Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Částka 22/2017
Platnost od 06.03.2017
Účinnost od 01.05.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

VYHLÁŠKA

ze dne 23. února 2017,

kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb. a vyhlášky č. 402/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se v nadpise slova „(K § 13 odst. 4 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 13 odst. 5 zákona)“.

2. V § 8 odst. 3 písm. a) se za slovo „na“ vkládá slovo „celkovou“ a slova „plánu nebo osnovy“ se nahrazují slovy „uvedenou v § 13 odst. 2 zákona“.

3. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Nelze-li zdroje semen v terénu jednoznačně identifikovat, označí je vlastník ve výšce 130 cm nad zemí pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5.“.

4. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

5. V § 9 odst. 4 písm. a) se slova „ , která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy“ zrušují.

6. V § 10 odstavec 7 zní:

(7) Rodiče rodiny, ortety a klony uznané jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu označí vlastník v terénu dvěma žlutými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm, přičemž spodní pruh umístí ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se žlutou barvou napíše pořadové číslo zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5. Nelze-li označit rodiče rodiny, ortety a klony stanoveným způsobem, označí je vlastník kovovým nebo plastovým štítkem nebo jiným odolným štítkem s pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5, který zajistí jednoznačnou identifikaci jedince v terénu.“.

7. V § 11 odst. 4 se text „§ 9 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 4“.

8. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Rodiče rodiny, ortety a klony uznané jako zdroje testovaného reprodukčního materiálu označí vlastník v terénu dvěma zelenými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm, přičemž spodní pruh umístí ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se zelenou barvou napíše pořadové číslo zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5. Nelze-li označit rodiče rodiny, ortety a klony stanoveným způsobem, označí je vlastník kovovým nebo plastovým štítkem nebo jiným odolným štítkem s pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5, který zajistí jednoznačnou identifikaci jedince v terénu.“.

9. V § 13 se v nadpise slova „(K § 2i odst. 4 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 2i odst. 6 zákona)“.

10. V § 13 odst. 1 se věta první zrušuje.

11. V § 13 odst. 3 písm. a) se slova „ , která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy“ zrušují.

12. V § 14 se v nadpise slova „(K § 20 odst. 3 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 20 odst. 4 zákona)“.

13. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „odstavec 2 písm. h)“ nahrazují slovy „odstavec 2 písm. d)“.

14. V § 14 odst. 1 písm. d) a v § 14 odst. 2 písm. e) se slovo „zabývající“ nahrazuje slovem „zabývajícími“.

15. V § 14 odst. 2 písm. c) se slova „odpovědným zástupcem“ nahrazují slovy „odpovědného zástupce žadatele“.

16. V § 14 odst. 3 se slova „odstavci 1 písm. e) nebo v odstavci 2 písm. f)“ nahrazují slovy „odstavci 1 písm. b) nebo v odstavci 2 písm. c)“.

17. V § 15 odst. 6 písm. i) se slova „ , který za sledované období uvedl reprodukční materiál do oběhu“ zrušují.

18. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Vzorec označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu

1. Způsob pěstování je označen vzorcem, kde první číslo značí počet vegetačních období před školkováním, podřezáváním nebo přesazením do obalu, druhé číslo značí počet vegetačních období po tomto zásahu; obojí je s přesností na 0,5 roku. Součet obou čísel, u vícekrát školkovaných, přesazených nebo podřezaných rostlin i více čísel, ve vzorci udává dobu pěstování ve školce s výjimkou řízkovanců topolů, u nichž byla seříznuta nadzemní část.

2. Způsob pěstování je označen vzorcem, kde jednotlivé symboly označují:

+ školkování nebo přesazení do obalu;

- podřezání kořenů; jedná se o mechanické zkrácení kořenů prostokořenných rostlin bez jejich vyzvednutí z půdy (substrátu);

f pěstování v umělém krytu (fóliovník, skleník, pařeniště);

k pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin bez použití technologie střihu vzduchem (bez pěstování na „vzduchovém polštáři“);

v pěstování krytokořenného sadebního materiálu technologií střihu vzduchem, kdy kořeny prorůstají volným dnem obalu nebo bočními štěrbinami a na svém konci vlivem proudícího vzduchu zasychají (pěstování na „vzduchovém polštáři“);

p vyzvednutí z přirozeného zmlazení;

z zakořeňování;

r řízkovanec;

t řízkovanec topolu;

s štěpovanec (roubovanec nebo očkovanec);

e explantát (in vitro).

3. Věk a způsob pěstování sazenic topolů a stromových vrb z vegetativního množení se označuje vzorcem, kde první číslo značí věk nadzemní části sazenice, druhé číslo značí věk podzemní části sazenice, tzn. že součet obou čísel neudává celkový věk sazenice a znak + mezi prvním a druhým číslem neznamená přesazování nebo školkování (viz příklad 10 v poznámce).

Poznámky:

Vzorové příklady označení způsobů pěstování sadebního materiálu lesních dřevin:

PŘÍKLAD 1

0,5 - 0,5 je jednoletá prostokořenná sazenice vypěstovaná v nekryté minerální půdě; prostokořennému semenáčku byl v průběhu vegetačního období mechanicky podřezán kořenový systém.

PŘÍKLAD 2

2 + 0 je dvouletý prostokořenný semenáček vypěstovaný v nekryté minerální půdě.

PŘÍKLAD 3

f1 + 0 je jednoletý prostokořenný semenáček pěstovaný v umělém krytu.

PŘÍKLAD 4

fv1 + 0 je jednoletý krytokořenný semenáček pěstovaný po celou dobu na „vzduchovém polštáři“ (část roku v umělém krytu, ve zbytku doby pěstování na venkovním úložišti).

PŘÍKLAD 5

f1 + v1 je dvouletá krytokořenná sazenice; jednoletý prostokořenný semenáček vypěstovaný v umělém krytu byl přesazen do obalu, ve kterém byla rostlina jeden rok pěstována na „vzduchovém polštáři“.

PŘÍKLAD 6

fv1 + fv1 je dvouletá krytokořenná sazenice pěstovaná po celou dobu na „vzduchovém polštáři“, kdy jednoletý semenáček byl pro druhý rok pěstování přesazen do většího obalu (část 1. i 2. roku v umělém krytu, ve zbytku doby pěstování na venkovním úložišti).

PŘÍKLAD 7

r1 + v1 je dvouletá krytokořenná sazenice získaná vegetativním množením řízkováním; jeden rok zakořeňovaná rostlina byla přesazena do neprorůstavého typu obalu, ve kterém byla pěstována jeden rok na „vzduchovém polštáři“.

PŘÍKLAD 8

fv1 + 2 - 1 + k1 je pětiletý krytokořenný odrostek; jednoletý krytokořenný semenáček vypěstovaný v umělém krytu na „vzduchovém polštáři“ byl přeškolkován do nekryté minerální půdy, po dvou letech byl rostlině mechanicky podřezán kořenový systém, po jednom roce byla rostlina vyzvednuta a přesazena do obalu, ve kterém byla pěstována jeden rok bez použití technologie střihu vzduchem.

PŘÍKLAD 9

p + 0 je semenáček vyzvednutý z přirozeného zmlazení (věk se neuvádí).

PŘÍKLAD 10

t1 + 2 je prostokořenná sazenice topolů získaná řízkováním s jednoletou nadzemní částí (po prvním roce seříznutá) a dvouletou podzemní částí.

PŘÍKLAD 11

p + z1 je prostokořenná sazenice; semenáček, který byl vyzvednut z přirozeného zmlazení, jeden rok zakořeňoval (věk vyzvednutého semenáčku se neuvádí).

PŘÍKLAD 12

p + 2 je prostokořenná sazenice; z přirozeného zmlazení vyzvednutý semenáček byl na dva roky zaškolkován (věk vyzvednutého semenáčku se neuvádí).“.

19. V příloze č. 16 v části A, B a Vysvětlivky bodu 17, v příloze č. 17 v části A, B a Vysvětlivky bodu 16 a v příloze č. 18 v části A, B a Vysvětlivky bodu 17 se slova „ES - ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PAS“ nahrazují slovy „EU - ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PAS“.

20. V příloze č. 16 části A a B, příloze č. 17 části A a B a v příloze č. 18 části A a B se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.

21. V příloze č. 16 v části Vysvětlivky bodu 18, v příloze č. 17 v části Vysvětlivky bodu 17 a v příloze č. 18 části Vysvětlivky bodu 18 se slova „Státní rostlinolékařskou správou“ nahrazují slovy „Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským“.

22. V příloze č. 20 se text „CZ-2-3-DBZ-00005-06-7-A-G999-1“ nahrazuje textem „CZ-2-3-ABC-00005-6-7-D-G999-1“.

23. V příloze č. 20 bodu 6 se za text „č. 83/1996 Sb.,“ vkládá slovo „maximálně“.

24. V příloze č. 20 bodu 8 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

25. V příloze č. 20 bodu 9 se za text „999-1 =“ vkládá slovo „maximálně“.

26. V příloze č. 22 bodu 1 se za slova „téhož druhu“ vkládá slovo „dřeviny“.

27. V příloze č. 22 bodu 2 se slova „odborným posudkem pověřené osoby“ nahrazují slovy „pověřenou osobou“.

28. V nadpisu přílohy č. 23 se slovo „identiofikovaného“ nahrazuje slovem „identifikovaného“.

29. V příloze č. 28 bodu 1 písm. c) se slova „orgánu veřejné správy“ nahrazují slovy „pověřené osobě“ a slova „orgánem veřejné správy“ se nahrazují slovy „pověřenou osobou“.

30. V příloze č. 28 bodu 3 písm. c) podbodu II se slovo „důsledků“ nahrazuje slovem „důsledky“.

31. V příloze č. 28 bodu 5 se slova „orgán veřejné správy“ nahrazují slovy „pověřená osoba“ a slovo „obvykle“ se nahrazuje slovy „obvyklým způsobem“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru