Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 77/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/2017
Platnost od 17.03.2017
Účinnost od 01.04.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

VYHLÁŠKA

ze dne 3. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 49 odst. 3 písm. d), § 53b odst. 6, § 53d odst. 6 a § 53e odst. 6 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. a vyhlášky č. 183/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno f) zní:

f) vzor průkazu inspektora Drážní inspekce,“.

2. V § 1 písm. g) se slova „druhy mimořádných událostí v drážní dopravě,“ zrušují.

3. V § 1 písmeno h) zní:

h) náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události.“.

4. V § 4 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) se slovo „závažné“ nahrazuje slovem „vážné“.

5. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce
(K § 53d odst. 6 zákona)

Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce.“.

6. V § 7 odstavec 3 zní:

(3) V ohlášení mimořádné události podle § 49 odst. 3 písm. a) zákona se uvede datum, čas a místo vzniku mimořádné události, popis jejího průběhu a následky, tj. počet usmrcených a zraněných osob, předběžný odhad škody a předpokládaná doba omezení nebo zastavení drážní dopravy, jméno a kontaktní údaje ohlašovatele.“.

7. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Nezahájí-li Drážní inspekce po ohlášení vzniku mimořádné události šetření mimořádné události na místě jejího vzniku, bez odkladu vydá ohlašovateli souhlas k uvolnění dráhy.“.

8. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

9. V § 10 odst. 5 písmeno a) zní:

a) označení druhu mimořádné události, datum, čas a místo jejího vzniku,“.

10. V § 10 odst. 6 větě první se slovo „závažné“ nahrazuje slovem „vážné“ a ve větě třetí se slovo „ohrožení“ nahrazuje slovem „incidentu“.

11. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11

Náležitosti zprávy o zahájení šetření mimořádné události
(K § 53b odst. 6 zákona)

Náležitosti zprávy o zahájení šetření mimořádné události podávané Drážní inspekcí Evropské železniční agentuře jsou

a) datum, čas a místo mimořádné události,

b) její popis,

c) následky, pokud jde o usmrcení, zranění a předběžný odhad škody,

d) jiné údaje stanovené Evropskou železniční agenturou.“.

12. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12

Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
(K § 53e odst. 6 zákona)

Náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události jsou uvedeny v příloze č. 6 k vyhlášce.“.

13. V příloze č. 1 bodu 2 písm. i) se slovo „závažné“ nahrazuje slovem „vážné“ a slovo „ohrožení“ se nahrazuje slovem „incidenty“.

14. Za přílohu č. 4 se doplňují přílohy č. 5 a 6, které znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 376/2006 Sb.

Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce

Lícová strana

Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce-lícová strana

Rubová strana

Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce-rubová strana

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 376/2006 Sb.

Náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události

1. Shrnutí

Shrnutí obsahuje krátký popis mimořádné události, kdy a kde k ní došlo a jaké jsou její následky. Uvedou se v něm bezprostřední příčiny, faktory, které se na ní podílely a hlavní příčiny zjištěné při vyšetřování. Uvedou se hlavní doporučení a jejich adresáti.

2. Údaje týkající se mimořádné události

2.1. Mimořádná událost:

2.1.1. datum, přesný čas a místo mimořádné události,

2.1.2. popis průběhu mimořádné události a místa vzniku, včetně činnosti integrovaného záchranného systému a záchranné služby,

2.1.3. rozhodnutí o zahájení šetření, složení týmu odborně způsobilých osob pro šetření a způsob vedení šetření.

2.2. Okolnosti mimořádné události:

2.2.1. zúčastnění zaměstnanci, osoby ve smluvním poměru a další zúčastnění a svědci,

2.2.2. vlaky a jejich řazení, včetně registračních čísel jednotlivých drážních vozidel,

2.2.3. popis i součástí dráhy a zabezpečovacího systému (tj. zejména stav koleje, výhybky, stavědla, návěstidla a vlakového zabezpečovacího zařízení),

2.2.4. použití komunikačních prostředků,

2.2.5. práce prováděné na místě a v jeho blízkosti,

2.2.6. aktivace plánu pro případ mimořádné události na dráze a návazných postupů,

2.2.7. aktivace plánu integrovaného záchranného systému, policejních a zdravotnických záchranných služeb a návazných postupů.

2.3. Úmrtí, zranění a způsobená škoda:

2.3.1. u cestujících a třetích osob, zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce, včetně osob ve smluvním poměru,

2.3.2. na přepravovaných věcech, zavazadlech a jiném majetku,

2.3.3. na drážních vozidlech, součástech dráhy a životním prostředí.

2.4. Vnější okolnosti:

2.4.1. povětrnostní podmínky a geografické údaje.

3. Záznam o vyšetřování a podaných vysvětleních

3.1. Souhrn podaných vysvětlení (podléhá ochraně identity osob):

3.1.1. zaměstnanci provozovatele dráhy a dopravce včetně osob ve smluvním vztahu,

3.1.2. jiní svědci.

3.2. Systém zajišťování bezpečnosti:

3.2.1. rámcová organizace a způsob udělování a provádění pokynů,

3.2.2. požadavky na zaměstnance provozovatele dráhy a dopravce a uplatňování těchto požadavků,

3.2.3. postupy vnitřní kontroly bezpečnosti a auditu a jejich výsledky,

3.2.4. rozhraní mezi různými zúčastněnými subjekty a součástmi dopravní cesty dráhy.

3.3. Právní a jiná úprava:

3.3.1. příslušné vnitrostátní právní předpisy a předpisy Evropské unie,

3.3.2. jiné předpisy, např. provozní řád, pracovní řád, předpisy údržby, použitelné technické normy a další vnitřní předpisy.

3.4. Činnost drážních vozidel a dalších technických zařízení:

3.4.1. systém řízení, signalizace a zabezpečení, včetně zařízení pro automatické zaznamenávání dat,

3.4.2. součásti dráhy,

3.4.3 sdělovací a informační zařízení,

3.4.4. drážní vozidla, včetně zařízení pro automatické zaznamenávání dat.

3.5. Dokumentace o provozním systému:

3.5.1. opatření přijatá zaměstnanci provozovatele dráhy a dopravce pokud jde o řízení a zabezpečení dopravy,

3.5.2. výměna ústních hlášení v souvislosti s mimořádnou událostí, včetně údajů ze záznamového zařízení,

3.5.3. opatření přijatá k ochraně a zabezpečení místa mimořádné události.

3.6. Pracovní, zdravotní a provozní podmínky:

3.6.1. pracovní doba zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce, kteří byli účastníky mimořádné události,

3.6.2. zdravotní stav a osobní situace, které měly dopad na mimořádnou událost, včetně fyzického nebo psychického stresu,

3.6.3. uspořádání vybavení řídícího pracoviště nebo drážního vozidla, které má vliv na jeho ovládání a užívání.

3.7. Předchozí mimořádné události obdobného charakteru.

4. Analýza a závěry

4.1. Konečný popis mimořádné události:

4.1.1. vyhotovení závěrů o mimořádné události založené na skutečnostech zjištěných v bodě 3.

4.2. Rozbor:

4.2.1. zhodnocení skutečností zjištěných v bodě 3 a uvedení závěrů o příčině mimořádné události a činnosti záchranných služeb.

4.3. Závěry:

4.3.1. přímé a bezprostřední příčiny mimořádné události, včetně faktorů, které k ní přispěly, a které souvisely s jednáním zúčastněných osob nebo se stavem drážních vozidel nebo technických zařízení,

4.3.2. zásadní příčiny související s kvalifikací, postupy a údržbou,

4.3.3. příčiny mající původ v právním rámci a v používání systému zajišťování bezpečnosti.

4.4. Doplňující zjištění:

4.4.1. nedostatky a opomenutí zjištěné během šetření, které se nevztahují k závěrům o příčinách.

5. Přijatá opatření

5.1. Seznam opatření, která byla v důsledku mimořádné události již učiněna nebo přijata.

6. Bezpečnostní doporučení".

15. Příloha č. 7 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru