Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

Částka 27/2017
Platnost od 13.03.2017
Účinnost od 01.06.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2017,

kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně jeho příslušenství“.

2. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou č. 44 zní:

㤠3a

(1) Montáž a provoz strojního zařízení uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) se provádí podle projektové nebo výkresové dokumentace zařízení. Zařízení lze uvést do provozu, jestliže projektová dokumentace zařízení je v českém jazyce, odpovídá skutečnému stavu a obsahuje zejména

a) technický popis a nákres sestavy strojních zařízení s uvedením

1. specifikace jednotlivých částí - výrobků s parametry, které technologický celek vyžaduje, včetně jejich spojení a návazností,

2. výpočtů nosných konstrukcí a konstrukcí pro řádnou chůzi,

3. specifikace a umístění bezpečnostních krytů, koncových dorazů a jiných pasivních bezpečnostních zařízení,

4. specifikace, umístění a hodnot nastavení bezpečnostních čidel, koncových spínačů, měřičů provozních hodnot,

5. technologické návaznosti jednotlivých součástí s uvedením vzájemného blokování, zakázaných stavů a mezních hodnot, umístění filtrů, použití dilatačních spojů,

6. způsobu provedení spojů jednotlivých částí, zejména vhodné technologie svařování a způsobu kontroly po svařování,

7. zkoušek po montáži a lhůt případných následných zkoušek a revizí,

b) podpis projektanta instalací strojního zařízení podle odstavce 2 potvrzujícího jeho souhlas s projektovou dokumentací, evidenční číslo jeho osvědčení a datum podpisu,

c) podpis projektanta instalací strojního zařízení v případě provedení změn v projektové dokumentaci odpovídající skutečnému stavu potvrzujícího souhlas s předmětnými změnami, evidenční číslo jeho osvědčení a datum podpisu. U změn, které nemají vliv na bezpečnost, postačí zakreslení změny do projektové dokumentace odpovědným pracovníkem a schválení technikem odpovědným za řízení montáže, provozu a údržby strojního zařízení podle odstavce 3.

(2) Projektovat instalace strojního zařízení může odborně způsobilá osoba, která splňuje požadavky na odbornou kvalifikaci projektanta instalací strojního zařízení44).

(3) K řízení montáže, provozu a údržby strojních zařízení uvedených v § 3 odst. 1 organizace určí technika odpovědného za řízení montáže, provozu a údržby strojního zařízení. Tento technik musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou s technickým zaměřením a nejméně dvouletou praxi.

44) § 2 písm. l) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 378/2012 Sb.“.

3. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „se považují technická zařízení“ vkládají slova „ , která pracují s plynem, jehož kritická teplota je nižší než 50 °C, nebo s látkou, u níž je při teplotě 50 °C absolutní tlak par vyšší než 3 bary, a která jsou využívána“.

4. V § 7 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a f)“.

5. V § 7 odst. 5 písm. b) se slova „až f)“ nahrazují slovy „až e)“.

6. V § 12 odst. 9 se za slova „v podzemí“ vkládají slova „nebo dopravní zařízení ve svislých podzemních dílech17)“.

7. V § 17 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

8. V § 17 se za slova „vyhrazených technických zařízení plynových třídy“ vkládají slova „I a“.

9. V příloze 7 části III bodu 2. se písmeno d) zrušuje.


Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.


Předseda:

Ing. Štemberka v. r.

Přesunout nahoru