Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 457/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka 164/2017
Platnost od 21.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

457

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17:


Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Stavební pozemek, který je zařazen do cenové mapy stavebních pozemků, se ocení podle § 3 až 5, pokud ho nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože

a) je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,

b) má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami,

c) je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, nebo

d) je zatížen právem stavby.“.

2. V § 3 odst. 2 se slovo „Cena“ nahrazuje slovy „Základní cena stavebního pozemku“.

3. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby“.

4. V § 4 odst. 2 a 5 se za slova „stavebním povolením“ vkládají slova „ , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje“.

5. V § 4 odst. 4 se za slovo „Omezení“ vkládají slova „základní ceny upravené“.

6. V § 4 odst. 6 se za slova „ohlášením stavebnímu úřadu“ vkládají slova „ , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje“.

7. V § 4 odst. 7 se slova „Cena zjištěná“ nahrazují slovy „Základní cena upravená“.

8. V § 5 v nadpisu se slovo „neuvedený“ nahrazuje slovem „neoceněný“.

9. V § 5 odst. 6 písm. a) se text „§ 2“ nahrazuje textem „§ 3“.

10. V § 5 odst. 6 se vzorec

-1×(ou ×(1 + i)n - 1- Z)

„ CPPS = CP

———————————

+ CRB “

(1 + i)ni

nahrazuje vzorcem

-1×(ou ×(1 + p)n - 1- Z)

„ CPPS = CP

———————————

+ CRB “.

(1 + p)np

11. V § 5 odst. 6 se slova „i.......míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,“ nahrazují slovy „p.......míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,“.

12. V § 8 odst. 3 se za slova „ohlášením stavebnímu úřadu“ vkládají slova „ , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,“.

13. V § 9 odst. 4 písmeno a) zní:

a) který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, nebo část nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vydaným územním rozhodnutím, ale kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30, nelze-li jej ocenit podle písmene b) nebo c),“.

14. V § 9 odst. 5 a 6 větě první se za slovo „hospodářsky“ vkládají slova „nebo komerčně“.

15. V § 24 větě první se text „§ 11“ nahrazuje textem „§ 10“ a ve větě druhé se slova „nebo památkou zapsanou na Seznamu světového dědictví“ zrušují.

16. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

㤠29a

Cena stavby, popřípadě jednotky, které jsou součástí práva stavby, se určí podle § 10 až 29. To neplatí v případě ocenění stavby pro určení výše náhrady, pokud bylo ve smlouvě ujednáno jinak.“.

17. V § 31 odst. 6 se slova „a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví“ zrušují.

18. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „stavbou“ vkládají slova „vyhovující právu stavby“.

19. V § 39 odst. 2 se slova „popřípadě části pozemku,“ zrušují.

20. V § 39 odst. 3 se vzorec

1×(ru ×(1 + i)n - 1+ N)

„ CPSZ =

———————————
(1 + i)ni

nahrazuje vzorcem

1×(ru ×(1 + p)n - 1+ N)

“.

„ CPSZ =

———————————
(1 + p)np

21. V § 39 odst. 3 se slova „i...........míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,“ nahrazují slovy „p............míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,“.

22. V § 39 odstavec 4 zní:

(4) Roční užitek práva stavby se zřízenou stavbou vyhovující právu stavby se určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku a ceny stavby vyhovující právu stavby, určené podle § 10.“.

23. V § 39 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

24. V § 39 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Počtem let dalšího užívání práva stavby se rozumí počet let, který uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do roku zániku práva stavby uvedeného ve veřejném seznamu.

(7) Výše náhrady se určuje podle ujednání ve smlouvě; není-li ujednáno, postupuje se podle občanského zákoníku. Určuje-li se výše náhrady z ceny stavby a pokud nebylo ujednáno jinak, stavba se oceňuje

a) při zániku práva stavby cenou obvyklou, nebo

b) cenou zjištěnou podle § 11, určuje-li se výše náhrady pro ocenění práva stavby; přitom se zohledňuje její předpokládaný stavebně technický stav při běžné údržbě v době zániku práva stavby.“.

25. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který zní:

㤠48b

Nelze-li při porovnání oceňované nemovité věci provést začlenění do žádného kvalitativního pásma určitého znaku, protože nesplňuje všechna jeho kritéria, začlení se do kvalitativního pásma s nejvíce srovnatelnými kritérii. Pokud oceňovanou nemovitou věc lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, použije se pro výpočet nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem. Začlenění do kvalitativního pásma je v těchto případech nutno zdůvodnit.“.

26. V příloze č. 1 bodu 4 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:

a) arkýřů,

b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,

c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,

d) průmětu vnitřního schodiště (schodišťový prostor) v mezonetovém bytě nebo nebytovém prostoru do dolního podlaží,

e) prostoru galerií, v případě bytu nebo nebytového prostoru, kdy je horní prostor galerie s dolním prostorem propojen schodištěm a pokud světlé výšky galerie a prostoru pod ní dosahují alespoň 230 cm, pokud podmínky minimální světlé výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolního prostoru.

(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte podlahová plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:

a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,

b) nezasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,20,

c) zasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,70,

d) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.“.

27. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, popřípadě jejich oblastí nebo okresů

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha - oblast 150310
Praha - oblast 2, 3, 615120
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 217814
Praha - oblast 12, 11, 20, 7, 186083
Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17, 195186
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov1805
Beroun2101
Kladno - oblast 12201
Kladno - oblast 2, 31690
Kolín2087
Kutná Hora2024
Mělník1236
Mladá Boleslav1521
Nymburk1828
Poděbrady - oblast 12440
Poděbrady- oblast 21980
Praha - východ1530
Praha - západ2317
Příbram1056
Rakovník1588
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice - oblast 18568
České Budějovice - oblast 2, 3, 42195
Český Krumlov1508
Jindřichův Hradec1060
Písek1204
Prachatice727
Strakonice809
Tábor1051
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň - oblast 15192
Plzeň - oblast 22132
Plzeň - oblast 31857
Plzeň-jih822
Plzeň - sever816
Domažlice1097
Klatovy1000
Rokycany973
Tachov709
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary - oblast 17418
Karlovy Vary - oblast 2, 3, 41979
Cheb899
Františkovy Lázně - oblast 11556
Františkovy Lázně - oblast 2941
Mariánské Lázně - oblast 14860
Mariánské Lázně - oblast 2, 31777
Sokolov810
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín803
Chomutov873
Litoměřice1182
Louny996
Most815
Teplice1075
Ústí nad Labem - oblast 1, 21387
Ústí nad Labem - oblast 3, 4, 5, 61066
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa656
Jablonec nad Nisou1085
Liberec - oblast 12964
Liberec - oblast 2, 3,4, 51890
Semily586
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové - oblast 1, 31881
Hradec Králové oblast 2, 4, 51761
Jičín1140
Náchod534
Rychnov nad Kněžnou606
Trutnov609
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim840
Pardubice - oblast 12121
Pardubice - oblast 2, 3, 4, 5, 61570
Svitavy630
Ústí nad Orlicí669
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod692
Jihlava - oblast 12021
Jihlava - oblast 2, 31140
Pelhřimov590
Třebíč1051
Žďár nad Sázavou601
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno - oblast 1,211461
Brno - oblast 3, 4, 53893
Brno - oblast 6, 7, 8, 93893
Brno - venkov1352
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Blansko1111
Břeclav1276
Hodonín1083
Vyškov1275
Znojmo1359
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník696
Olomouc - oblast 15433
Olomouc - oblast 2, 3, 41985
Prostějov1379
Přerov - oblast 1, 21623
Přerov - oblast 3, 4, 5616
Šumperk1316
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž1255
Luhačovice1374
Uherské Hradiště1318
Vsetín970
Zlín - oblast 11564
Zlín - oblast 2, 31312
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava - oblast 2, 5, 6, 91156
Ostrava - oblast 1, 3, 101392
Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11, 121020
Bruntál523
Frýdek - Místek908
Karviná503
Nový Jičín641
Opava - oblast 11859
Opava - oblast 2, 3, 41179

* Členění obcí na jednotlivé oblasti podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

Úpravy základních cen stavebních pozemků pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1

Tabulka č. 2

Označení znakuNázev znakuHodnota znaku
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,95
II.2001 - 50000,85
III.1001 - 20000,70
IV.501 - 10000,65
V.Do 500 obyvatel0,60
O2Hospodářsko-správní význam obce
I.Katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s turistickými středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli0,95
II.Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) obce s turistickými středisky nadregionálního významu a obce ve významných turistických lokalitách0,90
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da)0,85
IV.Ostatní obce0,70
O3Poloha obce
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.Nevyjmenovaná obec 0 velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VI.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn0,85
III.Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava1,00
II.Železniční zastávka a autobusová zastávka0,95
III.Železniční zastávka, nebo autobusová zastávka0,90
IV.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola a školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, ambulantní zdravotní zařízení, základní škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)0,98
III.Základní vybavenost (obchod a ambulantní zdravotní zařízení a základní škola)0,95
IV.Omezenou vybavenost (obchod a ambulantní zdravotní zařízení, nebo základní škola)0,90
V.Minimální vybavenost (pouze obchod nebo služby - základní sortiment)0,85
VI.Žádná vybavenost0,80

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle přílohy č. 20.

Zařazení katastrálních území obcí do oblastí

a) Podle abecedního uspořádání katastrálních území obcí do oblastí

Tabulka č. 3

Praha
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Benice6025821257Lysolaje7299318
2Běchovice6015271458Malá Chuchle72918318
3Bohnice730556859Malá Strana7270911
4Braník727873460Malešice73245110
5Břevnov729582661Michle7277504
6Březiněves6141311562Miškovice73155215
7Bubeneč730106663Modřany72861612
8Čakovice7315611564Motol7289515
9Černý Most7316761965Nebušice72987620
10Čimice730394866Nedvězí70232313
11Ďáblice730629767Nové Město7271811
12Dejvice729272668Nusle72816121
13Dolní Chabry730599869Petrovice73261311
14Dolní Měcholupy7325411170Písnice72098413
15Dolní Počernice6299521471Pitkovice77341712
16Dubeč6333301472Podolí72815221
17Háje7282331173Prosek7313829
18Hájek u Uhřiněvsi7733951474Přední Kopanina73437317
19Hloubětín731234975Radlice7286415
20Hlubočepy728837576Radotín73862016
21Hodkovičky727857477Ruzyně72971020
22Holešovice730122378Řeporyje74525116
23Holyně7505731879Řepy72970118
24Horní Měcholupy7325831180Satalice74613415
25Horní Počernice6437771981Sedlec7300418
26Hostavice7317221982Slivenec75059018
27Hostivař7320521183Smíchov72905121
28Hradčany727121184Sobin79325617
29Hrdlořezy7317651085Staré Město7270241
30Chodov7282251186Stodůlky75554118
31Cholupice6523931387Strašnice73194310
32Jinonice728730588Střešovice7293026
33Josefov727008189Střížkov7308669
34Kamýk7284381290Suchdol7299818
35Karlín730955391Šeberov76213012
36Kbely731641792Štěrboholy73251611
37Klánovice6654441993Točná65240713
38Kobylisy730475994Trója7301906
39Koloděje6685081495Třebonice77035318
40Kolovraty6685911496Třeboradice73152815
41Komořany7285191297Uhřiněves77342514
42Košíře728764598Újezd nad Lesy77377819
43Královice6726291399Újezd u Průhonic77399912
44Krč7275984100Veleslavín7293536
45Křeslice67607112101Velká Chuchle72921318
46Kunratice72831412102Vinohrady7271642
47Kyje73122619103Vinoř78237815
48Lahovice72924817104Vokovice72941820
49Letňany7314397105Vršovice73225721
50Lhotka7280714106Vyšehrad7273002
51Libeň7308919107Vysočany7312859
52Liboc72979520108Záběhlice73211710
53Libuš72839012109Zadní Kopanina74527817
54Lipany66860513110Zbraslav79173316
55Lipence68397317111Zličín79326418
56Lochkov68642517112Žižkov7274153
Brno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohunice612006725Město Brno6100031
2Bosonohy608505726Mokrá Hora6117018
3Brněnské Ivanovice612227927Nový Lískovec6102837
4Bystrc611778428Obřany6125536
5Černá Pole610771329Ořešín7126808
6Černovice611263630Pisárky6102083
7Dolní Heršpice612111931Ponava6113795
8Dvorská633895932Přízřenice6121469
9Holásky612243933Řečkovice6116464
10Horní Heršpice612065934Sadová6115654
11Husovice610844635Slatina6122867
12Chrlice654132936Soběšice7519104
13Ivanovice655856437Staré Brno6100892
14Jehnice658201838Starý Lískovec6120147
15Jundrov610542439Stránice6103302
16Kníničky611905440Štýřice6101865
17Kohoutovice610313441Trnitá6109505
18Komárov611026642Tuřany6121719
19Komín610585443Útěchov u Brna7755508
20Královo Pole611484344Veveří6103722
21Lesná610887445Zábrdovice6107045
22Líšeň612405746Žabovřesky6104703
23Maloměřice612499647Žebětín7956747
24Medlánky611743448Židenice6111156
České Budějovice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1České Budějovice 162191917České Budějovice 76224863
2České Budějovice 262194328České Vrbné6227293
3České Budějovice 362205229Haklovy Dvory6367974
4České Budějovice 4622222310Kaliště u Českých Budějovic6622083
5České Budějovice 5622281311Třebotovice6622164
6České Budějovice 66223463
Františkovy Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dlouhé Mosty76888025Krapice6346622
2Františkovy Lázně63464616Slatina u Františkových Lázní6346892
3Horní Lomany63465427Žírovice6346972
4Jedličná6346382
Hradec Králové
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Březhrad613878412Pouchov7265593
2Hradec Králové646873113Pražské Předměstí6471012
3Kluky647225314Roudnička7418253
4Kukleny647209315Rusek7436745
1Malšova Lhota691305416Slezské Předměstí6469712
6Malšovice u Hradce Králové646997217Slatina u Hradce Králové7496564
7Nový Hradec Králové647187218Svinary7607655
8Piletice726541519Svobodné Dvory7611253
9Plácky721204420Třebeš6470472
10Plačice721212421Věkoše7265833
11Plotiště nad Labem7219305
Jihlava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
kódnázevkód
1Antonínův Důl757900210Kosov u Jihlavy6913722
2Bedřichov u Jihlavy659878311Pančava6598352
3Helenín659827212Pávov6599162
4Henčov648680213Pístov u Jihlavy7210002
5Heroltice u Jihlavy638421214Popice u Jihlavy7257652
6Horní Kosov643084315Sasov6598432
7Hosov643092316Staré Hory6598603
8Hruškové Dvory648698317Vysoká u Jihlavy7210183
9Jihlava659673118Zborná7916102
Karlovy Vary
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohatíce66358139Počerny7538314
2Cihelny631043410Rosnice u Staré Role7538404
3Čankov746746411Rybáře6635572
4Doubí u Karlových Var631051412Sedlec u Karlových Var7467544
5Drahovice663701213Stará Role7538583
6Dvory663549314Tašovice6310604
7Karlovy Vary663433115Tuhnice6634922
8Olšová Vrata6636544
Kladno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dubí u Kladna66516935Motyčín7645403
2Hnidousy76455836Rozdělov6649612
3Kladno66506117Vrapice6651773
4Kročehlavy6651262
Liberec
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dolní Hanychov682268214Machnín6898235
2Doubí u Liberce631086415Nové Pavlovice6821612
3Františkov u Liberce682233216Ostašov u Liberce6824715
4Hluboká u Liberce631094517Pilínkov6311085
5Horní Hanychov682462418Radčice u Krásné Studánky6736505
6Horní Růžodol682250219Rochlice u Liberce6823142
7Horní Suchá u Liberce682489520Rudolfov6824465
8Janův Důl u Liberce682241221Ruprechtice6821442
9Karlinky682497522Růžodol I6822092
10Kateřinky u Liberce682438523Staré Pavlovice6821792
11Krásná Studánka673641524Starý Harcov6823902
12Kunratice u Liberce785628525Vesec u Liberce7804724
13Liberec682039126Vratislavice nad Nisou7856443
Mariánské Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Chotěnov u Marián. Lázní90190333Stanoviště u Marián. Lázní6916743
2Mariánské Lázně69158514Úšovice6916072
Olomouc
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bělidla710881314Neředín7106873
2Černovír710571415Nová Ulice7107173
3Droždín632635216Nové Sady u Olomouce7108143
4Hejčín710644317Nový Svět u Olomouce7109204
5Hodolany710873318Olomouc-město7105041
6Holice u Olomouce641227319Pavlovičky7109383
7Chomoutov652415420Povel7107843
8Chválkovice710911321Radíkov u Olomouce7377472
9Klášterní Hradisko710555322Řepčín7109463
10Lazce710598323Slavonín7503874
11Lošov686875224Svatý Kopeček6692882
12Nedvězí u Olomouce702358425Topolany u Olomouce7677604
13Nemilany703109426Týneček7724112
Opava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Držkovice77717049Opava-Město7115601
2Jaktař711730310Opava-Předměstí7115782
3Jarkovice783595411Palhanec7771884
4Kateřinky u Opavy711756212Podvihov7246374
5Komárov u Opavy711845413Suché Lazce7591804
6Kylešovice711811314Vávrovice7771964
7Malé Hoštice711870415Vlaštovičky7836094
8Milostovice695149416Zlatníky u Opavy7932304
Ostrava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antošovice600393221Nová Ves u Ostravy7139374
2Bartovice715085322Petřkovice u Ostravy7204702
3Dubina u Ostravy798894623Polanka nad Odrou7250817
4Heřmanice714691324Poruba7151749
5Hošťálkovice646075225Poruba-sever7152219
6Hrabová7145341026Proskovice7334747
7Hrabůvka714585627Přívoz7137675
8Hrušov714917428Pustkovec7153019
9Koblov667366229Radvanice7150183
10Krásné Pole673722730Slezská Ostrava7148285
11Kunčice nad Ostravicí714224431Stará Bělá7536617
12Kunčičky714241432Stará Plesná72168912
13Lhotka u Ostravy681458233Svinov7155068
14Mariánské Hory713830534Třebovice ve Slezsku7154338
15Martinov ve Slezsku715379835Vítkovice71407111
16Michálkovice714747336Výškovice u Ostravy7156206
17Moravská Ostrava713520137Zábřeh-Hulváky71397011
18Muglinov714941338Zábřeh nad Odrou7143056
19Nová Bělá704946739Zábřeh-VŽ71408911
20Nová Plesná72167112
Pardubice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Černá za Bory619965511Pardubice7176571
2Dražkovice632252412Pardubičky7178352
3Drozdice619973613Popkovice7180684
4Hostovice645991614Rosice nad Labem7412053
5Lány na Důlku679071615Semtín7473865
6Mnětice619981516Staré Čivice7541705
7Nemošice703249317Staročernsko6199906
8Nové Jesenčany718084218Studánka7178432
9Ohrazenice709328319Svítkov7180334
10Opočínek679089620Trnová7179592
Plzeň
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bolevec722120213Lhota u Dobřan6809403 1
2Božkov722294214Litice u Plzně7227403
3Bručná722367215Lobzy7226182
4Bukovec722707316Malesice6908213
5Černice620106317Plzeň7219811
6Červený Hrádek u Plzně621081218Plzeň 47227312
7Dolní Vlkýš690813319Radčice u Plzně7374113
8Doubravka722677220Radobyčice6201223
9Doudlevce722464221Skvrňany7225962
10Hradiště u Plzně722341222Újezd7226853
11Koterov671053223Valcha7224722
12Křimice6761953
Poděbrady
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kluk66667024Přední Lhota u Poděbrad7343812
2Poděbrady72349515Velké Zboží7235502
3Polabec7235412
Přerov
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čekyně61910838Penčičky7190644
2Dluhonice62670859Popovice u Přerova7823433
3Henčlov638277410Předmostí7349772
4Kozlovice u Přerova734985311Přerov7347131
5Lověšice u Přerova735001412Újezdec u Přerova7740733
6Lýsky782335413Vinary u Přerova7823513
7Penčice719056414Žeravice7964413
Ústí nad Labem
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Božtěšice608955414Neštěmice7038693
2Brná nad Labem609901415Nová Ves7056165
3Budov u Svádova759805516Olešnice u Svádova7598135
4Bukov775096217Předlice7750023
1*Církvice746410518Sebuzín7464285
6Dělouš775894619Skorotice u Ústí nad Labem7484804
7Dobětice757772220Strážky u Habrovic6364444
8Habrovice636436421Střekov7752582
9Hostovice u Ústí nad Labem645982522Svádov7598305
10Klíše775053223Tuchomyšl7713686
11Kojetice u Malečova690686524Ústí nad Labem7748711
12Krásné Březno775266325Vaňov7768074
13Mojžíř698164326Všebořice7751182
Zlín
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Jaroslavice u Zlína63586339Mladcová6361773
2Klečůvka666041310Prštné6361422
3Kostelec u Zlína670138311Příluky u Zlína6358123
4Kudlov635898312Salaš u Zlína7459523
5Lhotka u Zlína636053313Štípa6701463
6Louky nad Dřevnicí636118214Velíková7780283
7Lužkovice795887315Zlín6355611
8Malenovice u Zlína6359872

b) Podle začlenění katastrálních území obcí do oblastí

Hlavní město Praha
OblastKatastrální území
1Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město
2Vinohrady, Vyšehrad
3Holešovice, Karlín, Žižkov
4Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle
5Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice
6Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Trója, Střešovice, Veleslavín
7Ďáblice, Kbely, Letňany
8Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Lysolaje, Sedlec, Suchdol
9Libeň, Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Střížkov, Vysočany
10Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice
11Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Štěrboholy,
12Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic
13Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná
14Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves
15Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,
16Radotín, Řeporyje, Zbraslav,
17Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobin, Zadní Kopanina,
18Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín,
19Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy
20Liboc, Nebušice, Ruzyně, Vokovice,
21Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice
Brno
OblastKatastrální území
1Město Brno
2Staré Brno, Stránice, Veveří
3Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky
4Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice
5Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice
6Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obrany, Židenice
7Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín
8Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna
9Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorská, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany
České Budějovice
OblastKatastrální území
1České Budějovice 1
2České Budějovice 2, České Budějovice 3
3České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic
4Haklovy Dvory, Třebotovice
Františkovy Lázně
OblastKatastrální území
1Františkovy Lázně
2Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice
Hradec Králové
OblastKatastrální území
1Hradec Králové
2Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš
3Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše
4Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce Králové
5Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary
Jihlava
OblastKatastrální území
1Jihlava
2Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Pančava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Popice u Jihlavy, Sasov, Zborná
3Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory, Vysoká u Jihlavy
Karlovy Vary
OblastKatastrální území
1Karlovy Vary
2Drahovice, Rybáře, Tuhnice
3Bohatíce, Dvory, Stará Role
4Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role , Sedlec u Karlových Var, Tašovice
Kladno
OblastKatastrální území
1Kladno
2Kročehlavy, Rozdělov
3Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice
Liberec
OblastKatastrální území
1Liberec
2Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Růžodol I, Staré Pavlovice, Starý Harcov
3Vratislavice nad Nisou
4Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce
5Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov
Mariánské Lázně
OblastKatastrální území
1Mariánské Lázně
2Úšovice
3Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní
Olomouc
OblastKatastrální území
1Olomouc - město
2Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček
3Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky, Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice
4Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír
Opava
OblastKatastrální území
1Opava - město
2Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí
3Jaktař, Kylešovice
4Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milostovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy
Ostrava
OblastKatastrální území
1Moravská Ostrava
2Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy
3Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice
4Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy
5Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava
6Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
7Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá
8Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku
9Poruba, Poruba - sever, Pustkovec
10Hrabová
11Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ
12Nová Plesná, Stará Plesná
Pardubice
OblastKatastrální území
1Pardubice
2Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová
3Nemošice, Ohrazenice, Rosice nad Labem
4Dražkovice, Popkovice, Svítkov
5Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice
6Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko
Plzeň
OblastKatastrální území
1Plzeň
2Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha
3Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malesice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd
Poděbrady
OblastKatastrální území
1Poděbrady
2Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží
Přerov
OblastKatastrální území
1Přerov
2Předmostí
3Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice
4Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky
5Dluhonice
Ústí nad Labem
OblastKatastrální území
1Ústí nad Labem
2Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice
3Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice
4Božtěšice, Brná nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Strážky u Habrovic, Vaňov
5Budov u Svádova, Církvice, Hostovice u U.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova , Sebuzín, Svádov

6

Dělouš, Tuchomyšl
Zlín
OblastKatastrální území
1Zlín
2Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné
3Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková

Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění obce.

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.“.

28. V příloze č. 3 tabulka č. 1 a tabulka č. 5 včetně nadpisu znějí:

„Index trhu s nemovitými věcmi*

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

ZnakKvalitativní pásma
PíNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmiI.Poptávka nižší než nabídka-0,01 až -0,06
II.Nabídka odpovídá poptávce0,00
III.Poptávka je vyšší než nabídka0,01 až 0,06
2Vlastnické vztahyI.Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci pozemku a stavby)-0,03
II.Pozemek s právem stavby-0,02
III.Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. podílu pozemku k jednotce)-0,01
IV.Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez pozemku nebo stavba ve spoluvlastnictví-0,02
V.Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný spoluvlastnickým podílem na pozemku0,00
3Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem. věciI.**Negativní-0,01 až-0,08
II.Bez vlivu nebo stabilizovaná území0,00
III.**Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí, v lázeňských a turistických střediscích0,01 až 0,08
4Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby)I.**-0,01 až-0,04
II.Bez vlivu0,00
III.**Pozitivní0,01 až 0,04
5Ostatní neuvedené
(např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost)
I.**Vlivy snižující cenu-0,01 až-0,30
II.Bez dalších vlivů0,00
III.**Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,30
6Povodňové rizikoI.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)0,70
II.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
III.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
IVZóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
7***Význam obceI.Katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s významnými lyžařskými středisky nebo obce s významnými turistickými cíli.1,20
II.Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) a obce s lyžařskými středisky nebo obce ve významných turistických lokalitách1,10
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da) nebo oblíbené turistické lokality1,00
IVOstatní obce0,90
8***Poloha obceI.Katastrální území obce Prahy nebo Brna1,15
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem nebo Katastrální území vyjmenovaných obcí v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,10
III.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
IVObec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,06
v.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,02
VI.Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VII.V ostatních případech0,80
9***Občanská vybavenost obceI.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,05
II.Základní vybavenost (obchod, ambulantní zařízení a základní škola)1,00
III.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment) nebo žádná0,90
Index trhu: VZOREC

* Index trhu IT pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5 a 6 a § 9 odst. 2 a 3 je roven 1.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

*** Znaky č. 7 až 9 se posuzují pouze u stavby, která není součástí pozemku, a u jednotky, pokud se
- stavba nebo jednotka oceňuje nákladovým způsobem, nebo
- stavba nebo jednotka oceňuje porovnávacím způsobem a současně se nachází v obci, která není vyjmenovaná v tabulce č. 1 s určenými základními cenami dle přílohy pro příslušný druh oceňované stavby nebo jednotky;
v ostatních případech ocenění nemovitých věcí je hodnota těchto znaků pro výpočet indexu trhu rovna 1.

Úpravy základních cen pro pozemky komunikací a veřejných prostranství

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 5

ZnakKvalitativní pásma
Název znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drahI.Dálnice, silnice, dráhy celostátní, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce 1201 m a více-0,30
II.Místní komunikace (I. až III. třídy), dráhy regionální, dráhy speciální, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce do 1201 m-0,20
III.Účelové komunikace, vlečky a místní komunikace IV třídy (samostatné chodníky, cyklistické stezky, cesta v chatových oblastech, obytné a pěší zóny)-0,25
IV.Ostatní a veřejná prostranství (veřejná zeleň, veřejné parky a jiné veřejné prostranství)-0,10
2Charakter a zastavěnost územíI.V kat. území sídelní části obce*0,05
II.V kat. území mimo sídelní části obce* v zastavěném území obce-0,05
III.V kat. území mimo sídelní části obce v nezastavěném území-0,30
3PovrchyI.Komunikace se zpevněným povrchem0,00
II.Komunikace s nezpevněným povrchem-0,03
III.Veřejné parky nebo veřejná zeleň0,00
4Vlivy ostatní neuvedené**I.Vlivy zvyšující cenu - (např. sídlištní zeleň, venkovní úpravy)0,01 až 0,30
II.Bez dalších vlivů0,00
III.Vlivy snižující cenu- 0,01 až -0,30
5Komerční využitíI.Bez možnosti komerčního využití0,30
II.Možnost komerčního využití a dálnice0,90 až 1,15
III.Stavba pro komerční využití (např. čerpací stanice pohonných hmot, občerstvení, placené parkoviště...)1,16 až 1,60
Index: VZOREC

* Sídelní částí obce se rozumí katastrální území, v němž je magistrát nebo úřad obce (u obcí vyjmenovaných v příloze č. 2 oblast č. 1, u obce Most oblast č. 2), s výjimkou obce Frýdek - Místek, v němž jsou jeho sídelní částí katastrální území Frýdek a katastrální území Místek.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.“.

29. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1*19129
Praha 2*5796
Praha 3*4959
Praha 4*6958
Praha 5*5859
Praha 6*8368
Praha 7*4434
Praha 8*4969
Praha 9*5306
Praha 10*5955
Praha 11*5240
Praha 12*4619
Praha 13*5684
Praha 14*3551
Praha 15*6864
Praha 16*4322
Praha 17*3055
Praha 18*4206
Praha 19*5457
Praha 20*6283
Praha 21*6974
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov2515
Beroun3522
Kladno2359
Kolín1968
Kutná Hora1990
Mělník2418
Mladá Boleslav2358
Nymburk2571
Poděbrady2413
Praha-východ**4884
Praha-západ**5105
Příbram1761
Rakovník2273
10001 - 500002304
2001 - 100002151
do 2000 obyvatel1931
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice3005
Český Krumlov2611
Jindřichův Hradec1819
Písek2000
Prachatice2053
Strakonice1793
Tábor1967
2001 - 100001709
do 2000 obyvatel1760
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 1*2658
Plzeň 2*2920
Plzeň 3*3085
Domažlice1377
Klatovy1961
Rokycany2026
Tachov2237
10001 - 500001704
2001 - 100001809
do 2000 obyvatel1900
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 1*4345
Karlovy Vary 2*2825
Karlovy Vary 3*2296
Karlovy Vary 4*2775
Cheb2082
Františkovy Lázně1992
Mariánské Lázně2108
Sokolov2316
10001 - 500001831
2001 - 100001870
do 2000 obyvatel1919
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín1377
Chomutov2190
Litoměřice2363
Louny1719
Most2722
Teplice2355
Ústí nad Labem1380
10001 - 500001796
2001 - 100001368
do 2000 obyvatel1347
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa1838
Jablonec nad Nisou2147
Liberec2754
Semily1433
10001 - 500001971
2001 - 100001797
do 2000 obyvatel1912
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové3072
Jičín2546
Náchod1494
Rychnov nad Kn.2015
Trutnov2170
10001 - 500002159
2001 - 100001675
do 2000 obyvatel1773
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim2140
Pardubice2610
Svitavy1748
Ústí nad Orlicí1522
10001 - 500001746
2001 - 100001559
do 2000 obyvatel1386
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod2280
Jihlava2349
Pelhřimov1939
Třebíč1717
Žďár nad Sázavou1972
10001 - 500001877
2001 - 100001435
do 2000 obyvatel1299
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 1*6084
Brno 2*4242
Brno 3*4664
Brno 4*4705
Brno 5*3947
Brno 6*3949
Brno 7*3465
Brno 8*3864
Brno 9*3042
Blansko2632
Břeclav1653
Hodonín2025
Vyškov2115
Znojmo1966
10001 - 500002386
2001 - 100002087
do 2000 obyvatel1806
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník1291
Olomouc2624
Prostějov2036
Přerov1527
Šumperk2311
10001 - 500002092
2001 - 100002049
do 2000 obyvatel2023
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž2445
Luhačovice2629
Uherské Hradiště1987
Vsetín1484
Zlín3054
10001 - 500002169
2001 - 100001524
do 2000 obyvatel1377
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava 1*2065
Ostrava 2*2117
Ostrava 3*1909
Ostrava 4*1487
Ostrava 5*1725
Ostrava 6*2219
Ostrava 7*2496
Ostrava 8*2717
Ostrava 9*2675
Ostrava 10*1909
Ostrava 11*1648
Ostrava 12*1835
Bruntál1316
Frýdek-Místek2152
Havířov2086
Karviná2155
Nový Jičín2256
Opava2036
10001 - 500001712
2001 - 100001929
do 2000 obyvatel1674

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

30. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj/(obec)
(oblast katastrálních území)
počet obyvatel
Základní cena
(Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA - oblast 1-
PRAHA - oblast 2-
PRAHA - oblast 3-
PRAHA - oblast 43022
PRAHA - oblast 51898
PRAHA - oblast 62203
PRAHA - oblast 72270
PRAHA - oblast 82020
PRAHA - oblast 92014
PRAHA - oblast 101973
PRAHA - oblast 112317
PRAHA - oblast 124428
PRAHA - oblast 133919
PRAHA - oblast 141525
PRAHA - oblast 153780
PRAHA - oblast 161956
PRAHA - oblast 172996
PRAHA - oblast 182982
PRAHA - oblast 192185
PRAHA - oblast 202156
PRAHA - oblast 213176
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1108
10001 - 500001505
2001 - 100002481
do 2000 obyvatel3308
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1782
10001 - 500001226
2001 - 100001893
do 2000 obyvatel2126
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1500
10001 - 500001036
2001 - 100001712
do 2000 obyvatel2192
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1166
10001 - 500001210
2001 - 100001247
do 2000 obyvatel1886
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel864
10001 - 500001093
2001 - 100001291
do 2000 obyvatel1831
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1447
10001 - 500002449
2001 - 100001400
do 2000 obyvatel2389
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2039
10001 - 500001684
2001 - 100001501
do 2000 obyvatel2429
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1083
10001 - 500001167
2001 - 100001627
do 2000 obyvatel1554
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel708
10001 - 500001133
2001 - 100001065
do 2000 obyvatel1815
BRNO
BRNO - oblast 1-
BRNO - oblast 21567
BRNO - oblast 31323
BRNO - oblast 42089
BRNO - oblast 51362
BRNO - oblast 62124
BRNO - oblast 71855
BRNO - oblast 83298
BRNO - oblast 91787
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
nad 10000 obyvatel988
2001 - 100001432
do 2000 obyvatel2161
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1594
10001 - 500001184
2001 - 100001410
do 2000 obyvatel1840
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1645
10001 - 50000942
2001 - 100001579
do 2000 obyvatel2113
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1321
10001 - 500001477
2001 - 100001632
do 2000 obyvatel2229

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

31. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec)
(oblast katastrálních území)
počet obyvatel
Základní cena
(Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA - oblast 17062
PRAHA - oblast 23390
PRAHA - oblast 33870
PRAHA - oblast 44788
PRAHA - oblast 53230
PRAHA - oblast 66274
PRAHA - oblast 72732
PRAHA - oblast 83836
PRAHA - oblast 93652
PRAHA - oblast 103728
PRAHA - oblast 113786
PRAHA - oblast 123357
PRAHA - oblast 132808
PRAHA- oblast 143175
PRAHA - oblast 151890
PRAHA - oblast 161886
PRAHA - oblast 171449
PRAHA - oblast 182373
PRAHA - oblast 191513
PRAHA - oblast 203443
PRAHA - oblast 214731
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1556
10001 - 500001901
2001 - 100001622
do 2000 obyvatel1891
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1681
10001 - 500001873
2001 - 100001678
do 2000 obyvatel1502
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1686
10001 - 500001769
2001 - 100001574
do 2000 obyvatel1505
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1337
10001 - 50000974
2001 - 10000970
do 2000 obyvatel1337
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1477
10001 - 500001373
2001 - 100001285
do 2000 obyvatel1097
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1254
10001 - 500001760
2001 - 100001430
do 2000 obyvatel1282
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2318
10001 - 500001764
2001 - 100001407
do 2000 obyvatel1556
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1452
10001 - 500001629
2001 - 100001567
do 2000 obyvatel1317
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel1536
10001 - 500002109
2001 - 100001458
do 2000 obyvatel1337
BRNO
BRNO - oblast 13050
BRNO - oblast 24989
BRNO - oblast 34223
BRNO - oblast 43499
BRNO - oblast 53631
BRNO - oblast 63456
BRNO - oblast 74102
BRNO - oblast 83281
BRNO - oblast 92213
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
nad 10000 obyvatel1798
2001 - 100001528
do 2000 obyvatel1778
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2423
10001 - 500001778
2001 - 100001389
do 2000 obyvatel1078
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2277
10001 - 500002450
2001 - 100001749
do 2000 obyvatel1225
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1554
10001 - 500001559
2001 - 100001332
do 2000 obyvatel1392

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

32. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1*83491
Praha 2*65493
Praha 3*54074
Praha 4*46725
Praha 5*46924
Praha 6*62074
Praha 7*42676
Praha 8*46824
Praha 9*48579
Praha 10*44536
Praha 11*43852
Praha 12*42712
Praha 13*43789
Praha 14*41210
Praha 15*42187
Praha 16*47261
Praha 17*41562
Praha 18*43292
Praha 19*41752
Praha 20*52708
Praha 21*53366
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov28364
Beroun27819
Kladno24143
Kolín22056
Kutná Hora19367
Mělník24675
Mladá Boleslav28982
Nymburk21305
Poděbrady27446
Praha-východ**31493
Praha-západ**35859
Příbram17193
Rakovník20063
10001 - 5000022389
2001 - 1000022049
do 2000 obyvatel14342
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice24073
Český Krumlov19134
Jindřichův Hradec14685
Písek19268
Prachatice16503
Strakonice15158
Tábor19168
2001 - 1000014387
do 2000 obyvatel11618
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 1*25892
Plzeň 2*27157
Plzeň 3*28334
Domažlice16011
Klatovy17480
Rokycany18034
Tachov15235
10001 - 5000016162
2001 - 1000015814
do 2000 obyvatel13124
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 1*27180
Karlovy Vary 2*16269
Karlovy Vary 3*14475
Karlovy Vary 4*17636
Cheb11353
Františkovy lázně13841
Mariánské lázně15961
Sokolov11041
10001 - 5000010452
2001 - 100007648
do 2000 obyvatel6982
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín11322
Chomutov6603
Litoměřice14960
Louny11536
Most5285
Teplice14489
Ústí nad Labem10909
10001 - 500006912
2001 - 100008794
do 2000 obyvatel7036
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa12057
Jablonec nad Nisou14437
Liberec22569
Semily11797
10001 - 5000016031
2001 - 1000011620
do 2000 obyvatel19234
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové29105
Jičín22708
Náchod15195
Rychnov nad Kněz.22476
Trutnov13863
10001 - 5000015763
2001 - 1000014457
do 2000 obyvatel21245
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim21718
Pardubice26279
Svitavy14747
Ústí nad Orlicí14185
10001 - 5000016932
2001 - 1000016429
do 2000 obyvatel11169
VYSOČINA KRAJ
Havlíčkův Brod18976
Jihlava22267
Pelhřimov21100
Třebíč17591
Žďár nad Sázavou19084
10001 - 5000019095
2001 - 1000014047
do 2000 obyvatel10310
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 1*41215
Brno 2*39031
Brno 3*41117
Brno 4*38959
Brno 5*38786
Brno 6*35177
Brno 7*36364
Brno 8*29420
Brno 9*38404
Blansko26266
Břeclav17157
Hodonín16207
Vyškov20041
Znojmo19217
10001 - 5000023731
2001 - 1000022704
do 2000 obyvatel15720
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník11067
Olomouc27471
Prostějov18008
Přerov15031
Šumperk14907
10001 - 5000015262
2001 - 1000013834
do 2000 obyvatel11274
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž17521
Luhačovice27664
Uherské Hradiště23726
Vsetín15307
Zlín24124
10001 - 5000018062
2001 - 1000015288
do 2000 obyvatel13632
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava 1*15562
Ostrava 2*13147
Ostrava 3*15669
Ostrava 4*8616
Ostrava 5*15363
Ostrava 6*14441
Ostrava 7*25681
Ostrava 8*16545
Ostrava 9*17696
Ostrava 10*18114
Ostrava 11*11253
Ostrava 12*10257
Bruntál8460
Frýdek-Místek16773
Havířov12509
Karviná7538
Nový Jičín14883
Opava18701
10001 - 5000012702
2001 - 1000013133
do 2000 obyvatel10050

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

33. Příloha č. 41 zní:

„Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód cz-ccKód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
SEKCE 1 - BUDOVY
11BUDOVY BYTOVÉ
111Budovy jednobytové
46.21.11.1Budovy jednobytové2,192
46.21.11.3-4Budovy pro rodinnou rekreaci
112Budovy dvou a vícebytové
112146.21.11.2Budovy dvoubytové2,194
112246.21.11.2
46.21.12..
Budovy tří a vícebytové2,167
113Budovy bytové ostatní
46.21.18.2Budovy se službami sociální péče2,101
46.21.19.1Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
12BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY
121Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1Budovy hotelů2,108
46.21.19.2Budovy restauračních zařízení
122Budovy administrativní
46.21.14.3..Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...)2,173
123Budovy pro obchod
46.21.14.2..
46.21.14.3..
Budovy pro obchod, prodejny2,189
Budovy pro služby
124Budovy pro dopravu a telekomunikace
124146.21.14.4..
46.21.64.3
Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,160
124246.21.14.5..Garáže2,164
125Budovy pro průmysl a skladování
125146.21.13.1..
46.21.51.2..
Budovy pro průmysl2,164
46.21.13.3..Budovy pro vodní hospodářství
125246.21.13.2..
46.21.64.1 a 2
Budovy skladů, nádrže a sila2,116
Kód cz-ccKód SKPNázev položkyHodnota Kj
1234
126Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
126146.21.16Budovy pro společenské a kulturní účely2,155
126246.21.17.2pudový muzeí a knihoven2,119
126346.21.17..1 a 3pudový škol, univerzit a budovy pro výzkum2,122
126446.21.18.1Budovy pro zdravotnictví2,128
126546.21.61..
46.21.63..
Budovy pro sport tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů2,138
127Budovy nebytové ostatní
127146.21.15.2.. 46.21.15.3..Budovy pro zemědělství
tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
2,189
127246.21.14.6..1Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2,110
127346.21.19.9..Historické nebo kulturní památky
127446.21.19.9..Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené2,142
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21DOPRAVNÍ DÍLA
211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11..Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru2,301
212Dráhy kolejové
46.23.13..Dráhy železniční a visuté2,212
213Plochy letišť
46.23.14Dráhy letištní a ostatní plochy2,323
214Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
214146.21.21..Mosty a visuté dálnice2,047
214246.21.22..Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních)2,112
215Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
215146.24.12.1
46.24.11
Přístavy a plavební kanály2,118
215246.24.12.3Hráze, jezy a stupně na tocích2,155
46.24.12.4Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9Úpravy vodních toků (regulace)
215346.24.12.6-7Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód cz-ccKód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
22VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
221146.21.31.. 46.21.32.7Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní2,391
221246.21.32..Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů2,393
46.21.64.1Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
221346.21.36-37..Vedení dálkové telekomunikační2,311
46.21.52.5Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry
221446.21.33..Vedení elektrická trakční2,273
46.21.34.. 46.21.35..Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení
222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
222146.21.42.3Vedení plynu místní trubní2,366
222246.21.41.1,2,9
46.21.42.1,2
46.21.64.1
Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů2,382
46.25.22.1Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2Studny jinde neuvedené a jímání vody
222346.21.41.4,9
46.21.64.1
Vedení kanalizace místní trubní2,363
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
222446.21.43..Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení2,254
46.21.43.9Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
230146.21.52..Stavby důlní a pro těžbu2,333
230246.21.51..
46.25.61
Stavby elektráren
230346.25.61Stavby pro chemický průmysl
2304Stavby průmyslové jinde neuvedené
24OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241Stavby pro sport a rekreaci
241146.23.22.9 1Sportovní hřiště2,304
241246.23.21..Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky2,477
242Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64..
46.39.99
Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená2,370

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen koeficient polohy.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministryně:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru