Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 51/2017 Sb.Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

Částka 19/2017
Platnost od 28.02.2017
Účinnost od 01.03.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017

o Chráněné krajinné oblasti Poodří

Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:


§ 1

Chráněná krajinná oblast Poodří

K zajištění ochrany přírody a krajiny části území nivy řeky Odry se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Poodří.

§ 2

Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti

(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí a procesů v území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému, s typickým krajinným rázem tvořeným mozaikou enkláv lučních aluviálních porostů, porostů lužního lesa, se značným zastoupením dřevin rostoucích mimo les, se starými rameny vodních toků, trvalými a periodickými tůněmi, prameništi ve svazích říčních teras a rybníky s druhově pestrou florou a faunou s funkcí významné tahové zastávky vodních ptáků a s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v zachovalé dynamice přirozených říčních procesů meandrujících toků a režimu povrchových rozlivů. Předmětem ochrany jsou také mokřadní společenstva a na ně vázané vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně dochovaných památek historického osídlení, a předměty ochrany Evropsky významné lokality Poodří a Evropsky významné lokality Cihelna Kunín.

§ 3

Vymezení chráněné krajinné oblasti

(1) Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Moravskoslezského kraje.

(2) Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Vyznačení hranice chráněné krajinné oblasti na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).

§ 4

Členění chráněné krajinné oblasti

(1) Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.

(2) Do I. zóny se zařazuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo člověkem málo pozměněné lesní ekosystémy, přírodě blízké ekosystémy vzniklé a udržované zemědělským hospodařením a další zvláště významná území z hlediska biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny.

(3) Do II. zóny se zařazují území hospodářsky využívaných vodních, lesních a lučních ekosystémů s místně zachovalými přírodními hodnotami a ostatní přírodně hodnotné plochy, které jsou hospodářsky využívány přírodě šetrným způsobem. Do této zóny se začleňují také hospodářsky nevyužívané zamokřené křoviny, rákosiny, tůně, periodicky protékaná stará ramena a periodické tůně, tedy pozemky hospodářsky nevyužívané v záplavovém území jednoletých až dvouletých vod, a také území nezbytná pro uchování přírodních hodnot v I. zóně.

(4) Do III. zóny se zařazují lidskou činností značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané zemědělské a lesní pozemky, produkční rybníky, rozptýlená venkovská zástavba a zástavba účelovými stavbami, zejména pro lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství a dopravní infrastrukturu.

(5) Do IV. zóny se zařazují lidskou činností silně pozměněné části přírody a zastavěné plochy nezahrnuté do jiných zón ochrany přírody.

§ 5

Bližší ochranné podmínky

(1) Na území chráněné krajinné oblasti mimo zastavěná území obcí lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a) zavážet terénní sníženiny nebo upravovat nebo měnit přirozená koryta vodních toků,

b) odbahňovat vodní nádrže a koryta vodních toků a ukládat vytěžené sedimenty,

c) provádět leteckou aplikaci hnojiv a biocidů,

d) poškozovat nebo odstraňovat litorální porosty rybníků a jiných vodních ploch a plovoucí nebo ponořenou vegetaci,

e) vyznačovat pěší, cyklistické, běžecké, jezdecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,

f) pořádat akce s účastí více než 100 účastníků,

g) chovat nebo vypouštět kachny divoké a jejich křížence,

h) létat na sportovních létajících zařízeních, nebo

i) provozovat bezpilotní létající zařízení na dálkové ovládání, kromě letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.

(2) Na území I. a II. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody ponechávat na místě mulčovanou hmotu a štěpku, nejde-li o údržbu vodních děl. Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace a dále při hašení požárů, řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

(3) Na území II. a III. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody aplikovat na travní porosty kejdu, fugát, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady.

(4) Na území III. zóny lze pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody vysazovat plantáže geograficky původních dřevin na pozemcích, které nejsou určeny pro plnění funkce lesa.

§ 6

Přechodné ustanovení

Správní řízení zahájená a neskončená do dne účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 155/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří, se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 51/2017 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Chráněné krajinné oblasti Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří se rozkládá v katastrálních územích Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bravantice, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Petřvaldík, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Velké Albrechtice, Vražné u Oder, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou.

Popis hranice (popis od jihu směr sever)

Hranice vede od železniční zastávky Mankovice u železničního přejezdu silnice III/04732 podél jižní hranice drážního pozemku č. 2349 v k. ú. Mankovice směrem k východu, v místě styku s p. č. 2035 k. ú. Mankovice prochází po jejím jižním okraji, a dále pokračuje opět po jižním okraji p. č. 2349 k. ú. Mankovice, 38 m před tím, než protíná silnici III/04810, dále pokračuje mimo hranici parcel po jižním okraji železničního tělesa v délce 46 m, a poté po jižním okraji parcel č. 2379 k. ú. Mankovice, a zároveň jižním okraji železničního tělesa. V místě styku parcel č. 2379 a 2403 příčně protíná železniční koridor tratě č. 270 a podél jihovýchodní hranice drážního pozemku č. 2403 v k. ú. Mankovice a následně podél silnice III/04734 (p. č. 2281/1 v k. ú. Suchdol nad Odrou) směřuje k obci Suchdol nad Odrou. Prochází zastavěným územím obce po silnici III/04734 (p. č. 2281/1, a poté p. č. 535 k. ú. Suchdol nad Odrou), obchází z jihu parcelu č. 2281/2 k. ú. Suchdol nad Odrou a v místě křížení silnice se železniční tratí č. 278 (p. č. 2072/1 k. ú. Suchdol nad Odrou) odbočuje k jihovýchodu a kopíruje jižní hranici drážního pozemku. Po 240 m, na styku parcel č. 2072/1 a 2782 k. ú. Suchdol nad Odrou přechází železniční trať a po severozápadním okraji p. č. 2781, 2779, 2777 a 2776 k. ú. Suchdol nad Odrou se stáčí k severovýchodu. Sleduje jihovýchodní okraj komunikace III/04734 k areálu ČOV, odtud pokračuje stejným směrem cca 40 m po účelové komunikaci vedoucí k bývalému objektu mlýna až po jižní okraj parcely č. 2000/54 v k. ú. Suchdol nad Odrou. U jihovýchodní hrany p. č. 2000/54 k. ú. Suchdol nad Odrou se stáčí k severozápadu. Prochází po hranici vymezených zastavitelných ploch stávajících průmyslových areálů (východní okraj parcel č. 2000/54 a 2722/2 k. ú. Suchdol nad Odrou), v místě severního cípu p. č. 2722/2 k. ú. Suchdol nad Odrou přechází parcelu č. 2702 k. ú. Suchdol nad Odrou a dále vede po hranici drážního pozemku č. 2627 v k. ú. Suchdol nad Odrou směrem na severovýchod. V místě opětovného setkání s parcelou č. 2702 k. ú. Suchdol nad Odrou ji přechází a pokračuje po jejím jihovýchodním okraji až ke křížení hranic k. ú. Suchdol nad Odrou a Hladké Životice, od tohoto místa dále pokračuje podél železniční trati (p. č. 1348/6 k. ú. Hladké Životice) na severovýchod. Ve směru k severovýchodu dále sleduje drážní pozemek přes katastry Hladké Životice (p. č. 1348/1, 1348/2, 1356/2, 1356/1 k. ú. Hladké Životice) a Pustějov (p. č. 1025/2, 2213 a 2214 k. ú. Pustějov) do Butovic (p. č. 3092, 2410/1 k. ú. Butovice).Na styku železničních tratí č. 270 a č. 325, v severovýchodním cípu parcely č. 2206 v k. ú. Butovice, mění směr, odklání se od železničního koridoru č. 270 a sleduje západní hranici drážních pozemků (p. č. 1191/19, 2184/5, 1191/18, 2184/8, 2184/9, 2184/10, 2184/11 a 2184/12 k. ú. Pustějov) tratě č. 375. Na jižním konci parcely č. 2184/12 k. ú. Pustějov se stáčí k severovýchodu podél stávajícího oploceného areálu na okraji Studénky-Butovic (po západním a severním okraji parcely č. 2166/2 k. ú. Pustějov, jižním okraji p. č. 2168/1 k. ú. Pustějov, kterou po 40 m přetíná, a dále pak po severozápadním okraji p. č. 3055, západním okraji p. č. 3161, 3159, 2986 k. ú. Butovice a severozápadním okraji p. č. 3158 k. ú. Butovice, přes p. č. 2165/7 k. ú. Butovice) až k náspu silnice II/464. Silnici přechází (jihovýchodní okraj p. č. 2402/8 k. ú. Butovice) a směřuje k okraji souvislé zástavby po západním okraji p. č. 2983 k. ú. Butovice. Zástavbu následně z jižní strany obchází, nejdříve po severním okraji p. č. 2163/4, 2163/5, 2163/10 a 2163/9 a východním okraji p. č. 2985 k. ú. Butovice, poté se opět stáčí k silnici II/464 po jejímž okraji míří až k p. č. 2162/2 k. ú. Butovice, pokračuje po severním okraji p. č. 2162/2, přechází silnici a p. č. 2160 k. ú. Butovice a pokračuje po západním okraji p. č. 2159 a 2154/2 k. ú. Butovice. Tuto parcelu pak spolu s p. č. 2154/3 protíná a směřuje k západnímu výběžku p. č. 2981 k. ú. Butovice a pokračuje po západním okraji p. č. 2981, a severním okraji p. č. 2153/7 k. ú. Butovice. Dále vede po západním okraji p. č. 2153/15, 2153/27, 2979/2, 2979/1, jižním a západním okraji p. č. 2151/3 a západním okraji p. č. 2151/5, 2975, 2976, 2972/1 k. ú. Butovice k železniční trati č. 270 a pokračuje podél severní hranice parcely č. 2972/1 v k. ú. Butovice směrem k východu. Obchází izolovanou zástavbou rodinných domů po severním okraji p. č. 2152/1, 2152/2 a 2152/3 k. ú. Butovice a p. č. 2028/1 k. ú. Studénka nad Odrou. V severovýchodním cípu parcely č. 2028/1 v k. ú. Studénka nad Odrou zahýbá k jihu (po západním okraji p. č. 2030 a p. č. 1940 k. ú. Studénka nad Odrou) a po 200 metrech se stáčí opět k východu. Vede podél jižní hrany náspu silnice III/46427 (p. č. 2325, k. ú. Studénka nad Odrou), následně jižním okrajem parcely č. 1897 k. ú. Studénka nad Odrou. V místě křížení s cestou se hranice stáčí k jihu po východním okraji p. č. 2035/2 a 2035/1 k. ú. Studénka nad Odrou, a poté pokračuje na východ podél levého břehu mlýnského náhonu (po severním okraji p. č. 1969/29, 1969/24, 1969/5, 1969/1, 1969/37, 1969/40 a opět 1969/1 k. ú. Studénka nad Odrou) k tělesu bývalé železniční tratě (tzv. staré štramberské tratě). Tuto přechází příčně a po východním obvodu parcely č. 1962/1 v k. ú. Studénka nad Odrou pokračuje severním směrem k tělesu stávající železniční tratě č. 270. Dále pokračuje 3,5 km severovýchodním směrem podél jihovýchodní hranice drážního pozemku č. 2338/10 k. ú. Studénka nad Odrou. Při křížení železniční tratě č. 270 s účelovou komunikací na styku parcel č. 2338/10 a 2137/8 v k. ú. Studénka nad Odrou zahýbá k severozápadu podél této komunikace (po severním okraji p. č. 2137/8, 2138/25 a 2137/7 k. ú. Studénka nad Odrou). Od účelové komunikace se poté odděluje a sleduje odvodňovací příkop se vzrostlým dřevinným porostem až k silnici III/46427. Komunikaci přechází napříč a směřuje podél příkopu dále k severozápadu až k tělesu dálniční estakády. Zde přechází p. č. 2908 a 2921 k. ú. Velké Albrechtice, pokračuje po jihozápadním okraji p. č. 2923 k. ú. Velké Albrechtice a z východu, a poté severu obchází parcelu č. 2929 v k. ú. Velké Albrechtice, následně sleduje silnici III/46419 a z východu se vyhýbá pozemku č. 2674 a 2675 v k. ú. Velké Albrechtice (objekt čističky odpadních vod). Přechází p. č. 2676 a 2672 k. ú. Velké Albrechtice a dále směřuje polem podél západní strany parcely č. 2681 a kolmo přes vodoteč Jamníku a louku (p. č. 2067 k. ú. Bravantice) k jižní hraně lesního porostu na parcele č. 2070 v k. ú. Bravantice. Po jižní hranici této parcely a p. č. 2069 k. ú. Bravantice se stáčí k východu a po 500 metrech změní směr k severu. Podél západní hranice parcely č. 2071 v k. ú. Bravantice směřuje k obci Bravantice, dále zahýbá po severních okrajích parcel č. 2071, 2064, 2065, 2061, 2060, 2059, 2058 a 2056 k. ú. Bravantice k východu k silnici III/46427. Následně se stáčí k jihu po východním okraji p. č. 2057 a 2056, severním okraji p.č. 1691/8 a západním okraji p. č. 2041 k. ú. Bravantice) v délce 780 m. V pravotočivé zatáčce hranice zahýbá na zemědělské pozemky, vede po severní hranici parcely č. 1387/1, přechází p. č. 1400/1 a severovýchodní hranici p. č. 1387/3 v k. ú. Bravantice sleduje až k okraji lesa nad terasovým svahem Bílovky. Pokračuje po obvodu lesního porostu severní hranou parcely č. 1430 v k. ú. Bravantice, pak 43 m vede podél parcely č. 1401/1 k.ú. Bravantice na sever a následně odbočuje k hranici katastrálního území, kterou představuje vodoteč Psího potoka, potok přechází a od kraje zeleně zahýbá k jihu přes p. č. 1140/1, 1140/10 a 1140/9 k. ú. Jistebník k okraji zeleně na p. č. 1345 k. ú. Jistebník. Dále vede podél severní hranice parcely č. 1345 v k. ú. Jistebník až k rybniční soustavě. Zde se stáčí k severovýchodu podél severního okraje pozemku p. č. 1344/2 v k. ú. Jistebník. U loviště rybníka Střelný velký se hranice stáčí jihovýchodním směrem, přechází pozemek p. č. 1344/2 v k. ú. Jistebník a po jeho jižní okraji směřuje k drážnímu pozemku p. č. 799/11 v k. ú. Jistebník, který překonává a pokračuje severovýchodním směrem, v délce 5,7 km sleduje jihovýchodní hranici drážních pozemků č. 799/11, 799/17 a 799/12 v k. ú. Jistebník a pozemků č. 3179/1 v k. ú. Polanka nad Odrou. Na styku s účelovou komunikací mezi Polankou nad Odrou a rybníkem Podhorník (parcela č. 644/4 v k. ú. Polanka nad Odrou) zahýbá hranice severním směrem a ze západu obchází rybniční soustavu Polaneckých rybníků (rybníky Palarňový a Pastevní), a to po severní hraně p. č. 3077/1, jižní a západní hraně p. č. 3079 a po severní hraně p. č. 541 k. ú. Polanka nad Odrou. Poblíž železniční zastávky Polanka nad Odrou se vrací zpět k drážnímu tělesu na p. č. 3179/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, po jejím jihovýchodním okraji pokračuje směrem na sever, míjí od východu p. č. 3179/10 k. ú. Polanka nad Odrou a pokračuje dále po p. č. 3108/18 v k. ú. Svinov. Od styku pozemků p. č. 3108/18 s p. č. 2294/3 k. ú. Svinov vede hranice dále po východním břehu koryta vodního toku (ID toku 10212487). V místě soutoku se stáčí severozápadním směrem, překonává vodní tok a po západním břehu vodního toku (ID toku 10210979) směřuje po pozemku p. č. 3108/18 v k. ú. Svinov k drážnímu tělesu. Podél jižní strany propustku překonává vodní tok a podél východní hrany p. č. 3108/18 v k. ú. Svinov pak pokračuje směrem k severovýchodu 1,3 km k estakádě dálnice D1. V místě styku parcel č. 3108/18 a 2467/20 se odchyluje od drážního pozemku, krátce vede paralelně s estakádou směrem k severovýchodu. Po 100 m se stáčí k jihovýchodu a 1 km doprovází nezpevněnou cestu na parcele č. 2477 v k. ú. Svinov. Poté se obrací opět k severu, po okraji lesa (východní okraj p. č. 2474/1 a jihovýchodní okraj p. č. 2474/5 k. ú. Svinov) míří k úpatí tělesa silnice I/11. Hranice je dále trasována patou silničního tělesa na pozemku č. 3551/5 k. ú. Svinov jihovýchodním směrem ke zregulovanému korytu řeky Odry. Na styku s parcelou 3432/1 k. ú. Svinov zahýbá k jihu. Po západní hranici této parcely směřuje proti proudu řeky až k železničnímu mostu. Ve směru dále na jih přechází po jižním okraji mostu na pravobřežní část zregulovaného úseku Odry a po pravém břehu (po jihovýchodním okraji parcely č. 1110/2 k. ú. Zábřeh nad Odrou, v místě slepého ramene vede v úseku 40 m mimo parcelní hranici k severnímu okraji p. č. 933 k. ú. Výškovice u Ostravy, dále po jihovýchodním okraji parcel č. 933, 930, 896/1 a 896/2 k. ú. Výškovice u Ostravy a 3174/1 a 3174/18 k. ú. Polanka nad Odrou) vede až k silnici II/478. V místě křížení silnice II/478 s vodním tokem se hranice odklání k jihovýchodu. Sleduje jihozápadní hranu silničního náspu (parcely č. 461 k. ú. Polanka nad Odrou, 3853/1 a 3816/1, 3816/3 v k. ú. Stará Bělá) až po křižovatku se silnicí III/4787. V zastavěném území Staré Bělé se stáčí na jihozápad. Podél západní hrany silnice III/4787 prochází zastavěným územím Proskovic a pokračuje 2 km ke křižovatce se silnicí III/4804 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Následně vede podél silnice III/4804 severozápadním směrem do Košatky nad Odrou ke křižovatce se silnicí III/4805. Po té hranice pokračuje podél severní hrany náspu silnice III/4805 k obci Petřvald-Petřvaldík. V centrální části Petřvaldíku, na styku parcel č. 523 a 525/2 k. ú. Petřvaldík, uhýbá severozápadním směrem. Po severní hranici účelové komunikace na parcele č. 525/2 k. ú. Petřvaldík prochází zastavěným územím a napojuje se na účelovou zpevněnou komunikaci do Albrechtiček (p. č. 525/1 k. ú. Petřvaldík). V místě styku s p. č. 498/5 k. ú. Petřvaldík zahýbá k jihovýchodu a sleduje okraj lesního porostu na styku se zemědělsky obhospodařovaným územím. Na zpevněnou komunikaci mezi Petřvaldíkem a Albrechtičkami se vrací po 350 metrech, v místě, kde komunikace opouští souvislý lesní porost. Podél severozápadní hrany komunikace (pozemky p. č. 424/3 k. ú. Petřvaldík a p. č. 539/1, p. č. 539/6, p. č. 539/7, p. č. 327/2, p. č. 539/11, p. č. 539/13, p. č. 539/14 k. ú. Albrechtičky) pokračuje jihozápadním směrem. Na východním okraji souvislé zástavby obce Albrechtičky hranice zahýbá na jih a po 450 metrech se napojí na komunikaci III/46431. V jihozápadním směru vede podél této silnice až k obytné zástavbě Studénky-Nové Horky. Na styku komunikace III/46431 a místní komunikace na parcele č. 146/6 k. ú. Nová Horka se stáčí k severozápadu. Místní komunikaci (p. č. 146/6, 145/2 a 141/3 v k. ú. Nová Horka) sleduje hranice až k vyústění na silnici II/464. Tuto silnici přechází a vede podél silnice III/46428 8,2 km přes katastrální území Bartošovic a Hukovic do Kunína. Při okraji zastavěného území obce Kunín, na styku parcel č. 3263 a 1609/1 k. ú. Kunín, hranice zahýbá k severu a ze severu obchází stávající zemědělský areál Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (po východním okraji parcel č. 1609/1, 1609/4, severním okraji p. č. 1609/1 a západním okraji p. č. 1607/1, 1569/3, 1607/2, 1607/3, 1607/15 a 3273/1 k. ú. Kunín). Před přemostěním toku Jičínky se napojuje zpět na silnici III/46428 a následně na silnici I/57. Od tohoto místa hranice pokračuje jižním směrem, vede 4 km podél silnice I/57 zastavěným územím obce Kunín a Šenov u Nového Jičína až k odbočce na obec Bernartice nad Odrou. V místě styku silnic I/57 a III/05715 odbočuje k severozápadu a pokračuje po silnici III/05715. Po 2,2 km se směr mění na jihozápadní a prochází zastavěným územím Bernartic nad Odrou k obci Jeseník nad Odrou - Hůrka. Na okraji obce, křižovatce silnic III/05715 a III/0489, hranice zahýbá k severozápadu a vede podél silnice III/0489 až ke kruhovému objezdu v obci Jeseník nad Odrou. V tomto místě hranice odbočuje k severu a vede 1 km podél silnice III/04810. Na okraji zastavěného území (na styku parcel č. 1179/3 a 1149/3 v k. ú. Jeseník nad Odrou) se stáčí k jihozápadu, kopíruje okraj zástavby (areál Agro Jesenicko a. s.) a směřuje k železniční trati č. 270 (po jižním okraji p. č. 1149/3, 64 a 67 k. ú. Jeseník nad Odrou). Tuto příčně přechází a podél severozápadní hranice drážního pozemku č. 1176/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou pokračuje jihozápadním směrem k silnici III/0489. Dále hranice pokračuje podél silnice III/0489 severozápadním směrem, až ke křižovatce se silnicí III/04732 v obci Vražné. Poté se stáčí k severu a zhruba jeden kilometr sleduje silnici III/04732 a východní okraj parcel č. 1657 a 1680 k. ú Vražné u Oder k železničnímu přejezdu u železniční zastávky Mankovice.

Poznámky

1. Pokud je hranice chráněné krajinné oblasti vedena po komunikaci, hledí se na takové těleso komunikace, jako by leželo vně území chráněné krajinné oblasti. Za těleso komunikace se považuje i drážní těleso.

2. Popis hranice podle evidence katastru nemovitostí odpovídá stavu platnému ke dni 1. ledna 2017.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 51/2017 Sb.

Orientační grafické znázornění území Chráněné krajinné oblasti Poodří

Orientační grafické znázornění území Chráněné krajinné oblasti Poodří

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Přesunout nahoru