Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 467/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.

Částka 168/2017
Platnost od 28.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

467

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 4 a § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

2. V § 6 se slova „z významných veřejných zakázek zakázek6)“ nahrazují slovy „z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

3. V příloze č. 1 Vzory formulářů č. 1/1 a č. 1/2 znějí:

„vzor č.1/1, str. 1, str. 2 a str. 3

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok N

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok N

Vzor č. 1/2, str. 1, str. 2 a str. 3

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky N+1 a N+2

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky N+1 a N+2“.

4. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/5 zní:

„Vzor formuláře č. 1/5

strana 1

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Metodické informace k předání výkazu:

1. Výkaz je do centrálního systému účetních informací státu (dále „CSÚIS“) předkládán v Kč s přesností na dvě desetinná místa.

2. Výkaz je Ministerstvem financí naplánován v CSÚIS k 31. 7. roku N-1.

3. Správce kapitoly:

3.1 ověřuje v CSÚIS správnost sumáře za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými státními příspěvkovými organizacemi (dále jen „SPO“);

3.2 zajišťuje v případě zjištění nedostatků opravu předávaných údajů u příslušných SPO;

3.3 schvaluje sumář za kapitolu v CSÚIS na úrovni kapitoly;

3.4 opis sumáře za kapitolu celkem vytiskne v CSÚIS, podepíše a předloží v rámci návrhu rozpočtu své kapitoly.

4. V případě změn v údajích za danou SPO v návaznosti na další běhy návrhu rozpočtu (tj. v období srpen až prosinec roku N-1), je nutné zaslat nový Přehled, a to opětovně s datem k 31. 7. roku N-1. Následně je třeba opět schválit sumář za kapitolu. Do schválení zákona o státním rozpočtu na rok N Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR nebude výkaz z úrovně Ministerstva financí schvalován.

Technický způsob předávání výkazu:

1. Podrobnější popis zaslání přehledu do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uveden v Technickém manuálu publikovaném na adrese http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace.

2. K zaslání výkazu je nutno použít XSD schéma „Fin_SPO-RIS“ z XSD balíčku publikovaného na shodné adrese uvedené v předchozím bodě.

3. Vzorový výkaz XML je součástí výše uvedeného XSD balíčku.

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

strana 2

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

strana 3

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací“.

5. V příloze č. 2 Vzor formuláře č. 2/3 zní:

„Vzor formuláře č. 2/3

Objem prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP) a počty úvazků zaměstnanců

Objem prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP) a počty úvazků zaměstnanců“.

6. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 5/1

Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu přijmu na rok N, N+1 a N+2

Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu přijmu na rok N, N+1 a N+2

Vzor formuláře č. 5/2

Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu výdajů na rok N, N+1 a N+2

Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu výdajů na rok N, N+1 a N+2“.

7. Přílohy č. 6 a 7 znějí:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 6

Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky (rok "N-1")

Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky (rok "N-1")

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 7

Změny podle § 3 odst.2 vyhlášky (v roce N, N+1 a N+2) (v celoročním vyjádření)

Změny podle § 3 odst.2 vyhlášky (v roce N, N+1 a N+2) (v celoročním vyjádření)“.

8. Přílohy č. 9 a 10 znějí:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 9/1

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N

Vzor formuláře č. 9/2

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržností, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské polítky 2007-2013; strukturálních a Investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojeni Evropy

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržností, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské polítky 2007-2013; strukturálních a Investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojeni Evropy

Vzor formuláře č. 9/3

Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N

Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N

Vzor formuláře č. 9/4

Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů

Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 10/1

Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/2

Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/2

Vzor formuláře č. 10/2

Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Vzor formuláře č. 10/3

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/4

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/4

Vzor formuláře č. 10/4

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministryně:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Poznámky pod čarou

6) § 16a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Přesunout nahoru