Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 474/2017 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Částka 171/2017
Platnost od 29.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

474

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2017

o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2018 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1314497641409 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1364497641409 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 50000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 50479347964 Kč,

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 479347964 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 70034077273 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 39550000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1197575400 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 8605003980 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 959571000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 211000000000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 4700000000 Kč.

(12) Seznam dotací v roce 2018 poskytovaných z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají režimu podle zvláštního právního předpisu1) je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2017, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2018. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2017 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2018. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2017 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2018.

(2) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2017 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).


§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 474/2017 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem1314497641409
Výdaje státního rozpočtu celkem1364497641409
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1197575400
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích8605003980
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy959571000
Schodek-50000000000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů50479347964
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv-479347964

Příloha č. 2 k zákonu č. 474/2017 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy *)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie**)
301Kancelář prezidenta republiky00012794701219470
302Poslanecká sněmovna Parlamentu000160000000
303Senát Parlamentu00027000000
304Úřad vlády České republiky0008867383687473836
305Bezpečnostní informační služba0001500000000
306Ministerstvo zahraničních věcí55000000000414521511452151
307Ministerstvo obrany2030004082143467362857197173525703513448035
308Národní bezpečnostní úřad250000005500000
309Kancelář veřejného ochránce práv00015649971414997
312Ministerstvo financí340500007929831327048738964392189233332150916
313Ministerstvo práce a sociálních věcí61000000048245790115943081501140560600786315440078631
314Ministerstvo vnitra13000000835818253074294955821182314507649814507
315Ministerstvo životního prostředí11340000000126646100006707170000
31715000000021139863082080486308
32100000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu2423116810030849352192471935219
327Ministerstvo dopravy80000000001659666541916417665419
328Český telekomunikační úřad30450000008320400000
329Ministerstvo zemědělství6200000003281620185126904994851
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy2000000071927821587086030158
334Ministerstvo kultury1000000481309803397810619
335Ministerstvo zdravotnictví200000000013020000001271700000
336Ministerstvo spravedlnosti011838300221052293353184600373398088733
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80000000001529275202927520
345Český statistický úřad00099498006889800
346Český úřad zeměměřický a katastrální550000000001500000000
348Český báňský úřad4401036020024500000
349Energetický regulační úřad292297000001345000000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže39000000016000000
355Ústav pro studium totalitních režimů00000
358Ústavní soud00000
359Úřad Národní rozpočtové rady00000
361Akademie věd České republiky00000
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání45500000020000000
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře00000
374Správa státních hmotných rezerv0004885000012750000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost170000000004000000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů0655192425823932600
377Technologická agentura České republiky0005659238322592383
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost0002536812025368120
381Nejvyšší kontrolní úřad0001012600615600
396Státní dluh00000
397Operace státních finančních aktiv1550000000003465000000
398Všeobecná pokladní správa7175015000000027284118000
CELKEM7222939252834969405595524436884855339526315657470034077273
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1314497641409

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3 k zákonu č. 474/2017 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky499747467
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1350187745
303Senát Parlamentu600689894
304Úřad vlády České republiky1041569530
305Bezpečnostní informační služba2007591597
306Ministerstvo zahraničních věcí7951274566
307Ministerstvo obrany58893351184
308Národní bezpečnostní úřad264883008
309Kancelář veřejného ochránce práv138036538
312Ministerstvo financí21815918426
313Ministerstvo práce a sociálních věcí591611342994
314Ministerstvo vnitra71882370020
315Ministerstvo životního prostředí12572669671
317Ministerstvo pro místní rozvoj5625941186
321Grantová agentura České republiky4333066000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu37581728636
327Ministerstvo dopravy53988011553
328Český telekomunikační úřad1251680359
329Ministerstvo zemědělství50236759769
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy176111709908
334Ministerstvo kultury13024299207
335Ministerstvo zdravotnictví8034018059
336Ministerstvo spravedlnosti28065474341
343Úřad pro ochranu osobních údajů165469862
344Úřad průmyslového vlastnictví194153657
345Český statistický úřad1005603493
346Český úřad zeměměřický a katastrální3283644468
348Český báňský úřad170730022
349Energetický regulační úřad288190079
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže237411071
355Ústav pro studium totalitních režimů212913353
358Ústavní soud257541718
359Úřad Národní rozpočtové rady0
361Akademie věd České republiky5684692000
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí34780127
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání64916229
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře23692075
374Správa státních hmotných rezerv2509795776
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost399514150
376Generální inspekce bezpečnostních sborů397380643
377Technologická agentura České republiky4335548383
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost363026559
381Nejvyšší kontrolní úřad678016929
396Státní dluh45242500000
397Operace státních finančních aktiv605000000
398Všeobecná pokladní správa149460799157
CELKEM1364497641409

Příloha č. 4 k zákonu č. 474/2017 Sb.

strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1279470
Výdaje celkem499747467
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1279470
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1219470
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky124365300
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány231887697
Celkové výdaje na lesní hospodářství143494470
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci68099091
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)22122675
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1249042
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech62452070
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1219470
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie1219470
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem163059470

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 2

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16000000
Výdaje celkem1350187745
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR1350187745
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci487422689
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)147772812
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3935930
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech196796452
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem40000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 3

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2700000
Výdaje celkem600689894
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2700000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2700000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR600689894
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci214825783
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)68750306
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2159880
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech107993961
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem23940000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 4

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem88673836
Výdaje celkem1041569530
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem88673836
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem87473836
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1200000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR1041569530
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR658947158
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády382622372
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci482777759
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)163639938
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb8134358
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech172706372
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě234011489
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)79403981
v tom: ze státního rozpočtu celkem79403981
v tom: institucionální podpora celkem4)79403981
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Program protidrogové politiky139367271
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity114804759
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem108449752
v tom: ze státního rozpočtu20975916
podíl rozpočtu Evropské unie87473836
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem33160000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 5

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem150000000
Výdaje celkem2007591597
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby2007591597
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem426000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 6 a strana 7

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem591452151
Výdaje celkem7951274566
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem41452151
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1452151
ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem40000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí7951274566
v tom: transformační spolupráce63000000
humanitární pomoc180000000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1966379381
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí21000000
zahraniční vysílání rozhlasu27200000
vrcholné návštěvy20185000
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech41084042
prostředky na financování zapojení občanů CR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
obnova Sýrie60000000
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí5572426143
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci908282421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)308816023
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb18015477
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech76947503
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě823826360
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)25152000
v tom: ze státního rozpočtu celkem25152000
v tom: institucionální podpora celkem4)25152000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)25152000
Zahraniční rozvojová spolupráce676166000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.15400000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1936201
v tom: ze státního rozpočtu484050
podíl rozpočtu Evropské unie1452151
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem330330000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 8 a strana 9

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4817603502
Výdaje celkem58893351184
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)203000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4082143467
v tom: pojistné na důchodové pojištění3628571971
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti453571496
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem735257035
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13448035
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem721809000
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR38513908276
Vytváření a rozvoj systému obrany státu9526880159
Zajištění strategického zpravodajství2868982948
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil611720836
Zajištění dávek důchodového zabezpečení4290000000
Zajištění ostatních sociálních dávek2602000000
Zajištění státní sportovní reprezentace479858965
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci15458894814
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)5616089823
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb286037731
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech2659605702
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru10933750929
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě708529924
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)436040000
v tom: ze státního rozpočtu celkem436040000
v tom: institucionální podpora celkem4)102200000
účelová podpora celkem4)333840000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)333840000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)91166000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)8534000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality6654007
Program protidrogové politiky775500
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.905280
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem16821216
v tom: ze státního rozpočtu3373181
podíl rozpočtu Evropské unie13448035
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem10203448651

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 10

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem800000
Výdaje celkem264883008
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)250000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu264883008
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci154889377
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)52662389
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3069378
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech153468939
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2414204

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 11

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1564997
Výdaje celkem138036538
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1564997
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1414997
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv138036538
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci77344724
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)26283470
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1421102
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech70655144
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1815160
v tom: ze státního rozpočtu400163
podíl rozpočtu Evropské unie1414997
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5471377

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 12

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5219222365
Výdaje celkem21815918426
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)34050000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti792983132
v tom: pojistné na důchodové pojištění704873896
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti88109236
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4392189233
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem332150916
příjmy z prostředků finančních mechanismů71388317
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3988650000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy12066841808
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2080703300
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy5771749732
v tom: sociální dávky473410000
výdaje na činnost celní správy5298339732
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1757108113
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra61289977
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu78225496
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12088147819
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4109970257
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb240738827
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1550046635
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2514975338
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě7894724649
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů77194800
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.450000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem394567976
v tom: ze státního rozpočtu62417060
podíl rozpočtu Evropské unie332150916
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem79762702
v tom: ze státního rozpočtu8374385
podíl prostředků finančních mechanismů71388317
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2777344313

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 13 a strana 14

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem489127979790
Výdaje celkem591611342994
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)610000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti482457901159
v tom: pojistné na důchodové pojištění430815011405
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti51642889754
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6060078631
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5440078631
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem620000000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění424200000000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče44750000000
Dávky nemocenského pojištění32460000000
Dávky pomoci v hmotné nouzi8601660207
Dávky osobám se zdravotním postižením2900000000
Ostatní sociální dávky4000000
Podpory v nezaměstnanosti7000000000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách26000000000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem2436347146
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.400000000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů600000000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením5500000000
Ostatní výdaje organizačních složek státu17387589300
Neinvestiční nedávkové transfery19331746341
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti40000000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8204978271
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)3539692613
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb163046968
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech542831140
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě7585221750
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)60000000
v tom: ze státního rozpočtu celkem60000000
v tom: institucionální podpora celkem4)60000000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)60000000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6481242998
v tom: ze státního rozpočtu1041164367
podíl rozpočtu Evropské unie5440078631
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1012247053

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150000000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160000000 Kč

strana 15 a strana 16

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9553497037
Výdaje celkem71882370020
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)13000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8358182530
v tom: pojistné na důchodové pojištění7429495582
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti928686948
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1182314507
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem649814507
příjmy z prostředků finančních mechanismů8500000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem524000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR40075142453
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR10027453292
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu12075047808
Výdaje na sportovní reprezentaci267950467
Dávky důchodového pojištění5191016000
Ostatní sociální dávky4245760000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci32695522633
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)11048198392
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb647718713
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech4350802385
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru26533912792
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1501219324
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)608321000
v tom: ze státního rozpočtu celkem608321000
v tom: institucionální podpora celkem4)69156000
účelová podpora celkem4)539165000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)539165000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)64385000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality61000000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem971659157
v tom: ze státního rozpočtu321844650
podíl rozpočtu Evropské unie649814507
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem10000000
v tom: ze státního rozpočtu1500000
podíl prostředků finančních mechanismů8500000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3728529949

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 17

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12778010000
Výdaje celkem12572669671
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)113400000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12664610000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6707170000
příjmy z prostředků finančních mechanismů8550000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5948890000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny507820000
Technická ochrana životního prostředí3344000000
Ochrana klimatu a ovzduší4836392116
Ostatní činnosti v životním prostředí3884457555
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci821043202
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)279154688
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb16063051
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech124816941
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě678335801
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)248379554
v tom: ze státního rozpočtu celkem248379554
v tom: institucionální podpora celkem4)248379554
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)248379554
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6843880000
v tom: ze státního rozpočtu136710000
podíl rozpočtu Evropské unie6707170000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem9000000
v tom: ze státního rozpočtu450000
podíl prostředků finančních mechanismů8550000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem9001177116

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 18

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2115486308
Výdaje celkem5625941186
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)1500000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2113986308
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2080486308
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem33500000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu4076442002
v tom: Horská služba160000000
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch3916442002
Podpora bydlení426859027
Uzemní plánování a stavební řád44528422
Ostatní činnosti resortu1078111735
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci412786822
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)141261125
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7957244
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech71368972
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě322151957
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2578725766
v tom: ze státního rozpočtu498239458
podíl rozpočtu Evropské unie2080486308
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3721641474

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 19

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem4333066000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR109783000
Dotace jiným subjektům4223283000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49300134
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)14672937
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb570365
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech28518253
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)4333066000
v tom: ze státního rozpočtu celkem4333066000
v tom: institucionální podpora celkem4)109783000
účelová podpora celkem4)4223283000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 20 a strana 21

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3327246900
Výdaje celkem37581728636
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)242311681
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3084935219
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2471935219
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem613000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání5031009632
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje2740311681
Výdaje spojené s další činností resortu2808555287
Dotace na obnovitelné zdroje energie26185000000
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů816852036
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu812152036
ostatní výdaje4700000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci979615904
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)333069407
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb18927627
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech132046732
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě814334514
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)2993928152
v tom: ze státního rozpočtu celkem1684044152
v tom: institucionální podpora celkem4)601000000
účelová podpora celkem4)1083044152
podíl prostředků zahraničních programů3)1309884000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)1083044152
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)362844000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2942756612
v tom: ze státního rozpočtu470821393
podíl rozpočtu Evropské unie2471935219
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1653371400

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 22

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16676665419
Výdaje celkem53988011553
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16596665419
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem16417665419
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem179000000
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava8626565270
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury40881973919
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR15553086919
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury25328887000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu4479472364
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci548961703
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)186646993
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10617060
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech64617658
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě466235150
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)50000000
v tom: ze státního rozpočtu celkem50000000
v tom: institucionální podpora celkem4)50000000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)50000000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3430700
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem16435732833
v tom: ze státního rozpočtu18067414
podíl rozpočtu Evropské unie16417665419
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem36879070689

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 23

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem862490000
Výdaje celkem1251680359
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)30450000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem832040000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem832040000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu1251680359
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny18346544
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady8250000
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence650000000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu575083815
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci295033476
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)100369865
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5729794
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě286489699
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.70000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem30000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 24 a strana 25

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem32822401851
Výdaje celkem50236759769
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)6200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem32816201851
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem276842849
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem26628152002
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5911207000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu37343455002
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu31538455002
ostatní výdaje5805000000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu2050000000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1800000000
ostatní dotace250000000
Podpora lesního hospodářství640937195
Podpora vodního hospodářství1720000000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní výdaje na vodní hospodářství1720000000
Podpora neziskovým organizacím140000000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost8342367572
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2508329213
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)852582321
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb47973789
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech378183100
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě2093305380
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)884726000
v tom: ze státního rozpočtu celkem884726000
v tom: institucionální podpora celkem4)458626000
účelová podpora celkem4)426100000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)426100000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)453206000
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně300000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1700000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem347622009
v tom: ze státního rozpočtu70779160
podíl rozpočtu Evropské unie276842849
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem31538455002
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu22404408000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu732914000
podpora venkova - ze státního rozpočtu3500000000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie3622280002
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu677389000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie601464000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2680418691

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 26 a strana 27

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7192982158
Výdaje celkem176111709908
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7192782158
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7086030158
příjmy z prostředků finančních mechanismů17000000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem89752000
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy43363562545
v tom: vysoké školy24611676980
výzkum, experimentální vývoj a inovace18751885565
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací120947128314
Podpora činnosti v oblasti mládeže280782391
Podpora činnosti v oblasti sportu5449374I8I
v tom: sportovní reprezentace1853537174
všeobecná sportovní činnost3595837007
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace3899260931
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu2171601546
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci933822946
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)309654636
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb16915287
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech121029258
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě724735057
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)18751885565
v tom: ze státního rozpočtu celkem14345112585
v tom: institucionální podpora celkem 4)8896591355
účelová podpora celkem 4)5448521230
podíl prostředků zahraničních programů4406772980
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací2631496230
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)1165308000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)6643497655
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji1277193700
Zahraniční rozvojová spolupráce112000000
Program sociální prevence a prevence kriminality8132000
Program protidrogové politiky12197000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19875000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.470000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9274005439
v tom: ze státního rozpočtu2187975281
podíl rozpočtu Evropské unie7086030158
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem19994472
v tom: ze státního rozpočtu2994472
podíl prostředků finančních mechanismů17000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4635757761

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 28 a strana 29

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem481319803
Výdaje celkem13024299207
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)10000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem481309803
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem397810619
příjmy z prostředků finančních mechanismů25500000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem57999184
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem521382000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3308946840
v tom: finanční náhrada2080906790
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1228040050
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury359578584
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny19880000
neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie0
výdaje na činnost úřadu310733084
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím28965500
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury6248038593
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím4502924103
program péče o národní kulturní poklad514762871
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení726131000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů23333334
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy480887285
Kulturní služby, podpora živého umění763080580
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů160000000
kulturní aktivity543080580
veřejné informační služby knihoven60000000
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí775000000
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky74000000
programy na záchranu a obnovu kulturních památek701000000
Podpora kultury národnostních menšin33000000
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2000000
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin31000000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení27000000
Státní fond kinematografie988272610
v tom: dotace na filmové pobídky800000000
dotace ze státního rozpočtu188272610
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci184427248
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)62824545
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3347664
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech33156009
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě134227153
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)521382000
v tom: ze státního rozpočtu celkem521382000
v tom: institucionální podpora celkem4)96382000
účelová podpora celkem4)425000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)425000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)90039000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2000000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem474220619
v tom: ze státního rozpočtu76410000
podíl rozpočtu Evropské unie397810619
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem30000000
v tom: ze státního rozpočtu4500000
podíl prostředků finančních mechanismů25500000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1810661156

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 30 a strana 31

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1322000000
Výdaje celkem8034018059
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)20000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1302000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1271700000
příjmy z prostředků finančních mechanismů8500000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21800000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu2293004526
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1557640512
Ústavní péče911129020
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1318655883
Zdravotnické programy1724994581
Ostatní činnosti ve zdravotnictví228593537
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1558988020
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)530055922
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb29241938
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech356877859
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1105219145
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)1557640512
v tom: ze státního rozpočtu celkem1557640512
v tom: institucionální podpora celkem4)646197447
účelová podpora celkem4)911443065
podíl prostředků zahraničních programů5)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)911443065
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)607015911
Zahraniční rozvojová spolupráce3000000
Program sociální prevence a prevence kriminality381393
Program protidrogové politiky38139238
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.15800000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)14000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1568700000
v tom: ze státního rozpočtu297000000
podíl rozpočtu Evropské unie1271700000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem10000000
v tom: ze státního rozpočtu1500000
podíl prostředků finančních mechanismů8500000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2481511224

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

strana 32 a strana 33

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3029833755
Výdaje celkem28065474341
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1183830022
v tom: pojistné na důchodové pojištění1052293353
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti131536669
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1846003733
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem98088733
příjmy z prostředků finančních mechanismů9775000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1738140000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část17081612351
v tom: platy soudců4453009900
platy státních zástupců1594785892
ostatní výdaje justiční části11033816559
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část10983861990
v tom: dávky důchodového pojištění717000000
ostatní sociální dávky608000000
ostatní výdaje vězeňské části9658861990
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci15529667580
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)5279472386
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb305570060
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech5667636624
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru3355887742
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě198643465
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1594785892
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0
Program sociální prevence a prevence kriminality16395000
Program protidrogové politiky16515000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem122960320
v tom: ze státního rozpočtu24871587
podíl rozpočtu Evropské unie98088733
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem11500000
v tom: ze státního rozpočtu1725000
podíl prostředků finančních mechanismů9775000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1106030028

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 34

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem165469862
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů165469862
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci64835721
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)22044145
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1266795
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech12041282
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě39834727
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů11068800
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem18900000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 35

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem232927520
Výdaje celkem194153657
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem152927520
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2927520
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví194153657
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci103207258
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)34796646
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2046862
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech14904353
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě87438723
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3252800
v tom: ze státního rozpočtu325280
podíl rozpočtu Evropské unie2927520
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem11590000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 36

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9949800
Výdaje celkem1005603493
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9949800
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6889800
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3060000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1005603493
v tom: výdaje na volby a referenda13600000
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu992003493
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci597384645
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)199665484
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb11419369
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech58919379
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě509941618
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů2106000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9156685
v tom: ze státního rozpočtu2266885
podíl rozpočtu Evropské unie6889800
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem96362125

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 37

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem700000000
Výdaje celkem3283644468
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního3283644468
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1832555795
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)623066052
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb36640800
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech117646138
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1712328148
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem220085000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 38

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem442553602
Výdaje celkem170730022
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)440103602
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2450000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2450000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu170730022
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci99786673
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)33927468
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1993857
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech19456398
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě80236462
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem21986985

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 39

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem426797000
Výdaje celkem288190079
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)292297000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem134500000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem134500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu288190079
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci170354711
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)57920601
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3360784
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech26585116
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě134226471
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů7227600
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem18565000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 40

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5500000
Výdaje celkem237411071
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)3900000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1600000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1600000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže237411071
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci136234761
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)46319819
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2684632
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech18326751
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě108593228
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů7311600
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem31800000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 41

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem212913353
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů129027935
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek83885418
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci103378562
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)35180033
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1998113
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech69373244
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě30532391
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem37734208

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 42

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem257541718
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu257541718
v tom: platy soudců32965200
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu224576518
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci100983887
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)34334522
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2002057
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech67057687
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem33770700

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 43

Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem0
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 44

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem5684692000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Infrastruktura výzkumu5684692000
Programy výzkumu0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci50548266
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)17186410
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb987743
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech49387193
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)5684692000
v tom: ze státního rozpočtu celkem5684692000
v tom: institucionální podpora celkem4)5684692000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)3946865000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 45

Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem34780127
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí34780127
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12589802
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4280532
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb227795
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1382493
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě4344509
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů5662800
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3960000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 46

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6550000
Výdaje celkem64916229
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)4550000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem64916229
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci33914390
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)11530893
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb404685
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1413359
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě18820935
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 47

Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem23692075
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře23692075
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci14483878
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4924519
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb283679
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech2904218
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě11279660
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 48

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem48850000
Výdaje celkem2509795776
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem48850000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12750000
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem36100000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy2503675776
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil6120000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci169092289
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)57372378
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3366696
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech86606566
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě81128194
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2503675776
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem15000000
v tom: ze státního rozpočtu2250000
podíl rozpočtu Evropské unie12750000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem255400000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 49

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem170400000
Výdaje celkem399514150
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)170000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost399514150
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí399514150
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci131310405
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)44645537
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2622014
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech13172077
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě117928628
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem155620000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 50

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem65519242
Výdaje celkem397380643
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti65519242
v tom: pojistné na důchodové pojištění58239326
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti7279916
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů374880643
Sociální dávky22500000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci236743362
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)80073183
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4686991
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech26351982
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru207997596
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5950000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 51

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem56592383
Výdaje celkem4335548383
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem56592383
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem22592383
příjmy z prostředků finančních mechanismů34000000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR159537383
Dotace jiným subjektům4176011000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci66572118
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)22634520
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1210089
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech60504453
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)4335548383
v tom: ze státního rozpočtu celkem4278956000
v tom: institucionální podpora celkem4)128445000
účelová podpora celkem4)4150511000
podíl prostředků zahraničních programů3)56592383
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)4150511000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25505882
v tom: ze státního rozpočtu2913499
podíl rozpočtu Evropské unie22592383
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem35500000
v tom: ze státního rozpočtu1500000
podíl prostředků finančních mechanismů34000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 52

Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem25368120
Výdaje celkem363026559
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem25368120
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25368120
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost363026559
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci104693961
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)35595947
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2082290
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech104114528
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem31372892
v tom: ze státního rozpočtu6004772
podíl rozpočtu Evropské unie25368120
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem124619585

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 53

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1012600
Výdaje celkem678016929
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1012600
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem615600
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem397000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu678016929
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci309680602
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)105291405
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5703205
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech285160208
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1231200
v tom: ze státního rozpočtu615600
podíl rozpočtu Evropské unie615600
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem177790000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 54

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem45242500000
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů50479347964
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)-479347964
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu45242500000
Průřezové ukazatele

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 55

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1896500000
Výdaje celkem605000000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy9)1550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem346500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10)346500000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol240000000
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku0
ostatní transfery do jiných kapitol240000000
Ostatní výdaje365000000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 56

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem720229911800
Výdaje celkem149460799157
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)717501500000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2728411800
v tom: ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2728411800
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva4093678212
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)140000000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému60000000
Stavební spoření4150000000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky6706415801
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace8342450000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51197575400
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 68605003980
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7959571000
Další prostředky pro územní samosprávné celky167568900
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně69791256000
Ostatní výdaje4901170864
Odvody do rozpočtu Evropské unie39550000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem796109000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem796109000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Příloha č. 5 k zákonu č. 474/2017 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkemÚhrn
Středočeský129621800129621800
Jihočeský8987880089878800
Plzeňský8155600081556000
Karlovarský5926770059267700
Ústecký100413800100413800
Liberecký7097020070970200
Královéhradecký8368230083682300
Pardubický7663510076635100
Kraj Vysočina7663550076635500
Jihomoravský128449600128449600
Olomoucký8520270085202700
Zlínský8507430085074300
Moravskoslezský130187600130187600
Úhrn11975754001197575400

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

Pro rok 2018 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2017 o 5%.

Příloha č. 6 k zákonu č. 474/2017 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
dotace na vybraná
zdravotnická zařízení*)
příspěvek na
výkon státní správy**)
Středočeský12543229001254322900
Jihočeský589858100589858100
Plzeňský8376120561203800569579920
Karlovarský273418200273418200
Ústecký707840600707840600
Liberecký381128300381128300
Královéhradecký510365400510365400
Pardubický486807200486807200
Kraj Vysočina498088000498088000
Jihomoravský465340011470343001151687700
Olomoucký557112000557112000
Zlínský534970700534970700
Moravskoslezský186136010879636001089824960
Úhrn1489088085901131008605003980

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2018

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 474/2017 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč

Příspěvek na výkon státní správy*)959571000
Úhrn959571000

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 474/2017 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce2) 3). U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části D).

Vzorec:

B
P =—————× SO
A + √SO

Výše příspěvku4) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).

Ř.Rozsah působnostiAB
1Základní působnost33,115719006830500,486
2Působnost matričního úřadu142,360898015415649,93
3Působnost stavebního úřadu72,3261640013651966,35
4Působnost pověřeného obecního úřadu281,777440227427070,52

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.

3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.

4) Pro rok 2018 byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.

5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1.1.2017 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3) 6) 7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C), D), E) a F).

Vzorec 1:

B
P1 =—————× SO
A + √SO

Vzorec 2:

(SC)
P2 = C ×1 -—————× SO
SO

Výše příspěvku8) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů "A", "B" a "C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost36,563596281495203,6310
Působnost matričního úřadu168,87586616129265,0235139,847748
Působnost stavebního úřadu46,649204454782091,8549503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu57,057535858663660,48010815,67996
Působnost obce s rozšířenou působností2,7191713003950471,56234503,20351

6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících.
V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.

7) Výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy.

8) Pro rok 2018 byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. Dále byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)7633994
Černošice9)7633994
Nýřany9)7633994
Šlapanice9)7633994
Brno10)11)12)182190463
Ostrava10)127504157
Plzeň10)25629505

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

10) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (Poznámka: zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1.1.2003).

11) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12) §31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Obci s rozšířenou působností, Brnu, v rámci působnosti Úřadu městské části Brno-střed, byl navýšen příspěvek o částku 1752000 Kč k zabezpečení nárůstu matriční agendy, k němuž došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Tento právní předpis značně rozšířil možnost nabytí státního občanství prohlášením.

D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - dále jen OZ - ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.

Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Financování se netýkají i případy opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).

V případě rozhodnutí z období před účinností nového OZ se financování týká rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem je pro příspěvek na rok 2018 31. březen 2017. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.

Výše zmíněné paušální platby byla pro rok 2018 stanovena ve výši 29 000 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.

Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.

E) Financování jednotných kontaktních míst

Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam jednotných kontaktních míst je stanoven přílohou vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst.

Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému „SINPRO“, tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2016. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze škály stanovených intervalů (rozpětí „od - do“), ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční prostředky v rámci škály stanovených intervalů podle níže uvedeného:

Rozpětí zaevidovaných a následně řešených dotazů klientůVýše příspěvku v Kč
0 - 2560 000
26 - 50120 000
51 - 75180 000
76 - 100240 000
101 - 125300 000
126 - 150360 000
151 - 175420 000
176 - 200480 000
201 - 225540 000
226 - 250600 000
251 - 275660 000
276 - 300720 000
301 - 325780 000
326 - 350840 000
351 - 375900 000
376 - 400960 000
401 - 4251020 000
426 - 4501080 000
451 - 4751140 000
476 - 5001200 000
501 - 5251260 000

Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa v rámci obcí ČR je následující:

Jednotné kontaktní místo v rámci obcí ČRPočet zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů
v období od 1. 1. do 31. 12. 2016
Výše příspěvku v Kč
Ostrava374900000
České Budějovice194480000
Liberec1360000
Hradec Králové83240000
Jihlava34120000
Zlín167420000
Černošice37120000
Olomouc56180000
Karlovy Vary104300000
Brno4821200000
Plzeň86240000
Pardubice330840000
Ústí nad Labem1560000

F) Financování vydávání občanských průkazů

Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu, (tzv. „místo nabrání“) obdrží příspěvek ve výši násobku 107 Kč za každý 1 ks takto „nabraného“ občanského průkazu. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání občanských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze13)

A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2018 je výsledná částka příspěvku pro rok 2017 navýšená o 5 %.

B) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba je pro rok 2018 valorizována o 5 % a činí 67 996 Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2017 je také výsledkem nárůstu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. lednu 2017.

C) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu obsahuje částku 23 171 000 Kč k pokrytí financování veřejného opatrovnictví k zabezpečení 799 opatrovanců.

Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.D) této přílohy.

D) Financování jednotných kontaktních míst

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 1 260 000 Kč k zabezpečení činnosti jednotných kontaktních míst Úřadu městské části Praha 1 a Úřadu městské části Praha 7. Pro Prahu 1 příspěvek činí 960 000 Kč, pro Prahu 7 je příspěvek ve výši 300 000 Kč.

Financování jednotných kontaktních míst včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.E) této přílohy.

E) Financování vydávání občanských průkazů

V celkové částce příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu, který je pro rok 2018 valorizován o 5 %, je obsažena i částka 21 068 514 Kč k pokrytí financování vydávání občanských průkazů jednotlivými Úřady městských částí.

Financování vydávání občanských průkazů včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.F) této přílohy.

Výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části 2.A), 2.B), 2.C) a 2.D). Takto zjištěná hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.

13) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku

Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad o svém rozhodnutí a s tím souvisejícími změnami správních obvodů výkonu přenesené působnosti jednotlivých obcí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.

Příloha č. 9 k zákonu č. 474/2017 Sb.

SEZNAM DOTACÍ V ROCE 2018 PODLE § 1 ODST. 12 ZÁKONA č. 474/2017 Sb.

v Kč

číslo kapitolykapitolapříjemce dotaceúčel dotacečástka
398Všeobecná pokladní správaČeský svaz bojovníků za svoboduna projekty a činnost organizace6300000
398Všeobecná pokladní správaKonfederace politických vězňůna projekty a činnost organizace5750000
398Všeobecná pokladní správaMasarykovo demokratické hnutína projekty a činnost organizace1530000
398Všeobecná pokladní správaSdružení bývalých politických vězňů ČRna projekty a činnost organizace270000
398Všeobecná pokladní správaÚstav TGM, o.p.s.na projekty a činnost organizace1800000
398Všeobecná pokladní správaČeskoslovenská obec legionářskána projekty a činnost organizace6000000

Poznámky pod čarou

1) § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 367/2017 Sb.

Přesunout nahoru