Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/2017
Platnost od 17.03.2017
Účinnost od 01.04.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

VYHLÁŠKA

ze dne 3. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4a odst. 3, § 22 odst. 5, § 25 odst. 6, § 27 odst. 3, § 35 odst. 4 a § 42 odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb., vyhlášky č. 57/2013 Sb., vyhlášky č. 7/2015 Sb. a vyhlášky č. 253/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. q) se slova „ , pravidelnost a plynulost“ zrušují.

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) opatření při mimořádných událostech.“.

3. V § 5 odst. 1 se před větu poslední vkládá věta „Retroreflexní podklad návěsti nelze použít v kombinaci se světelnými návěstmi.“.

4. V § 7 odst. 4 se slova „návěstidel a návěstí pro posun“ nahrazují slovy „ostatních proměnných návěstidel a návěstí“.

5. V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Při posunu drážních vozidel sunutím, popřípadě je-li vedoucí drážní vozidlo řízeno z jiného než čelního stanoviště (čelní kabiny), přes úrovňový přechod kolejí, který není vybaven výstražným zařízením pro přechod kolejí, nebo je-li výstražné zařízení pro přechod kolejí v poruše anebo mimo činnost, musí být jízda přes úrovňový přechod kolejí zabezpečena odborně způsobilou osobou.“.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 7 až 12.

6. § 21 až 22 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15 znějí:

㤠21

Sledování dopravní propustnosti dráhy

(1) Provozovatel dráhy stanoví kapacitu jednotlivých úseků dráhy pro organizování drážní dopravy podle stavebního uspořádání dráhy, jejího technického vybavení a technologických postupů řízení drážní dopravy, přičemž nejnižší hodnota kapacity jednotlivých úseků dráhy se rovná maximální kapacitě dráhy; provozovatel dráhy musí drážní dopravu organizovat tak, aby byla efektivně využita kapacita dráhy.

(2) Překročí-li požadavky dopravců maximální kapacitu dráhy v některém z úseků dráhy, oznámí provozovatel dráhy tuto skutečnost v Přepravním a tarifním věstníku.

§ 21a

Organizace řízení drážní dopravy při plánovaném omezení provozování dráhy

(1) Provozovatel dráhy zpracuje podle schváleného plánu omezení provozování dráhy nebo její části podle § 23b a 23c zákona o dráhách návrh výlukového jízdního řádu, který předloží každému ze zúčastněných dopravců nejméně 45 dnů před termínem plánovaného omezení provozování dráhy. Dopravce je oprávněn uplatnit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení námitky k návrhu výlukového jízdního řádu. Provozovatel dráhy ve lhůtě 10 dnů od doručení vyjádření dopravce námitky dopravce posoudí. V případě, že provozovatel dráhy námitkám dopravce nevyhoví nebo vyhoví pouze částečně, vyrozumí dopravce o důvodech, pro které námitkám nevyhověl nebo vyhověl pouze částečně.

(2) Při sestavování výlukového jízdního řádu provozovatel dráhy spolupracuje s dopravci, kteří mají na dotčeném úseku dráhy přidělenu kapacitu dráhy.

(3) Dopravce je při sestavování výlukového jízdního řádu oprávněn v rámci počtu přidělených tras navrhnout vlastní priority pro vedení jím provozovaných vlaků na úseku dotčeném výlukou. Provozovatel dráhy vyhoví požadavkům dopravce týkajícím se tras vlaků veřejné služby v přepravě cestujících, které slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti státu, následně pak kraje a obce15), a to maximálně v rozsahu dohody s jednotlivými dopravci, byly-li uzavřeny. V případě, že dohoda s dopravcem nebyla uzavřena, postupuje provozovatel dráhy podle odstavce 1 vět třetí a čtvrté.

(4) Před ukončením plánovaného omezení provozování dráhy zajistí provozovatel dráhy prověření správné činnosti zabezpečovacího zařízení, které bylo během omezení provozování dráhy dotčeno přímo, nebo změnou podmínek pro jeho činnost; omezení provozování dráhy lze ukončit jen při správné činnosti dotčeného zabezpečovacího zařízení.

(5) V případě omezení provozování dráhy nebo její části podle § 23c odst. 3 zákona o dráhách se postupuje podle § 22 obdobně.

§ 22

Operativní řízení drážní dopravy

(1) Při organizování drážní dopravy se postupuje podle jízdního řádu, který je sestaven tak, že při pravidelnosti dopravy časové kolize vylučuje.

(2) Operativní řízení drážní dopravy uplatňuje provozovatel dráhy při mimořádnostech v drážní dopravě, jimiž jsou zpoždění, výluky kolejí, odklony vlaků pro nesjízdnost traťových úseků, zavedení mimořádných vlaků. Přitom zajišťuje, aby kapacita jednotlivých úseků dráhy pro organizování drážní dopravy byla maximálně využita například při použití jízd vlaků ve sledu, a zachovává přednost v jízdě vlaků podle pořadí:

a) nutné pomocné,

b) mimořádné v obecném zájmu,

c) expresní vlaky a rychlíky (včetně jízd lokomotiv a souprav pro tyto vlaky) s dovolenou rychlostí vyšší než 140 km/h, mezistátní nákladní expresní vlaky s dovolenou rychlostí vyšší než 100 km/h včetně a minimálním měrným trakčním výkonem 2,1 kW/1 hrt,

d) expresní vlaky a rychlíky (včetně jízd lokomotiv a souprav pro tyto vlaky) s dovolenou rychlostí do 140 km/h včetně, mezistátní nákladní vlaky s dovolenou rychlostí vyšší než 100 km/h včetně a minimálním měrným trakčním výkonem 2,1 kW/1 hrt,

e) spěšné,

f) osobní,

g) ostatní nákladní vlaky v pořadí:

1. vnitrostátní expresní,

2. ostatní nákladní, h) lokomotivní,

i) služební a pracovní.

(3) U vlaků stejného pořadí o přednosti rozhoduje vyšší technická rychlost vlaku a dále případně větší hodnota zpoždění. U nákladních vlaků mají přednost též vlaky přepravující zboží podléhající rychlé zkáze a živá zvířata.

(4) Pokud je to pro maximální využití kapacity daného úseku dráhy vhodné, musí provozovatel dráhy upřednostnit vlak s nižším pořadím v případě, že má tento vlak vyšší technickou rychlost než vlak s vyšším pořadím, avšak pouze za podmínky, že vlak s vyšším pořadím bude veden v těsném sledu za tímto vlakem.

15) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 35 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Přes úrovňový přechod kolejí vybavený výstražným zařízením pro přechod kolejí, které nedává výstrahu uživatelům přístupové cesty na nástupiště, a 60 m před ním smí jet vedoucí drážní vozidlo rychlostí nejvýše 10 km/h a musí opakovaně dávat akustickou výstrahu. O této skutečnosti musí být osoba řídící drážní vozidlo předem zpravena osobou řídící drážní dopravu, není-li tato skutečnost návěstěna. Nejede-li přes úrovňový přechod kolejí jako první vedoucí drážní vozidlo, musí být jízda drážních vozidel přes úrovňový přechod kolejí zajištěna odborně způsobilou osobou.“.

8. V § 37 odst. 10 věta první zní: „O provedené zkoušce brzdy u vlaků pro osobní přepravu, mimořádných v obecném zájmu, nákladních vlaků a u soupravových vlaků se provede zápis, který se následně předá osobě řídící drážní vozidlo.“.

9. V § 50 odstavec 1 zní:

(1) Požadavky jednotlivých dopravců se zpracovávají podle časového harmonogramu stanoveného provozovatelem dráhy nebo přídělcem v souladu s termíny podle § 34a zákona o dráhách. Přednostně se zpracovávají požadavky na trasy vlaků mezinárodní dopravy projednané koordinačním orgánem ve smyslu § 32 odst. 4 zákona o dráhách a trasy nákladních vlaků s délkou 740 m, umožňují-li to provozní a technické podmínky dráhy. Harmonogram se zveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

10. V § 50 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

11. § 51 se zrušuje.

12. V § 54 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Vývěsný jízdní řád tratě, na které se stanice nachází, a navazujících tratí, seznam „Příjezdy a odjezdy vlaků“, musí být ve stanicích veřejně přístupné, platné a v použitelném stavu. Ve stanicích a zastávkách, kde nejsou cestující odbavováni, postačí na veřejně přístupném místě umístit pouze platný seznam „Příjezdy a odjezdy vlaků“. V případě vlaku veřejné osobní dopravy zavedeného podle ustanovení § 34b zákona o dráhách s četností jízdy 3 a méně po sobě jdoucí kalendářní dny se údaje o jeho jízdě ve vývěsném jízdním řádu tratě a v seznamu „Příjezdy a odjezdy vlaků“ neuvádějí a údaje o jízdním řádu takového vlaku se předají pouze ke zveřejnění do Celostátního informačního systému o jízdních řádech v rozsahu údajů podle odstavce 4 písm. a).

(4) Provozovatel dráhy předá projednaný jízdní řád veřejné drážní osobní dopravy na dráze a jeho změny nejpozději 7 dnů před jeho platností do Celostátního informačního systému o jízdních řádech

a) v rozsahu údajů podle § 55 odst. 1 písm. a), b), e), h), i) a k) v elektronické podobě v datové struktuře umožňující automatizované zpracování ve formátu XML (rozšiřitelný značkovací jazyk), a

b) v elektronické graficky přehledné podobě pro potřeby cestujících v rozsahu údajů podle § 55 odst. 1.“.

13. V § 54 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) V případě vlaku veřejné osobní dopravy zavedeného podle ustanovení § 34b zákona o dráhách předá provozovatel dráhy jízdní řád tohoto vlaku do Celostátního informačního systému o jízdních řádech v rozsahu údajů podle odstavce 4 písm. a), a to bez zbytečného prodlení po přidělení kapacity dráhy.“.

14. V § 56 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Dopravce předkládá návrh jízdního řádu podle odstavce 2

a) v elektronické podobě v datové struktuře umožňující automatizované zpracování ve formátu CSV (comma separated values), s výjimkou jízdního řádu na dráze lanové nezajišťující dopravní obslužnost, a

b) v graficky přehledné podobě pro potřeby cestujících.“.

15. V § 57 odstavec 5 zní:

(5) Drážní správní úřad postoupí schválený jízdní řád nejpozději 24 hodin před nabytím jeho platnosti do Celostátního informačního systému o jízdních řádech v podobě podle § 56 odst. 3 písm. a) a v rozsahu údajů podle § 56 odst. 2.“.

16. § 58 zní:

㤠58

Jízdní řád na dráze lanové

(1) Drážní správní úřad postoupí schválený jízdní řád na dráze lanové nejpozději 24 hodin před nabytím jeho platnosti do Celostátního informačního systému o jízdních řádech v podobě

a) podle § 56 odst. 3 písm. a), jde-li o dráhu lanovou, která zajišťuje dopravní obslužnost, a

b) podle § 56 odst. 3 písm. b), jde-li o dráhu lanovou, která nezajišťuje dopravní obslužnost.

(2) Pro jízdní řád dráhy lanové platí ustanovení části čtvrté hlavy druhé s výjimkou § 56 odst. 2 písm. f) a § 57 odst. 5.

(3) Ve stanici dráhy lanové musí být dále zveřejněny podmínky mimořádných jízd.“.

17. V části čtvrté se za hlavu druhou doplňuje nová hlava třetí, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA III

CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM O JÍZDNÍCH ŘÁDECH

§ 58a

(1) Jízdní řády veřejné drážní osobní dopravy předávané a postupované do Celostátního informačního systému o jízdních řádech jsou neprodleně zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti včetně přístupu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v elektronické podobě

a) v případě jízdního řádu a jeho změn ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní a dráze regionální v rozsahu a podobě podle § 54 odst. 4,

b) v případě jízdního řádu ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze speciální, dráze tramvajové, dráze trolejbusové a dráze lanové

1. v podobě podle § 56 odst. 3 písm. b), a

2. v podobě podle § 56 odst. 3 písm. a) s výjimkou jízdního řádu na dráze lanové nezajišťující dopravní obslužnost.

(2) Popis datového formátu a datové struktury elektronické podoby umožňující automatizované zpracování jízdních řádů dle odstavce 1 zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

18. V § 73 se doplňují odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 17 znějí:

(7) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se informace o druhu vlaku, nástupišti, směru jízdy a době odjezdu, zpoždění a předvídaných změnách v osobní dopravě podávají též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledních dvou sčítání lidu hlásilo k této národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce, a jestliže o to příslušného provozovatele dráhy požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny, který svým usnesením návrh doporučí, anebo pokud o to požádá spolek17), který podle stanov zastupuje zájmy národnostní menšiny, a který ke dni podání žádosti působí alespoň 5 let na území obce.

(8) Informace podle odstavců 1 až 7 mohou být zpřístupněny také v elektronické podobě, na základě datové výměny v datové struktuře, umožňující automatizované zpracování v rozšiřitelném značkovacím jazyce (XML).

17) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.
§ 214 občanského zákoníku.“.

19. V § 76 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Pro provozování dráhy místní platí pravidla pro provozování dráhy regionální a pro provozování drážní dopravy na dráze místní platí pravidla pro provozování drážní dopravy na dráze regionální.“.

20. Za § 76 se vkládají nové § 76a a 76b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 18 znějí:

㤠76a

Vzor licence pro provozování drážní dopravy

Vzor licence pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní a regionální stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie18). Vzor licence pro provozování drážní dopravy na dráze místní, speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 76b

Obory vzdělání související s drážní dopravou

Obory vzdělání související s drážní dopravou pro posouzení způsobilosti k provozování drážní dopravy jsou:

a) Doprava,

b) Dopravní provoz,

c) Management dopravy,

d) Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství,

e) Management železniční dopravy,

f) Provoz a ekonomika dopravy,

g) Strojírenská a elektrotechnická zařízení,

h) Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě, nebo

i) Železniční stavitelství.

18) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 o některých aspektech postupu vydávání licencí železničním podnikům.“.

21. V příloze č. 1 části I bod 10 zní:

10. Návěsti přejezdníků

Přejezdník (kmenový a opakovací přejezdník) je návěstidlo, které informuje osobu řídící drážní vozidlo o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení anebo výstražného zařízení pro přechod kolejí. Kmenový přejezdník se umisťuje nejméně na zábrzdnou vzdálenost od přejezdu nebo úrovňového přechodu kolejí a je označen označovacím pásem s černými a bílými pruhy stejné šířky, doplněnými bílými odrazkami v černých pruzích, pokud není označovací pás vyroben z materiálu odrážejícího světlo. Opakovací přejezdník se umisťuje na vzdálenost kratší, než je zábrzdná vzdálenost, případně až v bezprostřední blízkosti přejezdu nebo úrovňového přechodu kolejí, a není označen označovacím pásem. Pokud přejezdník informuje o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo výstražného zařízení pro přechod kolejí více než jednoho přejezdu nebo přechodu, je součet počtu přejezdů s přejezdovým zabezpečovacím zařízením a počtu přechodů s výstražným zařízením pro přechod kolejí vyjádřen černou číslicí na označovacím pásu nebo na samostatné bílé tabulce na stožáru přejezdníku.“.

22. V příloze č. 1 části I bod 10.1. zní:

10.1. „Otevřený přejezd“ je návěst, při které na kmenovém přejezdníku nebo opakovacím přejezdníku svítí pouze dvě žlutá světla, nejsou-li nahrazena odrazkami. Na návěst „Otevřený přejezd“ musí jet drážní vozidlo k přejezdu anebo k úrovňovému přechodu kolejí za podmínky jízdy, kdy přejezdové zabezpečovací zařízení anebo výstražné zařízení pro přechod kolejí nedává výstrahu uživatelům pozemní komunikace anebo uživatelům úrovňového přechodu kolejí, že se k přejezdu anebo k úrovňovému přechodu kolejí blíží vlak nebo jiné drážní vozidlo (§ 35 odst. 3 a 4 vyhlášky). Nesvítí-li na kmenovém přejezdníku nebo opakovacím přejezdníku žádné světlo, znamená to vždy návěst „Otevřený přejezd“.“.

23. V příloze č. 1 části I bodě 10.2. se za slova „k přejezdu“ vkládají slova „anebo k úrovňovému přechodu kolejí“.

24. V příloze č. 1 části I bodu 14 tabulce 1 ve druhém sloupci v řádcích u označení 4/4N, 4/6N, 4/8N a 4/1N se poznámka č. 2) nahrazuje poznámkou č. 7) a ve vysvětlivkách k tabulce 1 se doplňuje poznámka č. 7), která zní: „7) Návěsti se mohou vyskytovat jen na odjezdových návěstidlech; na ostatních hlavních návěstidlech jen jako důsledek poruchy návěstních obvodů.“.

25. V příloze č. 2 v tabulce I.7 v řádce 8 ‰ a sloupci 70 km/h se číslo „45“ nahrazuje číslem „44“, v řádce 9 ‰ a sloupci 70 km/h se číslo „44“ nahrazuje číslem „45“, v tabulce I.10 v řádce 6 ‰ a sloupci 135 km/h se číslo „333“ nahrazuje číslem „133“, v řádce 18 ‰ a sloupci 60 km/h se číslo „23“ nahrazuje číslem „33“, v řádce 18 ‰ a sloupci 90 km/h se číslo „63“ nahrazuje číslem „67“, v tabulce II.4 v řádce 22 ‰ a sloupci 15 km/h se číslo „13“ nahrazuje číslem „23“ a v tabulce II.7 v řádce 4 ‰ a sloupci 90 km/h se doplňuje číslo „101“ a v řádce 5 ‰ a sloupci 90 km/h se číslo „101“ zrušuje.

26. V příloze č. 3 části I se doplňuje nový bod 12., který včetně poznámky pod čarou č. 14, zní:

12. Speciální hnací nebo řídicí vozidlo soupravy speciálních vozidel, které je určeno výhradně k provozování na území České republiky a je nově schvalováno do provozu po 1. 1. 2020, musí být vybaveno mobilní částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14) v případě, že bude provozováno na tratích, které jsou vybaveny provozovanou traťovou částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14). Tento požadavek se nevztahuje na speciální vozidlo, které smí být samostatně provozováno v dopravnách nebo v traťových úsecích jen na vyloučených kolejích.

14) Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému.
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/14 ze dne 5. ledna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému.
Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii.“.

27. V příloze č. 3 části II bodě 5 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Každé nově schvalované vedoucí drážní vozidlo, při jehož řízení je přítomna pouze jedna osoba, musí být s výjimkou hnacích drážních vozidel určených výhradně pro posun vybaveno funkčním zařízením pro kontrolu bdělosti osoby řídící drážní vozidlo schváleného typu, které může být součástí řídicích obvodů vozidla a zajišťuje při vyhodnocení nečinnosti osoby řídící drážní vozidlo zvukovou výstrahu a následné zastavení vlaku.“ a za poslední větou se doplňuje věta „Pokud jsou hnací drážní vozidla a řídící vozy vybaveny mobilní částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS, mohou být na uvedených tratích provozovány jako vedoucí drážní vozidlo jen s prokázanou kompatibilitou mezi mobilní a traťovou částí systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14).“.

28. Za přílohu č. 7 se doplňuje nová příloha č. 8, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 173/1995 Sb.

Vzor licence k provozování drážní dopravy na dráze místní, speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce

Licence k provozování drážní dopravy

Vzor licence k provozování drážní dopravy na dráze místní, speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce

“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

Změny jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní, dráhách regionálních a dráhách místních pro období platnosti do 9. prosince 2017 předá provozovatel dráhy nejpozději 7 dnů před jejich platností do Celostátního informačního systému o jízdních řádech

a) v rozsahu údajů podle § 55 odst. 1 písm. a), b), e), h), i) a k) v elektronické podobě v datové struktuře umožňující automatizované zpracování v záznamově orientovaném formátu dat s oddělovači I (svislá čára), a

b) v elektronické graficky přehledné podobě pro potřeby cestujících v rozsahu údajů podle § 55 odst. 1.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, pokud jde o § 22, které nabývá účinnosti dnem 10. prosince 2017, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 18, které nabývá účinnosti dnem 9. prosince 2018.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru