Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 466/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 168/2017
Platnost od 28.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

466

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 421/2009 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb. a vyhlášky č. 395/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 se na konci textu bodu 5 doplňuje věta „V případě, že krajský úřad přebírá od účetní jednotky též elektronickou podobu rozpočtových dat, kterou se rozumí skutečnost po jednotlivých účetních případech, jednotlivá rozpočtová opatření a data schváleného rozpočtu, z kterých je možné výkaz vygenerovat a ověřit správnost s výkazem zaslaným do centrálního systému účetních informací státu, není již opis výkazu schváleného statutárním zástupcem krajským úřadem vyžadován.“.

2. V příloze č. 5 bodě 2 podbod 2.2 zní: „2.2 Číselník nástrojů je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí. Prostorová jednotka se používá u všech příjmů a výdajů. Rozpočtové položky financování zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování, se nepoužívá odvětvového, nástrojového a prostorového třídění.“.

3. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)

1. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled o rozpočtu syntetických účtů v návaznosti na jiný právní předpis3).

2. V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I.

VZOR

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

ROZP 1-01 SPO - Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

ROZP 1-01 SPO - Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

3) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

“.

4. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM1-04U)

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž je zaměstnanost regulována a schvalována vládou, předkládají do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou, v detailu viz vzor níže.

VZOR

ZAM1-04 U Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

ZAM1-04 U Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou“.

5. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS)

1. Část I obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48 odst. 2 rozpočtových pravidel. Ministerstvo obrany je oprávněno použít prostředky získané z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit, a to do vyčerpání zdroje (ř. 1506).

2. Kontrolní vazby v rámci části I výkazu:

sl. 157 = sl. (151 + 152 - 153 - 155 +156)

ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)

ř. 1508 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507)

3. Význam sloupců v části I výkazu:

sl. 152 - příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce a převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny zpět do rezervního fondu, vyjma prostředků uvedených ve sloupci 156,

sl. 153 - prostředky převedené na příjmový účet při čerpání rezervního fondu,

sl. 154 - čerpaná částka, tj. skutečné výdaje,

sl. 155 - prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády,

sl. 156 - převod nečerpaných prostředků do rezervního fondu podle § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

4. Část II - Příjmy a výdaje rezervního fondu organizačních složek státu podle rozpočtové skladby - v této části se uvádějí ve sloupci 161 pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje v členění podle odvětvového, druhového a zdrojového třídění rozpočtové skladby).

5. Kontrolní vazby mezi částí I a II výkazu:

ř. 1508sl. 152 + ř. 1508sl. 156 = ∑ (třídy 2 až 4) sl. 161

ř. 1508sl. 153 + ř. 1508sl. 155 = ∑ (třídy 5 a 6) sl. 161

VZOR

REF 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

REF 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

REF 1-04 OSS - Část I - Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

REF 1-04 OSS - Část I - Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

REF 1-04 OSS - Část II - Příjmy a výdaje rezervního fondu OSS podle rozpočtové skladby

REF 1-04 OSS - Část II - Příjmy a výdaje rezervního fondu OSS podle rozpočtové skladby“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2017 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministryně:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru