Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Částka 18/2017
Platnost od 27.02.2017
Účinnost od 01.03.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2017,

kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, se mění takto:

1. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5), sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. B k této vyhlášce.

5) § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 19 odst. 2 se text „12-T1a) OPM, 12-T1b), 12-T1c) a 12-L“ nahrazuje slovy „uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. C k této vyhlášce“.

3. V příloze č. 1 bod 1 zní:

1. Držitel licence na distribuci elektřiny

Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následujících tabulkách

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

A. Provozovatel regionální distribuční soustavy

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
12-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubna v členění na napěťové hladiny 30. června v členění na technologiexls, xlsx
12-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí30. dubnaxls, xlsx
12-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
12-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
12-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
12-N2Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě30. dubnaxls, xlsx
12-I a)Výkaz investičních výdajů30. dubna v členění na napěťové hladiny 30. června v členění na technologiexls, xlsx
12-I b)Výkaz nedokončených investic30. červnaxls, xlsx
12-B1Výkaz roční bilance elektřiny30. dubnaxls, xlsx
12-B2a)Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV30. dubnaxls, xlsx
12-B2b)Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami30. dubnaxls, xlsx
12-B2c)Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami30. dubnaxls, xlsx
12-B4Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence15. záříxls, xlsx
12-D1Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
12-T1a)Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1a) podkladyVýkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1a) OPMVýkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
12-T1b)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN -kategorie maloodběru podnikatelů30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-T1c)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN -kategorie maloodběru obyvatelstva30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

B. Provozovatel lokální distribuční soustavy, který požádal o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5)

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboruPoznámka
12-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubnaxls, xlsxNevyplňují sloupce „Zůstatková hodnota aktiv kl. 1. (c), Aktivovaný majetek (d), Vyřazený majetek (f), Plán (h-o)“
12-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
12-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
12-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
12-N2Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě30. dubnaxls, xlsx
12-B1a)Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy30. dubnaxls, xlsx
12-B5Rezervace kapacity u nadřazené distribuční soustavy30. dubnaxls, xlsx
12-T1a)Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1a) podkladyVýkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1a) OPMVýkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
12-T1b)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července
roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-T1c)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

C. Provozovatel lokální distribuční soustavy používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboruPoznámka
12-T1a) OPMVýkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
12-T1b)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů30. dubnaxls, xlsxNevyplňují sloupce „Tržby (j -m) “ a „Průměrná cena RE AS (n) “
12-T1c)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva30. dubnaxls, xlsxNevyplňují sloupce „ Tržby (j -m) “ a „Průměrná cena REAS (n) “
12-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

“.

4. V příloze č. 1 úvodní části textu bodů 2 až 8 se text

a) prostřednictvím datové schránky,

b) elektronicky s elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence, nebo

c) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě“

nahrazuje textem

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě“.

5. V příloze č. 1 bodě 3 se poslední řádek tabulky zrušuje.

6. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 12 - distribuce elektřiny

1. Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv,

2. Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí,

3. Výkaz 12-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy,

4. Výkaz 12-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady,

5. Výkaz 12-N: Výkaz nákladů,

6. Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě,

7. Výkaz 12-I a): Výkaz investičních výdajů,

8. Výkaz 12-I b): Výkaz nedokončených investic,

9. Výkaz 12-B1: Výkaz roční bilance elektřiny,

10. Výkaz 12-B1a): Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy,

11. Výkaz 12-B2a): Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV,

12. Výkaz 12-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami,

13. Výkaz 12-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami,

14. Výkaz 12-B4: Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence,

15. Výkaz 12-B5: Rezervace kapacity u nadřazené distribuční soustavy,

16. Výkaz 12-D1: Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie,

17. Výkaz 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN,

18. Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN,

19. Výkaz 12-T1a) OPM: Výkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie,

20. Výkazy 12-T1b): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů,

21. Výkazy 12-T1c): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva,

22. Výkaz 12-L: Výkaz změn energetických zařízení.

Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 12-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy

Výkaz 12-HV- N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady

Výkaz 12-N: Výkaz nákladů

Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě

Výkaz 12-I a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 12-I b): Výkaz nedokončených investic

Výkaz 12-B1: Výkaz roční bilance elektřiny

Výkaz 12-B1a): Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy

Výkaz 12-B2a): Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV

Výkaz 12-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní WN mezi distribučními soustavami

Výkaz 12-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami

Výkaz 12-B4: Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence

Výkaz 12-B5: Rezervace kapacity u nadřazené distribuční soustavy

Výkaz 12-D1: Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie

Výkaz 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny WN a VN

Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN

Výkaz 12-T1a) OPM: Výkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Výkaz 12-T1b): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů

Výkaz 12-T1c): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva

Výkaz 12-L: Výkaz změn energetických zařízení“.

7. V přílohách č. 3 až 9 se věta „Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňující dálkový přístup.“ zrušuje.

8. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv zní:

Výkaz 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv“.

9. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:

Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku“.

10. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu 13-I a): Výkaz investičních výdajů zní:

Výkaz 13-I a): Výkaz investičních výdajů“.

11. V příloze č. 4 se bod 11 a vzor regulačního výkazu 14-D3: Výkaz výkupu elektřiny v rámci povinného výkupu použité pro osvobození od daně z elektřiny zrušují.

12. V příloze č. 4 vzor regulačního výkazu 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:

Výkaz 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku“.

13. V příloze č. 5 vzor regulačního výkazu 15-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:

15-HV: Výkaz hospodářského výsledku“.

14. V příloze č. 5 vzory regulačních výkazů Výkaz 15-D: Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů a Výkaz 15-D-PZ: Výkaz podporovaných zdrojů elektřiny znějí:

15-D: Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů

15-D-PZ: Výkaz podporovaných zdrojů elektřiny“.

15. V příloze č. 6 vzor regulačního výkazu 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv zní:

Výkaz 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv“.

16. V příloze č. 6 vzory regulačních výkazů Výkaz 22-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku -výnosy a Výkaz 22-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku -náklady znějí:

Výkaz 22-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy

Výkaz 22-HV- N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady“.

17. V příloze č. 7 vzor regulačního výkazu 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv zní:

Výkaz 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv“.

18. V příloze č. 7 vzory regulačních výkazů Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku; Výkaz 23-N: Výkaz nákladů a Výkaz 23-I a): Výkaz investičních výdajů znějí:

Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 23-N: Výkaz nákladů

Výkaz 23-I a): Výkaz investičních výdajů“.

19. V příloze č. 8 vzor regulačního výkazu 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:

Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Přesunout nahoru