Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 461/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 166/2017
Platnost od 22.12.2017
Účinnost od 01.07.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

461

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. f) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., vyhlášky č. 491/2012 Sb., vyhlášky č. 149/2013 Sb. a vyhlášky č. 365/2014 Sb., se mění takto:

1. Za § 5a se vkládá nový § 5b, který zní:

㤠5b

(1) Vyrozumění o zahájení exekuce a základní informaci o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech, výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce vyhotoví exekutor s použitím vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech je určena pouze povinnému, kterému ji exekutor zasílá spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce. V exekučním řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva se základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech povinnému nezasílá.

(3) Vyžaduje-li to konkrétní exekuční řízení, může exekutor písemnost vyhotovit odchylně od vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.“.

2. Za přílohu č. 4 se vkládá příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

Vzory písemností v exekučním řízení

Seznam vzorů písemností:

1. vzor vyrozumění o zahájení exekuce a základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech,

2. vzor výzvy ke splnění vymáhané povinnosti,

3. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

4. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu,

5. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

6. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky,

7. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (vydání nebo dodání movitých věcí),

8. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti, komplementáře v komanditní společnosti nebo účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, není-li jejich podíl převoditelný),

9. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, je-li jejich podíl převoditelný),

10. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem movitých věcí,

11. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí,

12. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením obchodního závodu,

13. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce správou nemovité věci,

14. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění,

15. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce vyklizením,

16. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce odebráním věci,

17. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné movité věci),

18. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné nemovité věci),

19. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (rozdělení společné věci jinak než prodejem),

20. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (provedení práce, kterou může vykonat někdo jiný než povinný),

21. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (nezastupitelné jednání),

22. vzor exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva,

23. vzor příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Vzor 1

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ EXEKUCE

Vzor 2

VÝZVA KE SPLNĚNÍ VYMÁHANÉ POVINNOSTI

Vzor 3

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY A JINÝCH PŘÍJMŮ

Vzor 4

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY POVINNÉHO Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Vzor 5

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY Z ÚČTU MANŽELA POVINNÉHO U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Vzor 6

XEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM JINÉ PENĚŽITÉ POHLEDÁVKY

Vzor 7

XEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE POSTIŽENÍM JINÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

Vzor 8

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE POSTIŽENÍM JINÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

Vzor 9

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE POSTIŽENÍM JINÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

Vzor 10

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ

Vzor 11

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ

Vzor 12

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE POSTIŽENÍM OBCHODNÍHO ZÁVODU

Vzor 13

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE SPRÁVOU NEMOVITÉ VĚCI

Vzor 14

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE POZASTAVENÍM ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Vzor 15

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE VYKLIZENÍM

Vzor 16

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE ODEBRÁNÍM VĚCI

Vzor 17

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE ROZDĚLENÍM SPOLEČNÉ VĚCI

Vzor 18

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE ROZDĚLENÍM SPOLEČNÉ VĚCI

Vzor 19

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE ROZDĚLENÍM SPOLEČNÉ VĚCI

Vzor 20

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PROVEDENÍM PRACÍ A VÝKONŮ

Vzor 21

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PROVEDENÍM PRACÍ A VÝKONŮ

Vzor 22

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ KE ZŘÍZENÍ EXEKUTORSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Vzor 23

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ EXEKUCE“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru