Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Částka 32/2017
Platnost od 29.03.2017
Účinnost od 01.04.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí:


Čl. I

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; je-li v parcele zobrazen obvod budovy, je parcelní číslo umístěno uvnitř obvodu budovy hlavní“.

2. V § 13 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; je-li součástí této nemovitosti budova, pak i údaje o této budově“.

3. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) O vlastníku nebo jiném oprávněném, kterým je fyzická osoba, se na základě jeho požadavku eviduje údaj o akademickém titulu, vědecké hodnosti a označení akademického pracovníka vysoké školy titulem docent nebo profesor (dále jen „titul“).“.

4. V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „včetně údajů o geometrickém plánu, kterým byl vymezen rozsah věcného břemene, pokud bylo věcné břemeno zřízeno k části pozemku“.

5. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „předkupního práva,“ vkládají slova „výhrady vlastnického práva,“, za slovy „lepšího kupce“ se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a ujednání o koupi na zkoušku s odkládací podmínkou“ se zrušují.

6. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „výhrady vlastnického práva,“ zrušují.

7. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné budově zápisem do Rejstříku zástav nebo vzniklo-li zástavní právo k nemovitosti zastavením obchodního závodu (dále jen „závod“), ke kterému nemovitost náleží, eviduje se jako údaj o pořadí doba zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav. Přibyla-li k již zastavenému závodu další nemovitost, eviduje se u ní jako údaj o pořadí zástavního práva vzniklého zastavením závodu doba vzniku vlastnického práva k této nemovitosti.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

8. V § 21 odst. 1 se na konci písmene h) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena i) až k), která znějí:

i) podané dovolání nebo ústavní stížnost ve věci, o které se zapisuje poznámka spornosti nebo poznámka podle § 23 odst. 1 písm. o) katastrálního zákona,

j) podanou žalobu proti rozhodnutí o opravě chyby nebo rozhodnutí o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního operátu nebo podanou kasační stížnost ve věci opravy chyby nebo ve věci námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu,

k) skutečnost, že pozemek se nachází v dobývacím prostoru, a“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno l).

9. V § 23 se odstavce 3 až 5 zrušují.

10. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

(1) Pro bytové spoluvlastnictví se zakládá samostatný list vlastnictví pro všechny spoluvlastníky nemovitosti s vymezenými jednotkami (dále jen „list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví“) a současně se zakládají samostatné listy vlastnictví pro každou skupinu jednotek vymezených v téže nemovitosti, ke které jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví (dále jen „list vlastnictví pro vlastnictví jednotky“).

(2) Údaje o věcných právech k věci cizí, oprávnění z věcných práv, poznámky a další údaje vztahující se k jednotlivým jednotkám jsou uvedeny pouze na listech vlastnictví pro vlastnictví jednotky.

(3) Údaje o věcném břemeni váznoucím na nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví nebo je společnou částí nemovitosti, a údaje o oprávnění z věcného břemene zřízeného ve prospěch této nemovitosti jsou uvedeny pouze na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví, pokud je realizace práv spojena výhradně s užitnou hodnotou této nemovitosti.

(4) Údaje o věcných právech k nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví nebo je společnou částí nemovitosti, zřízených před vznikem tohoto spoluvlastnictví, jsou uvedeny pouze na listech vlastnictví pro vlastnictví jednotky, s výjimkou věcných břemen podle odstavce 3.

(5) V části D listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví je vedena informace

a) o listině, která byla podkladem k zápisu jednotek,

b) o uložení úplného znění prohlášení vlastníka domu ve sbírce listin a

c) o tom, zda již byl katastrálnímu úřadu doložen vznik společenství vlastníků jednotek, nebo o tom, do kterého dne má být pro vkladové řízení o převodu jednotky vznik společenství vlastníků jednotek katastrálnímu úřadu doložen.

(6) Pro vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů se použijí odstavce 1 až 5 obdobně.“.

11. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě pozemku, který je společnou částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví nebo tvoří funkční celek s domem s vymezenými jednotkami podle zákona o vlastnictví bytů, je shoda vlastníků na průběhu hranice tohoto pozemku považována za doloženou i v případě, kdy existenci takové shody v listině podpisem potvrdí osoba odpovědná za správu domu a pozemku.“.

12. V § 35 odstavec 3 zní:

(3) Podpisy na souhlasném prohlášení musí být úředně ověřeny; to neplatí, pokud úředně oprávněný zeměměřický inženýr (dále jen „ověřovatel“), který geometrický plán ověřil, na tomto prohlášení písemně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlášení podepsali.“.

13. V § 35 odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo o upozorněních“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , pokud to povaha věcného břemene umožňuje“ a věta „Sloučení parcel nebo jejich částí nebrání rovněž věcné břemeno, které bylo zřízeno pouze k budově, jež se stala součástí pozemku.“.

14. V § 36 se doplňuje odstavec 13, který zní:

(13) Ve vztahu k jedné parcele mohou být evidovány údaje podle § 10 odst. 1 písm. h) nebo podle § 11 nejvýše o jedné budově nebo o jednom vodním díle.“.

15. V § 38 odstavec 3 zní:

(3) Nejsou-li hranice chráněného území nebo hranice ochranného pásma shodné s hranicemi parcel v katastrální mapě, je obsahem listiny podle odstavce 2 odkaz na číslo záznamu podrobného měření změn obsahujícího jejich geometrické a polohové určení, který je již založen v katastrálním operátu v dokumentaci výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací.“.

16. V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Změna údaje o titulu fyzické osoby, která je v katastru vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru provede na podkladě ohlášení této osoby. Za ohlášení se považuje, i pokud tato osoba uvede titul v návrhu na vklad jako navrhovatel.“.

17. § 43 včetně nadpisu zní:

㤠43

Revize katastru

(1) Katastrální úřad vede protokol, do kterého průběžně zaznamenává činnosti při revizi katastru.

(2) Vyhlášení revize katastru oznámí katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Současně určí územní a věcný rozsah, ve kterém bude revize prováděna.

(3) Pokud je při revizi katastru nezbytná účast vlastníka, přizve jej katastrální úřad k revizi písemnou pozvánkou; jeho nepřítomnost však není provedení revize na překážku.

(4) Předmětem revize katastru jsou

a) hranice pozemků,

b) obvody budov a vodních děl,

c) druh pozemku, způsob využití pozemku,

d) typ stavby a způsob využití stavby, pokud katastrální úřad při přípravě revize zjistí, že je třeba prověřit rozdíly mezi evidovanými údaji a skutečným stavem, a

e) zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti jejich dalšího evidování, sledování a řešení.

(5) Podle potřeby se dále revidují i

a) hranice katastrálního území,

b) zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové pole,

c) další prvky polohopisu a

d) místní názvy a pomístní jména.

(6) Protokol o výsledku revize katastru obsahuje datum, rozsah a způsob provedené revize katastru, dále jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného provedením revize a zástupce obce, který se revize katastru zúčastnil. Zjištěné změny a nesoulady se zaznamenávají v přílohách protokolu.

(7) U změny vyžadující doložení příslušnou listinou se s vlastníkem projedná způsob odstranění zjištěného nesouladu v údajích katastru. V případě, že listina není při revizi doložena, vyznačí se do příloh protokolu o výsledku revize katastru také lhůta pro její předložení. Je-li to možné, vyžádá si katastrální úřad potvrzení příslušného orgánu veřejné moci podle § 39 písm. c) katastrálního zákona.

(8) V příloze protokolu o výsledku revize katastru vlastník podpisem potvrdí, že byl seznámen se změnami, které budou na základě revize provedeny v katastru, případně že byl vyzván k předložení listin umožňujících zjištěné změny v katastru provést. Vlastník, který není revizi katastru přítomen, se písemně vyrozumí o změnách, které byly na základě revize provedeny v katastru, případně se písemně vyzve k předložení listin umožňujících zjištěné změny v katastru provést, a to včetně stanovení lhůty pro jejich předložení. V případě marného uplynutí lhůty pro předložení listin pro vyznačení změny v katastru se založí záznam pro další řízení.

(9) Informace o neodstraněných nesouladech zveřejní Úřad na svých internetových stránkách.“.

18. V § 44 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Podpisy na písemném prohlášení podle písmene b) musí být úředně ověřeny; to neplatí, pokud ověřovatel, který ověřil výsledek zeměměřické činnosti podle písmene a), na tomto prohlášení písemně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním prohlášení podepsali.“.

19. V § 50 odstavec 3 zní:

(3) U trvale označené vlastnické hranice, jejíž průběh neodpovídá zobrazení v katastrální mapě nebo zobrazení pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem v mapě dřívější pozemkové evidence, prověří komise příčinu tohoto stavu. Je-li příčinou chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu zjišťování hranic její oprava a tato skutečnost se poznamená v soupisu nemovitostí. Není-li příčinou chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu hranice dosud zobrazená v katastrální mapě a tato skutečnost se poznamená v soupisu nemovitostí.“.

20. V § 51 odst. 2 se slovo „souhlas“ nahrazuje slovy „ , že byli seznámeni“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Je-li to možné, vyžádá si komise potvrzení příslušných orgánů veřejné moci podle § 39 písm. c) katastrálního zákona.“.

21. V § 51 odst. 4 se ve větě první za slova „vyšetřené a“ vkládají slova „ve stanovené lhůtě“ a slova „lhůty a“ se zrušují. Za větu první se vkládá nová věta „Informace o nedoložených změnách zveřejní Úřad na svých internetových stránkách.“.

22. V § 55 odst. 2 písm. a) se slova „písm. a), e), f), h) a i) a doplnění neúplných údajů podle § 43 odst. 5 písm. g)“ zrušují.

23. V § 60 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

24. V § 62 odst. 2 se slova „v zástavní smlouvě“ nahrazují slovy „při zřízení zástavního práva a souvisejících oprávnění sjednaných ve prospěch zástavního věřitele na téže listině“.

25. V § 63 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vlastnoruční podpis na soukromé listině za pravý“ nahrazují slovy „pravost vlastnoručního podpisu na soukromé listině za prokázanou“.

26. V § 63 odstavec 2 zní:

(2) V případě, že pravost vlastnoručního podpisu není prokázána žádným z uvedených způsobů, může ji navrhovatel prokázat jiným vhodným způsobem, zejména předložením znaleckého posudku.“.

27. V § 64 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „elektronický podpis“ nahrazují slovy „pravost elektronického podpisu“ a slovo „pravý“ se nahrazuje slovem „prokázanou“.

28. V § 64 odst. 1 písm. a) se slova „a který byl k této písemnosti připojen“ zrušují a poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) § 63 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.“.

29. V § 64 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „elektronický podpis“ nahrazují slovy „pravost elektronického podpisu“, slovo „pravý“ se nahrazuje slovem „prokázanou“ a slova „jde o uznávaný elektronický podpis a zároveň“ se zrušují.

30. V § 64 odst. 2 písm. a) se slova „coby držitel kvalifikovaného certifikátu potvrdila skutečnost, že datům pro ověřování elektronických podpisů obsaženým v jím drženém certifikátu“ nahrazují slovy „potvrdila skutečnost, že datům pro ověřování elektronických podpisů obsaženým v certifikátu, o jehož vydání pro svého zaměstnance požádala,“.

31. V § 64 odstavec 3 zní:

(3) Na prokazování pravosti podpisu podnikající fyzické osoby se přiměřeně použije odstavec 2.“.

32. V § 65 odst. 2 se za slova „elektronickou značkou“ vkládají slova „ , uznávanou elektronickou pečetí“ a za slovo „kvalifikovaným“ se vkládá slovo „elektronickým“.

33. V § 66 odst. 1 se za slova „právní skutečnosti“ vkládají slova „nezávisle na zápisu do katastru“, za slova „zapíše do katastru,“ se vkládají slova „ani listinu, která tuto změnu potvrzuje, nebo listinu, na jejímž základě k takové změně dochází, případně pro tuto listinu nestanoví náležitosti potřebné pro zápis do katastru,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Obdobně se postupuje při uznání existence nebo neexistence práva zapisovaného do katastru.“.

34. V § 66 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) V případech, kdy zákon stanoví, že právo zapisované do katastru vzniká, mění se nebo zaniká na základě určité právní skutečnosti nezávisle na zápisu do katastru anebo se promlčuje, a zároveň stanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru, nebo listinu, která tuto změnu potvrzuje, nebo listinu, na jejímž základě k takové změně dochází, přičemž pro tuto listinu stanoví náležitosti potřebné pro zápis do katastru, lze tuto listinu nahradit souhlasným prohlášením podle odstavce 1 písm. a) pouze za předpokladu, že se taková listina nedochovala, nebo v případě, že příslušné právní jednání bylo učiněno ústně, pokud to jeho povaha připouští. Souhlasné prohlášení musí v takovém případě obsahovat uvedení skutečnosti, že se listina nedochovala nebo že právní jednání bylo učiněno ústně.“.

35. V § 67 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Změna vlastnického práva v důsledku přeměny obchodní společnosti nebo družstva se zapíše v případě

a) fúze nebo převodu jmění na společníka na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a projektu přeměny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4 písm. c) a d), nebo prohlášení nástupnické společnosti nebo družstva nebo přejímajícího společníka s náležitostmi podle § 66 odst. 4 písm. a), b), c), d) a f),

b) rozdělení formou rozštěpení nebo formou odštěpení na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a projektu přeměny.

(4) Změna jiného věcného práva v důsledku přeměny obchodní společnosti nebo družstva se zapíše v případě

a) fúze nebo převodu jmění na společníka na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a projektu přeměny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4 písm. c) a d), nebo prohlášení nástupnické společnosti nebo družstva nebo přejímajícího společníka s náležitostmi podle § 66 odst. 4 písm. a), b), c), d) a f),

b) rozdělení formou rozštěpení na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a schváleného projektu přeměny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4 písm. c) a d), nebo souhlasného prohlášení nástupnických společností nebo družstev,

c) rozdělení formou odštěpení na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a schváleného projektu přeměny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4 písm. c) a d), nebo souhlasného prohlášení rozdělované společnosti nebo družstva a nástupnických společností nebo družstev.

(5) Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné budově zápisem do Rejstříku zástav, zapíše katastrální úřad zástavní právo k dokončené budově na základě výpisu z Rejstříku zástav, který obsahuje údaje podle § 66 odst. 2 písm. b) až d), nebo na základě souhlasného prohlášení podle § 66 odst. 1 písm. a) doloženého výpisem z Rejstříku zástav. Obdobně se postupuje, vzniklo-li zástavní právo k nemovitosti zastavením závodu, ke kterému nemovitost náleží, nebo přibyla-li nemovitost k zastavenému závodu.

(6) Byl-li do katastru proveden zápis na základě pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterým bylo rozhodnuto o vzniku, změně, zániku, promlčení, existenci nebo neexistenci vlastnického nebo jiného věcného práva, obnoví katastrální úřad předchozí zápis vlastnického nebo jiného věcného práva na základě

a) pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, jímž bylo rozhodnutí, které bylo podkladem zápisu, zrušeno, nebo

b) pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, jímž byla odložena právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí, které bylo podkladem zápisu, nebo potvrzení orgánu veřejné moci o této skutečnosti.“.

36. V § 68 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tyto skutečnosti se považují za prokázané také v případě, kdy z obsahu rozhodnutí o dědictví nebo o nařízení likvidace pozůstalosti, jehož předmětem byl podíl zemřelého bývalého manžela, nebo z obsahu usnesení o příklepu vydaného v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekuce vedené vůči jednomu z bývalých manželů vyplývá, že v rámci řízení byl vznik podílového spoluvlastnictví bývalých manželů zjištěn a potvrzen s náležitostmi podle § 66 odst. 2 písm. c) až f).“.

37. V § 68 odstavec 2 zní:

(2) V případě, že k vypořádání zaniklého společného jmění manželů má podle § 269 odst. 2 insolvenčního zákona dojít poté, co již byl do katastru proveden zápis podílového spoluvlastnictví, neboť uplynula lhůta k vypořádání společného jmění manželů, aniž byla uzavřena dohoda o vypořádání společného jmění manželů, zapíše se vypořádání společného jmění manželů na základě dohody o vypořádání společného jmění manželů nebo rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů předložených společně s potvrzením insolvenčního správce o tom, že nastaly skutečnosti podle § 269 odst. 2 insolvenčního zákona, s náležitostmi obdobnými souhlasnému prohlášení.“.

38. V § 70 odst. 3 se za slova „podle zápisu v katastru“ vkládají slova „nebo podle obsahu listiny uložené ve sbírce listin“.

39. V § 70 odst. 4 písm. a) se slova „schválil nebo že ji“ zrušují.

40. V § 70 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:

(6) Výmaz výhrady vlastnického práva provede katastrální úřad k návrhu prodávajícího nebo kupujícího spolu se zápisem vlastnického práva pro kupujícího na základě kupní smlouvy, v jejímž rámci byla výhrada zřízena, nebo i později na základě potvrzení kupujícího podle § 66 odst. 1 písm. b).

(7) Zanikne-li právo stavby před uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, a vázne-li na právu stavby věcné právo pro třetí osobu, lze právo stavby vymazat jen se souhlasem oprávněných ze všech věcných práv, kterými je právo stavby zatíženo.

(8) Podzástavní právo se vymaže spolu s výmazem zástavního práva, kterým je zajištěna pohledávka, jejímž zastavením podzástavní právo vzniklo, a to bez návrhu.

(9) Zánik přídatného spoluvlastnictví v důsledku nabytí všech nemovitostí, k jejichž užívání věc v přídatném spoluvlastnictví slouží, toutéž osobou, zapíše katastrální úřad společně se zápisem vlastnického práva, kterým dojde k tomuto sjednocení, a to bez návrhu.“.

41. V § 72 odstavec 4 zní:

(4) Poznámka o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovitosti, se zapíše na základě společného prohlášení vlastníka stroje a vlastníka nemovitosti, do které je stroj zabudován, které obsahuje:

a) označení osoby, která je vlastníkem nemovitosti,

b) označení osoby, která si vyhrazuje vlastnictví stroje,

c) označení upevněného stroje,

d) prohlášení, že stroj je vlastnictvím osoby, která si jeho vlastnictví vyhrazuje,

e) prohlášení, zda byl stroj k okamžiku podání žádosti již s nemovitostí spojen, nebo nikoliv,

f) prohlášení, zda se jedná o nahrazení stroje, který je součástí nemovitosti, nebo nikoliv, a

g) souhlas vlastníka nemovitosti se zápisem poznámky.

Je-li nemovitost zatížena věcným právem, které může být zápisem výhrady zkráceno, musí být žádost o zápis poznámky doložena také prohlášením osoby oprávněné z tohoto věcného práva, že proti zápisu poznámky nevznáší odpor, pokud byl stroj k okamžiku podání žádosti již s nemovitostí spojen nebo dochází-li k nahrazení stroje, který byl součástí nemovitosti, strojem novým.“.

42. V § 72 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Poznámka o stavbě, která není součástí pozemku, se zapíše na základě souhlasného prohlášení učiněného vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, které obsahuje údaj o tom, že na pozemku se nachází konkrétně určená stavba, která je samostatnou nemovitostí a která vznikla nejpozději do 31. prosince 2013, nebo vznikla na základě věcného práva vzniklého stavebníkovi do 31. prosince 2013 nebo na základě smlouvy zakládající oprávnění zřídit stavbu na pozemku jiného vlastníka uzavřené do 31. prosince 2013 nebo se jedná o takovou stavbu, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku. Poznámku lze vyznačit i na základě nájemní smlouvy nebo jiného právního jednání, ze kterého vyplývá, že účelem nájmu nebo jiného právního vztahu je umožnit užívání pozemku tím způsobem, že na něm je nebo bude zřízena stavba, pokud z nich vyplývají údaje podle věty první.“.

43. V § 73 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

(5) Společně se zápisem vlastnického práva pro vydražitele se vymažou v rozsahu týkajícím se vydražené nemovitosti všechny poznámky o nařízení výkonu rozhodnutí a o exekučním příkazu, pokud k nabytí vlastnického práva došlo provedením exekuce, daňové exekuce nebo výkonu rozhodnutí soudem, a to bez návrhu.

(6) Poznámka o podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva a poznámka o podaném návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva se vymaže spolu se zápisem příslušného zástavního práva, a to bez návrhu. Poznámka o podaném návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva se vymaže také na základě potvrzení oprávněného, že důvody pro zápis poznámky pominuly, s úředně ověřeným podpisem.

(7) Poznámky o nařízení výkonu rozhodnutí a o exekučním příkazu se vymažou rovněž na základě potvrzení insolvenčního správce o tom, že účinky nařízení výkonu a účinky vydaných exekučních příkazů zanikly zpeněžením majetkové podstaty.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 8 až 11.

44. V § 73 se doplňují odstavce 12 a 13, které znějí:

(12) Poznámka o závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a poznámka o závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého se vymaže bez návrhu spolu s výmazem zástavního práva, k ochraně jehož pořadí byly tyto závazky zřízeny. Bylo-li při zřízení závazku určeno konkrétní zástavní právo ve výhodnějším pořadí, kterým nelze zajistit nový dluh nebo namísto kterého nelze umožnit zápis nového zástavního práva, lze po výmazu tohoto zástavního práva nebo i spolu s ním vymazat poznámku na základě ohlášení vlastníka nemovitosti s náležitostmi podle § 66 odst. 3 písm. a) až d) a f).

(13) Poznámka o dovolání se neúčinnosti právního jednání se vymaže na základě potvrzení žalobce, že důvody pro zápis poznámky pominuly, s úředně ověřeným podpisem, nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu, ze kterého vyplývá, že žalobě o dovolání se neúčinnosti právního jednání nebylo vyhověno.“.

45. V § 81 odstavec 3 zní:

(3) Není-li bod na dosavadní vlastnické hranici, ze kterého nová hranice při dělení pozemku vychází, označen v terénu trvalým způsobem ani není číselně vyjádřen, vytyčí se postupem podle ustanovení této vyhlášky o vytyčování hranic pozemků. Obdobně se postupuje v případě, kdy nová hranice vychází z bodu vloženého do přímého úseku dosavadní hranice, jejíž lomové body nejsou označeny trvalým způsobem ani není tato hranice číselně vyjádřena. V případě hranice, jejíž lomové body jsou označeny trvalým způsobem, ale není číselně vyjádřena, vyhotovitel geometrického plánu ověří soulad průběhu hranice s údaji katastru nemovitostí. Pokud tato hranice odpovídá v mezích přesnosti dosavadnímu geometrickému a polohovému určení, přičemž průběh hranice pohledově odpovídá jejímu zobrazení v katastrální mapě, vyhotovitel geometrického plánu prokazatelně vyrozumí vlastníka sousedního pozemku o vyhodnocení hranice jako identické a o záměru trvalého označení bodu napojení. Ve vyrozumění uvede lhůtu ne kratší než 15 dnů od odeslání vyrozumění, ve které vlastník může vyhotoviteli geometrického plánu doručit písemný nesouhlas s vyhodnocením hranice jako identické. V případě takového nesouhlasu se bod napojení označí dočasným způsobem.“.

46. V § 87 odstavec 1 zní:

(1) Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je jeho geometrické a polohové určení evidované v souboru geodetických informací. Je-li geometrické a polohové určení dáno jen zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě, ověří se jeho správnost podle původního výsledku zeměměřické činnosti. Je-li původním výsledkem grafický operát dřívější pozemkové evidence a je-li to účelné pro dosažení vyšší přesnosti vytyčení, vytyčovací prvky se určí z tohoto grafického operátu transformací na identické body a linie. K určení vytyčovacích prvků se vždy využijí přímo měřené údaje z původního výsledku zeměměřické činnosti. Pro vytyčení se mohou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností, není-li zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením.“.

47. V § 88 odst. 2 větě první se slova „je hranice v katastru číselně vyjádřena, nebo pokud se na podkladě vytyčení vyhotovuje geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků“ nahrazují slovy „z protokolu o vytyčení hranice pozemků nevyplývá nesouhlas vlastníka, který je přítomný na ústním jednání, s průběhem a označením vytyčené hranice pozemků“.

48. V § 89 odst. 1 úvodní části ustanovení se ve větě druhé za slovo „Pozvánka“ vkládají slova „se doručí vlastníkům pozemků s předstihem alespoň 7 dnů a“ a za slovo „obsahuje“ se vkládají slova „datum, čas a místo seznámení s výsledky vytyčení, a dále“.

49. V § 89 odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

3. v případě neúčasti na ústním jednání se lze k průběhu hranice písemně vyjádřit u vytyčovatele ve lhůtě 10 dnů po tomto jednání,“.

50. V příloze bod 1 včetně poznámky zní:

1. Druh pozemku

KódNázevZkráceněCharakteristika druhu pozemku pro účely katastru
2orná půdaPozemek obdělávaný za účelem produkce plodin nebo pozemek, který je k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale je ponechán ladem, případně pozemek, který je dočasně zatravněn v rámci systému střídání plodin.
3chmelnicePozemek, na kterém se pěstuje chmel a který je opatřen opěrným zařízením pro jeho pěstování, včetně plochy souvisejícího manipulačního prostoru, který netvoří součást cesty.
4vinicePozemek rovnoměrně a souvisle osázený keři vinné révy opatřený opěrným zařízením, včetně plochy souvisejícího manipulačního prostoru, který netvoří součást cesty.
5zahradaPozemek,
a) na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu,
b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,
c) funkčně spojený a užívaný s budovou, s charakterem okrasné zahrady, na kterém převládá travnatá plocha, zpravidla doplněná trvalými porosty většinou okrasného charakteru, ke kterým lze přiřadit i dřeviny charakteristické pro ovocné a lesní porosty.
6ovocný sadovoc. sadPozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři nebo pozemek tvořící s okolními pozemky takto osázený souvislý celek.
7trvalý travní porosttravní p.Pozemek využívaný k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin, který nebyl zahrnut do systému střídání plodin a na kterém se mohou vyskytovat rozptýlené stromy a keře, případně jejich skupiny, pokud trávy a jiné bylinné pícniny i nadále převažují.
10lesní pozemeklesní poz.Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.].
11vodní plochavodní pl.Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina.
13zastavěná plocha a nádvořízast. pl.Pozemek, na němž je
a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který jev katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním pozemku, a vyjma budovy postavené na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha,
b) společný dvůr,
c) zbořeniště,
d) vodní dílo.
14ostatní plochaostat. pl.Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků.

Poznámka:

S druhem pozemku s kódem 2 až 7 se beze změny druhu pozemku eviduje i pozemek, který byl pro nezemědělské účely dočasně odňat ze zemědělského půdního fondu.“.

51. V příloze v bodě 2 u Kódu 2 ve sloupci „Kód druhu p.“ se doplňují slova „2, 7 a 10“.

52. V příloze v bodě 2 u Kódu 21 ve sloupci „Název“ se slova „hřbitov, urnový háj“ nahrazují slovem „pohřebiště“, ve sloupci „Zkráceně“ se slova „hřbitov-urn.háj“ nahrazují slovem „pohřeb.“ a ve sloupci „Význam“ se slova „Hřbitov, urnový háj“ nahrazují slovem „Pohřebiště“.

53. V příloze v bodě 2 se Kód 24 zrušuje.

54. V příloze v bodě 2 se na konci tabulky doplňuje „Kód 30“, který zní:

30mez, stráňMez, stráň, úvoz, příkop.2 až 14

“.

55. V příloze v bodě 3 se na konci tabulky doplňuje „Kód 7“, který zní:

7budova s rozestavěnými jednotkamis roz.jed.

“.

56. V příloze v bodě 4 u Kódu 9 až 21 text ve sloupci „Kód typu st.“ zní: „1 až 3“.

57. V příloze v bodě 4 u Kódu 22 se ve sloupci „Kód typu st.“ doplňuje číslo „6“.

58. V příloze v bodě 7 u Typu 4 se ve sloupci „Zkrácený název způsobu ochrany“ slova „dob. prostor,“ zrušují.

59. V příloze v bodě 7 se u Typu 6 doplňují Kódy způsobu 36 a 37, které znějí:

36pozemek určený k plnění funkcí lesa-dočasně odňato
37zemědělský půdní fond-dočasně odňato

“.

60. V příloze v bodě 7 u Kódu 23 se ve sloupci „Význam některých kódů způsobu ochrany nemovitosti“ slova „dobývací prostor,“ zrušují.

61. V příloze na koci bodu 7 se doplňují „Kód 36“ a „Kód 37“, které znějí:

36Pozemek dočasně odňatý plnění funkcí lesa (§ 15 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.).
37Pozemek dočasně odňatý ze zemědělského půdního fondu (§ 9 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.).

“.

62. V příloze v bodě 10.4 v řádku „Poř. číslo“ 3.15. se ve sloupci „Předmět“ slovo „Hřbitov“ nahrazuje slovem „Pohřebiště“.

63. V příloze v bodě 16.1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , kopie případného písemného nesouhlasu vlastníka s vyhodnocením hranice jako identické“.

64. V příloze v bodě 16.26 závěrečné části ustanovení se slova „ ; u bodů napojení se k souřadnicím obrazu uvede dosavadní kód kvality, nebo kód kvality určený podle navazujících kontrolních bodů“ zrušují a za větu druhou se vkládají věty „U bodů napojení se k souřadnicím obrazu uvede dosavadní kód kvality, nebo kód kvality určený podle navazujících kontrolních bodů. Je-li bod napojení označen v souladu s § 81 odst. 3 trvalým způsobem, uvede se kód kvality 3.“.

65. V příloze bod 16.29 zní:

16.29 Vzor protokolu o vytyčení hranice pozemku

PROTOKOL O VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU“.

66. V příloze v bodě 16.32 písm. d) se slova „o způsobu vytyčení“ nahrazují slovy „popis vytyčovacích prací, který obsahuje nejméně způsob určení vytyčovacích prvků a údaje o použitých geodetických metodách; v případě rozporu výsledku vytyčení se stávající rozhradou a v případě nevyužití údajů původního výsledku zeměměřických činností obsahuje také odůvodnění takového rozporu nebo postupu“.

67. V příloze v bodě 16.32 písm. f) se za slova „podle písmene a) a“ vkládají slova „podpis, údaj o odmítnutí podpisu nebo“ a slovo „účasti“ se nahrazuje slovem „neúčasti“.

68. V příloze v bodě 17.4 na konci textu písmena a) se vkládají slova „v souladu s katastrálním zákonem, a to s využitím popisu v § 79 nebo vyjádřením jiným vhodným způsobem“.

69. V příloze v bodě 17.15 písmeno b) zní:

b) varianta pro jednoho nabyvatele

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ“.

70. V příloze body 19.3 až 19.5 znějí:

19.3 Geometrický plán pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen

Geometrický plán pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen

19.4 Geometrický plán pro vyznačení vodního díla

Geometrický plán pro vyznačení vodního díla

19.5 Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků“.

71. V příloze se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:

21. Vzor prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení

PROHLÁŠENÍ O GEOMETRICKÉM A POLOHOVÉM URČENÍ POZEMKŮ


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Údaje o věcných právech váznoucích na nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví nebo je společnou částí této nemovitosti, a údaje o oprávnění z věcných práv zřízených ve prospěch těchto nemovitostí jsou na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví a na listu vlastnictví pro vlastnictví jednotky evidovány podle vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do doby, než jednotlivé údaje budou dotčeny změnou. Katastrální úřady jsou oprávněny uvést zápisy v katastru do souladu s touto vyhláškou i dříve z moci úřední.

2. Údaje o způsobu využití pozemku dobývací prostor jsou evidovány podle vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do doby, než jednotlivé údaje budou dotčeny změnou. Katastrální úřady jsou oprávněny uvést zápisy v katastru do souladu s touto vyhláškou i dříve z moci úřední.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.


Předseda:

Ing. Večeře v. r.

Přesunout nahoru