Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 47/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Částka 17/2017
Platnost od 27.02.2017
Účinnost od 01.03.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

47

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku změnit zařazení mezi tituly v rámci podopatření podle § 2 písm. d), může tak učinit pouze

a) z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3,

b) z titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5, nebo

c) z titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 do některého z titulů podle § 2 písm. d) bodů 2 až 10, a to v případě, že je na dílu půdního bloku vyhlášeno nové zvláště chráněné území13), ochranné pásmo národního parku14) nebo oblast Natura 200015);

žadatel v takovém případě doručí Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku žádost o změnu zařazení, popřípadě žádost o zařazení podle § 3; v případě postupu podle písmene c) žadatel uvede v žádosti o změnu zařazení, popřípadě v žádosti o zařazení podle § 3, že se jedná o změnu titulu z důvodu uvedeného v písmeni c).“.

2. V § 6 odstavec 3 zní:

(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze v případě vymezení daného dílu půdního bloku jako hnízdní lokality chřástala polního, podmáčené nebo rašelinné louky, cenného stanoviště lučních společenstev nebo jako stanoviště modráska podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cenné stanoviště“).“.

3. V § 7 odst. 6 se text „§ 2 písm. b), d) nebo f)“ nahrazuje textem „§ 2 písm. b), c), d) nebo f)“.

4. V § 9 odst. 2 se na konci písmene f) doplňují slova „ , o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 12 odst. 5 písm. i) se slova „a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu“ zrušují.

6. V § 12 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „díl půdního bloku vedený“ nahrazují slovy „produkční plochu dílu půdního bloku vedeného“ a slovo „kterém“ se nahrazuje slovem „které“.

7. V § 12 odst. 7 písm. b) závěrečná část ustanovení zní:

„v případě pěstování více skupin dřevin uvedených v bodech 1 až 3 na 1 dílu půdního bloku plní žadatel hustotu výsadby danou pro každou z těchto skupin dřevin, přičemž žadatel v žádosti o dotaci uvede u každého dílu půdního bloku produkční plochu v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny včetně příslušné výměry, na kterou žádá o dotaci.“.

8. V § 12 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „nebo ostatní ovocné stromy a ovocné keře, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele“.

9. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Součástí žádosti o dotaci je zákres příslušných dílů půdních bloků nebo produkčních ploch, které žadatel uvedl v žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.“.

10. V § 13 odst. 5 písm. c) bodě 2 se slovo „látky“ nahrazuje slovy „prostředky na ochranu rostlin“.

11. V § 13 odst. 5 písm. i) se slova „a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu“ zrušují.

12. V § 13 odst. 6 písm. a) až d) a v § 13 odst. 7 písm. a) až d), g) a h) se slovo „látek“ nahrazuje slovy „prostředků na ochranu rostlin“.

13. V § 13 odst. 6 písm. f) a g) se slova „pomocnou látku“ nahrazují slovy „pomocný prostředek na ochranu rostlin“.

14. V § 13 odst. 7 písm. f) a v § 13 odst. 7 písm. i) se slova „plísni šedé“ nahrazují slovy „šedé hnilobě“ a slovo „látek“ se nahrazuje slovy „prostředků na ochranu rostlin“.

15. V § 15 odst. 6 písmeno c) zní:

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každým výsevem nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,“.

16. V § 15 odst. 7 písmeno c) zní:

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,“.

17. V § 15 odst. 8 písmeno c) zní:

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou jahodníku na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,“.

18. V § 17 odstavec 2 zní:

(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle

a) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

b) § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo

c) § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3.“.

19. V § 17 odst. 6 písmeno b) zní:

b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství nebo stáji evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy a zařazené v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle

1. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

2. § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo

3. § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3

v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2,“.

20. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,“ zrušují.

21. V § 18 odst. 1 písm. d) se za text „15. srpna“ vkládají slova „nebo do 15. září, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 3 písm. a) bodu 4 nebo § 19 odst. 4 písm. a) bodu 4, nebo do 15. října, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 5 písm. a) bodu 3 nebo § 19 odst. 6 písm. a) bodu 3“.

22. V § 18 odst. 4 písm. c) se slovo „nežádá“ nahrazuje slovem „žádá“.

23. V § 19 odst. 5 písm. d) se za slova „roku trvání závazku“ vkládají slova „a zároveň neaplikuje hnůj nebo kompost více než jednou za období trvání závazku“.

24. V § 19 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „v písmenu f)“ nahrazují slovy „v písmenu e)“.

25. V § 19 odst. 8 písmeno a) zní:

a) provádí seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy, pouze

1. do 10. června příslušného kalendářního roku,

2. do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou seč nahradit pastvou, nebo

3. od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,“.

26. V § 19 odst. 9 písm. h) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

27. V § 19 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení.“.

28. V § 19 odst. 11 písm. a) bod 1 zní:

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e), nebo do 31. srpna, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se alespoň z 50 % nachází v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, a“.

29. V § 19 odst. 11 písm. f) se za slovo „zvířat“ vkládají slova „ , s výjimkou provádění příkrmu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze v období od 1. dubna do 31. května příslušného kalendářního roku“.

30. V § 22a odst. 5 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „dílu půdního bloku“.

31. V § 23 se na konci textů odstavců 2 a 3 doplňuje text „nebo c)“.

32. V § 25 odst. 4 písm. e) se za slovo „sadbě“ vkládají slova „nebo dokladů o provedení službou“ a za text „§ 22a odst. 5 písm. a) a b)“ se vkládají slova „vystavených na jméno žadatele“.

33. V § 26 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

34. V § 26 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slovo „nebo“ zrušuje.

35. V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje bod 3, který zní:

3. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1 hektar a zároveň do 1,1 hektaru včetně, snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5.“.

36. V § 26 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

37. V § 26 odstavec 2 zní:

(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo

b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. g), h) nebo i); provedl-li žadatel 1 aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno.“.

38. V § 27 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

c) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku podle § 3 odst. 3 a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1,1 hektaru, snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5, nebo

d) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. f) bodě 2 nebo v § 22a odst. 6 písm. c) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do tohoto podopatření.“.

39. V § 27 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

40. V § 27 odst. 2 písm. c) bodě 3 se slova „anebo v“ nahrazují čárkou a za text „odst. 8 písm. f)“ se doplňují slova „anebo v § 19 odst. 9 písm. j)“.

41. V § 27 odst. 2 písm. c) bodě 5 se slovo „nebo“ zrušuje.

42. V § 27 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6.“.

43. V § 28 odst. 1 písm. d) bod 2 zní:

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku podle § 3 odst. 3 a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,“.

44. V § 28 odst. 1 písmeno f) zní:

f) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku

1. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno.“.

45. V § 28 odst. 2 písmeno c) zní:

c) podopatření zatravňování orné půdy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno, nebo“.

46. V § 29 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,“.

47. V § 29 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

48. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6.“.

49. V § 30 odst. 1 písm. e) body 3 a 4 znějí:

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,“.

50. V příloze č. 10 tabulce „A. Evidenční karta dílu půdního bloku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku“ se ve vysvětlivce **) text „odst. 9“ nahrazuje textem „odst. 6“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při snížení dotací pro rok 2016 pro nesplnění podmínek uvedených v § 18 odst. 1 písm. c), § 20 odst. 7 písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c) bodě 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. S výjimkou bodu 1 se řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne pravomocně neskončená dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Čl. III

V § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb. a nařízení vlády č. 29/2014 Sb., se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru