Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Částka 17/2017
Platnost od 27.02.2017
Účinnost od 01.03.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017

o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“)

a) upravuje některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova2) (dále jen „dotace“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) za účelem snížení nebo neposkytnutí dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti3) a

b) stanovuje kontrolované požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti4) (dále jen „akt“) a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti5) (dále jen „standard“) a důsledky jejich porušení pro poskytování těchto dotací.

§ 2

Kontrolované požadavky podle aktu nebo standardu

(1) Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle aktu nebo standardu

(1) Kontrolní orgán6) hodnotí porušení kontrolovaného požadavku na základě kritérií7) uvedených v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení.

(2) Jako malé porušení hodnotí kontrolní orgán porušení

a) v rozsahu malém, závažnosti malé a odstranitelné,

b) v rozsahu malém, závažnosti malé a neodstranitelné,

c) v rozsahu malém, závažnosti střední a odstranitelné nebo

d) v rozsahu středním, závažnosti malé a odstranitelné.

(3) Jako střední porušení hodnotí kontrolní orgán porušení

a) v rozsahu malém, závažnosti střední a neodstranitelné,

b) v rozsahu malém, závažnosti velké a odstranitelné,

c) v rozsahu malém, závažnosti velké a neodstranitelné,

d) v rozsahu středním, závažnosti malé a neodstranitelné,

e) v rozsahu středním, závažnosti střední a odstranitelné,

f) v rozsahu středním, závažnosti střední a neodstranitelné,

g) v rozsahu středním, závažnosti velké a odstranitelné,

h) v rozsahu velkém, závažnosti malé a odstranitelné,

i) v rozsahu velkém, závažnosti malé a neodstranitelné nebo

j) v rozsahu velkém, závažnosti střední a odstranitelné.

(4) Jako velké porušení hodnotí kontrolní orgán porušení

a) v rozsahu středním, závažnosti velké a neodstranitelné,

b) v rozsahu velkém, závažnosti střední a neodstranitelné,

c) v rozsahu velkém, závažnosti velké a odstranitelné nebo

d) v rozsahu velkém, závažnosti velké a neodstranitelné.

(5) Porušení kontrolovaného požadavku podle aktu nebo standardu, které vzniklo při vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví, kontrolní orgán nehodnotí.

§ 4

Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci kontrolovaného požadavku nebo neposkytnutí dotace

(1) Fond na základě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 stanoví hodnotu snížení dotace podle čl. 40 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014 takto:

a) 15 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2,

b) 20 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo

c) 60 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4 písm. a) až c).

(2) Fond neposkytne dotaci v případě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 odst. 4 písm. d), a to ani v následujícím kalendářním roce8).

(3) Fond na základě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 stanoví hodnotu snížení dotace podle čl. 39 odst. 1 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014, pokud se nejedná o porušení podle čl. 38 odst. 1 a čl. 39 odst. 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014, takto:

a) 1 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2,

b) 3 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo

c) 5 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4.

(4) Fond nestanoví hodnotu snížení dotace, jestliže se jedná o první porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 odst. 2 písm. a) a je-li uplatněn postup podle předpisu Evropské unie9).

§ 5

Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci aktu nebo standardu

Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci každého aktu nebo standardu Fond použije nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 4, případně postupuje podle čl. 39 odst. 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

§ 6

Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci oblasti pravidel podmíněnosti

Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci každé oblasti pravidel podmíněnosti Fond použije

a) nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 5, pokud nebylo uplatněno snížení podle § 4 odst. 1, nebo

b) součet nejvyšší hodnoty stanovené podle písmene a) a § 4 odst. 1.

§ 7

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění účinném před přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor.

2. Část pátá nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

3. Část čtvrtá nařízení vlády č. 61/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády.

4. Část druhá nařízení vlády č. 236/2016 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.


§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 126/2018 Sb. Čl. II

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se řídí podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 31/2020 Sb. Čl. II

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů

Poř. číslo aktuPoř. číslo požadavkuZnění požadavkuVymezení požadavku v právním předpise EUVymezení požadavku v právním předpise ČR
11Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 6 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
12Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.?Čl. 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 7 odst. 1 a příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
13Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku?Čl. 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 8 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
14Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu jejich uskladnění?Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
15Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
16Jsou v blízkosti útvaru povrchových vod udržovány ochranné pásy v šířce nejméně 3 m od břehové čáry?Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 12 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
17Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
18Splňují skladovací prostory pro statková hnojiva kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod?Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb. a § 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
21Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k nedovolenému škodlivému zásahu do významného krajinného prvku vodní tok a údolní niva?Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES§ 4 odst. 2, § 87 odst. 2 písm. f) a § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb.
22Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení dřevin rostoucích mimo les v rozporu se zákonem?Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES§ 8, § 87 odst. 2 písm. e), § 87 odst. 3 písm. d) a § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.
23Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k závažnému rušení (zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo jinému škodlivému zásahu do přirozeného vývoje (včetně usmrcení nebo zničení vývojových stadií) vybraných druhů ptáků nebo poškozování obývaných stanovišť s negativním dopadem na populaci těchto druhů, zejména při hospodaření na plochách určených k jejich rozmnožování?Čl. 3 odst. 1, čl. 3odst. 2 písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES§ 5a, § 87 odst. 1 písm. c), § 87 odst. 2 písm. c) a § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.
31Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození předmětu ochrany evropsky významné lokality?Čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice Rady 92/43/EHS§ 45b, § 45c, § 87 odst. 3 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.
41Splňuje potravina limity na obsah cizorodých látek a reziduí pesticidů?Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002 v návaznosti na čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, na čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005x
42Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního kažení nebo plísně viditelné pouhým okem?Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002 v návaznosti na čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, na čl. 1 nařízení Komise (ES)č. 1881/2006x
43Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci?Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a čl. 4, odst. 1 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004x
44Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého dodavatele surovin a látek určených k přimísení do potravin?Čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
45Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého odběratele svých produktů?Čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
46Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu, které zajišťuje jeho sledovatelnost?Čl. 18 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
47Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina nebo surovina nebyla bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušné dozorové orgány a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
48Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou registrovány?Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005x
49Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a manipulaci zabráněno kontaminaci nebo zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno, a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců?Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na čl. 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. e) a čl. 5 odst. 5 a přílohu III bod 1, 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005x
410Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva?Čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002 v návaznosti na čl. 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. II bod 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 183/2005x
411Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a jsou zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva?Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na čl. 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. g), kap. II bod 2 písm. a), b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 183/2005, čl. 18 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
412Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES?Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
413Nebyla na jatka dodána zvířata, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 96/23/ES, nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad stanovený maximální reziduální limit nebo byly do oběhu uvedeny produkty pocházející z těchto zvířat?Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
414Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého brucelózy skotu nebo úředně prostého brucelózy ovcí a koz?Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
415Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého tuberkulózy skotu?Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
416Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka?Čl. 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002x
417Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho jakosti?Čl. 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002x
418Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní nezávadnost nebo jakost?Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002x
51Je dodržován zákaz podávat zvířatům chovaným k potravinářským účelům zakázané látky?Čl. 3 písm. a), b), d) a e) směrnice Rady (ES) 96/22/ES§ 5 odst. 1 písm. d) a i) zákona č. 166/1999 Sb. a § 3 písm. b) vyhlášky č. 291/2003 Sb.
52Nejsou v hospodářství přechovávány ani vlastněny zakázané látky nebo přípravky?Čl. 4 směrnice Rady 96/22/ES§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb.,§ 3 písm. a) a § 5 odst. 5 vyhlášky č. 291/2003 Sb.
53Jsou v souladu správními předpisy dodržovány ochranné lhůty v případě ošetření přípravkem s obsahem zakázaných látek?Čl. 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES§ 19 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.,§ 8 vyhlášky č. 291/2003 Sb.
54Jsou v souladu správními předpisy dodržována omezení v souvislosti s použitím zakázaných látek?Čl. 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb.,§ 5 a 6 vyhlášky č. 291/2003 Sb.
61Je hospodářství s chovem prasat zaregistrované v ústřední evidenci?Čl. 3 a 5 směrnice Rady 2008/71/ES§ 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 154/2000 Sb. a § 28 a 29 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
62Je založen a veden registr prasat v hospodářství?Čl. 4 a 5 směrnice Rady 2008/71/ES§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 52 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
63Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil?Čl. 5 směrnice Rady 2008/71/ES§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 18 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
71Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 10 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
72Jsou na hospodářství zjištěna pouze zvířata, na která byly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou?Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb. a § 39 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.
73Je založen a veden stájový registr?Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 34 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.
74Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?Čl. 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
75Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?Čl. 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
81Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?Čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 22 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
82Je založen a veden stájový registr?Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 34 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.
83Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?Čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
84Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?Čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
91Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat živočišnými bílkovinami a krmivy obsahujícími tyto bílkoviny?Čl. 7 odst. 1 a 2 a příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
92Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování živočišných bílkovin a krmiv obsahujících tyto bílkoviny?Čl. 7 odst. 1 a 2 a příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
93Byl nahlášen krajské veterinární správě výskyt přenosné spongiformní encefalopatie (dále jen „TSE“), a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE?Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
94Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce TSE, která byla úředně omezena v pohybu do doby, kdy byly známy výsledky klinického vyšetření a epizootologického šetření provedené příslušnou krajskou veterinární správou?Čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
95Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření?Čl. 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
96Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE ponechány pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy nebo odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?Čl. 12 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
97Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, které se měly neškodně odstranit v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?Čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
98Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?Čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
99Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty živočišného původu, které z nich byly získány na hospodářství, na kterém bylo infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo provedeno jenom na základě schválení příslušné krajské veterinární správy?Čl. 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
910Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete a kohorty vytvořené na základě šetření, a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
911Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
101Byly při aplikaci přípravku na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou dodržovány požadavky na ochranu podzemní vody?Čl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb.
102Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji o použití?Čl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.
103Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?Čl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.
104Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží?Čl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb.
105Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu včel a suchozemských obratlovců?Čl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. a) a § 49 odst. 6, § 51 odst. 3 a 4 a § 51 odst. 8 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb. a § 3 až 5 a 11, vyhlášky č. 327/2012 Sb.
106Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k zasažení rostlin mimo pozemek, na němž se prováděla aplikace?Čl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.
107Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky na ochranu vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody?Čl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. a) a § 49 odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb. a § 13 odst. 1 a 4 až 6 vyhlášky č. 327/2012 Sb.
10 8Byl použitý přípravek na ochranu rostlin povolen v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009?Čl. 55 věta první a druhá v návaznosti na čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.
111Jsou telata ve stájích kontrolována alespoň dvakrát denně, telata chovaná venku alespoň jednou denně a jsou telata s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena a v případě potřeby umístěna do izolace?Čl. 4 příloha I odst. 6 směrnice Rady 2008/119/ES§ 11 odst. 1 a 2, § 12 odst. 4, § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. a § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.
112Je dodržen zákaz uvazování telat, s výjimkou skupinového ustájení po dobu krmení (nejdéle 1 hodinu) a zákaz používání náhubku u telat?Čl. 4 příloha I odst. 8 a 11 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12a odst. 1 a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
113Odpovídají rozměry individuálního kotce pro telata stanoveným požadavkům a kotce mají stěny s otvory, které umožňují vizuální a hmatový kontakt mezi telaty?Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
114Je zajištěno, že telata starší 8 týdnů nejsou držena v individuálním kotci a vyměřený prostor pro každé tele při chovu ve skupinách odpovídá stanoveným požadavkům?Čl. 3 odst. 1, článek 4 příloha I odst. 7 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
115Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), vytváří pevný, rovný a stabilní povrch a prostor pro ustájení telat je pohodlný, čistý a s řádným odtokem a je u telat mladších dvou týdnů použita vhodná podestýlka?Čl. 4 příloha I odst. 10 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12a odst. 1 a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
116Dostávají telata po narození co nejdříve mlezivo, nejpozději však do 6 hodin?Čl. 4 příloha I odst. 15 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
117Je zajištěno krmení, které obsahuje stanovené množství vlákniny a železa, nejméně dvakrát denně a všechna telata ve skupině mají přístup ke krmivu?Čl. 4 příloha I odst. 11 a 12 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
118Mají telata starší 2 týdnů přístup k dostatečnému množství napájecí vody, případně jiných nápojů?Čl. 4 příloha I odst. 13 směrnice Rady 2008/119/ES§ 4 odst. 1 písm. c) bod 1, § 12b písm. b) a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
121Jsou prasata agresivní, napadená, poraněná nebo nemocná ustájena dočasně v samostatných kotcích, kde se mohou snadno otočit?Čl. 3 odst. 8 směrnice Rady 2008/120/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
122Odpovídá využitelná volná podlahová plocha pro každou skupinu prasat a roštové podlahy stanoveným požadavkům?Čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2008/120/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
123Je prasatům zajištěn trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity?Čl. 3 odst. 5 a čl. 4 příloha I odst. 4 směrnice Rady 2008/120/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
124Dostávají prasata alespoň jedenkrát denně krmivo a mají stálý přístup k napájecí vodě a mají zaprahlé prasnice a prasničky dostatečné množství vlákniny?Čl. 3 odst. 6 a 7 a čl. 4 příloha I odst. 6 a 7 směrnice Rady 2008/120/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
125Nepoužívá se vazné ustájení prasnic nebo prasniček nebo postroje pro jejich uvazování?Čl. 3 odst. 3 směrnice Rady 2008/120/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
126Jsou prasnice a prasničky ustájeny v období 4 týdny po zapuštění až do doby 1 týden před porodem ve skupinách a kotec, ve kterém je skupina chována, odpovídá stanoveným požadavkům?Čl. 3 odst. 4 směrnice Rady 2008/120/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
127Jsou prasata chována v prostředí, kde hladina hluku a intenzita světla odpovídá stanoveným požadavkům?Čl. 4 příloha I odst. 1 a 2 směrnice Rady 2008/120/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
128Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), aby se předešlo poranění prasat?Čl. 4 příloha I odst. 5 směrnice Rady 2008/120/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
129Zajišťuje ustájení pro prasata fyzicky a tepelně pohodlný a čistý prostor, vybavený odtokem tak, aby prasata mohla uléhat, vstávat a odpočívat a vidět na ostatní prasata?Čl. 4 příloha I odst. 3 směrnice Rady 2008/120/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
1210Jsou všechny zákroky a postupy prováděné pro jiné než terapeutické a diagnostické účely nebo pro identifikaci prasat prováděny v souladu se stanovenými požadavky?Čl. 4 příloha I odst. 8 směrnice Rady 2008/120/ES§ 4 odst. 1 písm. g), i) a j), § 7 odst. 3 a 4, 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
131Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata?Čl. 4 příloha odst. 1 směrnice Rady 98/58/ES§ 5 odst. 4 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. a § 12 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.
132Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v chovech nejméně jedenkrát denně a jsou zvířata s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena a v případě potřeby umístěna do izolace?Čl. 4 příloha odst. 2 směrnice Rady 98/58/ES§ 11 odst. 1 a 2 a § 12 odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb. a § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.
133Vede a uchovává chovatel záznamy o lékařských ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat a nejsou zvířatům podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s právními předpisy a pravidly pro jejich používání?Čl. 4 příloha odst. 4 až 6 směrnice Rady 98/58/ES a čl. 4 příloha I odst. 6 směrnice Rady 2008/119/ES§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb. a § 5 odst. 1 písm. d), e) a i) a § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.
134Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jejich druh způsobem, který by vedl k poškození zdraví zvířat nebo ke zbytečnému utrpení?Čl. 4 příloha odst. 7 směrnice Rady 98/58/ES§ 4 odst. 1 písm. c) bod 3, § 12a odst. 1 a 2 a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
135Nepoužívají se takové způsoby přirozené nebo umělé plemenitby, které mohou zvířeti způsobit utrpení nebo poškození zdraví a nejsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy?Čl. 4 příloha odst. 18 až 21 směrnice Rady 98/58/ES§ 4 odst. 1 písm. g), § 7 odst. 3 a 4, § 9 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 246/1992 Sb.
136Umožňují stavby a ustájení pro zvířata, včetně telat, dodržení mikroklimatických podmínek?Čl. 4 příloha odst. 10 směrnice Rady 98/58/ES a čl. 4 příloha I odst. 2 a 3 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12c odst. 3 a § 12d odst. 1 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb.
137Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení tak, aby zvířata, včetně telat, nebyla držena trvale ve tmě nebo ponechána bez náležité doby odpočinku od umělého osvětlení a v případě, že je přirozené světlo nedostatečné pro uspokojení fyziologických a etologických potřeb, je zajištěno náležité umělé osvětlení?Čl. 4 příloha odst. 11 směrnice Rady 98/58/ES a čl. 4 příloha I odst. 5 směrnice Rady 2008/119/ES§ 9 odst. 1 písm. c) a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
138Je materiál použitý k ustájení zvířat, včetně telat, snadno čistitelný a dezinfikovatelný a nemá ostré okraje a výčnělky, o které by se zvířata mohla poranit a je v prostorech, kde jsou chována telata, zajištěno dostatečné odklízení trusu, moči a zbytků krmiva?Čl. 4 příloha odst. 8 a 9 směrnice Rady 98/58/ES a čl. 4 příloha I odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
139Je poskytována hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách, přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a dalšími riziky ohrožujícími jejich zdraví?Čl. 4 příloha odst. 12 směrnice Rady 98/58/ES§ 4 odst. 1 písm. j) a k), § 12a odst. 4 a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
1310Jsou jedenkrát denně kontrolována veškerá dispoziční, technická a provozní řešení stájí pro zvířata, včetně telat, v případě nuceného větrání i větrací a poplašný systém a dále je zabezpečeno odstranění případné závady nebo zajištěno zdraví a dobré životní podmínky zvířat do doby odstranění závady?Čl. 4 příloha odst. 13 směrnice Rady 98/58/ES a čl. 4 příloha I odst. 4 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12a odst. 3a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.
1311Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících jejich fyziologickým potřebám dostatečné množství nezávadné potravy a napájecí vody?Čl. 4 příloha odst. 14 až 16 směrnice Rady 98/58/ES§ 4 odst. 1 písm. c) bod 1 a 2a § 12b písm. a) a b) zákona č. 246/1992 Sb.
1312Jsou napájecí a krmné systémy pro zvířata, včetně telat, konstruována a umístěna tak, aby bylo minimalizováno znečištění vody a krmiv a byly vyloučeny nepříznivé účinky zápolení o krmivo a vodu mezi zvířaty?Čl. 4 příloha odst. 17 směrnice Rady 98/58/ES a čl. 4 příloha I odst. 9 a 14 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12b písm. c) a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů

1. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených kolem vodních útvarů tím, že

a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry,

b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7° ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv, a

c) dodržuje při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost od břehové čáry za účelem ochrany vodních organismů.

2. Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní technické zařízení k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s vodním zákonem.

3. Žadatel v souladu s § 38 a 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí tím, že

a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného povolení,

c) skladuje závadné látky tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona,

d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek a

e) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje odpovídající kontrolní systém.

4. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření:

a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,

b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny,

c) ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, nebo

d) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a zachování souvislého porostu meziplodiny nejméně do 31. října.

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu v minimální dávce 25 tun na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka.

5. Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda se nebude vyskytovat souvislá plocha

a) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,

b) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,

c) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,

d) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,

e) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha neuvedenou v písmeni a), a

f) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b); tuto podmínku nemusí žadatel dodržovat na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b).

Žadatel nemusí dodržet podmínku podle písmen b) a d) na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou.

6. Žadatel

a) nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda bylinné zbytky,

b) na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně

I. aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar nebo tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže v minimální dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo

II. pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, alespoň v období od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem dusík vázajících plodin druhu cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice; popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %, a

c) do celkové výměry podle písmene b) nezapočítává výměru dílů půdních bloků zařazených v podopatření zatravňování orné půdy podle § 20 nebo podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 22a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Žadatel

a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a druh zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.; v případě krajinného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací; uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny,

b) dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu, pokud nebyl k řezu udělen souhlas příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny,

c) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku, a

d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku

I. s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,

II. na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo

III. s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Hodnocení porušení kontrolovaných požadavků podle aktů podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení

Poř. číslo aktuPoř. číslo požadavkuKritériaStupně kritériíHodnocení
11RozsahMalýNedodržení na ploše do 5 ha včetně, pro kterou platí období zákazu hnojení.
StředníNedodržení na ploše od 5 do 10 ha včetně, pro kterou platí období zákazu hnojení.
VelkýNedodržení na ploše nad 10 ha, pro kterou platí období zákazu hnojení.
ZávažnostMaláPoužití dusíkatých hnojivých látek do 20 kg N/ha včetně.
StředníPoužití dusíkatých hnojivých látek od 20 do 40 kg N/ha včetně.
VelkáPoužití dusíkatých hnojivých látek nad 40 kg N/ha.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
12RozsahMalýLimit nebyl dodržen na ploše do 20 ha včetně.
StředníLimit nebyl dodržen na ploše od 20 do 50 ha včetně.
VelkýLimit nebyl dodržen na ploše nad 50 ha.
ZávažnostMaláPřekročení limitu do 20 kg N/ha včetně.
StředníPřekročení limitu od 20 do 40 kg N/ha včetně.
VelkáPřekročení limitu nad 40 kg N/ha.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
13RozsahMalýLimit nebyl dodržen na ploše do 20 ha včetně.
StředníLimit nebyl dodržen na ploše od 20 do 50 ha včetně.
VelkýLimit nebyl dodržen na ploše nad 50 ha.
ZávažnostMaláLimit byl překročen do 20 kg dávky N/ha/rok včetně.
StředníLimit byl překročen od 20 do 40 kg dávky N/ha/rok včetně.
VelkáLimit byl překročen nad 40 kg dávky N/ha/rok.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
14RozsahMalýx
StředníKapacita skladovacích prostor neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.
Velkýx
ZávažnostMaláChybí do 10 % kapacit skladovacích prostor včetně.
StředníChybí od 10 do 20 % kapacit skladovacích prostor včetně.
VelkáChybí nad 20 % kapacit skladovacích prostor.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
15RozsahMalýNedodržení na ploše do 5 ha pozemků včetně se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod.
StředníNedodržení na ploše od 5 ha do 10 ha pozemků včetně se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod.
VelkýNedodržení na ploše nad 10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod.
ZávažnostMaláErozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod, v délce do 25 m včetně.
StředníErozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod, v délce od 25 do 50 m včetně.
VelkáErozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod, v délce nad 50 m.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
16RozsahMalýHnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno v rozsahu do 10 metrů včetně.
StředníHnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno v rozsahu od 10 do 25 metrů včetně.
VelkýHnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod v rozsahu nad 25 metrů.
ZávažnostMaláHnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od 2 do 3 metrů včetně od břehové čáry.
StředníHnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od 1 do 2 metrů včetně od břehové čáry.
VelkáHnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti do 1 metru včetně od břehové čáry.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
17RozsahMalýNedodržení zákazu na ploše do 5 ha včetně.
StředníNedodržení zákazu na ploše od 5 do 10 ha včetně.
VelkýNedodržení zákazu na ploše nad 10 ha.
ZávažnostMaláPoužití hnojivých látek do 20 kg N/ha včetně.
StředníPoužití hnojivých látek od 20 do 40 kg N/ha včetně.
VelkáPoužití hnojivých látek nad 40 kg N/ha.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
18RozsahMalýTechnické zabezpečení neodpovídá u 1 skladovacího prostoru.
StředníTechnické zabezpečení neodpovídá u 2 skladovacích prostorů.
VelkýTechnické zabezpečení neodpovídá u 3 a více skladovacích prostorů.
ZávažnostMaláSkladovací prostory vykazují nedostatky, ale nedošlo k úniku závadných látek ze statkových hnojiv.
StředníDošlo k úniku závadných látek ze statkových hnojiv do okolí bez viditelného znečištění povrchových nebo podzemních vod.
VelkáDošlo k úniku závadných látek ze statkových hnojiv do vodního zdroje s viditelným znečištěním povrchových nebo podzemních vod.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
21RozsahMalýNedovolený škodlivý zásah na ploše do 20 % rozlohy včetně, která mohla být na kontrolovaném úseku dotčena.
StředníNedovolený škodlivý zásah na ploše od 20 % do 50 % rozlohy včetně, která mohla být na kontrolovaném úseku dotčena.
VelkýNedovolený škodlivý zásah na ploše nad 50 % rozlohy, která mohla být na kontrolovaném úseku dotčena.
ZávažnostMaláZásah, u kterého lze očekávat návrat do původního stavu samovolným vývojem.
StředníZásah, u kterého je návrat do původního stavu možný pouze po provedení opatření, směřujících ke zmírnění následků.
VelkáZásah, u kterého ani provedení zmírňujících opatření nepovede k návratu do původního stavu.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
22RozsahMalýZávažné poškození nebo zničení maximálně 2 kusů stromů ze skupiny dřevin nebo likvidace
maximálně 10 % zapojeného porostu dřevin.
StředníZávažné poškození nebo zničení 3 až 10 kusů stromů a zároveň maximálně 1/3 jejich počtu ze skupiny dřevin, nebo maximálně 3 kusů solitérních stromů nebo likvidace maximálně 50 % plochy zapojeného porostu dřevin.
VelkýZávažné poškození nebo zničení více než 10 kusů stromů nebo více než 1/3 jejich počtu ze skupiny dřevin nebo více než 3 kusů solitérních stromů nebo likvidace více než 50 % plochy zapojeného porostu dřevin.
ZávažnostMaláPoškození nebo zničení dřevin mimo vegetační období dřevin.
StředníPoškození nebo zničení dřevin ve vegetačním období dřevin, ale nikoliv v době předpokládaného hnízdění ptactva.
VelkáPoškození nebo zničení dřevin ve vegetačním období dřevin a v době předpokládaného hnízdění ptactva.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
23RozsahMalýPorušení se týká jednotlivého hnízda, jedince nebo území o velikosti do 30 % rozlohy hnízdiště včetně, které mohlo být dotčeno.
StředníPorušení se týká většího množství hnízd, jedinců nebo území o velikosti nad 30 % rozlohy hnízdiště, které mohlo být dotčeno.
VelkýZničení hnízdní kolonie nebo usmrcení velkého počtu jedinců nebo zničení hnízdiště, které mohlo být dotčeno.
ZávažnostMaláZničení užívaného hnízda mimo hnízdní období nebo rušení nebo jiný škodlivý zásah do přirozeného vývoje, při němž ale není ohrožena hnízdní sezóna cílového druhu.
StředníZničení užívaného hnízda v hnízdním období, usmrcení jedince nebo takový škodlivý zásah do přirozeného vývoje, při němž je ohrožena hnízdní sezóna, zároveň ale nedojde k ohrožení místní populace cílového druhu.
VelkáZáměrné zničení obsazeného hnízda, nebo takový škodlivý zásah do přirozeného vývoje, při němž je ohrožena místní populace cílového druhu.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
31RozsahMalýPorušení na území o velikosti do 30 % rozlohy předpokládaného výskytu předmětu ochrany včetně.
StředníPorušení na území o velikosti nad 30 % rozlohy předpokládaného výskytu předmětu ochrany, ale nevylučující jeho výskyt.
VelkýPorušení vylučující výskyt předmětu ochrany na příslušném území.
ZávažnostMaláZásah, po kterém lze očekávat návrat do původního stavu samovolným vývojem.
StředníZásah, po kterém je návrat do původního stavu možný pouze po provedení opatření, směřujících
41ke zmírnění následků.
VelkáZásah, po kterém ani provedení zmírňujících opatření nepovede k návratu do původního stavu.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
RozsahMalýPotravina nesplňující limity byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s místní působností, nebo v šarži do 100 kg nebo do 100 litrů nebo do 500 kusů včetně.
StředníPotravina nesplňující limity byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s regionální působností, nebo v šarži do 1000 kg nebo do 1000 litrů nebo do 2000 kusů včetně.
VelkýPotravina nesplňující limity byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s celostátní nebo nadnárodní působností, nebo v šarži nad 1000 kg nebo nad 1000 litrů nebo nad 2000 kusů.
ZávažnostMaláx
StředníProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu nevhodnou k lidské spotřebě.
VelkáProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu škodlivou pro zdraví.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
42RozsahMalýNevyhovující potravina byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s místní působností, nebo v šarži do 100 kg nebo do 100 litrů nebo do 500 kusů včetně.
StředníNevyhovující potravina byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s regionální působností, nebo v šarži do 1000 kg nebo do 1000 litrů nebo do 2000 kusů včetně.
VelkýNevyhovující potravina byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s celostátní nebo nadnárodní působností, nebo v šarži nad 1000 kg nebo nad 1000 litrů nebo nad 2000 kusů.
ZávažnostMaláx
StředníProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu nevhodnou k lidské spotřebě.
VelkáProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu škodlivou pro zdraví.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
43RozsahMalýNebylo zabráněno kontaminaci u provozovatele potravinářského podniku s místní působností, nebo v šarži u potraviny do 100 kg nebo do 100 litrů nebo do 500 kusů včetně.
StředníNebylo zabráněno kontaminaci u provozovatele potravinářského podniku s regionální působností, nebo v šarži u potraviny do 1000 kg nebo do 1000 litrů nebo do 2000 kusů včetně.
VelkýNebylo zabráněno kontaminaci u provozovatele potravinářského podniku s celostátní nebo nadnárodní působností, nebo v šarži u potraviny nad 1000 kg nebo nad 1000 litrů nebo nad 2000 kusů.
ZávažnostMaláProvozovatel potravinářského podniku splňuje požadavky potravinového práva, ale neprovádí pravidelnou kontrolu tohoto plnění.
StředníProvozovatel potravinářského podniku nedodržuje všechny požadavky potravinového práva, ale tato porušení nemají vliv na bezpečnost potravin.
VelkáNedodržováním požadavků potravinového práva je přímo ohrožena bezpečnost potravin.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
44RozsahMalýNelze identifikovat dodavatele, který dodal suroviny a látky v množství do 1 % hmotnosti vyrobené šarže včetně.
StředníNelze identifikovat dodavatele, který dodal suroviny a látky v množství od 1 % do 25 % hmotnosti vyrobené šarže včetně.
VelkýNelze identifikovat dodavatele, který dodal suroviny a látky v množství nad 25 % hmotnosti vyrobené šarže.
ZávažnostMaláProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny, z jejichž podstaty nebo způsobu použití nevyplývá riziko poškození zdraví spotřebitelů, potravina je vhodná k lidské spotřebě.
StředníProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny nevhodné k lidské spotřebě.
VelkáProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny škodlivé pro zdraví.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
45RozsahMalýNelze identifikovat odběratele, který odebral množství do 1 % hmotnosti vyrobené šarže produktu včetně.
StředníNelze identifikovat odběratele, který odebral množství od 1 % do 25 % hmotnosti vyrobené šarže produktu včetně.
VelkýNelze identifikovat odběratele, který odebral množství nad 25 % hmotnosti vyrobené šarže produktu.
ZávažnostMaláProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny, z jejichž podstaty nebo způsobu použití nevyplývá riziko poškození zdraví spotřebitelů, potravina je vhodná k lidské spotřebě.
StředníProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny nevhodné k lidské spotřebě.
VelkáProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny škodlivé pro zdraví.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
46RozsahMalýNelze identifikovat do 10 % hmotnosti vyrobené šarže produktu včetně.
StředníNelze identifikovat od 10 do 50 % hmotnosti vyrobené šarže produktu včetně.
VelkýNelze identifikovat nad 50 % hmotnosti vyrobené šarže produktu.
ZávažnostMaláProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny, z jejichž podstaty nebo způsobu použití nevyplývá riziko poškození zdraví spotřebitelů, potravina je vhodná k lidské spotřebě.
StředníProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny nevhodné k lidské spotřebě.
VelkáProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny škodlivé pro zdraví.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
47RozsahMalýProdleva od zjištění do splnění informačních povinností je 1 až 2 kalendářní dny.
StředníProdleva od zjištění do splnění informačních povinností je 3 až 7 kalendářních dní.
VelkýProdleva od zjištění do splnění informačních povinností je více než 7 kalendářních dní.
ZávažnostMaláx
StředníProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu nevhodnou k lidské spotřebě.
VelkáProvozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu škodlivou pro zdraví.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
48RozsahMalýx
StředníByl zjištěn jednorázový odběr krmiva z neregistrovaného provozu.
VelkýProvozovatel opakovaně odebírá krmiva z neregistrovaných provozů.
ZávažnostMaláJedná se o odběr krmných surovin pro výrobu krmiv z neregistrovaného provozu.
StředníOdebraná kompletní nebo doplňková krmiva z neregistrovaného provozu neobsahují doplňkové látky nebo zpracované živočišné bílkoviny.
VelkáOdebraná kompletní nebo doplňková krmiva z neregistrovaného provozu obsahují doplňkové látky nebo zpracované živočišné bílkoviny.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
49RozsahMalýNeoddělené skladování krmiva nebo zkrmení krmiva kontaminovaného chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami nebo pro jiné zvíře určeného krmiva o hmotnosti do 1 tuny včetně.
StředníNeoddělené skladování krmiva nebo zkrmení krmiva kontaminovaného chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami nebo pro jiné zvíře určeného krmiva o hmotnosti od 1 tuny do 10 tun včetně.
VelkýNeoddělené skladování krmiva nebo zkrmení krmiva kontaminovaného chemickými látkami,
odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami nebo pro jiné zvíře určeného krmiva o hmotnosti nad 10 tun.
ZávažnostMaláSkladovací podmínky nezabraňují kontaminaci krmiva chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami.
StředníVe skladu se vyskytuje krmivo kontaminované chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami.
VelkáV distribučních systémech a zařízeních pro krmení jsou přítomna krmiva kontaminovaná chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami nebo krmiva určená jiným zvířatům.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
410RozsahMalýNejsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě u 1 až 3 krmiv.
StředníNejsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě u více než 3 krmiv.
VelkýZáznamy nejsou vedeny vůbec.
ZávažnostMaláZáznamy nejsou kompletní, ale krmivo lze podle záznamů dohledat.
StředníZe záznamů nelze krmivo dohledat.
VelkáZe záznamů nelze krmivo identifikovat.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
411RozsahMalýNejsou vedeny záznamy v 1 až 3 případech použití, ale výsledky analýz vzorků krmiv jsou zohledňovány.
StředníNejsou vedeny záznamy ve 4 až 7 případech použití nebo nejsou zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv.
VelkýNejsou vedeny záznamy ve více než 7 případech použití nebo opakovaně nejsou zohledněny výsledky analýz vzorků krmiv v uplynulých 12 měsících.
ZávažnostMaláV záznamech chybí požadované údaje.
StředníZáznamy nejsou vedeny.
VelkáNejsou zohledněny výsledky analýz vzorků krmiv nebo respektovány doporučené postupy pro nakládání s krmivy.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
412RozsahMalýx
Středníx
VelkýNa jatka byla dodána zvířata nebo byly do oběhu uvedeny produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky ze skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáNa jatka byla dodána zvířata nebo byly do oběhu uvedeny produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky ze skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
413RozsahMalýx
Středníx
VelkýPo podání veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady 96/23/ES hospodářským zvířatům nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua těchto přípravků v nadlimitní hodnotě.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáU hospodářských zvířat nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
414RozsahMalýx
StředníMléko bylo dodáno bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status.
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníVeškeré mléko je dodáváno k mlékárenskému ošetření.
VelkáMléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli nebo k mlékárenskému ošetření.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
415RozsahMalýx
StředníMléko bylo dodáno bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status.
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníVeškeré mléko je dodáváno k mlékárenskému ošetření.
VelkáMléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli nebo k mlékárenskému ošetření.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
416RozsahMalýx
StředníZáznamy o zvířatech vyřazených z dojení jsou vedeny, ale kontrolou byly zjištěny nesrovnalosti.
VelkýZáznamy o zvířatech vyřazených z dojení nejsou vedeny a je dodáváno mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka.
ZávažnostMaláx
StředníVeškeré mléko je dodáváno k mlékárenskému ošetření.
VelkáMléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli nebo k mlékárenskému ošetření.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
417RozsahMalýProstory pro skladování nejsou dostatečně chráněny proti škůdcům, nejsou odděleny od prostor se zvířaty nebo nemají dostatečné chladící zařízení; prostory k získávání a skladování mléka jsou nedostatečně čištěny a sanitovány; povrchy zařízení vykazují mírné poškození; jsou zjišťovány drobné nedostatky v čištění a sanitaci; před dojením nejsou vhodným způsobem očištěny struky.
StředníProstory nejsou vůbec chráněny proti škůdcům; mléko není chlazeno, přestože není zpracováno do 2 hodin, ani nebyl tento postup z technologických důvodů povolen krajskou veterinární správou; zařízení vykazuje rozsáhlá poškození vylučující jeho řádnou sanitaci; je zjištěno nedostatečné čištění a sanitace v zařízení přicházející do styku s mlékem; vemena jsou špinavá, nebojsou pro strukové koupele nebo postřiky použity látky neschválené nebo neregistrované; v mléce jsou zjištěny nežádoucí příměsi.
Velkýx
ZávažnostMaláKravské mléko v množství do 500 litrů, kozí mléko v množství do 100 litrů, nebo ovčí mléko v množství do 50 litrů nebylo ihned po nadojení zchlazeno na teplotu 8°C, resp. 6°C při obdenním svozu, pokud nebylo zpracováno do 2 hodin, nebo pokud Krajská veterinární správa nepovolila výjimku z technologických důvodů
StředníKravské mléko v množství nad 500 litrů, kozí mléko v množství nad 100 litrů, nebo ovčí mléko v množství nad 50 litrů nebylo ihned po nadojení zchlazeno na teplotu 8°C, resp. 6°C při obdenním svozu, pokud nebylo zpracováno do 2 hodin, nebo pokud Krajská veterinární správa nepovolila výjimku z technologických důvodů.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
418RozsahMalýV kontrolovaném množství se vyskytují vejce mírně znečištěná a při manipulaci nejsou chráněna proti otřesům a přímému slunečnímu světlu.
StředníV kontrolovaném množství se vyskytují vejce silně znečištěná nebo vejce na povrchu vlhká, z důvodu nesprávného skladování například kolísání skladovací teploty.
VelkýV kontrolovaném množství se vyskytují vejce zkažená, plesnivá nebo rozbitá.
ZávažnostMaláV kontrolovaném množství je znečištění vajec zjištěno pouze ojediněle.
StředníV kontrolovaném množství vajec je znečištění zjištěno u více než 20 % vajec.
VelkáV kontrolovaném množství jsou zjištěna vejce silně znečištěná a vlhká nebo více než 5 % vajec je zkažených nebo plesnivých nebo rozbitých.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
51RozsahMalýZakázané látky byly podány jedinému zvířeti v chovu.
StředníZakázané látky byly podány do 5 % ošetřených zvířat v chovu včetně.
VelkýZakázané látky byly podány nad 5 % ošetřených zvířat v chovu.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáZvířatům chovaným k potravinářským účelům byly podány zakázané látky.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
52RozsahMalýMnožství přípravků s obsahem látek s estrogenním, gestagenním nebo androgenním účinkem, v chovech zvířat, u kterých mohou být takové přípravky podávány, převyšuje dávky pro ošetření daných zvířat v rámci příslušné léčebné kůry doložené úplnými záznamy.
StředníMnožství přípravků s obsahem látek s estrogenním, gestagenním nebo androgenním účinkem, v chovech zvířat, u kterých mohou být takové přípravky podávány, více než dvojnásobně převyšuje dávky pro ošetření daných zvířat v rámci příslušné léčebné kůry doložené úplnými záznamy.
VelkýPřítomnost thyreostatik nebo stilbenů v hospodářství a přítomnost přípravků s obsahem 17-beta estradiolu, beta agonistů, látek s androgenním, gestagenním nebo estrogenním působením v hospodářství, kde není povoleno jejich použití.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáV hospodářství bylo zjištěno přechovávání zakázaných látek nebo přípravků.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
53RozsahMalýNedodržení ochranné lhůty do 1 % ošetřených zvířat v chovu včetně.
StředníNedodržení ochranné lhůty od 1 % do 10 % ošetřených zvířat v chovu včetně.
VelkýNedodržení ochranné lhůty nad 10 % ošetřených zvířat v chovu.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáOchranné lhůty nebyly dodrženy.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
54RozsahMalýOmezení není dodrženo do 1 % zvířat v chovu včetně.
StředníOmezení není dodrženo od 1 % do 10 % zvířat v chovu včetně.
VelkýOmezení není dodrženo nad 10 % zvířat v chovu.
ZávažnostMaláNeúplné vedení záznamů nebo záznamy nejsou dostupné na místě.
StředníPřípravek, který měl aplikovat veterinární lékař, byl aplikován zootechnikem nebo zvířata nejsou dostatečně identifikována.
VelkáOšetření bylo provedeno bez vědomí veterinárního lékaře, nebo chybí záznamy nebo nejsou úplné.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
61RozsahMalýx
Středníx
VelkýByly zjištěny nedostatky v registraci hospodářství.
ZávažnostMaláx
StředníNení zaregistrován druh chovaných zvířat v hospodářství.
VelkáNení zaregistrované celé hospodářství.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
62RozsahMalýx
Středníx
VelkýByly zjištěny nedostatky v registru prasat.
ZávažnostMaláx
StředníRegistr prasat není aktualizován.
VelkáRegistr prasat není založen a veden.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
63RozsahMalýZ kontrolovaných zvířat je do 5 % včetně neoznačeno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
StředníZ kontrolovaných zvířat je od 5 do 50 % včetně neoznačeno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
VelkýZ kontrolovaných zvířat je nad 50 % neoznačeno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
ZávažnostMaláJe zjištěno do 10 neoznačených zvířat včetně.
StředníJe zjištěno od 10 do 50 neoznačených zvířat včetně.
VelkáJe zjištěno nad 50 neoznačených zvířat.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
71RozsahMalýZ kontrolovaných zvířat je do 5 % včetně neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
StředníZ kontrolovaných zvířat je od 5 do 50 % včetně neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
VelkýZ kontrolovaných zvířat je nad 50 % neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
ZávažnostMaláx
StředníJe zjištěno do 50 neoznačených nebo neidentifikovatelných zvířat včetně.
VelkáJe zjištěno nad 50 neoznačených nebo neidentifikovatelných zvířat.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
72RozsahMalýZ kontrolovaných zvířat je do 2 % včetně bez vydaného průvodního listu skotu. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
StředníZ kontrolovaných zvířat je od 2 do 50 % včetně bez vydaného průvodního listu skotu. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
VelkýZ kontrolovaných zvířat je nad 50 % bez vydaného průvodního listu skotu. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
ZávažnostMaláx
StředníJe zjištěno do 50 zvířat bez vydaného průvodního listu skotu včetně.
VelkáJe zjištěno nad 50 zvířat bez vydaného průvodního listu skotu.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
73RozsahMalýx
Středníx
VelkýByly zjištěny nedostatky ve stájovém registru.
ZávažnostMaláx
StředníStájový registr není aktualizován.
VelkáStájový registr není založen a veden.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
74RozsahMalýZ kontrolovaných zvířat je do 2 % včetně neevidováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
StředníZ kontrolovaných zvířat je od 2 do 50 % včetně neevidováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
VelkýZ kontrolovaných zvířat je nad 50 % neevidováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
ZávažnostMaláx
StředníJe zjištěno do 50 neevidovaných zvířat v ústřední evidenci včetně.
VelkáJe zjištěno nad 50 neevidovaných zvířat v ústřední evidenci.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
75RozsahMalýZe zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.
StředníZe zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 50 % událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.
VelkýZe zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % událostí. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.
ZávažnostMaláNejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale u žádného z nich nepřesáhlo prodlení 40 dnů.
StředníPodíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 50 % z celkového počtu opožděných hlášení včetně.
V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.
VelkáPodíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je nad 50 % z celkového počtu opožděných hlášení.
V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
81RozsahMalýZ kontrolovaných zvířat je do 5 % včetně neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
StředníZ kontrolovaných zvířat je od 5 do 50 % včetně neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
VelkýZ kontrolovaných zvířat je nad 50 % neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
ZávažnostMaláx
StředníJe zjištěno do 50 neoznačených nebo neidentifikovatelných zvířat včetně.
VelkáJe zjištěno nad 50 neoznačených nebo neidentifikovatelných zvířat.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
82RozsahMalýx
Středníx
VelkýByly zjištěny nedostatky ve stájovém registru.
ZávažnostMaláx
StředníStájový registr není aktualizován.
VelkáStájový registr není založen a veden.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
83RozsahMalýZ kontrolovaných zvířat je do 2 % včetně neevidováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
StředníZ kontrolovaných zvířat je od 2 do 50 % včetně neevidováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
VelkýZ kontrolovaných zvířat je nad 50 % neevidováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.
ZávažnostMaláx
StředníJe zjištěno do 50 neevidovaných zvířat v ústřední evidenci včetně.
VelkáJe zjištěno nad 50 neevidovaných zvířat v ústřední evidenci.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
84RozsahMalýZe zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.
StředníZe zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 50 % událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.
VelkýZe zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % událostí. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.
ZávažnostMaláNejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale u žádného z nich nepřesáhlo prodlení 40 dnů.
StředníPodíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 50 % z celkového počtu opožděných hlášení včetně.
V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.
VelkáPodíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je nad 50 % z celkového počtu opožděných hlášení.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
91RozsahMalýx
StředníHospodářská zvířata jsou jednorázově krmena živočišnými bílkovinami nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují.
VelkýHospodářská zvířata jsou opakovaně krmena živočišnými bílkovinami nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují.
ZávažnostMaláx
StředníProvozovatel krmí hospodářská zvířata, kromě přežvýkavců, zakázanými živočišnými bílkovinami nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují.
VelkáProvozovatel krmí přežvýkavce zakázanými živočišnými bílkovinami nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
92RozsahMalýx
StředníNení zajištěno oddělené skladování živočišných bílkovin a krmiv, které tyto bílkoviny obsahují.
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníOddělené skladování není zajištěno u krmiv určených pro hospodářská zvířata kromě přežvýkavců.
VelkáOddělené skladování není zajištěno u krmiv určených pro přežvýkavce.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
93RozsahMalýx
Středníx
VelkýNebylo nahlášeno podezření z výskytu nebo výskyt přenosné spongiformní encefalopatie.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáNebylo nahlášeno podezření z výskytu nebo výskyt TSE.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
94RozsahMalýZvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno do 30 % včetně.
StředníZvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně.
VelkýZvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno nad 70 %.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáZvířata podezřelá z TSE byla přemísťována.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
95RozsahMalýZvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno do 30 % včetně.
StředníZvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně.
VelkýZvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno nad 70 %.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáSe zvířaty podezřelými z TSE bylo manipulováno.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
96RozsahMalýNedošlo k ponechání částí těl zvířat pod úředním veterinárním dozorem, části těl byly přemisťovány nebo nebyly odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 u počtu do 30 % zvířat podezřelých z TSE včetně.
StředníNedošlo k ponechání částí těl zvířat pod úředním veterinárním dozorem, části těl byly přemisťovány nebo nebyly odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 u počtu od 30 % do 70 % zvířat podezřelých z TSE včetně.
VelkýNedošlo k ponechání částí těl zvířat pod úředním veterinárním dozorem, části těl zvířat byly přemisťovány nebo nebyly odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 u počtu nad 70 % zvířat podezřelých z TSE.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáČásti těla zvířete podezřelého z TSE nebyly ponechány pod úředním dozorem.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
97RozsahMalýDošlo k přemístění částí těl zvířat pozitivních z TSE u počtu do 30 % zvířat včetně.
StředníDošlo k přemístění částí těl zvířat pozitivních z TSE u počtu od 30 do 70 % zvířat včetně.
VelkýDošlo k přemístění částí těl zvířat pozitivních z TSE u počtu nad 70 % zvířat.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáČásti těla zvířete, u kterého byla potvrzena TSE, byly přemísťovány.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
98RozsahMalýRizikových zvířat nebo produktů z nich získaných bylo přemístěno do 30 % včetně.
StředníRizikových zvířat nebo produktů z nich získaných bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně.
VelkýRizikových zvířat nebo produktů z nich získaných bylo přemístěno nad 70 %.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáRiziková zvířata nebo živočišné produkty z nich získané byly přemísťovány.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
99RozsahMalýZvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných bylo přemístěno do 30 % včetně.
StředníZvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně.
VelkýZvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných bylo přemístěno nad 70 %.
ZávažnostMaláx
StředníDošlo k přemísťování zvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných na hospodářství, které je pozitivní na TSE.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
910RozsahMalýx
Středníx
VelkýNa trh byl uveden skot nebo genetický materiál skotu bez příslušného veterinárního osvědčení.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáNa trh byl uveden skot nebo genetický materiál skotu bez příslušného veterinárního osvědčení.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
911RozsahMalýx
Středníx
VelkýNa trh byla uvedena ovce nebo genetický materiál ovcí bez příslušného veterinárního osvědčení.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáNa trh byla uvedena ovce nebo genetický materiál ovcí bez příslušného veterinárního osvědčení.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
101RozsahMalýPočet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu podzemní vody, je 1.
StředníPočet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu podzemní vody, je 2 až 4.
VelkýPočet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu podzemní vody, je 5 a více.
ZávažnostMaláx
StředníAplikace přípravku nebyla provedena v souladu s požadavky na ochranu podzemní vody.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
102RozsahMalýPočet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 1.
StředníPočet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 2 až 4.
VelkýPočet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 5 a více.
ZávažnostMaláPovolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu do 10 % výměry obhospodařované plochy plodiny včetně.
StředníPovolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu od 10 do 50 % výměry obhospodařované plochy plodiny včetně.
VelkáPovolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu nad 50 % výměry obhospodařované plochy plodiny
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
103RozsahMalýPočet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka, je 1.
StředníPočet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka, je 2 až 4.
VelkýPočet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka, je 5 a více.
ZávažnostMaláPřekročení povolené dávky do 10 % včetně.
StředníPřekročení povolené dávky od 10 do 50 % včetně.
VelkáPřekročení povolené dávky nad 50 %.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
104RozsahMalýPočet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního zdroje v rozporu s pokyny k ochraně vod, je 1.
StředníPočet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního zdroje v rozporu s pokyny k ochraně vod, je 2 až 4.
VelkýPočet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního zdroje v rozporu s pokyny k ochraně vod, je 5 a více.
ZávažnostMaláPřípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma vod v rozsahu do 10 % včetně.
StředníPřípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma vod v rozsahu od 10 % do 50 % včetně.
VelkáPřípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma vod v rozsahu nad 50 %.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
105RozsahMalýPočet aplikací přípravku, popř. směsi přípravků, přípravku s hnojivem, nebo směsi přípravků s pomocným prostředkem nebo hnojivem v rozporu s požadavky na ochranu včel a suchozemských obratlovců, je 1.
StředníPočet aplikací přípravku, popř. směsi přípravků, přípravku s hnojivem, nebo směsi přípravků s pomocným prostředkem nebo hnojivem v rozporu s požadavky na ochranu včel a suchozemských obratlovců, je 2 až 4.
VelkýPočet aplikací přípravku, popř. směsi přípravků, přípravku s hnojivem, nebo směsi přípravků s pomocným prostředkem nebo hnojivem, v rozporu s požadavky na ochranu včel a suchozemských obratlovců, je 5 a více.
ZávažnostMaláx
StředníPři aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na ochranu včel a suchozemských obratlovců.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
106RozsahMalýx
StředníDošlo k ojedinělému okrajovému úletu přípravku na sousední pozemek.
VelkýDošlo k souvislému pásovému úletu přípravku na sousední pozemek.
ZávažnostMaláx
StředníDošlo k zasažení rostlin mimo pozemek, na kterém se prováděla aplikace přípravku.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
107RozsahMalýPočet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 1.
StředníPočet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 2 až 4.
VelkýPočet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 5 a více.
ZávažnostMaláx
StředníPři aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na ochranu vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
108RozsahMalý x
Středníx
VelkýByl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáByl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
111RozsahMalýZjištění se týká pouze jednoho telete.
StředníV chovu bylo zjištěno do 20 % nemocných nebo poraněných telat včetně.
VelkýV chovu bylo zjištěno nad 20 % nemocných nebo poraněných telat.
ZávažnostMaláx
StředníKontrola není prováděna ve stanovené míře. Nemocným nebo poraněným telatům nebyla chovatelem poskytnuta péče nebo nebyl přivolán veterinární lékař. Onemocnění nebo poranění neohrožuje telata na životě. Telata nebyla v případě potřeby umístěna do izolace.
VelkáKontrola není prováděna ve stanovené míře. Nemocným nebo poraněným telatům nebyla poskytnuta péče chovatelem nebo nebyl přivolán veterinární lékař. Onemocnění nebo poranění ohrožuje telata na životě anebo může vést k trvalému poškození zdraví. Telata nebyla v případě potřeby umístěna do izolace.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
112RozsahMalýV chovu bylo zjištěno do 20 % telat včetně s náhubkem nebo dlouhodobě uvázaných.
StředníV chovu bylo zjištěno od 20 % do 50 % telat včetně s náhubkem nebo dlouhodobě uvázaných.
VelkýV chovu bylo zjištěno nad 50 % telat s náhubkem nebo dlouhodobě uvázaných.
ZávažnostMaláx
StředníNení dodržován zákaz uvazování telat nebo zákaz používání náhubku u telat.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
113RozsahMalýPočet telat v nevyhovujících kotcích je do 20 % včetně.
StředníPočet telat v nevyhovujících kotcích je od 20 do 50 % včetně.
VelkýPočet telat v nevyhovujících kotcích je nad 50 %.
ZávažnostMaláx
StředníRozměry kotce neodpovídají požadavkům stanoveným právními předpisy nebo kotce neumožňují vizuální a hmatový kontakt mezi telaty.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
114RozsahMalýV nevyhovujícím držení bylo zjištěno do 20 % telat včetně.
StředníV nevyhovujícím držení bylo zjištěno od 20 do 50 % telat včetně.
VelkýV nevyhovujícím držení bylo zjištěno nad 50 % telat.
ZávažnostMaláx
StředníUstájení telat neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
115RozsahMalýx
StředníPodlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy nebo telata mladší dvou týdnů nemají vhodnou podestýlku.
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníPodlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy nebo telata mladší dvou týdnů nemají vhodnou podestýlku.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
116RozsahMalýx
Středníx
VelkýMlezivo nebylo podáno do 6 hodin.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáMlezivo nebylo podáno do 6 hodin.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
117RozsahMalýx
StředníPožadavky na krmení telat nebyly dodrženy.
VelkýTelata jsou ve špatném výživovém stavu nebo došlo k úhynu telat v důsledku jejich podvýživy.
ZávažnostMaláx
StředníPožadavky na krmení telat nebyly dodrženy.
VelkáTelata jsou ve špatném výživovém stavu nebo došlo k úhynu telat v důsledku jejich podvýživy.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
118RozsahMalýx
StředníPožadavky na napájení telat nebyly dodrženy.
VelkýU telat se projevují známky dehydratace nebo byly zjištěny úhyny v důsledku dehydratace.
ZávažnostMaláx
StředníPožadavky na napájení telat nebyly dodrženy.
VelkáU telat se projevují známky dehydratace nebo byly zjištěny úhyny v důsledku dehydratace.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
121RozsahMalýPožadavky na ustájení v samostatných kotcích nejsou dodrženy.
Středníx
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníPožadavky na ustájení v samostatných kotcích nejsou dodrženy.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
122RozsahMalýNa volné podlahové ploše nebo roštové podlaze, která neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, je chováno do 20 % prasat včetně.
StředníNa volné podlahové ploše nebo roštové podlaze, která neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, je chováno od 20 do 50 % prasat včetně.
VelkýNa volné podlahové ploše nebo roštové podlaze, která neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, je chováno nad 50 % prasat.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáVolná podlahová plocha nebo roštová podlaha neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
123RozsahMalýPro prasata v počtu do 20 % včetně není zajištěno dostatečné množství materiálu pro etologické aktivity.
StředníPro prasata v počtu od 20 do 50 % včetně není zajištěno dostatečné množství materiálu pro etologické aktivity.
VelkýPro prasata v počtu nad 50 % není zajištěno dostatečné množství materiálu pro etologické aktivity.
ZávažnostMaláx
StředníEtologické aktivity nejsou umožněny.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
124RozsahMalýx
StředníPožadavky na zajištění krmiva a vody nejsou dodrženy.
VelkýPrasata jeví známky dehydratace nebo jsou ve špatném výživovém stavu nebo na hospodářství došlo k úhynu prasat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.
ZávažnostMaláx
StředníPožadavky na zajištění krmiva a vody nejsou dodrženy.
VelkáPrasata jeví známky dehydratace nebo jsou ve špatném výživovém stavu nebo na hospodářství došlo k úhynu prasat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
125RozsahMalýVazné ustájení nebo postroje jsou používány do 20 % prasat včetně.
StředníVazné ustájení nebo postroje jsou používány od 20 do 50 % prasat včetně.
VelkýVazné ustájení nebo postroje jsou používány nad 50 % prasat.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáNedovolené vazné ustájení je používáno.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
126RozsahMalýZpůsobem, který neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, nebo v kotci, který nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy, je chováno do 20 % prasat včetně.
StředníZpůsobem, který neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, nebo v kotci, který nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy, je chováno od 20 do 50 % prasat včetně.
VelkýZpůsobem, který neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, nebo v kotci, který nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy, je chováno nad 50 % prasat.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáPožadavky na ustájení stanovené právními předpisy nejsou dodrženy.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
127RozsahMalýPožadavkům neodpovídají zjištěné hladiny hluku nebo intenzity světla.
StředníPožadavkům neodpovídají zjištěné hladiny hluku a intenzity světla.
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníHladina hluku nebo intenzita světla neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
128RozsahMalýx
StředníPodlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy.
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníPodlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
129RozsahMalýx
StředníUstájení nesplňuje podmínky stanovené právními předpisy.
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníUstájení nesplňuje podmínky stanovené právními předpisy.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
1210RozsahMalýx
Středníx
VelkýZákroky a postupy nejsou prováděny v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáZákroky a postupy nejsou prováděny v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy.
TrvalostOdstranitelná
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
131RozsahMalýPéče o zvířata není zajištěna odborně způsobilými zaměstnanci.
Středníx
Velkýx
ZávažnostMaláPéče o zvířata není zajištěna odborně způsobilými zaměstnanci.
Středníx
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
132RozsahMalýZjištění se týká pouze jednoho zvířete.
StředníV chovu bylo zjištěno do 20 % nemocných nebo poraněných zvířat včetně.
VelkýV chovu bylo zjištěno nad 20 % nemocných nebo poraněných zvířat.
ZávažnostMaláx
StředníKontrola není prováděna nejméně jedenkrát denně. Nemocným nebo poraněným zvířatům nebyla chovatelem poskytnuta péče, ani k nim nebyl přivolán veterinární lékař, nebo nebyla zvířata v případě potřeby umístěna do izolace. Onemocnění nebo poranění neohrožuje zvířata na životě a nevede k trvalému poškození jejich zdraví.
VelkáKontrola není prováděna nejméně jedenkrát denně. Nemocným nebo poraněným zvířatům nebyla chovatelem poskytnuta péče, ani k nim nebyl přivolán veterinární lékař, nebo nebyla zvířata v případě potřeby umístěna do izolace. Onemocnění nebo poranění ohrožuje zvířata na životě nebo jim může přivodit trvalé následky.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
133RozsahMalýZjištění se týká pouze jednoho zvířete.
StředníZjištění se týká do 20 % zvířat včetně.
VelkýZjištění se týká nad 20 % zvířat.
ZávažnostMaláx
StředníChovatel nevede nebo neuchovává záznamy o lékařských ošetřeních nebo o počtu uhynulých zvířat.
VelkáZvířatům jsou podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s právními přepisy a pravidly pro jejich používání.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
134RozsahMalýZjištění se týká pouze jednoho zvířete.
StředníZjištění se týká do 20 % zvířat včetně.
VelkýZjištění se týká nad 20 % zvířat.
ZávažnostMaláx
Střední
VelkáVolnost pohybu zvířat je omezena způsobem, který vede k poškození zdraví zvířat nebo k jejich zbytečnému utrpení.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
135RozsahMalýx
Středníx
VelkýV chovu jsou používány způsoby plemenitby, které zvířeti mohou způsobit utrpení nebo poškození zdraví nebo jsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáV chovu jsou používány způsoby plemenitby, které zvířeti mohou způsobit utrpení nebo poškození zdraví nebo jsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
136RozsahMalýx
StředníStavby nebo ustájení neumožňují dodržení mikroklimatických podmínek.
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníStavby nebo ustájení neumožňují dodržení mikroklimatických podmínek.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
137RozsahMalýx
Středníx
VelkýOsvětlení neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáOsvětlení neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
138RozsahMalýx
StředníMateriál použitý k ustájení zvířat není snadno čistitelný a dezinfikovatelný nebo se o něj mohou zvířata poranit nebo v prostorech, kde jsou chována telata, není zabezpečeno dostatečné odklízení trusu, moči a zbytků krmiva.
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníMateriál použitý k ustájení zvířat není snadno čistitelný a dezinfikovatelný nebo se o něj mohou zvířata poranit nebo v prostorech, kde jsou chována telata, není zabezpečeno dostatečné odklízení trusu, moči a zbytků krmiva.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
139RozsahMalýZvířatům není poskytována přiměřená ochrana před povětrnostními podmínkami, predátory nebo riziky ohrožujícími jejich zdraví.
Středníx
Velkýx
ZávažnostMaláZvířatům není poskytována přiměřená ochrana před povětrnostními podmínkami, predátory nebo riziky ohrožujícími jejich zdraví.
Středníx
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
1310RozsahMalýx
Středníx
VelkýKontrola není prováděna nebo není zabezpečeno odstranění závady, případně není zajištěna péče o zdraví a dobré životní podmínky zvířat do doby odstranění závady.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáKontrola není prováděna nebo není zabezpečeno odstranění závady, případně není zajištěna péče o zdraví a dobré životní podmínky zvířat do doby odstranění závady.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
1311RozsahMalýZjištění se týká pouze jednoho zvířete.
StředníZjištění se týká do 50 % zvířat včetně.
VelkýZjištění se týká nad 50 % zvířat.
ZávažnostMaláV době kontroly byly zjištěny nefunkční napáječky. Zvířata jsou bez příznaků dehydratace.
StředníZvířatům není zabezpečen přístup k vodě nebo krmivu ve stanovených intervalech pro jednotlivé druhy a kategorie. Zvířata jsou bez příznaků dehydratace. V případě nedostatečného přístupu ke krmivu jsou zvířata ve zhoršeném výživovém stavu.
VelkáZvířata jsou vyhublá nebo jeví známky dehydratace nebo na hospodářství došlo k úhynu zvířat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
1312RozsahMalýx
StředníNení zabezpečeno omezení znečištění vody nebo krmiv nebo dochází k zápolení o krmivo a vodu mezi zvířaty.
Velkýx
ZávažnostMaláx
StředníNení zabezpečeno omezení znečištění vody nebo krmiv nebo dochází k zápolení o krmivo a vodu mezi zvířaty.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Hodnocení porušení kontrolovaných požadavků podle standardů podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení

Požadavky standardůKritériaStupně kritériíHodnocení
1aRozsahMalýHnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno v rozsahu do 10 metrů včetně.
StředníHnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno v rozsahu od 10 do 25 metrů včetně.
VelkýHnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno v rozsahu nad 25 metrů.
ZávažnostMaláHnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry od 2 do 3 metrů.
StředníHnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry od 1 do 2 metrů včetně.
VelkáHnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry do 1 metru včetně.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
1bRozsahMalýHnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod u pozemků se sklonem nad 7° bylo zjištěno v rozsahu do 10 metrů včetně.
StředníHnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod u pozemků se sklonem nad 7° bylo zjištěno v rozsahu od 10 do 25 metrů včetně.
VelkýHnojení v ochranném pásu podél u pozemků se sklonem nad 7° bylo zjištěno v rozsahu nad 25 metrů.
ZávažnostMaláHnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry od 20 do 25 metrů včetně.
StředníHnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry od 10 do 20 metrů včetně.
VelkáHnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry do 10 metrů včetně.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
1cRozsahMalýPočet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 1.
StředníPočet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 2 až 4.
VelkýPočet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 5 a více.
ZávažnostMaláx
StředníPři aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na ochranu vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
2RozsahMalýx
Středníx
VelkýPlatné povolení není předloženo.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáPlatné povolení není předloženo.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
3aRozsahMalýNebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.
StředníOhrožení nebo znečištění bylo způsobené 1 zdrojem znečištění.
VelkýOhrožení nebo znečištění bylo způsobené 2 a více zdroji znečištění.
ZávažnostMaláNebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.
StředníDošlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod.
VelkáDošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.
3bRozsahMalýByl nalezen 1 zdroj, ze kterého jsou vypouštěny odpadní vody bez platného povolení.
StředníByly nalezeny 2 zdroje, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody bez platného povolení.
VelkýByly nalezeny 3 a více zdrojů, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody bez platného povolení.
ZávažnostMaláDošlo k vypouštění odpadních vod bez povolení u nekomerčních, neprovozních zařízení.
Středníx
VelkáDošlo k vypouštění odpadních vod bez povolení u komerčních, provozních zařízení.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
3cRozsahMalýTechnické zabezpečení 1 skladovacího prostoru neodpovídá požadavkům vodního zákona.
StředníTechnické zabezpečení 2 skladovacích prostorů neodpovídá požadavkům vodního zákona.
VelkýTechnické zabezpečení 3 a více skladovacích prostorů neodpovídá požadavkům vodního zákona.
ZávažnostMaláSkladovací prostory vykazují nedostatky, ale nedošlo k úniku skladovaných závadných látek.
StředníDošlo k úniku skladovaných závadných látek do okolí bez viditelného znečištění vod.
VelkáDošlo k úniku skladovaných závadných látek do vodního zdroje a je viditelné znečištění povrchových nebo podzemních vod.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
3dRozsahMalýZkoušky těsnosti nebyly provedeny u 1 skladu.
StředníZkoušky těsnosti nebyly provedeny u 2 skladů.
VelkýZkoušky těsnosti nebyly provedeny u 3 a více skladů.
ZávažnostMaláZkoušky těsnosti nebyly provedeny v požadovaných intervalech.
StředníZkoušky těsnosti nebyly provedeny.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
3eRozsahMalýKontrolní systém není vybudován nebo provozován u 1 skladu.
StředníKontrolní systém není vybudován nebo provozován u 2 skladů.
VelkýKontrolní systém není vybudován nebo provozován u 3 a více skladů.
ZávažnostMaláx
StředníKontrolní systém je vybudován, ale není provozován nebo není funkční.
VelkáKontrolní systém není vybudován.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
4RozsahMalýSoučet ploch, kde nebyl zajištěn pokryv, je do 1 hektaru včetně.
StředníSoučet ploch, kde nebyl zajištěn pokryv, je od 1 do 2 hektarů včetně.
VelkýSoučet ploch, kde nebyl zajištěn pokryv, je nad 2 hektary.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáNebyla provedena žádná z možností zajišťující pokryvnost půdy u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí nad 4°.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
5RozsahMalýSoučet ploch s porušením tvoří nejvýše 15 ha nebo součet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s porušením je nejvýše 15 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.
StředníSoučet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s porušením tvoří 15,01 až 30 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.
VelkýSoučet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s porušením tvoří více než 30 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.
ZávažnostMaláDíl půdního bloku s porušením, které bylo způsobeno neprovedením půdoochranné technologie, je nejvýše 1, nebo počet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným provedením půdoochranné technologie, je nejvýše 2.
StředníPočet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným provedením půdoochranné technologie, je 3 až 4.
VelkáPočet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno neprovedením půdoochranné technologie, je více než 1, počet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným provedením půdoochranné technologie, je 5 a více, nebo porušení bylo způsobeno pěstováním kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku na silně erozně ohrožené půdě.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
6aRozsahMalýSoučet ploch, kde došlo k pálení, je do 1 hektaru včetně.
StředníSoučet ploch, kde došlo k pálení, je od 1 do 2 hektarů včetně.
VelkýSoučet ploch, kde došlo k pálení, je nad 2 hektary.
ZávažnostMaláx
StředníPálení bylo prováděno pouze bodově.
VelkáPálení bylo prováděno plošně.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
6bRozsahMalýOpatření byla použita od 15 % do 20 % ploch.
StředníOpatření byla použita od 10 % do 15 % ploch včetně.
VelkýOpatření byla použita do 10 % ploch včetně.
ZávažnostMaláx
Středníx
VelkáZjištěno porušení.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
7aRozsahMalýDošlo k poškození nebo zrušení 1 krajinného prvku.
StředníDošlo k poškození nebo zrušení 2 krajinných prvků.
VelkýDošlo k poškození nebo zrušení 3 a více krajinných prvků.
ZávažnostMaláx
StředníDošlo k poškození nebo zrušení výhradně dřevinné vegetace na krajinných prvcích mez, terasa, nebo travnatá údolnice.
VelkáDošlo k poškození nebo zrušení krajinných prvků solitér, skupina dřevin, stromořadí nebo kultury rybník, popřípadě došlo k poškození nebo zrušení krajinných prvků mez, terasa, travnatá údolnice, příkop nebo mokřad a nejedná se o případ střední závažnosti.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
7bRozsahMalýRez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. byl zjištěn u 1 krajinného prvku.
StředníŘez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. byl zjištěn u 2 krajinných prvků.
VelkýŘez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. zjištěn u 3 a více krajinných prvků.
ZávažnostMaláx
StředníRez dřevin zjištěn v době od 31. 3. do 1. 11.
Velkáx
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
7cRozsahMalýRegulace nebyla zajištěna u počtu rostlin do 15 kusů.
StředníRegulace nebyla zajištěna u počtu rostlin od 16 do 30 kusů.
VelkýRegulace nebyla zajištěna u počtu rostlin nad 30 kusů.
ZávažnostMaláNeregulované rostliny se vyskytovaly do 10 % včetně počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.
StředníNeregulované rostliny se vyskytovaly od 10 do 30 % včetně počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.
VelkáNeregulované rostliny se vyskytovaly nad 30 % počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
Neodstranitelnáx
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.
7dRozsahMalýVelikost plochy pěstované plodiny překročila 33 ha a je do 35 ha včetně.
StředníVelikost plochy pěstované plodiny překročila 35 ha a je do 40 ha včetně.
VelkýVelikost plochy pěstované plodiny překročila 40 ha.
ZávažnostMaláPočet dílů půdních bloků s porušením je 1.
Střední Počet dílů půdních bloků s porušením je 2.
VelkáPočet dílů půdních bloků s porušením je 3 a více.
TrvalostOdstranitelnáx
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

2) Čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 31, 33 a čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013, v platném znění.
Čl. 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

3) Čl. 91 a 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 2 odst. 1 bod 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

4) Čl. 93 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 64 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

5) Čl. 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

6) Čl. 64 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
Čl. 67 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
§ 4c odst. 1 a § 4d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb.

7) Čl. 38 odst. 2 až 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.
Čl. 99 odst. 1 a odst. 2 pododstavec 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

8) Čl. 40 pododstavec 2 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.
Čl. 75 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

9) Čl. 99 odst. 2 pododstavec 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 39 odst. 3 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

Přesunout nahoru