Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 472/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Částka 170/2017
Platnost od 28.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

472

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 10 odst. 11 a § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech:


Čl. I

Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.“.

2. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

Vzor zprávy o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony podle § 11 odst. 2 zákona

ZPRÁVA O HALONECH, SYSTÉMECH POŽÁRNÍ OCHRANY A HASÍCÍCH PŘÍSTROJÍCH S HALONY podle § 11 odst. 2 zákona

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

Vzor zprávy o fluorovaných skleníkových plynech získaných nebo předaných z nebo do jiného členského státu Evropské unie, o zneškodnění fluorovaných skleníkových plynů, uvedení na trh, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a zneškodnění regulovaných látek podle § 11 odst. 1 zákona

Tabulka č. 1 (společná pro hlášení všech činností podle § 11 odst. 1 zákona)

Tabulka č. 1 (společná pro hlášení všech činností podle § 11 odst. 1 zákona)

Tabulka č. 2a (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona)

Tabulka č. 2a (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona)

Tabulka č. 2b (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písni, b) zákona)

Tabulka č. 2b (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písni, b) zákona)

Tabulka č. 2c (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona)

Tabulka č. 2c (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona)

Tabulka č. 2d (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona)

Tabulka č. 2d (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona)“.

3. V příloze č. 4 bodu 2.1.2.1 se věta poslední zrušuje.

4. V příloze č. 4 bodu 2.2.2 části „Úprava - stupeň I“ bod č. 7 zní:

7. Odsáté regulované látky a fluorované skleníkové plyny zachytávat podle bodu 2.2.2, čísla 3, klasifikovat a evidovat podle bodu 2.2.2., čísla 4 a uchovávat je v nádobách způsobem vhodným pro další využití nebo zneškodnění.“.

5. V příloze č. 4 bodu 2.2.3 se za slovo „provozovatel“ vkládají slova „této technologie“.

6. V přílohách č. 4 a 5 bod 3.1.1 zní:

3.1.1 Dokumentace vydaných povolení

Veškeré certifikáty, povolení, schválení, souhlasy a úřední rozhodnutí, na jejichž základě je technologie provozována, musí být vedeny v aktuálním stavu a být volně přístupné příslušným kontrolním orgánům.“.

7. V příloze č. 4 bodu 4 se za slovo „Provozovatel“ vkládají slova „technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů z chladicích zařízení“ a slova „závazné technologie“ se nahrazují slovy „postupu uvedeného v této příloze“.

8. V příloze č. 5 bodu 4.1 se za slovo „Provozovatel“ vkládají slova „technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků“ a slovo „opatřeních“ se nahrazuje slovem „opatření“.

9. V příloze č. 5 bodu 4.2 se za slovo „Provozovatel“ vkládají slova „technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru