Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 47/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Částka 17/2017
Platnost od 27.02.2017
Účinnost od 01.03.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku změnit zařazení mezi tituly v rámci podopatření podle § 2 písm. d), může tak učinit pouze

a) z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3,

b) z titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5, nebo

c) z titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 do některého z titulů podle § 2 písm. d) bodů 2 až 10, a to v případě, že je na dílu půdního bloku vyhlášeno nové zvláště chráněné území13), ochranné pásmo národního parku14) nebo oblast Natura 200015);

žadatel v takovém případě doručí Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku žádost o změnu zařazení, popřípadě žádost o zařazení podle § 3; v případě postupu podle písmene c) žadatel uvede v žádosti o změnu zařazení, popřípadě v žádosti o zařazení podle § 3, že se jedná o změnu titulu z důvodu uvedeného v písmeni c).“.

2. V § 6 odstavec 3 zní:

(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze v případě vymezení daného dílu půdního bloku jako hnízdní lokality chřástala polního, podmáčené nebo rašelinné louky, cenného stanoviště lučních společenstev nebo jako stanoviště modráska podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cenné stanoviště“).“.

3. V § 7 odst. 6 se text „§ 2 písm. b), d) nebo f)“ nahrazuje textem „§ 2 písm. b), c), d) nebo f)“.

4. V § 9 odst. 2 se na konci písmene f) doplňují slova „ , o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 12 odst. 5 písm. i) se slova „a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu“ zrušují.

6. V § 12 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „díl půdního bloku vedený“ nahrazují slovy „produkční plochu dílu půdního bloku vedeného“ a slovo „kterém“ se nahrazuje slovem „které“.

7. V § 12 odst. 7 písm. b) závěrečná část ustanovení zní:

„v případě pěstování více skupin dřevin uvedených v bodech 1 až 3 na 1 dílu půdního bloku plní žadatel hustotu výsadby danou pro každou z těchto skupin dřevin, přičemž žadatel v žádosti o dotaci uvede u každého dílu půdního bloku produkční plochu v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny včetně příslušné výměry, na kterou žádá o dotaci.“.

8. V § 12 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „nebo ostatní ovocné stromy a ovocné keře, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele“.

9. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Součástí žádosti o dotaci je zákres příslušných dílů půdních bloků nebo produkčních ploch, které žadatel uvedl v žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.“.

10. V § 13 odst. 5 písm. c) bodě 2 se slovo „látky“ nahrazuje slovy „prostředky na ochranu rostlin“.

11. V § 13 odst. 5 písm. i) se slova „a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu“ zrušují.

12. V § 13 odst. 6 písm. a) až d) a v § 13 odst. 7 písm. a) až d), g) a h) se slovo „látek“ nahrazuje slovy „prostředků na ochranu rostlin“.

13. V § 13 odst. 6 písm. f) a g) se slova „pomocnou látku“ nahrazují slovy „pomocný prostředek na ochranu rostlin“.

14. V § 13 odst. 7 písm. f) a v § 13 odst. 7 písm. i) se slova „plísni šedé“ nahrazují slovy „šedé hnilobě“ a slovo „látek“ se nahrazuje slovy „prostředků na ochranu rostlin“.

15. V § 15 odst. 6 písmeno c) zní:

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každým výsevem nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,“.

16. V § 15 odst. 7 písmeno c) zní:

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,“.

17. V § 15 odst. 8 písmeno c) zní:

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou jahodníku na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,“.

18. V § 17 odstavec 2 zní:

(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle

a) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

b) § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo

c) § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3.“.

19. V § 17 odst. 6 písmeno b) zní:

b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství nebo stáji evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy a zařazené v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle

1. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

2. § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo

3. § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3

v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2,“.

20. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,“ zrušují.

21. V § 18 odst. 1 písm. d) se za text „15. srpna“ vkládají slova „nebo do 15. září, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 3 písm. a) bodu 4 nebo § 19 odst. 4 písm. a) bodu 4, nebo do 15. října, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 5 písm. a) bodu 3 nebo § 19 odst. 6 písm. a) bodu 3“.

22. V § 18 odst. 4 písm. c) se slovo „nežádá“ nahrazuje slovem „žádá“.

23. V § 19 odst. 5 písm. d) se za slova „roku trvání závazku“ vkládají slova „a zároveň neaplikuje hnůj nebo kompost více než jednou za období trvání závazku“.

24. V § 19 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „v písmenu f)“ nahrazují slovy „v písmenu e)“.

25. V § 19 odst. 8 písmeno a) zní:

a) provádí seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy, pouze

1. do 10. června příslušného kalendářního roku,

2. do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou seč nahradit pastvou, nebo

3. od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,“.

26. V § 19 odst. 9 písm. h) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

27. V § 19 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení.“.

28. V § 19 odst. 11 písm. a) bod 1 zní:

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e), nebo do 31. srpna, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se alespoň z 50 % nachází v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, a“.

29. V § 19 odst. 11 písm. f) se za slovo „zvířat“ vkládají slova „ , s výjimkou provádění příkrmu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze v období od 1. dubna do 31. května příslušného kalendářního roku“.

30. V § 22a odst. 5 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „dílu půdního bloku“.

31. V § 23 se na konci textů odstavců 2 a 3 doplňuje text „nebo c)“.

32. V § 25 odst. 4 písm. e) se za slovo „sadbě“ vkládají slova „nebo dokladů o provedení službou“ a za text „§ 22a odst. 5 písm. a) a b)“ se vkládají slova „vystavených na jméno žadatele“.

33. V § 26 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

34. V § 26 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slovo „nebo“ zrušuje.

35. V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje bod 3, který zní:

3. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1 hektar a zároveň do 1,1 hektaru včetně, snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5.“.

36. V § 26 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

37. V § 26 odstavec 2 zní:

(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo

b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. g), h) nebo i); provedl-li žadatel 1 aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno.“.

38. V § 27 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

c) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku podle § 3 odst. 3 a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1,1 hektaru, snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5, nebo

d) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. f) bodě 2 nebo v § 22a odst. 6 písm. c) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do tohoto podopatření.“.

39. V § 27 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

40. V § 27 odst. 2 písm. c) bodě 3 se slova „anebo v“ nahrazují čárkou a za text „odst. 8 písm. f)“ se doplňují slova „anebo v § 19 odst. 9 písm. j)“.

41. V § 27 odst. 2 písm. c) bodě 5 se slovo „nebo“ zrušuje.

42. V § 27 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6.“.

43. V § 28 odst. 1 písm. d) bod 2 zní:

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku podle § 3 odst. 3 a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,“.

44. V § 28 odst. 1 písmeno f) zní:

f) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku

1. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno.“.

45. V § 28 odst. 2 písmeno c) zní:

c) podopatření zatravňování orné půdy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno, nebo“.

46. V § 29 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,“.

47. V § 29 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

48. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6.“.

49. V § 30 odst. 1 písm. e) body 3 a 4 znějí:

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,“.

50. V příloze č. 10 tabulce „A. Evidenční karta dílu půdního bloku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku“ se ve vysvětlivce **) text „odst. 9“ nahrazuje textem „odst. 6“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při snížení dotací pro rok 2016 pro nesplnění podmínek uvedených v § 18 odst. 1 písm. c), § 20 odst. 7 písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c) bodě 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. S výjimkou bodu 1 se řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne pravomocně neskončená dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Čl. III

V § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb. a nařízení vlády č. 29/2014 Sb., se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru