílatel“),

b) adresu místa odeslání, pokud se liší od adresy podle písmene a),

c) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo osoby, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a které je odesílán vinařský produkt (dále jen „příjemce“), pokud jde o osobu odlišnou od odesílatele,

d) adresu cílového místa dodání vinařského produktu, pokud jde o adresu odlišnou od adresy podle písmene c), popřípadě od adresy podle písmene a),

e) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo osoby přepravce vinařského produktu, pokud jde o osobu odlišnou od odesílatele nebo příjemce,

f) datum zahájení přepravy vinařského produktu,

g) datum ukončení přepravy vinařského produktu, pokud je odlišné od data podle písmene f),

h) číslo průvodního dokladu, které jednoznačně odlišuje jednotlivé přepravy vinařských produktů příslušného odesílatele,

i) označení druhu vinařského produktu podle části XII přílohy I nebo části II přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,

j) identifikaci vinařského produktu, která spočívá v označení

1. moštové odrůdy nebo uvedení tradičního výrazu, jde-li o víno v obalu určeném pro spotřebitele, označeném údaji podle čl. 118 a 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a opatřeném jednorázovým uzávěrem, pokud je toto víno některým z těchto údajů označeno, nebo

2. kódu vinařské oblasti a kódu operace při zpracování vína podle části B bodu 1.4 přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a dále, pokud je toto víno některým z těchto údajů označeno, v označení ročníku sklizně, moštové odrůdy nebo v uvedení tradičního výrazu, jde-li o jiné víno než podle bodu 1,

k) označení šarže5),

l) jednoznačné identifikační údaje stáčírny nebo výrobce, pokud jsou odlišné od údajů o odesílateli podle písmene a),

m) množství přepravovaného vinařského produktu podle části C přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 436/2009 v

1. objemových jednotkách, pokud jde o nebalený vinařský produkt,

2. počtu balení a jejich objemu, pokud jde o balený vinařský produkt, nebo

3. hmotnostních jednotkách, pokud jde o vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní, a

n) osvědčení o chráněném označení původu, chráněném zeměpisném označení nebo osvědčení vín s označením roku sklizně nebo moštové odrůdy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6), nejde-li o víno vyrobené na území České republiky, které v celé fázi distribuce nepřekročilo hranice tohoto území.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. l) a n) se nevyžadují v případě přepravy vinařského produktu v obalu určeném pro spotřebitele, který je označen údaji podle čl. 118 a 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a je opatřen jednorázovým uzávěrem.

(3) U vinařského produktu pocházejícího ze třetích zemí propuštěného do celního režimu volného oběhu obsahuje průvodní doklad vedle náležitostí podle odstavce 1 také číslo dokladu VI 1 vystaveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7) nebo referenční číslo rovnocenného dokladu schváleného příslušnými orgány země původu za podmínek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie8), který byl při přepravě přiložen.

(4) Průvodní doklad má listinnou formu a obsahuje jméno, příjmení a podpis osoby, která jej vystavuje, je-li odesílatelem fyzická osoba, popřípadě jméno, příjmení a podpis osoby nebo osob, které jednají za odesílatele, je-li jím právnická osoba.

(5) Za průvodní doklad se považuje daňový doklad, dodací list nebo jiný doklad, pokud splňují náležitosti podle odstavců 1 až 4.

(6) Průvodní doklad vystavený podle této vyhlášky lze použít pouze pro jednu přepravu vinařského produktu, a to nejpozději do konce třetího dne ode dne zahájení přepravy.

(7) Názvy tradičních výrazů lze v průvodním dokladu nahradit zkratkami. Seznam zkratek tradičních výrazů je stanoven v příloze č. 2.

§ 12

Registr vinic

(K § 28 odst. 8 zákona)

(1) Registr vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“).

(2) Údaje zapisované podle § 11, 28 a 29 zákona do Registru se předávají Ústavu prostřednictvím internetových stránek ministerstva nebo písemně Ústavu, podle vzorů zveřejněných ministerstvem na jeho internetových stránkách.

(3) Údaje zapisované podle § 14a a § 16b odst. 3 zákona do Registru se předávají Ústavu prostřednictvím internetových stránek ministerstva podle vzorů zveřejněných ministerstvem na jeho internetových stránkách.

§ 13

Evidenční knihy

[K § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 písm. c) a § 30 odst. 6 zákona]

(1) Evidenční knihy tvoří evidence vedená na vzorech uvedených v odstavcích 2 až 11. Tato evidence může být rozdělena do několika evidenčních knih. Evidenční knihy se vedou v pevné vazbě nebo v elektronické podobě a listy v nich musí být průběžně číslovány. Pokud jsou evidenční knihy vedeny v pevné vazbě, záznamy musí být provedeny nevratně a nesmazatelně. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uveden podpis osoby, která opravu provedla. V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě, musí použitý program zabezpečit, aby každý záznam byl proveden nevratně s uvedením jména osoby, která záznam provedla. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uvedeno jméno osoby, která opravu provedla.

(2) Každá evidenční kniha musí být označena identifikačními údaji v rozsahu

a) u fyzických osob jméno, příjmení, trvalý pobyt a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, identifikační číslo osoby nebo rodné číslo,

b) u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby.

(3) Evidenci o hmotnosti a cukernatosti

a) sklizených vinných hroznů a záznamy o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech vede pěstitel na vzoru uvedeném v příloze č. 12,

b) nakoupených vinných hroznů nebo hroznového moštu vede osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona na vzoru uvedeném v příloze č. 13. Výkup vinných hroznů provádí osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona na výkupním lístku, jehož vzor je uveden v příloze č. 14; výkupní lístek může být nahrazen i jiným dokladem, zejména vážním lístkem nebo dodacím listem, pokud tento doklad má veškeré náležitosti a údaje obsažené ve výkupním lístku; výkupní lístek nebo doklad jej nahrazující uchová osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona,

c) prodaných vinných hroznů nebo hroznového moštu vede pěstitel na vzoru uvedeném v příloze č. 15,

d) zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 16.

(4) Evidenci o hmotnosti nakoupeného a zpracovaného cukru vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 17.

(5) Evidenci o nakoupeném a zpracovaném množství zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu, látek používaných k přikyselení, látek používaných k odkyselení a alkoholu získaného z vína vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 18.

(6) Evidenci o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených z výluhu matolin vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 19.

(7) Evidenci o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených ze zředěných vinných kalů vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 20.

(8) Evidenci o zásobách vína vede osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona na vzoru uvedeném v příloze č. 21, a to pro každý kalendářní měsíc samostatně. V případě vín v balení určeném spotřebiteli může obchodník vést evidenci o zásobách vína prostřednictvím účetního programu, přičemž musejí být evidovány všechny údaje uvedené na vzoru v příloze č. 21, s výjimkou údajů vlastní spotřeba a technologické ztráty.

(9) Kontrola produkce podle § 11 odst. 2 písm. e) zákona musí být prováděna takovým způsobem, aby bylo vyloučeno uvedení zdravotně závadného produktu do oběhu. Osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona vede evidenci o zásobách produktu, způsobech ošetřování a přídavcích jiných látek než vína k produktu, před uvedením produktu do oběhu, na vzoru stanoveném v příloze č. 22. Evidence o zásobách produktu, způsobech ošetřování a přídavcích jiných látek než vína k produktu se vede podle jednotlivých nádob. Označení nádoby se provede tak, aby bylo nesmazatelné a na dané provozovně jedinečné.

(10) Výrobce, jehož výroba produktů za vinařský rok nepřesáhne 500 hl vína, není povinen vést evidenci způsobem podle ustanovení odstavce 9 věty třetí. Tento výrobce vede evidenci o zásobách produktu, způsobech ošetřování a přídavcích jiných látek než vína k produktu na vzoru uvedeném v příloze č. 22 nebo souhrnně pro všechny své produkty na jednom formuláři podle vzoru stanoveného v příloze č. 23 nebo 24.

(11) Evidenční knihy při prodeji sudového vína vede osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona podle vzoru uvedeného v příloze č. 25. Záznamy o naskladnění vína se provedou nejpozději první pracovní den následující po dni, kdy bylo víno naskladněno. Záznamy o zásobách vína na počátku měsíce se provedou nejpozději třetí pracovní den daného měsíce. Záznamy o zásobách vína na konci daného měsíce se provedou nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce.

(12) Evidenční knihy při prodeji sudového vína podle vzoru uvedeného v příloze č. 25 se vedou od počátku vinařského roku tehdy, pokud v předcházejícím vinařském roce bylo prodáno více než 1000 l sudového vína spotřebiteli, přičemž vinařský rok počíná dnem 1. 8. a končí 31. 7. následujícího roku. V případě, že evidenční knihy nejsou vedeny od počátku vinařského roku z důvodu, že v předcházejícím vinařském roce nebylo prodáno více než 1000 l sudového vína spotřebiteli, začne se vést evidenční kniha dle vzoru uvedeného v příloze č. 25 v průběhu probíhajícího vinařského roku, a to od počátku měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dosaženo prodeje 1000 l sudového vína spotřebiteli souhrnně za probíhající vinařský rok.

(13) V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě, nahradí se u příloh č. 12, 15, 16 a 19 až 22 nebo 23 nebo 24 podpis uvedením jména osoby odpovědné za vedení evidence.

(14) Názvy tradičních výrazů lze v evidenčních knihách nahradit zkratkami. Seznam zkratek tradičních výrazů je stanoven v příloze č. 2.

§ 14

Paušální částky nákladů na certifikaci vína a ověření souladu se specifikacemi

(K § 17a odst. 2, § 26a a § 37 odst. 10 zákona)

Výše paušální částky nákladů na certifikaci vína bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu s názvem odrůdy nebo označením ročníku je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti. Shodná výše paušální částky nákladů je určena za každou započatou hodinu výkonu činnosti jednoho inspektora při ověřování souladu se specifikacemi chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

§ 15

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele

(K § 16 odst. 4 zákona)

(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou č. 26.

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním zorném poli9). Výška loga je 12-16 mm.

(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci10). Výška loga je 12-16 mm.

(2) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 26.

§ 16

Přechodné ustanovení

Povinnost výrobců vést evidenční knihy podle § 13 této vyhlášky, se nevztahuje na výrobce, který již příslušnou evidenci vede v evidenčních knihách podle vyhlášky č. 323/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to do konce vinařského roku 2016/2017, tedy do 31. 7. 2017.

§ 17

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství.

2. Vyhláška č. 437/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství.

3. Vyhláška č. 28/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb.

4. Vyhláška č. 305/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů.


§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Seznam některých moštových odrůd révy vinné pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti a jejich synonym

I. Bílé moštové odrůdy

Název odrůdySynonymum
1. Bouvierovo hroznoBouvierův hrozen
2. Muškát moravskýMOPR
3. Muškát OttonelMuscat Ottonel
4. Múller ThurgauRivaner
5. Muškát žltýMuškát žlutý
6. NeuburskéNeuburger
7. Rulandské bíléPinot blanc
8. Rulandské šedéPinotgris
9. Ryzlink rýnskýRheinriesling, Riesling
10. Ryzlink vlašskýWelschriesling
11. SauvignonSauvignon blanc
12. Sauvignon grisSauvignon šedý
13. Blauer SilvanerSylvánské modré, Sylvánské červené
14. Sylvánské zelenéSylvánské, Grüner Silvaner
15. Tramín červenýTramín, Gewúrztraminer, Tramín kořenný
16. Veltlínské červené ranéMalvasier, Malvasia
17. Veltlínské zelenéGrüner Veltliner

II. Modré moštové odrůdy

Název odrůdySynonymum
1. FrankovkaLemberger, Blaufränkisch
2. Modrý PortugalBlauer Portugieser, Portugieser Blau
3. Rulandské modréPinot noir
4. SvatovavřineckéSaint Laurent

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Zkratky moštových odrůd révy vinné zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky a odrůd révy vinné pro výrobu zemských vín a zkratky některých tradičních výrazů, které lze používat v průvodním dokladu a v evidenčních knihách

I. Bílé moštové odrůdy

Název odrůdyZkratka
1. AureliusAu
2. AuxerroisAx
3. DěvínDe
4. ErilonEri
5. FloriankaFl
6. HibernalHi
7. ChardonnayCh
8. Irsai OliverIO
9. KernerKe
10. LenaLe
11. MalverinaMal
12. MédeaMed
13. MeryMr
14. Muškát moravskýMM
15. Muškát OttonelMO
16. Muller ThurgauMT
17. NeuburskéNg
18. PálavaPa
19. RinotRi
20. Rulandské bíléRB
21. Rulandské šedéRŠ, RS
22. Ryzlink rýnskýRR
23. Ryzlink vlašskýRV
24. SauvignonSg
25. SavilonSvl
26. SvojsenSvj
27. Sylvánské zelenéSZ
28. Tramín červenýTČ,TC
29. TristarTri
30. Veltlínské červené ranéVČR, VCR
31. Veltlínské zelenéVZ
32. VeritasVe
33. VesnaVes
34. VrboskaVr

II. Modré moštové odrůdy

Název odrůdyZkratka
1. AcolonAc
2. AgniAg
3. AlibernetAI
4. AndréAn
5. ArianaAr
6. BlauburgerBl
7. Cabernet CortisCC
8. Cabernet DorsaCD
9. Cabernet MoraviaCM
10. Cabernet SauvignonCS
11. CerasonCe
12. DornfelderDr
13. FrankovkaFr
14. FratavaFtv
15. JakubskéJkb
16. KofrankaKof
17. LaurotLa
18. MerlotMe
19. Modrý PortugalMP
20. NativaNat
21. NeronetNe
22. RubinetRu
23. Rulandské modréRM
24. SevarSev
25. SvatovavřineckéSv
26. ZweigeltrebeZw

III. Odrůdy pro výrobu zemských vín

Název odrůdyZkratka
1. Bílý PortugalBP
2. Modrý JanekMJ
3. Ranuše muškátováRMu
4. Šedý PortugalŠP, SP
5. Tramín žlutýTŽ, TZ
6. Veltlínské červenobíléVČB, VCB

IV. Seznam zkratek pro některé tradiční výrazy

Tradiční výrazZkratka
1. Jakostní vínoJAK
2. Kabinetní vínoKAB
3. Pozdní sběrPS
4. Výběr z hroznůVzH, VH
5. Výběr z bobulíVzB, VB
6. Výběr z cibébVzC, VC
7. Ledové vínoLED
8. Slámové vínoSLA

Poznámka:

Malá písmena ve zkratkách mohou být nahrazena velkými.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení

ZnakNegativní hodnoceníSenzorický vjem
Vzhledneodpovídající, plovoucí nečistotypevné částice a nečistoty ve víně
neodpovídající, zakalené, opalizujícívykazující mlhavý až mléčný zákal, víno postrádá jiskrnost
neodpovídající, sediment na dně láhveusazenina na dně láhve, mimo vinný kámen
Barvanetypická, neodpovídající označení a jakostibarva vína je jiná, než je typické pro víno a deklarovanou jakost
neodpovídající, nahnědlý odstínnahnědlý odstín způsobený oxidací, případně jinými nežádoucími biochemickými pochody ve víně
Vůněcizí, netypická pro víno vyrobené z hroznů révy vinnéjiná než určuje tato vyhláška a charakteristika pro víno, např. po aromátech, kovu, ropných produktech, filtračním materiálu, po plastu
netypická, neodpovídající označeníjiná než určuje tato vyhláška a charakteristika pro danou odrůdu
netypická, po nežádoucích těkavých látkáchostrá, štiplavá po octu, kyselině octové a etylacetátu (odlakovací)
netypická, po nežádoucích biologických procesechnečistá, po negativních živočišných, jogurtových a máselno-mléčných tónech, zkažených vejcích, mléčné, máselné, druhotná fermentace, sirka
neodpovídající, po myšiněpo myších výkalech až vypečeném toastu
neodpovídající, po oxidu siřičitémštiplavá po oxidu siřičitém
neodpovídající, oxidativnínavětralé až jablečné tóny bez aroma vína po oxidaci, až aldehydické tóny
neodpovídající, po plísnitóny plesnivého chleba napadeného zelenou plísní Penicilium a trouchnivělého starého dřeva, sudu
neodpovídající, po korkupo korku, korek
neodpovídající, po pelargoniitóny po listu pelargonie, muškátu
Chuťcizí, netypická pro víno vyrobené z hroznů révy vinnéjiná než určuje tato vyhláška, a charakteristika pro danou odrůdu např. po aromátech, kovu, ropných produktech, filtračním materiálu, po plastu
netypická, neodpovídající označeníjiná než určuje tato vyhláška, a charakteristika pro danou odrůdu
netypická, po nežádoucích těkavých látkáchostrá, štiplavá po octu, kyselině octové a etylacetátu (odlakovací)
netypická, po nežádoucích biologických procesechnečistá, po negativních živočišných, jogurtových a máselno-mléčných tónech, po žluklém másle, zkažených vejcích, druhotná fermentace, sirka
neodpovídající, po myšiněpo myších výkalech až vypečeném toastu
neodpovídající, po oxidu siřičitémštiplavá po oxidu siřičitém
neodpovídající, oxidativnínavětralé až jablečné tóny bez aroma vína po oxidaci, až aldehydické tóny
neodpovídající, po plísnitóny plesnivého chleba napadeného zelenou plísní Penicilium a trouchnivělého starého dřeva, sudu
neodpovídající, po pelargoniitóny po listu pelargonie, muškátu
neodpovídající, po korkupo korku, korek
neodpovídající, prázdnádochuť vodová, bez extraktu
neodpovídající, neharmonická, nevýraznájiná než určuje tato vyhláška, méně příjemná až nepříjemná
Perlení (u šumivého a perlivého vína)neodpovídající označeníjiná než určuje tato vyhláška, bez perlení, slabé perlení vykazující známky tichého vína u šumivého nebo perlivého vína, hrubé, krátkotrvající

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Smyslové požadavky na jakost vína, s výjimkou šumivého vína, perlivého vína, likérového vína, aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu, odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína

Znaky jakostiDruhy vína
Jakostní víno s přívlastkemJakostní vínoZemské vínoVíno
ledové víno slámové vínovýběr z bobulí výběr z cibébvýběr z hroznůpozdní sběrkabinetní vínoodrůdovéznámkové
Vzhledčirý s jiskrou
Odchylkyojedinělé jasné krystalky vinného kamene
Barvau bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologiiodpovídající označení a deklarované technologii
Odchylky-----slabě odlišné tónymírně odlišná barva
Vůněvýrazná, typická pro daný druh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologii bez chorob a vadvýrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vadvýrazná, typická pro danou odrůdu bez chorob a vad, odpovídající označení a deklarované technologiivýrazná, typická pro jakostní víno bez chorob a vad, odpovídající označení a deklarované technologiivýrazná, odpovídající pro víno z révy vinné uvedené vinařské oblasti, typická pro danou odrůdu, pokud je víno názvem odrůdy označeno bez chorob a vad, odpovídající označení a deklarované technologiivýrazná, odpovídající pro víno z révy vinné bez chorob a vad, odpovídající označení a deklarované technologii
Odchylky-----menší odchylky ve výraznosti a typičnosti
Chuťčistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad, odpovídající označení a deklarované technologiičistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad, odpovídající označení a deklarované technologiivýrazná, typická pro danou odrůdu, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vad, odpovídající označení a deklarované technologiivýrazná, typická pro jakostní víno, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vad, odpovídající označení a deklarované technologiivýrazná, odpovídající pro víno z révy vinné, typická pro danou odrůdu, pokud je víno názvem odrůdy označeno bez chorob a vad, odpovídající označení a deklarované technologiivýrazná, odpovídající pro víno z révy vinné uvedené vinařské oblasti bez chorob a vad, odpovídající označení a deklarované technologii
Odchylky-----dovoluje se menší stupeň výraznosti

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Smyslové požadavky na jakost perlivého vína a šumivého vína

Znaky jakostiDruhy vína
Perlivé vínoŠumivé víno
PerlivéJakostní perlivéŠumivé vínoJakostní šumivé víno, Aromatické jakostní šumivé vínoJakostní šumivé víno s.o., Aromatické jakostní šumivé víno s. o.
Vzhledčirý s jiskrou
Odchylkyojedinělé krystalky vinného kamene
Barvaodpovídající označení a deklarované technologiiodpovídající označení a deklarované technologii, typická
Odchylkyslabě odlišné tóny-
Vůněvýrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vadvýrazná, odpovídající danému označení, dané oblasti a deklarované technologii bez chorob a vad
Odchylkymenší odchylky ve výraznosti-menší odchylky ve výraznosti a typičnosti--
Chuťvýrazná, typická, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vadvýrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, typická pro danou oblast bez chorob a vad
Odchylkydovoluje se menší stupeň výraznosti-dovoluje se menší stupeň výraznosti--
Perleníodpovídající perlivému vínujemné dlouhotrvajícíjemné dlouhotrvající

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Smyslové požadavky na jakost likérového vína

Znak jakostiPožadavky
likérové vínojakostní likérové víno
Vzhledčirý
Odchylkyslabě postřehnutelný závoj, viditelný pouze proti světelnému zdroji, ojedinělé jemné krystalky vinného kamene
Barvaodpovídající označení
Odchylkyslabě odlišné oranžové až nahnědlé tóny v závislosti na použité oxidativní technologii
Vůněvýrazná, typická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad
Odchylkyslabé oxidativní tóny v závislosti na použité technologii-
Chuťvýrazná, typická, plná, harmonická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad
Odchylkyslabé oxidativní tóny v závislosti na použité technologii-

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Smyslové požadavky na jakost aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje a aromatizovaného vinného koktejlu

Znak jakostiPožadavky
Vzhledčirý
Odchylkydovoluje se slabě postřehnutelný závoj, viditelný pouze proti světelnému zdroji, ojedinělé jemné krystalky vinného kamene
Barvaodpovídající podle označení
Odchylkyjemné odstíny od barvy podle označení
Vůněvýrazná, typická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad
Odchylkydovoluje se menší výraznost od označení
Chuťvýrazná, typická, plná, harmonická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad
Odchylkydovolují se menší odchylky v typičnosti

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Smyslové požadavky na jakost odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína

Znak jakostiPožadavky
Vzhledčirý
Odchylkyojedinělé jemné krystalky vinného kamene
Barvaodpovídající podle označení
Odchylkyjemné odstíny od barvy podle označení
Vůněodpovídající označení bez chorob a vad
Chuťodpovídající označení bez chorob a vad

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína

Barva vínaJakostní víno s přívlastkemJakostní vínoZemské vínoVínoPerlivé vínoŠumivé vínoLikérové víno, jakostní likérové vínoAromatizované víno
Kabinetní vínoPozdní sběrVýběr z hroznůVýběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové vínoSlámové vínoŠumivé vínoJakostní šumivé vínoAromatické jakostní šumivé víno a aromatické jakostní šumivé víno s. o.Jakostní šumivé víno s. o., pěstitelský sekt
Skutečný obsah alkoholu v % objemových
Bílémin. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 8,5min. 7min. 8,5min. 9min. 10min. 10min. 15
max. 22
min. 14,5
max. 22
Červenémin. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 8,5min. 7

Poznámky:

Pro růžové víno platí hodnoty předepsané pro bílé víno.

Mezní hodnoty pro hustotu, celkový suchý extrakt, bezcukerný extrakt, redukující cukry, popel, zásaditost popela, veškerý obsah kyselin, vázané kyseliny, pH a volný SO2 nejsou stanoveny.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Lhůty pro sdělení výsledku rozborů u nebaleného vína

RozborLhůta
celkový rozbor
(těkavé kyseliny, skutečný alkohol, volný a celkový oxid siřičitý, obsah cukru vyjádřený jako fruktóza a glukóza, bezcukerný extrakt, hustota, celková kyselost)
16 dnů
syntelická barviva16 dnů
maltóza, sacharóza22 dnů
měď16 dnů
kyselina citrónová, konzervační látky
(kyselina sorbová+benzoová)
17 dnů
alergeny22 dnů
syntetický glycerol17 dnů
náhradní sladidla
(acesulfám-K, aspartam, sacharin)
17 dnů
exogenní voda30 dnů
botanický původ etanolu33 dnů
ochratoxin A22 dnů
rezidua pesticidů33 dnů
nespecifické anthokyany22 dnů
senzorická analýza16 dnů
geografický původ33 dnů

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Seznam dalších odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět zemské víno

1. Bílý Portugal

2. Modrý Janek

3. Ranuše muškátová

4. Šedý Portugal

5. Tramín žlutý

6. Veltlínské červenobílé

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti sklizených vinných hroznů a záznamy o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti nakoupených vinných hroznů nebo hroznového moštu

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Výkupní lístek

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti prodaných vinných hroznů nebo hroznového moštu

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o hmotnosti nakoupené a zpracované sacharózy

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o nakoupeném a zpracovaném množství zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu, látek používaných k přikyselení, látek používaných k odkyselení, alkoholu získaného z vína

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených z výluhu matolin

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených ze zředěných vinných kalů

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o zásobách vína (v litrech)

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o zásobách produktu, způsobech ošetřování produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu v jednotlivých nádobách

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Souhrnná evidence o zásobách produktu, způsobech ošetřování produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu podle kategorie vína

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Souhrnná evidence o zásobách produktu, způsobech ošetřování produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu podle čísla šarže

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Evidence o naskladnění a zásobách sudového vína na prodejně (v litrech)

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Vzor logotypu pro uvádění na obalu určeném pro spotřebitele pro vína s chráněným označením původu nebo s chráněným zeměpisným označením vyrobená z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

2) Příloha VIII část I bod B odst. 7 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

3) Příloha I C bod 3 nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí.

4) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.

5) Příloha V nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
§ 3 písm. j) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) Čl. 31 a příloha IXa písm. A) a B) nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.

7) Čl. 43 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

8) Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

9) Čl. 2 odst. 2 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

10) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

Přesunout nahoru