Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 454/2017 Sb.Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze

Částka 162/2017
Platnost od 20.12.2017
Účinnost od 13.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

454

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2017

o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 30 odst. 2 a § 89 odst. 3 tohoto zákona, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje rozsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance některými osobami oprávněnými poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze za podmínek stanovených zákonem o platebním styku.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,

b) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou metodicky popsány, předávány a zpracovávány a jsou přístupné jako celek v informačním systému.

§ 3

Okruh vykazujících osob

Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:

a) platební instituce,

b) instituce elektronických peněz,

c) zahraniční platební instituce nebo zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě, která provozuje činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,

d) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu,

e) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu,

f) správce informací o platebním účtu.

§ 4

Předkládané výkazy

(1) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) a b) sestavuje a předkládá tyto výkazy:

a) PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha“,

b) PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty“,

c) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu“,

d) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“ a

e) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“.

(2) Vykazující osoba podle § 3 písm. c) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 70-04 „Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“.

(3) Vykazující osoba podle § 3 písm. d) a e) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“.

(4) Vykazující osoba podle § 3 písm. f) sestavuje a předkládá tyto výkazy:

a) PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha“,

b) PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty“ a

c) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“.

(5) Pokud vykazující osoba podle § 3 písm. a) a b) má povinnost sestavovat a předkládat České národní bance výkazy s údaji uvedenými v odstavci 1 písm. a), b) a e) v obdobném rozsahu podle právního předpisu upravujícího informační povinnosti osob podnikajících na kapitálovém trhu, sestavuje a předkládá pouze tyto výkazy:

a) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu“,

b) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“ a

c) PLT(ČNB) 19-04 „Vybrané údaje z účetních výkazů“.

(6) Vykazující osoba podle § 3 písm. a), b) a f), jejíž povolení k činnosti se vztahuje na platební službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu informování o platebním účtu, dále sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 80-04 „Pojištění odpovědnosti nebo srovnatelné zajištění“.

(7) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) až e), jejíž povolení k činnosti se vztahuje na poskytování spotřebitelského nebo jiného úvěru, dále sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 90-04 „Hlášení o poskytnutých spotřebitelských a jiných úvěrech“.

(8) Obsah výkazů je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 5

Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Výkazy sestavuje vykazující osoba k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí a do 10. února následujícího roku po skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí.

(2) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů podle právních předpisů upravujících vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky1) nebo podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie2).

(3) Vykazující osoba přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nestanoví-li právní předpis upravující vedení účetnictví nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky úvěrových institucí a investičních podniků3) jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije vykazující osoba přepočet podle právního předpisu upravujícího vedení účetnictví1).

§ 6

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jména a příjmení, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob.

(5) Vykazující osoba informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 4.

§ 7

Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo byla provedena změna či doplnění v údajích, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravené, změněné či doplněné údaje. Pokud oprava, změna či doplnění ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem u vykazující osoby ke změnám údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba do 15 dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami. Pokud oprava ovlivňuje údaje v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným v § 6 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.


§ 8

Přechodné ustanovení

Při sestavování a předkládání výkazů, které se vztahují k období do 31. prosince 2017, se postupuje podle vyhlášky č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. ledna 2018.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 454/2017 Sb.

Obsah výkazů předkládaných vykazujícími osobami České národní bance

1. PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha“

Výkaz obsahuje základní účetní údaje o aktivech a pasivech ve struktuře rozvahy vycházející ze způsobu vedení účetnictví vykazující osoby. Údaje jsou vykazovány souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb a za vydávání elektronických peněz.

2. PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty“

Výkaz obsahuje základní účetní údaje o výnosech, nákladech a výsledcích hospodaření ve struktuře výkazu zisku a ztráty vycházející ze způsobu vedení účetnictví vykazující osoby. Údaje jsou vykazovány souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb a za vydávání elektronických peněz.

3. PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu“

Výkaz obsahuje údaje navazující na právní předpis upravující některé podmínky výkonu činnosti platební instituce a instituce elektronických peněz. V části týkající se kapitálu sleduje jeho jednotlivé složky. Dále obsahuje údaje o způsobu propočtu kapitálových požadavků a přebytek nebo nedostatek kapitálu.

4. PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“

Výkaz obsahuje strukturu peněžních prostředků vykazujících osob, které jim byly svěřeny za účelem provedení platební transakce a které odpovídají finančním závazkům z vydaných elektronických peněz, jež mohou být investovány pouze do likvidních aktiv s nízkým rizikem. Dále obsahuje údaje týkající se objemu platebních transakcí, údaje o objemu vydaných elektronických peněz a údaje o průměrném objemu elektronických peněz v oběhu.

5. PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“

Výkaz obsahuje údaje o vedoucích osobách vykazující osoby, o akcionářích, kvalifikovaných účastech a významnějších majetkových účastech platební instituce nebo instituce elektronických peněz. Uvádí se základní identifikační údaje, údaje o základním kapitálu v rozlišení na Českou republiku, jiné členské státy a státy Evropského hospodářského prostoru a ostatní státy, hlavní pracovní oblasti a údaje o nástupu do funkce řídicích pracovníků, údaje o akcionářské struktuře a kvalifikovaných účastech vykazující osoby a kvalifikované účasti vykazující osoby na jiných právnických osobách.

6. PLT(ČNB) 19-04 „Vybrané údaje z účetních výkazů“

Výkaz obsahuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které mohou být použity nebo souvisejí s poskytováním platebních služeb, vydáváním elektronických peněz a dodržováním pravidel výkonu činnosti. Údaje se uvádějí souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb a za vydávání elektronických peněz.

7. PLT(ČNB) 70-04 „Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“

Výkaz obsahuje údaje o celkovém objemu platebních transakcí uskutečněných ve sledovaném období a o celkovém objemu vydaných elektronických peněz ve sledovaném období za činnosti provozované na území České republiky.

8. PLT(ČNB) 80-04 „Pojištění odpovědnosti nebo srovnatelné zajištění“

Výkaz obsahuje údaje pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění z pojištění a minimální výše srovnatelného zajištění vztahující se k pojištění odpovědnosti nebo srovnatelnému zajištění. Dále obsahuje údaje o objemu platebních transakcí a o počtu uživatelů platební služby.

9. PLT(ČNB) 90-04 „Hlášení o poskytnutých spotřebitelských a jiných úvěrech“

Výkaz obsahuje údaje o objemu a počtu poskytnutých a dosud nesplacených spotřebitelských a jiných úvěrů, o objemu a počtu pohledávek po splatnosti delší než 3 měsíce a o výši počátečního kapitálu a následného průběžného kapitálového požadavku.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

2) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, v platném znění.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.

Přesunout nahoru