Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 469/2017 Sb.Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

Částka 169/2017
Platnost od 28.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

469

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2017

o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. b) a c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví jednací řád Dozorčího orgánu a pravidla hospodaření se zvláštním účtem.

Jednací řád Dozorčího orgánu

§ 2

(1) Člen Dozorčího orgánu (dále jen „člen“) předává doklad nebo kopii dokladu prokazující jeho členství v Dozorčím orgánu správci zvláštního účtu. Zároveň s tím předává správci zvláštního účtu a tajemníkovi Dozorčího orgánu (dále jen „tajemník“) své kontaktní údaje, kterými jsou jméno, adresa elektronické pošty a identifikátor datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny nebo ministerstva.

(2) Členové volí ze svých řad předsedu Dozorčího orgánu (dále jen „předseda“), místopředsedu Dozorčího orgánu (dále jen „místopředseda“) a tajemníka vždy na období jednoho roku. Za předsedu, místopředsedu nebo tajemníka lze tutéž osobu zvolit i opakovaně.

(3) Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v celém rozsahu jeho působnosti.

(4) Tajemník plní úkoly, které mu uložil Dozorčí orgán v souvislosti se zajištěním činnosti Dozorčího orgánu.

§ 3

(1) Jednání Dozorčího orgánu svolává předseda jedenkrát měsíčně. V případě potřeby svolává mimořádné jednání Dozorčího orgánu předseda, místopředseda nebo správce zvláštního účtu. V době, kdy není zvolen předseda ani místopředseda, svolává jednání Dozorčího orgánu správce zvláštního účtu.

(2) Jednání Dozorčího orgánu je neveřejné. Jednání Dozorčího orgánu řídí předseda nebo místopředseda. Na návrh člena může předseda, místopředseda nebo správce zvláštního účtu pozvat na jednání Dozorčího orgánu i další osoby, jejichž účast je potřebná k projednání problematiky související s dohledem nad dodržováním pravidel hospodaření se zvláštním účtem. Jednání Dozorčího orgánu se vždy účastní osoba zastupující správce zvláštního účtu.

(3) Při každém jednání Dozorčího orgánu osoba zastupující správce zvláštního účtu informuje členy o hospodaření se zvláštním účtem a o výsledcích provedeného měsíčního přerozdělování a předává všem členům údaje sdělené příslušnými zdravotními pojišťovnami podle zákona. Jednou ročně osoba zastupující správce zvláštního účtu předává členům údaje ročního vyúčtování nákladných pojištěnců a nárokované částky za tyto pojištěnce.

(4) Dozorčí orgán na svém jednání písemně pověřuje členy ke kontrole těch údajů příslušných zdravotních pojišťoven, které jsou měsíčními podklady pro přerozdělování pojistného.

§ 4

(1) Dozorčí orgán přijímá závěry formou usnesení. Dozorčí orgán je usnášeníschopný pouze v případě, kdy přítomní členové mají alespoň 3 hlasy. O přijetí usnesení se hlasuje veřejně a je k němu třeba většina hlasů přítomných členů.

(2) Hlas členů zastupujících další zdravotní pojišťovny podle § 21d odst. 1 písm. e) zákona se zjišťuje samostatně z výsledku hlasování přítomných členů zastupujících další zdravotní pojišťovny. V případě rovnosti hlasů se hlasování opakuje. Pokud i při opakovaném hlasování dojde k rovnosti hlasů, považuje se tento hlas za zdržení se hlasování.

(3) O průběhu jednání Dozorčího orgánu vyhotovuje tajemník zápis, který zašle všem členům. Zápis musí vždy obsahovat datum jednání, seznam přítomných členů a stručný obsah jednotlivých projednávaných bodů s přijatými závěry.

(4) Podá-li kterýkoliv člen námitky k obsahu zápisu, připojí je tajemník k tomuto zápisu a projednají se na příštím jednání Dozorčího orgánu.

(5) Před zahájením jednání Dozorčího orgánu se členové mohou dohodnout na pořízení zvukového záznamu osobou zastupující správce zvláštního účtu. O pořízení zvukového záznamu se hlasuje způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2. Zvukový záznam se předává k uložení správci zvláštního účtu do doby, než se Dozorčí orgán usnese, že se nebude dále uchovávat.

§ 5

(1) Jednání a přijímání usnesení Dozorčího orgánu podle § 3 a 4 lze nahradit usnášením Dozorčího orgánu prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku, pokud

a) předseda, místopředseda nebo správce zvláštního účtu zašle každému členovi do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny nebo ministerstva program nahrazovaného jednání, včetně termínu jeho konání, informace podle § 3 odst. 3, podklady k jednotlivým bodům programu, návrhy usnesení k bodům programu, u nichž se navrhuje přijmout usnesení, identifikátor datové schránky a adresu elektronické pošty, do nichž může člen doručit své stanovisko, a

b) všichni členové zašlou své stanovisko k programu nahrazovaného jednání a k návrhům usnesení do určené datové schránky nebo na určenou adresu elektronické pošty, je-li toto stanovisko podepsáno uznávaným elektronickým podpisem člena, do 7 pracovních dnů následujících ode dne odeslání podkladů podle písmene a).

(2) Pokud některý z členů doručí k programu nahrazovaného jednání nebo alespoň k jednomu návrhu usnesení zamítavé stanovisko, nebo své stanovisko nedoručí, svolá předseda, místopředseda nebo správce zvláštního účtu ve stanoveném termínu jednání Dozorčího orgánu podle § 3 odst. 1.

§ 6

Pravidla hospodaření se zvláštním účtem

(1) Pokud příslušná zdravotní pojišťovna při postupu podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona sdělí správci zvláštního účtu nesprávně výši vybraného pojistného, provede správce zvláštního účtu při nejbližším přerozdělování před výpočtem celkové částky opravu přičtením nebo odečtením rozdílu mezi nesprávně sdělenou výší vybraného pojistného a skutečně zjištěnou výší vybraného pojistného.

(2) Správce zvláštního účtu zaokrouhlí vypočtenou celkovou částku připadající na příslušnou zdravotní pojišťovnu podle § 21b zákona na celé koruny dolů. To platí obdobně i pro částku rozdílu mezi nárokem příslušné zdravotní pojišťovny na kompenzaci za nákladné hrazené služby za poslední účetně uzavřený kalendářní rok a celkovou výší jí poskytnutých zálohových plateb podle § 21c odst. 4 zákona.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru