Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/2017 Sb.Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Částka 25/2017
Platnost od 08.03.2017
Účinnost od 18.03.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VYHLÁŠKA

ze dne 1. března 2017

o genetických zdrojích zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 60/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6 a § 14g odst. 6 zákona:


§ 1

Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete

Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu

Ministerstvo zemědělství zaeviduje zvíře jako genetický zdroj do Národního programu podle § 14e odst. 4 zákona, pokud

a) je průkazně součástí populace druhu nebo plemene zařazeného do Národního programu podle § 14a zákona,

b) je v rámci populace druhu nebo plemene zvířete nositelem výjimečného genotypu nebo vlastnosti, případně nositelem genů zakladatele linie, kmene nebo rodiny,

c) se u zvířete nevyskytuje potvrzená geneticky podmíněná nebo vývojová vada a jeho celkový zdravotní stav umožňuje reprodukci a využití jako genetického zdroje a

d) byl vzorek genetického nebo biologického materiálu zvířete předán nebo odebrán podle § 14f odst. 1 zákona a uložen v genobance podle § 14g odst. 2 zákona.

§ 3

Způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete

Vlastník genetického zdroje zvířete hodnotí genetický zdroj zvířete průběžně v listinné nebo elektronické podobě v rozsahu informací vedených v souladu s Metodikou.

§ 4

Velikost vzorku genetického zdroje zvířete

Minimální velikost vzorku poskytovaného vlastníkem genetického zdroje zvířete pro účely uchování genetického zdroje zvířete ve formě genetického nebo biologického materiálu je u vzorku

a) dlouhodobě uchovávaného spermatu v hluboce zmrazeném stavu u hřebců a býků množství 50 standardních inseminačních dávek; u beranů, kozlů a kanců množství 20 standardních inseminačních dávek od plemeníka, pokud to fyzický a hygienický stav zvířete dovoluje,

b) krve odebrané u živých zvířat u koní, skotu, ovcí, koz a prasat množství 10 ml; u králíků, nutrií množství 1 ml; u drůbeže a ryb množství 0,1 ml,

c) srsti, peří, slin, odstřižku ploutve nebo stěru sliznic odebrané u živých zvířat množství 50 mg,

d) buněčných tkání odebraných u mrtvých zvířat u savců, ptáků a ryb množství 10 g; u včel množství 10 mg.

§ 5

Rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete sdružením

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, vyhodnocuje na úrovni druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu informace o

a) velikosti celé populace v rámci České republiky a velikosti populace genetického zdroje zvířete,

b) počtu zvířat nově evidovaných jako genetický zdroj zvířete,

c) počtu aktuálně žijících samců a samic evidovaných jako genetický zdroj zvířete,

d) plemenitbě nebo reprodukční aktivitě zvířat evidovaných jako genetický zdroj zvířete a výsledku reprodukce,

e) výsledku výkonnostních zkoušek, testů nebo kontrol užitkovosti zvířat evidovaných jako genetický zdroj zvířete a

f) aktivitách na podporu praktického využití druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu, vzdělávacích a propagačních akcích pro chovatele a dalších souvisejících činnostech.

§ 6

Rozsah každoročního hodnocení Národního programu určenou osobou

Určená osoba vyhodnocuje souhrnným a strukturovaným způsobem na úrovni plemene nebo druhu zvířete zařazeného do Národního programu informace o

a) početním stavu zvířat u celé populace v rámci České republiky a populace genetického zdroje zvířete,

b) aktuálním stavu genetické rozmanitosti populace genetického zdroje zvířete,

c) reprodukční aktivitě a výsledku reprodukce,

d) výsledku výkonnostních zkoušek, testů nebo kontrol užitkovosti,

e) aktuálním množství a stavu konzervovaného genetického materiálu v genobankách, včetně informace o množství nově uloženého materiálu, přesunu a vzorků poskytnutých třetím osobám,

f) spolupráci s účastníky Národního programu a dalšími subjekty a efektivitě této spolupráce a

g) aktivitách na podporu praktického využití druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu, vzdělávacích a propagačních akcích pro chovatele a dalších souvisejících činnostech.

§ 7

Standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou

(1) Genobanka uchovává materiál v objektu, který

a) je umístěn mimo záplavové území, nebo chráněn před povodněmi1),

b) je zabezpečen proti průniku vody, páry, dešťové a splaškové kanalizace, nebezpečných chemických a biologických látek, nebo nadměrné prašnosti, a proti působení fyzikálních jevů, které by mohly vést ke zničení uchovávaného materiálu,

c) je zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob,

d) umožňuje vedení elektronické evidence o uchovávaném materiálu způsobem umožňujícím dálkový přístup a

e) je vybaven náhradním zdrojem elektrické energie s dostatečnou kapacitou k pokrytí doby do opravy výpadku nebo poruchy základního zdroje elektrické energie.

(2) Genobanka uchovává materiál v zařízení, které

a) umožňuje regulaci teploty pro uchování materiálu a její monitoring,

b) v případě uchování pomocí metody hlubokého zamražení umožňuje monitoring aktuálního množství chladicího média.

(3) U materiálu, který je v případě poškození nenahraditelný, uchovává genobanka jeho bezpečnostní duplikaci.

§ 8

Rozsah dostatečné zásoby materiálu

Rozsah dostatečné zásoby materiálu uloženého v genobance je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat, se zrušuje.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. března 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2017 Sb.

Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete

I. DRUH nebo PLEMENO, jeho chov a šlechtění

1. Původ a vývoj druhu nebo plemene.

2. Charakteristika druhu nebo plemene a jeho chovný cíl.

3. Důvod zařazení druhu nebo plemene do Národního programu a jeho specifické vlastnosti.

4. Hlavní zásady šlechtění druhu nebo plemene.

5. Rozsah a stav populace druhu nebo plemene a jeho genetický zdroj.

II. GENETICKÝ ZDROJ, jeho chov a stabilizační šlechtění

1. Kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu.

2. Dokumentace a evidence genetického zdroje.

3. Odlišnosti ve šlechtění genetického zdroje (pokud existují odlišnosti od standardního šlechtitelského programu).

4. Zařazení vlastníka genetického zdroje do Národního programu.

5. Základní povinnosti vlastníka genetického zdroje při práci s genetickým zdrojem zvířete.

6. Kryokonzervace.

7. Praktická využitelnost druhu nebo plemene.

8. Současné problémy druhu nebo plemene a očekávaná budoucí rizika.

9. Návrh opatření na eliminaci rizik a řešení aktuálních problémů.

10. Postup v případě nutnosti regenerace druhu nebo plemene.

III. ZÁVĚR

1. Rozsah působnosti metodiky a období její platnosti.

2. Popis projednání metodiky a způsob pro schválení případných změn.

3. Podpisy zpracovatelů a schvalujících osob.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2017 Sb.

Rozsah dostatečné zásoby materiálu

Pro jedno plemeno uvedeného druhuSkotKoněPrasataOvceKozyRyby
Inseminační dávky:
minimální počet uložených dávek
10005001000500500250
při minimálním počtu původců uložených dávek5550101025
při minimálním počtu samic aktuální populace2002005001000100060
Embrya:
minimální počet uložených embryí
100100100100100-
při minimálním počtu samic aktuální populace20020050010001000-

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru