Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 449/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 160/2017
Platnost od 15.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

449

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 60/2017 Sb., k provedení § 22 odst. 13 a § 23c odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášky č. 213/2009 Sb., vyhlášky č. 202/2010 Sb., vyhlášky č. 64/2013 Sb. a vyhlášky č. 5/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:

m) neplemennou rybou živočichové pocházející z akvakultury vnímaví k nákazám37).

37) § 23 odst. 2 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 7 odstavec 4 zní:

(4) Duplikát známky pro označování běžců musí obsahovat údaje totožné s údaji uvedenými na původní známce.“.

3. V § 25 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Každý běžec, včetně kusů poražených na hospodářství, musí být označen před opuštěním hospodářství, v němž se vylíhnul, a to“.

4. V § 26 odst. 1 se slova „50 mm, široké nejméně 40 mm“ nahrazují slovy „25 mm, široké nejméně 9 mm“.

5. V § 26 odstavec 2 zní:

(2) Známka používaná pro označování běžců musí obsahovat

a) označení země původu - písmena „CZ“ pro Českou republiku,

b) alfanumerický kód, který vyjadřuje část registračního čísla hospodářství, ve kterém se běžec vylíhnul, a

c) kód příslušného úřadu.“.

6. V § 27 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V tomto případě se za hospodářství, ve kterém se běžec vylíhnul, podle § 26 odst. 2 písm. b) považuje místo určení.“.

7. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V tomto případě se za hospodářství, ve kterém se běžec vylíhnul, podle § 26 odst. 2 písm. b) považuje jiné hospodářství podle věty první.“.

8. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Při přemístění běžců z jiného členského státu nebo při dovozu běžců ze třetích zemí přímo na jatky se běžci neoznačují.“.

9. V § 39 odst. 7 se za slova „průvodní list skotu“ doplňují slova „část B“.

10. § 56 včetně nadpisu zní:

㤠56

Registr běžců v hospodářství

(1) Pro každé hospodářství a druh vede chovatel běžců registr běžců v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba4), nebo formou počítačové databáze (§ 32).

(2) Na každém registru běžců v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,

b) registrační číslo hospodářství,

c) adresa hospodářství a

d) druh běžce.

(3) V registru běžců v hospodářství se pro každé hospodářství eviduje

a) počet běžců uvedeného druhu držených v hospodářství,

b) každá změna v počtu běžců uvedeného druhu držených v hospodářství, zejména vylíhnutí, přemístění, úhyn, ztráta, utracení nebo domácí porážka běžců, přičemž se eviduje

1. počet běžců, kterých se změna týká,

2. datum, kdy ke změně došlo,

3. v případě přemístění běžců registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byl běžec přemístěn, případně kód země, jde-li o běžce přemístěné z jiného nebo do jiného členského státu nebo dovezené nebo vyvezené ze třetí země.

(4) Orgány dozoru15) do registru běžců v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, popřípadě jména, a příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(5) Vzor registru běžců v hospodářství je uveden v příloze č. 10.“.

11. V nadpisu § 57 se slovo „zvířat“ nahrazuje slovem „běžců“.

12. V § 57 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.

13. V § 57 odstavec 1 zní:

(1) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek, asanačního podniku, uživatelského zařízení nebo shromažďovacího střediska předává pověřené osobě4) údaje uvedené v § 56 odst. 3 v hlášení o vylíhnutí běžců, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.“.

14. V § 57 odst. 2, 4 až 6 se slovo „zvířat“ nahrazuje slovem „běžců“.

15. V § 57 odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

16. V § 58 odst. 2 se slova „stájové registry“ nahrazují slovy „registry běžců v hospodářství“ a slovo „zvířat“ se nahrazuje slovem „běžců“.

17. § 59 včetně nadpisu zní:

㤠59

Registr zvířat v databázi ústřední evidence

V registru zvířat se pro běžce kromě údajů uvedených v § 29 eviduje

a) počet běžců uvedeného druhu držených na hospodářství k poslednímu dni v kalendářním měsíci,

b) změna v počtu běžců držených na hospodářství, vylíhnutí, přemístění, úhyn, utracení nebo ztráta běžců, přičemž se eviduje

1. počet běžců, kterých se změna týká,

2. datum, kdy ke změně došlo,

3. v případě přemístění běžců registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, asanačního podniku, uživatelského zařízení nebo shromažďovacího střediska, odkud nebo kam byli běžci přemístěni, případně kód země, jde-li o běžce dovezené nebo vyvezené ze třetí země.“.

18. V § 61 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

19. V § 77 se odstavec 5 zrušuje.

20. Na konci textu nadpisu § 80 se doplňují slova „k 1. září kalendářního roku“.

21. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který včetně nadpisu zní:

㤠80a

Hlášení založení nebo zrušení umístění stanovišť v průběhu roku

(1) V případě, kdy dosud neregistrovaný chovatel včel hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě4) hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť uvedené v příloze č. 15. Tím není dotčen postup podle § 80.

(2) V případě, kdy registrovaný chovatel včel hodlá přemístit včelstva na místo, které dosud nemá evidováno jako stanoviště, nebo ruší dříve registrované stanoviště, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě4) hlášení umístění stanovišť uvedené v příloze č. 16. Tím není dotčen postup podle § 80.“.

22. V § 81 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a hlášení umístění stanovišť“.

23. V § 82 písm. e) se slova „k 1. září kalendářního roku“ zrušují.

24. V § 82 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

g) jde-li o fyzickou osobu cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a), b), c), d), e) a f), číslo dokladu totožnosti a stát, který tento doklad vydal,

h) jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a), b), c), d), e) a f), identifikační číslo, stát, který toto identifikační číslo vydal, číslo dokladu totožnosti a stát, který tento doklad vydal.“.

25. V § 83 písm. e) se slova „a včel do“ zrušují.

26. V § 83 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) u včel v případě hlášení podle § 80 a § 80a odst. 1 do 60 pracovních dnů a v případě hlášení podle § 80a odst. 2 do 10 pracovních dnů.“.

27. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Označování běžců

1. Vzor plastové známky používané pro označování běžců

Vzor plastové známky používané pro označování běžců

2. Způsob označování běžců známkami pro označování běžců

Způsob označování běžců známkami pro označování běžců

Vysvětlivka:

Bod A - místo vpichu plastové známky do pravé křídelní řasy běžců

Bod B - místo vpichu plastové známky do kůže šíje v dolní části krku běžců“.

28. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Evidence běžců

1. Vzor registru běžců v hospodářství

Vzor registru běžců v hospodářství

2. Vzor hlášení o vylíhnutí běžců, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Vzor hlášení o vylíhnutí běžců, jejich úhynu, ztrátě a přemístění“.

29. Příloha č. 15 zní:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Evidence včelstev

Vzor hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku

Vzor hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku“.

30. Doplňuje se příloha č. 16, která zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Evidence stanovišť

Vzor hlášení umístění stanovišť ke dni

Vzor hlášení umístění stanovišť ke dni“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Běžci označení podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za označené podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti ustanovení čl. I bodů 2 až 8, 10 až 18, 27 a 28 této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 8, 10 až 18, 27 a 28, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru