Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 448/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Částka 159/2017
Platnost od 15.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

448

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb., vyhlášky č. 120/2011 Sb. a vyhlášky č. 48/2014 Sb., se mění takto:

1. Nadpis části první zní:

„ÚVODNÍ USTANOVENÍ“.

2. V části první se vkládá nový § 1, který včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje,

b) způsob a obsah vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací,

c) stanovený formát žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace,

d) obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro jeho zpracování,

e) způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném odběru vody nebo neoprávněném vypouštění odpadních vod,

f) technické požadavky na stavbu vodovodů,

g) požadavky na čištění odpadních vod, požadavky na projektovou dokumentaci k čištění odpadních vod, požadavky na výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavky na jejich projektovou dokumentaci a požadavky na výstavbu a provoz stokové sítě,

h) ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou,

i) náležitosti kanalizačního řádu a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod,

j) určení množství odebrané vody bez měření,

k) obecné technické podmínky měření množství dodané vody,

l) způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření,

m) způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě, členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné s dosaženou skutečností,

n) obsah a využití technických auditů a bližší podmínky pro zápis odborně způsobilé fyzické osoby do seznamu technických auditorů.“.

Dosavadní § 1 se označuje jako § 1a.

3. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací“.

4. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Vodoprávní úřad předá údaje majetkové evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 7 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Vodoprávní úřad předá údaje provozní evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

6. V § 10 odst. 1 se za slova „údržby, oprav“ vkládá slovo „ , obnovy“.

7. V § 10 odst. 3 větě třetí se slovo „rekonstruovaného“ nahrazuje slovem „obnovovaného“.

8. V § 10 odst. 4 se za slova „průběžně se upravuje“ vkládají slova „v návaznosti na obnovu vodovodů a kanalizací a dále“.

9. V § 11 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Provozní deník a provozní záznamy musí být vedeny tak, aby sloužily provozovateli jako podklad pro operativní rozhodování a vlastníkovi jako doklad o způsobu provozování vodohospodářského majetku.“.

10. V § 11 odst. 1 větě druhé se za slova „vodovodu nebo kanalizace“ doplňují slova „ , a záznamy o provedených opatřeních, která se týkají provozu vodovodu a vyplývají ze závěrů posouzení rizik32) podle vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a kontrolách pitné vody33)“.

Poznámky pod čarou č. 32 a 33 znějí:

32) Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

33) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 11 se na konci textu odstavce 3 dopňují slova „nebo mohou být vedeny elektronicky. Provozní záznamy se uchovávají po dobu 5 let.“.

12. V § 12 odstavec 2 zní:

(2) Informace krajského úřadu podle § 6 odst. 10 zákona se předává ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací. Formát a struktura aplikace pro evidenci jsou uvedeny v příloze č. 23 k této vyhlášce.“.

13. V § 12a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 12a odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

14. § 13 zní:

㤠13

(1) Obsahem plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je

a) vymezení infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence v reprodukční pořizovací ceně vypočtené podle příloh č. 1 až 4 k této vyhlášce,

b) vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech opotřebení,

c) uvedení teoretické doby akumulace finančních prostředků,

d) roční potřeba finančních prostředků a její krytí a

e) doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií.

(2) Zpracování plánu podle odstavce 1 se provádí podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.

(3) Aktualizace plánu podle odstavce 1 se provádí v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, kdy došlo ke změně hodnoty majetku vlastníka podle vybraných údajů majetkové evidence o více než 10 % hodnoty majetku uvedené v plánu financování obnovy, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování, popřípadě od jeho poslední aktualizace. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

(4) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací musí být zpracován tak, aby sloužil k vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Přehled o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu, zpracovaný podle tabulky č. 4 v příloze č. 20 k této vyhlášce, ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se dokládá v rámci porovnání podle § 36 odst. 5 zákona.“.

15. V § 14 odst. 3 a 4 se slova „vodovodu nebo“ zrušují.

16. V § 15 odst. 5 se slovo „napojení“ nahrazuje slovem „připojení“.

17. V § 15 odst. 12 se slova „zvláštním právním předpisem13)“ nahrazují slovy „vyhláškou o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody34)“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:

34) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

18. V § 16 písm. h) se za slovo „dalším“ vkládají slova „nebo také terciárním“.

19. V § 21 odst. 3 se text „5 a 6“ nahrazuje textem „4 a 5“.

20. V § 21 odstavec 4 zní:

(4) Krajskému úřadu a příslušnému správci povodí předává provozovatel výsledky rozborů jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu tabulek 1 a 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce prostřednictvím databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem. Ke vkládání výsledků do databáze provozovatel využije elektronickou aplikaci zveřejněnou na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.“.

21. V § 22 odst. 5 větě první se slovo „povrchové“ zrušuje.

22. V § 22 odst. 5 větě druhé se za slovo „vzorků“ vkládají slova „surové povrchové vody“.

23. Za § 35a se vkládá nový § 35b, který zní:

㤠35b

Do kalkulace cen pro vodné a stočné se zahrnují prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací řádků 8 a 16 tabulky plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.“.

24. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY“.

25. V příloze č. 3 bodu 1 odst. A a v příloze č. 4 bodu 1 odst. A se slova „základní územní jednotky“ nahrazují slovem „obce“.

26. V příloze č. 3 bodu 1 odst. A se slova

„Lokalizace pro přiváděči stoku:

Souřadnice x (začátek a konec stoky): Kód katastrálního území konce

Souřadnice y (začátek a konec stoky): přiváděči stoky:“

nahrazují slovy

„Lokalizace přiváděči stoky:

Souřadnice x, y (začátek stoky): Kód katastrálního území konce

Souřadnice x, y (konec stoky): přiváděči stoky:“.

27. V příloze č. 3 bodu 4 se za slova „Celková délka:“ vkládá věta „Z toho v aktuálním roce obnoveno:“.

28. V příloze č. 3 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 5“ a v příloze č. 4 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 5“ se slova „vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování (oceňovací vyhláška), případně“ a slova „ , který z uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji“ zrušují.

29. V příloze č. 4 bodu 1 odst. A se slova

„Souřadnice x:

Souřadnice y:“

nahrazují slovy

„Souřadnice x, y:“.

30. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY“.

31. V příloze č. 6 bodu 3 se za slovo „náklady“ vkládají slova „včetně prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací“.

32. V příloze č. 6 bodu 4 se slova „Počet dnů, kdy byl alespoň u jednoho ukazatele překročen limit (MH, NMH):“ zrušují.

33. V příloze č. 6 bodu 4 se slovo „kontrolního“ nahrazuje slovem „opakovaného“ a slovo „Kontrolní“ se nahrazuje slovem „Opakovaný“.

34. V příloze č. 6 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 3“ a v příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 4“ se za slovo „náklady“ vkládají slova „včetně prostředků obnovy vodovodů a kanalizací“.

35. V příloze č. 6 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 3“ se za slovo „zdroje“ vkládají slova „surové vody“.

36. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY“.

37. V příloze č. 8 bodu 4 se za slovo „náklady“ vkládají slova „včetně prostředků na obnovu“ a slovo „MWh“ se nahrazuje slovy „MWh/rok“.

38. V příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 3“ se slovo „čistírnách“ nahrazuje slovem „čistírně“.

39. V příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 3“ se za slovo „rozborů“ vkládají slova „aritmetickým průměrem“ a věty „V případě počtu rozborů méně než 24 za rok se používá aritmetický průměr z výsledků všech rozborů vody. Při vyšším počtu rozborů je nutno při výpočtu průměrné roční koncentrace počítat se směrodatnou odchylkou - viz § 2 odst. 6 písm. b) nařízení vlády č. 143/2012 Sb.“ se zrušují.

40. V příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 3“ se slova „Identifikační číslo“ nahrazují slovy „Č. j. povolení k“ a věta „Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a prováděcí vyhlášky č. 431/2001 Sb.“ se nahrazuje větami

„Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do (datum ukončení platnosti):“.

41. V příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 5“ se slova „§ 6 a 7 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.“ nahrazují slovy „nařízení vlády č. 401/2015 Sb.“.

42. V příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 5“ se slova „přílohy č. 5 tab. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.“ nahrazují slovy „nařízení vlády č. 401/2015 Sb.“.

43. Přílohy č. 9 a 10 včetně poznámky pod čarou č. 35 znějí:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

ČÁST 1

MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH

a) Přítok surové vody používané k úpravě na vodu pitnou, pro vodu bez úpravy - před desinfekcí. Vzorky surové vody se odebírají před prvním technologickým zásahem.

V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, odebírají se vzorky z jejich směsi. Kontrola jednotlivých zdrojů se provádí, pokud dojde k abnormální změně kvality směsné surové vody.

b) Voda v průběhu úpravy technologickou linkou, pokud existuje technologie úpravy. Kontrola vody v průběhu úpravy technologickou linkou se provádí, je-li to možné, mezi jednotlivými stupni; místa kontroly stanoví osoba odpovědná za technologii úpravy.

c) Výstup vyrobené vody z úpravny vody, výstup vyrobené vody zdravotně zabezpečené.

d) Strategická místa distribuční sítě včetně vodojemů.

e) Místa, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu. Tato místa se stanoví v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.

ČÁST 2

MINIMÁLNÍ ROZSAHY POŽADOVANÝCH ROZBORŮ

Podle rozsahu ukazatelů a v závislosti na potřebných požadavcích monitorování se rozlišuje následující typy rozborů:

1. ÚPLNÝ ROZBOR

2. KRÁCENÝ ROZBOR

3. PROVOZNÍ ROZBOR

1. ÚPLNÝ ROZBOR ODEBÍRANÉ SUROVÉ VODY

Úplný rozbor surové vody se stanoví vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22 a následně pro potvrzení kategorie surové vody.

Odběry vzorků a analýza v rozsahu úplného rozboru surové vody musí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

Rozsah parametrů úplného rozboru surové vody se rozšíří o ukazatele, které vyplynou jako rizikové z posouzení rizik provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro daný zdroj surové vody.

Úplný rozsah rozboru surové vody

Tabulka č. 1

Pořadové číslo ukazateleUkazatelSymbolJednotka
1.Reakce vody (pH)pH
2.Barva (po filtraci)mg/l Pt
3.ZákalZZFn nebo ZFt
4.Nerozpuštěné látkyNL105mg/l
5.Teplotat°C
6.KonduktivitaKmS/m
7.Pachpřijatelný/nepřijatelný
8.DusičnanyNO3-mg/l
9.DusitanyNO2-mg/l
10.Amonné iontyNH4+mg/l
11.Celkový dusíkNcelk.mg/l
12.FluoridyF-mg/l
13.Železo celkovéFemg/l
14.ManganMnmg/l
15.Hliník1)Almg/l
16.MěďCuμg/l
17.ZinekZnmg/l
18.BórBmg/l
19.Berylium1)Beμg/l
20.Kobalt1)Coμg/l
21.NiklNimg/l
22.Vanad1)Vmg/l
23.ArsenAsμg/l
24.KadmiumCdμg/l
25.Chrom (veškerý)Crμg/l
26.OlovoPbμg/l
27.Selen1)Seμg/l
28.RtuťHgμg/l
29.Baryum1)Baμg/l
30.Kyanidy celkovéCN-mg/l
31.SíranySO42-mg/l
32.ChloridyCL-mg/l
33.Tenzidy aniontovéPAL-Amg/l
34.FosforečnanyPO43-mg/l
35.Fosfor celkovýPcelk.mg/l
36.Uhlovodíky C10-C40C10-C40mg/l
37.Polycyklické aromatické uhlovodíkyPAUμg/l
38.Pesticidní látky celkemPLCμg/l
39.Pesticidní látky1)PLμg/l
40.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemCHSKMnmg/l
41.Celkový organický uhlíkTOCmg/l
42.Chemická spotřeba kyslíku dichromanemCHSKCrmg/l
43.Nasycení kyslíkem% O2%
44.Vápník a hořčíkCa + Mgmmol/l
45.VápníkCamg/l
46.HořčíkMgmg/l
47.Huminové látky1)HLmg/l
48.Absorbance při 254 nmA1254
49.Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5KNK 4,5mmol/l
50.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3ZNK 8,3mmol/l
51.Escherichia coliECOLIKTJ/100ml
52.Intestinální (střevní) enterokokyENTKTJ/100ml
53.Mikroskopický obraz: Počet organismůPOjedinci/ml
54.Abioseston%
55.Adsobovatelné org. vázané halogeny (AOX)1)AOXmg/l
56.Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) při 20oC s vyloučením nitrifikaceBSK5mg/l
57.Termotolerantní koliformní bakterieTBKKTJ/100ml

1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22.

Poznámky k tabulce č. 1:

Ukazatel č. 37 je vyjádřen jako součet koncentrací: (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1,2,3-cd)pyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.

Ukazatel č. 38 je vyjádřen jako součet jednotlivých pesticidů a jejich relevantních metabolitů. Jedná se o pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to podle používaných pesticidů v daném území. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.

Ukazatel č. 39: sledují se všechny jednotlivé pesticidy a jejich významné metabolity s pravděpodobným výskytem v surové vodě, zejména ty, které vyplývají ze závěrů posouzení rizik provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro daný zdroj vody.

K ukazatelům č. 40 a 41: U ukazatelů TOC a CHSKMn je možné zvolit pouze jeden ukazatel.

K ukazateli č. 48: Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, zvláště organických mikropolutantů, a to od dosažení hodnoty A1254 = 0,08.

2. KRÁCENÝ ROZBOR SUROVÉ VODY

Krácený rozbor surové vody slouží k upřesnění kategorie surové vody podle § 22 a ke stálému sledování jakosti. Přihlíží se i k výsledkům provozních rozborů.

V roce, kdy se provádí potvrzení kategorie surové vody úplným rozborem, úplný rozbor nahradí krácený rozbor.

Do rozsahu kráceného rozboru se zahrnují ukazatele dle tabulky č. 2, krácený rozbor se rozšíří o

a) ukazatele z úplného rozboru surové vody, které překračují více než 75% limitní hodnotu určenou pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.; pokud se následnými analýzami po dobu 2 kalendářních roků prokáže pokles hodnoty pod 75 % limitní hodnoty určené pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., je možné v rámci kráceného rozboru ukazatel ze sledování vyloučit. Podmínkou je, že v daném kalendářním roce budou provedeny alespoň 2 analýzy.

b) ukazatele, které se rovnají nebo překračují hodnotu kategorie A 2 určenou při předchozí kategorizaci surové vody (podle přílohy č. 13 k této vyhlášce).

c) ukazatele, které vyplynou jako rizikové z posouzení rizik provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro daný zdroj surové vody.

d) ukazatele, které významně kolísají v průběhu roku (výskyt sledovaného ukazatele ve dvou kategoriích, například sezónní změny).

Odběry vzorků a analýza v rozsahu kráceného rozboru surové vody musí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

Minimální rozsah kráceného rozboru surové vody

Tabulka č. 2

Pořadové číslo ukazatelePořadové číslo z úplného rozboru
(tab. č. 1)
UkazatelSymbolJednotka
1.1.Reakce vody (pH)pH
2.2.Barva (po filtraci)mg/l Pt
3.3.ZákalZZFn nebo ZFt
4.4.Nerozpuštěné látky1)NL105mg/l
5.5.TeplotaT°C
6.6.KonduktivitaKmS/m
7.7.Pach (druh, pokud lze)přijatelný/nepřijatelný
8.8.DusičnanyNO3-mg/l
9.9.DusitanyNO2-mg/l
10.10.Amonné iontyNH4+mg/l
11.13.Železo celkovéFemg/l
12.14.ManganMnmg/l
13.15.Hliník1)Almg/l
14.31.SíranySO42-mg/l
15.32.ChloridyCl-mg/l
16.34.FosforečnanyPO43-mg/l
17.40.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemCHSKMnmg/l
18.41.Celkový organický uhlíkTOCmg/l
19.44.Vápník a hořčíkCa + Mgmmol/l
20.45.VápníkCamg/l
21.46.HořčíkMgmg/l
22.47.Huminové látky1)HLmg/l
23.48.Absorbance při 254 nm1)A1254
24.49.Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5KNK 4,5mmol/l
25.50.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3ZNK 8,3mmol/l
26.51.Escherichia coliE coliKTJ/100ml
27.53.Intestinální (střevní) enterokokyENTKTJ/100ml
28.54.Mikroskopický obraz: Počet organismůPOjedinci/ml
29.55.Abioseston%

1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22.

Poznámky k ukazatelům tabulky č. 2:

K ukazatelům č. 17 a 18: U ukazatelů TOC a CHSKMn je možné zvolit pouze jeden ukazatel.

K ukazateli č. 23: Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, a to od dosažení hodnoty A1254 = 0,08.

3. PROVOZNÍ ROZBORY SUROVÉ VODY A VODY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI

1. Provozní rozbory vody slouží především k technologickému řízení provozu.

2. Rozsah provozních rozborů mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a dle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy.

3. Pro analýzy je možné používat mobilní analytické soupravy, které zajišťují požadovanou správnost a přesnost analýz.

4. Provozní rozbory mohou být částečně nebo úplně nahrazeny kontinuálním provozním měřením. Kontinuální analyzátory musí být vhodné pro daný typ vody a sledovaný rozsah parametrů. Funkčnost kontinuálních analyzátorů musí být pravidelně a prokazatelně ověřována.

5. Výsledky provozních rozborů včetně kontinuálních analyzátorů jsou metrologicky navázány na laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace v souladu s monitorovacím programem podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle doporučení výrobce.

6. Odběry a analýzy provozních rozborů nemusí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

7. Technologické zkoušky (zvláště určení dávky chemikálií) pro řádné provozování určuje provozovatel podle potřeby a podle složitosti technologie.

V tabulce jsou uvedeny typické ukazatele pro provozní rozbory surové vody. Výběr z typických ukazatelů a rozšíření o další ukazatele, které jsou potřebné křížení provozu, určuje provozovatel v závislosti na proměnlivosti kvality surové vody, způsobu a složitosti technologie úpravy vody a dle výstupů z posouzení rizik provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Typické ukazatele provozních rozborů vody

Tabulka č. 3

Povrchová voda
Teplota°C
Reakce vody (pH)
Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/l
Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5mmol/l
Hliník 1)mg/l
Železo 1)mg/l
Manganmg/l
Vybrané mikrobiologické a biologické ukazatele 2)
Dezinfekční činidlo5)mg/l
Podzemní voda
Teplota°C
Reakce vody (pH)
Železomg/l
Manganmg/l
Formy oxidu uhličitého3)mg/l
Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/l
Vybrané mikrobiologické a biologické ukazatele
Zákal4)ZFn nebo ZFt
Dezinfekční činidlo5)mg/l

Poznámky k tabulce č. 3:

1) Stanoví se podle použitého koagulantu nebo výskytu v surové vodě.

2) Pravidelné sledování mikroskopického obrazu při zvýšeném biologickém oživení surové povrchové vody bude probíhat v závislosti na délce tohoto období a na charakteru tohoto biologického oživení vody.

3) V případě kolísání, například z důvodu míšení více zdrojů.

4) Stanoví se v případě možného ovlivnění vodou povrchovou.

ČÁST 3

ROZBORY PITNÉ VODY

Kontrola profilů uvedených v části 1 pod body c), d), e) v rozsahu úplného a kráceného rozboru se provádí podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Tato kontrola může být doplněna o provozní rozbory.

PROVOZNÍ ROZBORY PITNÉ VODY

1. Kontrola v distribuční síti v rozsahu provozního rozboru slouží k technologickému ověření řádného provozu distribuční sítě, nebo k ověření správnosti a účinnosti zásahů do distribuční sítě, ke kontrole čištění vodojemů a ke kontrole účinnosti opatření po stavebním zásahu.

2. Četnost a rozsah provozních rozborů v distribuční síti určuje provozovatel podle velikosti zásobované oblasti (podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti) dle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle konkrétních nestandardních situací v zásobované oblasti. Tyto rozbory zabezpečují ověření řádného provozování distribuční sítě.

3. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla za místem dávkování určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti.

4. Vzorky vyrobené upravované vody se odebírají na odtoku z konečného stupně úpravy vody během ustáleného provozu.

5. Vzorky vody bez úpravy se odebírají na přítoku do vodovodních řadů během ustáleného provozu.

6. V případě přerušovaného provozu zdroje bez úpravy nebo přímé dezinfekce do zdroje nebo vodojemu lze nahradit místo na odtoku odběrem z nejbližší akumulační nádrže nebo z distribuční sítě.

7. Pro analýzy je možné používat mobilní analytické soupravy, které zajišťují požadovanou správnost a přesnost analýz.

8. Provozní rozbory mohou být částečně nebo úplně nahrazeny kontinuálním provozním měřením. Kontinuální analyzátory musí být vhodné pro daný typ vody a sledovaný rozsah parametrů. Funkčnost kontinuálních analyzátorů se pravidelně a prokazatelně ověřuje.

9. Výsledky provozních rozborů včetně kontinuálních analyzátorů musí být metrologicky navázány na laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace v souladu s monitorovacím programem podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle doporučení výrobce.

10. Odběry a analýzy provozních rozborů nemusí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

ČÁST 4

MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ

A) SUROVÁ VODA

Minimální četnost sledování surové vody v rozsahu úplného, kráceného a provozního rozboru je uvedena v tabulce č. 4.

V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, pak četnosti uvedené v tabulce č. 4 představují četnosti rozborů výsledné směsi surové vody.

Pokud se odebírá více vzorků za rok dle tabulky č. 4 a č. 5, odběr vzorků musí být rovnoměrně rozdělen v roce.

Pokud některý z parametrů kráceného rozboru surové vody dle tabulky č. 2 trvale v průběhu kalendářního roku vykazuje hodnotu nižší než 0,3 MH, resp. NMH pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., lze parametr sledovat s nižší četností, minimálně však jednou za 3 roky.

Tabulka č. 4

DOPORUČENÁ A MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY PRO VODU UPRAVOVANOU

Objem vody vyrobené m3/den
(stanoví se dle předchozího kalendářního roku)
Četnost /rok
provozní rozbor
(tab. č. 3)
Doporučená četnost a dále dle x
krácený rozbor
(tab. č. 2)
Minimální četnost
úplný rozbor
(tab. č. 1)
Minimální četnost pro upřesnění kategorie
do 100x1x
101 - 1000641
1001 - 40002641
4001 -100002681
10001 - 20000104122
20001 - 30000365122
nad 30000x244

x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

V rámci úplného rozboru se doporučuje střídat roční období.

Tabulka č. 5

MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY PRO VODU BEZ ÚPRAVY

V případě, že se neprokáže žádná změna jakosti vody dopravou, lze vykázat jako rozbor surové vody vzorek odebraný v distribuční síti co nejblíže ke zdroji (platí pro kategorii do 100 m3/den).

Objem vody vyrobené m3/denČetnost /rok
krácený rozbor
(tab. č. 2)
úplný rozbor
(tab. č. 1 )
do 1001x
101 - 100021
1001 - 400041
4001 - 1000081
10001 - 20000121
20001 - 30000121
nad 30000xx

x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

V rámci úplného rozboru se doporučuje střídat roční období.

B) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI

Četnost provozních rozborů ve stanovených místech kontroly mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a dle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy.

C) VYROBENÁ PITNÁ VODA, V DISTRIBUČNÍ SÍTI A U SPOTŘEBITELE

Kontrola profilů uvedených v části 1 pod body c), d), e) v rozsahu úplného a kráceného rozboru se provádí v souhrnu v definované četnosti podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

ČÁST 5

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRO ÚČELY PROVOZNÍ EVIDENCE

1. Výsledky rozborů se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorků, datu odběru, časovém rozpětí odběru vzorku, typ vzorku, jméno a příjmení osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.

2. Laboratoř, která provádí úplné a krácené rozbory surové a pitné vody se prokazuje platným osvědčením o akreditaci, nebo je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.

3. Hodnocení výsledků jakosti vyrobené vody provádí provozovatel podle:

a. překročení počtu hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, doporučená hodnota); pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody,

b. počtu nevyhovujících vzorků, (nevyhovující vzorek je ten, ve kterém alespoň jeden ukazatel ve vzorku překračuje limitní hodnoty vyhlášky č. 252/2004 Sb. podle typu: mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota),

c. počtu dnů v roce, kdy byl u vyrobené nebo dodané vody překročen limit alespoň v jednom ukazateli typu NMH.

4. Technické ukazatele, které nemají určen hygienický limit, jsou hodnoceny provozovatelem podle konkrétních potřeb technologie provozu a rozvodu vody vodovodním řadem (např. korozivní vlastnosti). Zdravotně významné ukazatele, které nemají určen hygienický limit zvláštním právním předpisem, se hodnotí podle limitu určeného orgánem ochrany veřejného zdraví.

5. Protokoly podle bodu 1 se uchovávají po dobu 10 let. Protokoly o výsledcích nebo databáze výsledků mohou být uchovávány pouze v elektronické podobě.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČÁST 1

MÍSTA ODBĚRŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH TECHNOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

PRO ODPADNÍ VODU ČIŠTĚNOU:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (provozní rozbory),

c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod.

PRO ODPADNÍ VODU NEČIŠTĚNOU:

Odtok z volné výusti odpadních vod do vodního recipientu.

ČÁST 2

MINIMÁLNÍ ROZSAHY ROZBORŮ

A) ZÁKLADNÍ ROZBOR

UkazatelSymbolJednotka
Biochemická spotřeba kyslíkuBSK5mg/l
Chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodouCHSKCrmg/l
Nerozpuštěné látky sušenéNLmg/l

B) ROZBOR NA URČENÍ FOREM DUSÍKU A FOSFORU (DÁLE DUSÍK, FOSFOR)

UkazatelSymbolJednotka
Amoniakální dusíkN - NH4 +mg/l
Celkový dusíkNcelk.mg/l
Celkový fosforPcelk.mg/l

C) PROVOZNÍ ROZBOR

Zahrnuje ukazatele základního rozboru a ukazatele pro formy dusíku a fosforu, z nichž provozovatel vybere rozsah rozborů v závislosti na způsobu a složitosti čištění odpadních vod.

D) ROZŠÍŘENÝ ROZBOR

Rozšířený rozbor obsahuje další ukazatele, které jsou uvedeny zvláště v povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod, a ukazatele, které je nutné sledovat podle kanalizačního řádu, a které mohou mít vliv na čistící efekt ČOV. Týká se to zvláště ukazatelů: rozpuštěné anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuti (Hg), kadmia (Cd) a dalších ukazatelů uvedených v příloze č. 15 této vyhlášky.

ČÁST 3

MINIMÁLNÍ ČETNOST ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD

A) MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY NA PŘÍTOKU A ODTOKU35)

MÍSTA ODBĚRŮ:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) odtok z čistírny odpadních vod,

c) odpadní voda nečištěná (vypouštěná) z volné výustě.

Tabulka č. 1

Velikost čistírny odpadních vod

Počet připojených ekvivalentních obyvatel (EO)
Minimálnítyp odběru vzorku, rozsah a četnost kontrol počet/ rok
Typ ATypBTypC
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4 +
Ncelk
Pcelk
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4 +
Ncelk
Pcelk
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4 +
Ncelk
Pcelk
< 50021
500 - 200042
2001 - 500044
5001 - 1000066
10001 - 500001212
□ nad 500002626

Další ukazatele:

Rozpuštěné anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuť (Hg), kadmium (Cd):

V případě, že tyto ukazatele nejsou uvedeny v povolení k vypouštění odpadních vod, určí provozovatel ukazatele a četnost jejich sledování podle konkrétního stavu v lokalitě.

Typ vzorku:

Typ A - 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.

Typ B - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod.

Typ C - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru vzorku.

Poznámka:

Vodoprávní úřad podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví pro vypouštění odpadních vod mimo jiných podmínek četnosti a rozsahy rozborů vypouštěných (případně přitékajících) odpadních vod, které je nutné plnit. V případě, že vodoprávní úřad stanoví vyšší četnosti odběru, vyšší typ odběru vzorku a větší rozsah ukazatelů než jsou uvedeny v tabulce č. 1 této kapitoly, platí údaje z povolení vypouštění odpadních vod.

B) PROVOZNÍ ROZBORY NA PŘÍTOKU A ODTOKU

MÍSTA ODBĚRU:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) odtok z čistírny odpadních vod

Tabulka č. 2

Velikost čistírny odpadních vod-počet připojených ekvivalentních obyvatelČetnost sledování vybraných ukazatelů / rok
< 500x
500 - 2000x
2001 - 5000x
5001 - 100006
10001 - 5000012
□ nad 5000026

x) Četnost určí provozovatel podle potřeby provozu.

ROZSAH ROZBORU:

Vybraný ukazatel provozovatelem podle složitosti provozu a technologie čištění (obvykle CHSK, BSK, pH, NL, N-NH4)

Typ vzorku:

Obvykle Typ A - 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

Vzorek Typ A je možno nahradit provozním on-line měřením, případně i bodovým vzorkem

C) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI JEDNOTLIVÝMI STUPNI

1. Četnost a rozsah provozních rozborů, technologické zkoušky mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod a složitosti technologie. Provozní rozbory a technologické zkoušky musí zabezpečit řádné provozování čistírny odpadních vod. Pro hlavní ukazatele je možno využít sledování v rámci automatického systému řízení.

2. Odběrná místa pro provozní rozbory mezi jednotlivými stupni:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (např. za sedimentací),

c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod,

d) místa pro sledování vlivu srážkových vod.

3. Odběr vzorku se provádí minimálně jako dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min (tj. Typ A) a to v čase, který nejlépe charakterizuje činnost sledovaného zařízení.

D) PROVOZNÍ ROZBORY - KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Četnost a rozsah provozních rozborů určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod, technologického vybavení a složitosti technologie.

ČÁST 4

KALY Z PROVOZU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod pro pravidelnou kontrolu ČOV se zjišťují

a) rizikové prvky: arsen, olovo, kadmium, rtuť, zinek, měď, chrom, nikl,

b) obsah sušiny, ztráta žíháním.

Tabulka č. 3

MINIMÁLNÍ ČETNOST ANALÝZ KALU

Počet připojených ekvivalentních obyvatelPočet rozborů za rok
do 500x
501 - 5000x
5001 - 250002
25001 - 1000004
nad 1000004

x) Četnost určí provozovatel podle produkce kalu minimálně 1x za rok.

Pro účely dalšího nakládání s kalem se postupuje dle rozsahu vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

ČÁST 5

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, ARCHIVACE

1. Výsledky rozborů podle tabulky č. 1 a 2 této přílohy se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorku, datu, hodině odběru vzorku a typu odběru. Dále jméno a příjmení osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.

2. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění odpadních vod pro účely této vyhlášky a kontroly plnění povolení k vypouštění odpadních vod (§ 38 odst. 4 vodního zákona) mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře) podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

3. Hodnocení výsledků míry znečištění odpadní vody provádí provozovatel podle povolení k vypouštění odpadních vod; toto hodnocení zahrnuje:

- dodržení emisních standardů tj. limitních koncentrací určených v povolení k vypouštění odpadních vod,

- dodržení přípustné minimální účinnosti vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) určených v povolení k vypouštění odpadních vod,

- počtu nevyhovujících rozborů (tj. překročení limitních koncentrací) na odtoku z čistírny odpadních vod nebo při vypouštění znečištěných odpadních vod (volná výusť),

- bilančních hodnot a koncentračních hodnot na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod, určených v povolení k vypouštění odpadních vod,

- bilančních a koncentračních hodnot při vypouštění nečištěných odpadních vod určených v povolení k vypouštění odpadních vod.

4. Protokoly podle bodu 1 je možné vést i v elektronické podobě a uchovávají se po dobu 10 let. Protokoly o výsledcích nebo databáze výsledků mohou být uchovávány pouze v elektronické podobě.

35) Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.“.

44. V příloze č. 11 bodu 1 odst. A a v příloze č. 11 bodu 4 odst. A se slova „Obchodní firma nebo název:“ nahrazují slovy „Název, popřípadě obchodní firma:“.

45. V příloze č. 11 bodu 1 odst. B se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , popřípadě obchodní firma“.

46. V příloze č. 11 se na konci textu bodu 4 doplňují slova

„V případě spoluvlastnictví vodovodu nebo kanalizací se uvede spoluvlastník.

A. Fyzická osoba:

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

Datum narození:

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo popisné, číslo orientační):

B. Právnická osoba:

Název, popřípadě obchodní firma:

Adresa sídla:

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Statutární orgán:“.

47. Příloha č. 13 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Si

POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY

ČÁST 1

UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU36)

Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti (A1,A2,A3).

Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat další mikroorganizmy, parazity a látky jakéhokoliv druhu, včetně všech ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., v počtu nebo koncentraci, které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit veřejné zdraví.

POVRCHOVÁ VODA

Tabulka č. 1a

Pořadové čísloUkazatelJednotkaA1A2A3
meznímeznímezní
1.Reakce vody (pH)pH6,5-9,55-6,5
9,5-10
< 5 nebo
< 10
2.Barva po filtracimg/l Pt20100200
3.Nerozpuštěné látky suš.mg/l10
4.Teplota°C202525
5.*KonduktivitamS/m125125125
6.Pachpřijatelnýnepřijatelný
7.Dusičnanymg/l505050
8.Fluoridymg/l1,51,51,5
9.Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)mg/l0,010,020,03
10.Železo celkovémg/l0,212
11.Manganmg/l0,050,51,5
12.Měďµg/l5050100
13.Zinekmg/l355
14.Bormg/l111
15.Beryliumµg/l222
16.Niklµg/l203030
17.Arsenµg/l101020
18.Kadmiumµg/l555
19.Chrom veškerýµg/l505050
20.Olovoµg/l102550
21.Selenµg/l101010
22.Rtuťµg/l111
23.Kyanidy celkovémg/l0,050,050,05
24.*Síranymg/l250250250
25.*Chloridymg/l100100250
26.Tenzidy aniontovémg/l0,20,20,5
27.Uhlovodíky C10-C40mg/l0,10,10,1
28.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)µg/l0,10,10,2
29.Pesticidní látky celkemµg/l0,50,50,5
30.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/I31015
31.Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) při 20°C s vyloučením nitrifikacemg/l357
32.Amonné iontymg/l0,513
33.Celkový organický uhlík (TOC)mg/l5710
34.Huminové látkymg/l2,55,08,0
35.Escherichia coliKTJ/100 ml50500050000
36.Termotolerantní koliformní bakterieKTJ/100 ml20200020000
37.Intenstiální (střevní) enterokokyKTJ/100 ml20100010000
38.Mikroskopický obrazjedinci/ml503000
5001)
10000
10001)
39.Pesticidní látkyµg/l0,10,10,5
40.Hliníkmg/l0,21,02,0

1) Obtížně odstranitelné organismy jednostupňovou či vícestupňovou úpravou.

* U ukazatelů pořadové číslo 5, 24 a 25 by voda neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací.

Vysvětlivky k tabulce č. 1a:

1) M - mezní, povinné hodnoty.

2) Ukazatel pořadové číslo 6 (pach): v případě zvýšeného pachu, který bude charakterizován jako pach po chlorfenolech, případně dalších obdobných látkách, je nutné provést detailní analýzu na podezřelé organické sloučeniny (zvláště fenoly) a posoudit jejich závadnost a koncentrace. V případě pochybností se za nepřijatelný pach považuje stupeň >5 při stanovení podle ČSN EN 1622 Stanovení pachu (jednotka TON).

3) Ukazatel pořadové číslo 9 (AOX): není nutné stanovit a kategorizovat v případech, když jsou stanoveny specifické chlorované organické látky v rozsahu úplného rozsahu pitné vody a vyhovují předepsaným limitním hodnotám podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

4) Ukazatel pořadové číslo 12 (měď): limit je dán možností organoleptických závad při koncentracích nad 100 µg/l. V případě, že nejsou žádné organoleptické závady, platí pro kategorii A3 limit 1,0 mg/l (jako pitná voda).

5) Ukazatel pořadové číslo 27: změna metodiky stanovení a původního názvu z nepolární extrahovatelné látky „(NEL)“ na „uhlovodíky C10-C40“. Změna mezní hodnoty byla upravena z 0,05 mg/l na 0,1 mg/l s ohledem na mez stanovitelnosti příslušné normové metody.

6) Ukazatel pořadové číslo 28 (PAU): je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1, 2, 3 - cd) pyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.

7) Ukazatel pořadové číslo 29: (pesticidní látky celkem) je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí stanovitelnosti) jednotlivých pesticidních látek a jejich relevantních metabolitů, tj. všech stanovených pesticidů. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou v surové vodě vyskytovat.

8) Ukazatel pořadové číslo 39 pesticidní látky: sledují se všechny jednotlivé pesticidy a jejich významné metabolity s pravděpodobným výskytem v surové vodě, zejména ty, které vyplývají ze závěrů posouzení rizik provedeného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro daný zdroj vody. Limitní hodnota platí pro každou jednotlivou pesticidní látku s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde platí limitní hodnota 0,03 µg/l. Pro zjištěné relevantní metabolity platí limitní hodnota stejná jako pro pesticidní látky - 0,1 µg/l respektive 0,5 µg/l.

9) Podmínky měření hodnot ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Laboratoře, které používají jiné metody, musí zaručit, že obdržené výsledky jsou rovnocenné nebo srovnatelné v porovnání s metodami uvedenými v příloze č. 14 k této vyhlášce.

PODZEMNÍ VODA

Tabulka č. 1b

UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ PODZEMNÍ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU

Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu s výjimkou dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity:

UkazatelJednotkaA1A2A3
Železomg/l0,2520
Manganmg/l0,051,02,0
Sulfanmg/lplatí limity pachu

ČÁST 2

STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY

Tabulka č. 2

Pro kategoriiTypy úprav
A1Úprava surové vody s případnou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení jakosti.
A2Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody.
A3Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním a odmanganováním s koncovou dezinfekcí, popř. jejich kombinaci. Dalšími vhodnými procesy jsou například využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky náročnější postupy technicky zdůvodněné (například sorpce na speciálních materiálech, iontová výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně.
Vyšší koncentrace než jsou uvedeny pro kategorii A3Podle § 13 odst. 2 zákona lze vodu této jakosti výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, přičemž je nutné zajistit stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody.

Poznámka: Vyjmenované typy úpravy pro danou kategorii surové vody je možné využívat i pro jakost surové vody zařazené do horší jakostní kategorie (např. typ úpravy A1 pro kategorii A2).

ČÁST 3

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ VODY DO KATEGORIÍ

1) Základní zařazení nového zdroje surové vody

a) Základní zařazení nového zdroje surové vody do kategorie se provádí vyhodnocením ukazatelů jakosti surové vody uvedených v tabulkách č.1a a 1b, a to s četností odběru minimálně 12 vzorků v průběhu 2 let (§ 22 odst. 4 a 5).

b) Surová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro odpovídající kvalitu vody, a to u 95 % odebraných vzorků.

c) Každý ukazatel je svými výsledky zařazen do vlastní kategorie. Výsledná kategorie je určena podle nejhorší kategorie jednotlivého ukazatele.

d) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1, A2 i A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 bude ukazatel zařazen mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací) tj. > A3.

e) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1 a A2 a vyšší pro kategorii A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 je ukazatel zařazen do kategorie A3.

2) Upřesnění kategorie

a) Stávající kategorie surové vody se upřesňuje každý rok (§ 22 odst. 6) podle výsledků prováděných rozborů v rámci plánu kontroly jakosti rozborů surové vody podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. K hodnocení budou použity výsledky všech monitorovacích a úplných rozborů za hodnocené období včetně zařazení dalších ukazatelů podle poznámky uvedené u tabulky č. 3 přílohy č. 9 k této vyhlášce. V každém případě je nutné sledování ukazatelů, které v posledních dvou letech určovaly zařazení do kategorie A3 a horší než A3.

b) Ukazatel, jehož zjištěná hodnota je vyšší než mezní hodnota určená pro kategorii A3 a je potvrzena opakovaným nálezem, pak je i při nižším počtu odebraných vzorků než 12 zařazen zdroj mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací).

c) Pro upřesnění kategorie platí uvedené zásady v bodě 1 písm. b) a c).

d) Pro povrchovou vodu se pro upřesnění kategorie vychází z hodnot ukazatelů a četnosti odběrů za hodnocené období.

3) Od požadavků uvedených v odstavci 1 a 2 je možné se odchýlit:

a) v případech povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo abnormálních povětrnostních podmínek (při výpočtu procent podle odstavce 1b) nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší, pokud budou důsledkem těchto podmínek;

b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přirozenému obohacování určitými látkami, které může mít za důsledek překročení limitů stanovených v tabulce č. 1a této přílohy pro kategorie A1, A2 a A3. Přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v ní obsažené. Zařazení se provede do nejbližší nižší kategorie;

c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých nádržích u ukazatelů železo, mangan, chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn), nasycení kyslíkem, BSK5;

odchylka platí pouze pro nádrže s hloubkou do 20 m, s výměnou vody v nádrži kratší než jeden rok a bez přítoku odpadních vod, dále při odběrech z různých horizontů;

d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota přesahuje mezní hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1 popř. A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory. Pokud výsledek technologické zkoušky prokáže, že lze tuto vodu upravit jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.

4) Vyloučení vzorků podle odstavce 3 posoudí provozovatel s ohledem na četnost jejich výskytu.

5) V případě značného kolísání jakosti surové vody v průběhu roku, kdy zdroj nelze jednoznačně zařadit do kategorie, určí se výsledná kategorie dále uvedeným výpočtem průměrného indexu upravitelnosti podle vybraného ukazatele se zvláště proměnlivými výsledky. Index upravitelnosti zaokrouhlený výše se rovná kategorii surové vody pro daný ukazatel.

6) Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce 1 a 2 s využitím tabulky 1b) této přílohy.

ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

1. Pro potřebu určení typu úpravy a technologického zařízení úpraven vod, kdy vzhledem k značnému kolísání jakosti surové vody nelze v průběhu roku zdroj zařadit jednoznačně do jedné kategorie, může provozovatel určit průměrný index upravitelnosti (Iup) vybraných ukazatelů podle vztahu:

abcd
Iu,p = Iu1———+ Iu2———+ Iu3———+ Iu4———,
100100100100

kde a, b, c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1, A2, A3 a a kde d je četnost výskytu ukazatele v procentech větší než v kategorii A3.

2. Index upravitelnosti (lu) je číslo odpovídající kategoriím A1 až A3 (Iu1 = 1,Iu2 = 2, Iu3 = 3). Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3 je Iu4 = 4. Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější typ úpravy podle tabulky č. 2 v části 2.

3. V případě, že hodnota vypočteného indexu upravitelnosti (Iu) vychází mezi celými čísly, tak rozhodnutí o odpovídajícím typu úpravy musí akceptovat vzrůstající náročnost úpravy pro ukazatel s nejvyšší a nejvíce proměnlivou hodnotou.

36) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.“.

48. V příloze č. 14 řádku 2 tabulky se číslo „2“ nahrazuje číslem „5“.

49. V příloze č. 14 řádku 35 tabulky se slova „Koliformní bakterie“ nahrazují slovy „Escherichia coli“.

50. V příloze č. 14 řádku 37 tabulky se slova „Fekální streptokoky“ nahrazují slovy „Intestinální (střevní) enterokoky“.

51. Přílohy č. 18 až 20 znějí:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

A. Právnická osoba:

Název, popřípadě obchodní firma:

Adresa sídla:

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Plátce DPH:

Statutární orgán:

B. Fyzická osoba:

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Datum narození:

Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu:

2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona:

4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací:

TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX

VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK

Příloha č. 19a k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

ČLENĚNÍ NÁKLADOVÝCH POLOŽEK, JEJICH OBSAH, OBJEMOVÉ A MNOŽSTEVNÍ POLOŽKY PŘI VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ

ŘádekPoložkaObsahPoznámka
1234
I.Příjemce vodného a stočnéhoNázev subjektu, který inkasuje od odběratelů platby za vodné a za stočné.
II.Provozovatel - název a IČONázev subjektu, který má povolení k provozování infrastruktury uvedené v rozhodnutí příslušného KÚ.
IČO uvedeného subjektu.
III.Vlastník - název a IČOVlastník infrastruktury vodovodů a kanalizací k jehož provozování má subjekt povolení v řádku II.
IČO uvedeného subjektu.
IV.Formulář A až F a rok„Formulář A - Výpočet odběratelské ceny pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX“.
„Formulář B - Výpočet ceny mezi provozovateli (pitné vody předané a odpadní vody převzaté se pro výpočet použije řádek J nebo K) pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX.“. U Formuláře B se doplní IČO subjektu nebo subjektů, kterým je pitná voda za vypočtenou (kalkulovanou) cenu dodávána, po případě, od kterých je odpadní voda přebírána.
„Formulář C - jednotkové náklady pro zdroj pitné vody roku XXXX“ (pro výpočet se použije objem vody vyrobené).
„Formulář D - jednotkové náklady pro dopravu pitné vody roku XXXX“.
„Formulář E - jednotkové náklady dopravy odpadních vod roku XXXX“
„Formulář F - jednotkové náklady čištění odpadních vod roku XXXX“.
(pro výpočet se použije řádek I)
Poznámka: Formuláře se liší pouze v druhu v návaznosti na kalkulaci (výpočet) nákladů resp. ceny k vykazované jednotce, nikoliv ve formě zpracování.
Pro výpočet cen pro vodné a cen pro stočné, zvláště pak výpočet ceny mezi provozovateli je žádoucí znát Dílčí jednotkové náklady zdrojů pitné vody, dopravy pitné vody, dopravy odpadních vod a čistíren odpadních vod. Tyto údaje, za zdroje pitné vody a čistírny odpadních vod jsou povinné pro vybrané údaje provozní evidence VÚPE. Jedná se o formuláře C, D, E, a F. Tyto se v rámci „Porovnání“ nezasílají na MZe, ale archivují se a slouží provozovateli a kontrolním orgánům. Výsledky formulářů C a F (jednotkové náklady) se uvádí do VÚPE.
V.Index 1 až xV případě většího množství jednotlivých výpočtů cen a tím i formulářů u jednoho vlastníka nebo provozovatele, bude příslušné písmeno formuláře indexováno pořadovým číslem příslušné ceny pro vodné a ceny pro stočné. Neindexovaná písmena formulářů pak budou součtovými formuláři.
VI.IČPE související s cenouIdentifikační číslo provozní evidence, která je zahrnuta nákladově do předmětného výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočnéIČPE obsahují i IČME.
IČME = identifikační číslo majetkové evidence.
1.MateriálSkupina podpoložek - součet
1.1

- surová voda podzemní + povrchová

Náklad na skutečně odebrané množství podzemní vody pro zásobování pitnou vodou, nebo platba za nákup povrchové vody pro úpravu na vodu pitnou.

U podzemní vody poplatkem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
1.2- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištěníNáklad u vody pitné (si. 3 a 4) na nákup pitné vody od jiného provozovatele, nebo náklad u vody odpadní (si. 6 a 7) na převzetí odpadních vod k jejich převodu a čištění jinými provozovateli.
Tyto náklady mohou vzniknout v rámci jednoho provozovatele mezi různými kalkulacemi.
V případě dvousložkové ceny zahrnuje obě složky. U formulářů podle přílohy č. 20 k této vyhlášce se uvedou v komentáři IČO subjektů, od kterých byla pitná voda převzata (kterým bylo zaplaceno) a u odpadní vody, kterým byla předána (kterým za to bylo zaplaceno).
1.3- chemikálieNáklad na nákup chemikálií spotřebovaných při výrobě a dodávce pitné vody (si. 3 a 4) a čištění odpadních vod (si. 6 a 7).Chemikálie pro chemické laboratoře se zahrnují do řádku 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii.
1.4- ostatní materiálNáklady na materiál spotřebovaný při výrobě. Dále se zde zahrnuje spotřeba vodoměrů s pořizovací cenou do 40 tis. Kč v závislosti na účetních pravidlech příslušné společnosti (jednorázový nebo postupný odpis).Nezahrnují se náklady na materiál spotřebovaný při údržbě, opravách a „obnově“.
Nezahrnuje se zde spotřeba ochranných osobních pomůcek. Ty se vykazují buď v řádku 8. výrobní I režie, nebo v rámci hodinových zúčtovacích sazeb při oceňování oprav infrastrukturního majetku - řádek 4.2.
2.EnergieSkupina podpoložek - součet
2.1- elektrická energieNáklady na elektrickou energii na objektech infrastrukturního majetku.Náklady na elektrickou energii u provozních středisek a v administrativních budovách se zahrnuje do správní režie.
Výnosy z prodeje elektrické energie získané na objektech infrastrukturního majetku (včetně například „zelených bonusů“) se zahrnují do ostatních výnosů.
2.2- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie, PHM pohonné hmoty)Náklady na plyn, teplo, pohonné hmoty, (benzin, nafta) a pitnou vodu na objektech infrastrukturního majetku.Náklady na plyn, teplo a pitnou vodu u provozních středisek a v administrativních budovách se zahrnuje do správní režie.
3.MzdySkupina podpoložek - součet
3.1- přímé a režijní mzdyNákladem jsou mzdy včetně náhrady mezd. Jedná se o pracovníky pracující na objektech infrastrukturního majetku (úpravnách vody, při dopravě pitné vody, přepravě odpadních vod ČOV), vztahujících se k dané kalkulaci a to i mistrů, vedoucích provozů, plánovaček provozních středisek apod.Do přímých mezd se nezahrnují mzdy pracovníků, v případě užití tak zvaného druhotného okruhu, kdy se mzdy zahrnují přes hodinovou sazbu do řádku 4.2 nebo 5.3. (Obdoba externích služeb).
3.2- ostatní osobní nákladyNákladem jsou vlastní ostatní osobní náklady, vyplývající např. z dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, smlouvy o dílo, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, dále ostatní náklady v souladu s platnými pravidly cenové regulace. To vše ve vazbě na řádek 3.1 přímé mzdy. U dílčích formulářů C, D, E, F se náklady uvedou v podílech.
4.Ostatní přímé nákladySkupina podpoložek - součet
4.1- odpisyOdpisy zde uvádí vlastníci infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací, pokud majetek nepronajali provozovateli. Především se jedná o obce a společnosti smíšené, to jsou vlastníci současně provozující vodovody a kanalizace. Provozní společnosti zde uvádějí odpisy v případě realizace technického (ekonomického) zhodnocení infrastrukturního majetku pronajímatele podle § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb. Dále odpisy majetku souvisejícího s infrastrukturním majetkem - odpisy GIS, odpisy dispečinků, jsou-li majetkem vlastníka infrastruktury, odpisy vodoměrů s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč, uvádí se i odpisy dalšího technického majetku, např. odpisy přenosných čerpadel, IT techniky, mechanizace atd., pokud je přímo přiřaditelná k dané službě a vlastníkovi a není vykazována v rámci vnitropodnikových převodů.Neuvádí se zde odpisy provozního majetku - provozní a administrativní budovy ve vlastnictví provozovatele - ty se zahrnují do správní režie.
Nezahrnují se odpisy dopravních a mechanizačních prostředků, pokud nejsou ve vlastnictví vlastníka vodovodu nebo kanalizace vzhledem k účelové vazbě ke konkrétnímu infrastrukturnímu majetku a v rámci tohoto majetku jsou také odepisovány.
4.2- opravy infrastrukturního majetkuNáklady tvoří veškeré opravy infrastrukturního majetku realizované ve vlastní režii i dodavatelsky v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. U oprav ve vlastní režii se jedná nejen o hodnotu vlastních prací, ale i náklady související s náklady na materiál, dopravu a stavební mechanizaci. Opravou nedochází k technickému a ekonomickému zhodnocení hmotného majetku.Zahrnují se sem i opravy dopravních a mechanizačních prostředků, pokud jsou ve vlastnictví vlastníka vodovodu nebo kanalizace vzhledem k jejich účelové vazbě ke konkrétnímu infrastrukturnímu majetku.
4.3- nájem infrastrukturního majetkuNákladem jsou finanční prostředky hrazené vlastníkovi infrastruktury vodovodu nebo kanalizace nájemcem (provozovatelem).
4.4- prostředky obnovy infrastrukturního majetkuProstředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku „Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací“, umožňující obnovu nad rámec nákladové položky č. 4.1. a případně položky č. 4.2 v rozsahu, ve kterém je obnova vodovodů a kanalizací účtována v nákladové položce č. 4.2.
5.Provozní nákladySkupina podpoložek - součet
5.1- poplatky za vypouštění odpadních vodNákladem jsou platby jak za vypouštěné znečištění, tak za množství vypouštěných odpadních vod podle jiného právního předpisu.
5.2- ostatní provozní náklady externíNákladem jsou ostatní náklady, neuvedené v předchozích řádcích charakteru externích nákladů. Např. likvidace kalů externě, pojištění majetku, pojistné odpovědnosti, laboratorní služby externě, odečty a fakturace vodného a stočného externě, monitorování a čištění kanalizací externí, zahrnuje i nájem provozního majetku, provozní náklady na GIS externě, údržbu a opravy přípojek ve veřejném prostranství externě, dopravu externě.
5.3- ostatní provozní náklady ve vlastní režiiNákladem jsou ostatní náklady neuvedené v předchozích řádcích, pokud mají charakter interních nákladů. Např. laboratorní služby interně, odečty a fakturace vodného a stočného interně, monitorování a čištění kanalizací interně, zahrnuje provozní náklady na GIS interně, údržbu včetně materiálu a opravy přípojek ve veřejném prostranství interně. Spotřeba vody k čištění potrubí. Likvidace kalu, je-li realizována ve vlastní režii.
6.Finanční nákladyÚroky z úvěrů hrazené po uvedení infrastrukturního majetku do užívání, úplaty spojené s účelovými úvěry. Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje.Nezahrnují se úplaty za přijaté a odeslané platby a úroky z provozních úvěrů - zahrnují se do správní režie.
7.Ostatní výnosyVýnosy za služby poskytované infrastrukturou, aniž by náklady byly vyčleněny. Např. za čištění dovezených odpadních vod - zpracování dovezeného kalu ze septiků, různé zpracování dovezeného kalu. Výnosy z prodeje elektrické energie získané na objektech infrastrukturního majetku (vč. např. „zelených bonusů“). Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje.Uvádí se v záporné hodnotě.
8.Výrobní režieNákladem jsou odpisy provozního majetku ve vlastnictví provozovatele, opravy na budovách provozních středisek ve vlastnictví provozovatele. Spotřeba energií provozních středisek. Dále dopravní náklady a ostatní náklady spojené s provozními středisky, které mají charakter nepřímých nákladů a souvisejí s výrobními aktivitami.Opravy dopravních a stavebních prostředků jsou vykazovány v rámci kilometrových nebo hodinových sazeb při opravách.
9.Správní režieNáklady zahrnují odpisy a opravy externí i vlastní na administrativních budovách ve vlastnictví provozovatele, spotřebu materiálů pro řízení a administrativní činnost, spotřebu el. energie, plynu a tepla na provozních střediscích a administrativních budovách, nájemné z administrativních budov, náklady na spoje a výpočetní techniku, cestovné a dopravu k režijní činnosti, školení pracovníků vedených v režijních činnostech. Náklady na správní režii se uvádějí v podílu, v jakém se zahrnují do kalkulací.Mzdové a ostatní sociální náklady vedené v režijních činnostech (vedení organizace, ekonomické úseky, hospodářská správa apod.) se uvádějí v řádku 3.1 a 3.2. Podílová režie se použije také v případech, pokud organizace uplatňuje více kalkulací a pokud provádí činnosti nesouvisející s cenou pro vodné a cenou pro stočné (např. projekční a poradenská činnost včetně inženýrské činnosti při výstavbě, realizace stavebních zakázek, obchodní činnosti apod., pokud jde o externí zakázky nebo zakázky takového charakteru).
10.Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovuJedná se o součet všech výše uvedených nákladových položek a prostředků obnovy.
AHodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚMEUvádí se podle VÚME součtem aktuálních pořizovacích cen všech majetků vodovodů a kanalizací zahrnutých v daných VÚPE, viz řádek VI.Uvádí se u všech formulářů A a B, to znamená i indexovaných (v případě více cen odběratelských případně i více cen mezi provozovateli u jednoho provozovatele.
Slouží k rámcové kontrole stanovené výše nákladů na obnovu generovaných v ceně pro vodné a ceně pro stočné.
BPořizovací cena infrastrukturního majetku a souvisejícího provozního, hmotného i nehmotného majetku ve vlastnictví provozovatele majetkuPořizovací cena majetku sloužícího činnostem, které se posuzují jako oprávněné náklady zahrnutelné do ceny pro vodné a ceny pro stočné. Uvádí se pouze u součtových formulářů A a B. (bez indexu) Rozdělení na A a B se provede propočtem přes náklady.
V případě majetku užívaného i pro jiné činnosti než uvedené v první větě určí se podíl zahrnutelné zůstatkové ceny v % podle míry využívání k činnostem zahrnutelných do ceny pro vodné a ceny pro stočné.
Podle inventurních listů dosud zcela neodepsaného majetku.
CPočet pracovníkůUvádí se pouze počet výrobních pracovníků vč. externích na 2 desetinná místa podle pracovního úvazku. Vychází se ze 40 hod. týdně na jednoho pracovníka.
DVoda pitná fakturovaná v mil. m3Při výpočtu ceny pro vodné se ve sloupci 3. uvádí množství vody pitné fakturované v předchozím kalendářním roce dosažené (zpravidla množství, které dle aktuální spotřeby bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje před ukončením kalendářního roku). Ve sloupci 4. se uvádí množství předpokládané na základě sloupce 3.Za pitnou vodu fakturovanou se považuje množství vody dodané v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím.
E- z toho domácnosti v mil. m3Obdobně jako v řádku D, ale množství se týká pouze domácností.Údaj neslouží výpočtu (kalkulaci ceny).
FVoda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m3Při výpočtu ceny pro stočné se ve sloupci 6. uvádí množství odpadní vody fakturované v předchozím kalendářním roce dosažené (zpravidla množství, které dle aktuální spotřeby bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje před ukončením kalendářního roku). Ve sloupci 7. se uvádí množství předpokládané na základě sloupce 6.Za vodu odpadní fakturovanou se považuje množství vody odvedené v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím.
G- z toho domácnostiObdobně jako v řádku F, ale množství se týká pouze domácností.Údaj neslouží výpočtu (kalkulaci ceny).
HVoda srážková fakturovaná v mil. m3Veškerá fakturovaná srážková voda pro kalendářní rok. Za vodu fakturovanou se považuje množství vody odvedené v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím.Vzhledem k tomu, že se jedná o výpočtové množství, lze tuto hodnotu uvádět ne jako předpoklad, ale jako skutečné množství fakturované.
IVoda odpadní čištěná v mil. m3Jedná se o množství odtékající z čistírny odpadních vod do vod povrchových.
Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná.
Údaj slouží kontrolním orgánům.
JPitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnostiÚdaj slouží kontrolním orgánům.
KPitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnosti.Údaj slouží kontrolním orgánům.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PROVODNĚ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK xxxx A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TEMŽE ROCE

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PROVODNĚ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TEMŽE ROCE“.

52. Příloha č. 22 zní:

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE

STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU

Na základě zmocnění v § 5 odst. 6 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu MDB. Aplikace Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu databázového souboru:

(N - celé číslo, T - text, A/N - ano/ne, M - memo položka, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)

Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník provozovatelů

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné číselné ID provozovatele
fyz_osobaN0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba
jmenoTjméno (v případě fyzické osoby)
prijmeniTpříjmení (v případě fyzické osoby)
nazevTnázev příjemce
adresa1Tulice, číslo popisné a číslo orientační sídla provozovatele
adresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla provozovatele
adresa3Tobec sídla provozovatele
ICOTidentifikační číslo (IČO)
den_narNden narození (v případě fyzické osoby)
mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)
rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)
telefonTtelefonické spojení na provozovatele
faxTfaxové spojení na provozovatele
e_mailTemailová adresa provozovatele

Tabulka VLASTNÍK - obsahuje číselník vlastníků

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné číselné ID vlastníka
fyz_osobaN0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba
jmenoTjméno (v případě fyzické osoby)
prijmeniTpříjmení (v případě fyzické osoby)
nazevTnázev vlastníka
adresa1Tulice, číslo popisné a číslo orientační sídla vlastníka
adresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla vlastníka
adresa3Tobec sídla vlastníka
ICOTidentifikační číslo (IČO)
den_narNden narození (v případě fyzické osoby)
mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)
rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)
telefonTtelefonické spojení na vlastníka
faxTfaxové spojení na vlastníka
e_mailTemailová adresa vlastníka

Tabulka ORP - číselník vodoprávních úřadů

kodnutsToznačení kraje
cisorpTčtyřmístný kód obce s rozšířenou pravomocí
nazorpTnázev obce s rozšířenou pravomocí

Tabulka VUME_VOD - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence vod. řadů

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icmeTidentifikační číslo majetkové evidence
majetek_nepouzivanA/Nmajetek nepoužíván v tomto roce
typNtyp řadu
0 - přiváděči řad
1 - rozvodná vodovodní síť
nazevTnázev majetku
vs_naz_cobTnázev části obce (pro rozvodnou síť)
vs_kod_cobTkód části obce (pro rozvodnou síť)
vs_naz_kuTnázev katastrálního území (pro rozvodnou síť)
vs_kod_kuTkód katastrálního území (pro rozvodnou síť)
vs_naz_obceTnázev příslušné obce (pro rozvodnou síť)
vs_kod_obceTkód obce (pro rozvodnou síť)
pr_coor_xDsouřadnice konce řadu (pro přívodní řad)
pr_coor_yDsouřadnice konce řadu (pro přívodní řad)
pr_naz_kuTnázev katastrálního území konce přívodního řadu
pr_kod_kuTkód katastrálního území konce přívodního řadu
vs_ku_pocetNpočet katastrálních území, pro která je určen vod. řad
vs_ku_nazvyMnázvy katastrálních území, pro která je určen vod. řad
vs_ku_kodyMkódy katastrálních území, pro která je určen vod. řad
systemNpříslušnost vod. řadu k systému
0 - samostatný
1 - místní
2 - skupinový
vz_typ_0Nvlastní vodní zdroj ano/ne
vz_zdroj_0Ntyp vlastního vodního zdroje
0 - podzemní
1 - povrchový
2 - směs podzemního a povrchového
vz_typ_1Npřevzatá voda ano/ne
vz_zdroj_1Ntyp převzaté vody
0 - podzemní
1 - povrchová
2 - směs podzemní a povrchové
prip_vod_nazevTnázev skupinového vodovodu, ke kterému je rozvodná síť připojena
prip_vod_icmeTIČME přiváděcího řadu, ke kterému je rozvodná síť připojena
prip_vod_obecTnázev obce s místním vodovodem
prip_upr_icmeTIČME úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena
prip_upr_nazTnázev úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastr, územích
obyv_zasNpočet zásobených v připojených katastr, územích
tu_vr_celkDcelková délka
tu_vr_obnDdélka obnovených řadů
tu_vr_prepDpřepočtená celková délka
tu_vel_dn100Dcelková délka do DN100
tu_vel_dn300Dcelková délka do DN300
tu_vel_dn500Dcelková délka do DN500
tu_vel_dn_vDcelková délka větší než DN500
tu_tm_kovDcelková délka kovového potrubí
tu_tm_plastDcelková délka plastového potrubí
tu_jm_jineDcelková délka potrubí z jiného materiálu
tu_vod_pocetNpočet vodojemů
tu_vod_celkDcelkový objem vodojemů
tu_poc_pripNcelkový počet přípojek
tu_poc_vodNcelkový počet vodoměrů
tu_poc_csNcelkový počet čerpacích stanic
ekon_cenaDpořizovací cena
vlastnikNodkaz na NR tabulky VLASTNIK
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno a příjmení zpracovatele

Tabulka VUME_UPRAV - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence úpraven

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icmeTidentifikační číslo majetkové evidence
majetek_nepouzivanA/Nmajetek nepoužíván v tomto roce
typN typ stavby
0 - s technologií pro úpravu vody
1 - bez technologie
nazevTnázev majetku
vs_naz_cobTnázev části obce
vs_kod_cobTkód části obce
vs_naz_kuTnázev katastrálního území
vs_kod_kuTkód katastrálního území
vs_naz_obceTnázev příslušné obce
vs_kod_obceTkód obce
vs_ku_pocetNpočet katastrálních území, pro která je určena stavba
vs_ku_nazvyMnázvy katastrálních území, pro která je určena stavba
vs_ku_kodyMkódy katastrálních území, pro která je určena stavba
systémNpříslušnost k systému
0 - samostatný
1 - místní
2 - skupinový
vz_typNtyp vodního zdroje
0 - podzemní
1 - vodní tok
2 - vodní nádrž
vz_nazevTnázev zdroje
vz_id_odberTidentifikační číslo zdroje
vz_kategorieTkategorie surové vody
tech_upravyN0 - bez úpravy,
1 - jednostupňová,
2 - dvoustupňová,
3 - infiltrace
tech_postup_0A/Nsedimentace
tech_postup_1A/Nčiření
tech_postup_2A/Nfiltrace
typ_uprav_1A/Ndezinfekce chemická
typ_uprav_2A/Nodkyselování filtrací, aerací
typ_uprav_3A/Nfiltrace přes GAU
typ_uprav_4A/Nkoagulační filtrace
typ_uprav_5A/Nbiologická filtrace
typ_uprav_6A/Nodželezňování
typ_uprav_7A/Nodmanganování
typ_uprav_8A/Nozonizace
typ_uprav_9A/Nstabilizace
typ_uprav_10A/Niontová výměna
typ_uprav_11A/Ndenitrifikace
typ_uprav_12A/Nmembránová filtrace
typ_uprav_13A/NÚV záření
typ_uprav_14A/Nodstranění radonu
typ_uprav_16A/Njiná
typ_uprav_jinaTnázev jiné úpravy
tech_chem_0A/Nchlór
tech_chem_1A/Noxid chloričitý
tech_chem_2A/Nchlornan sodný
tech_chem_3A/Nozón
tech_chem_4A/Noxid uhličitý
tech_chem_5A/Nvápenný hydrát
tech_chem_6A/Nuhličitan sodný
tech_chem_7A/Naktivní uhlí práškové
tech_chem_8A/Nmanganistan draselný
tech_chem_9A/Ndestabilizační činidlo na bázi Fe
tech_chem_10A/Ndestabilizační činidlo na bázi Al
tech_chem_11A/Npomocné agregační činidlo
tech_chem_12A/Njiné
tech_chem_JINETnázev jiné látky
kal_zpracNzpracování kalu
0 - gravitační
1 - strojní
2 - jiné
kap_projDkapacita úpravny vody projektovaná (l/s)
kap_vyuzDvyužitelná kapacita zdrojů bez úpravy (l/s)
kap_podzDvyužitelná kapacita podzemních zdrojů (l/s)
ekon_cenaDpořizovací cena
vlastnikNodkaz na NR tabulky VLASTNIK
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zpracjmenoTjméno a příjmení zpracovatele

Tabulka VUME_KANAL - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence kan. řadů

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icmeTidentifikační číslo majetkové evidence
majetek_nepouzivanA/Nmajetek nepoužíván v tomto roce
typNtyp řadu
0 - přiváděči stoka
1 - stoková síť
nazevTnázev majetku
vs_naz_cobTnázev části obce (pro stokovou síť)
vs_kod_cobTkód části obce (pro stokovou síť)
vs_naz_kuTnázev katastrálního území (pro stokovou síť)
vs_kod_kuTkód katastrálního území (pro stokovou síť)
vs_naz_obceTnázev příslušné obce (pro stokovou síť)
vs_kod_obceTkód obce (pro stokovou síť)
pr_coor_xDsouřadnice konce řadu (pro přiváděči stoku)
pr_coor_yDsouřadnice konce řadu (pro přiváděči stoku)
pr_naz_kuTnázev katastrálního území konce přiváděči stoky
pr_kod_kuTkód katastrálního území konce přiváděči stoky
vs_ku_pocetNpočet katastrálních území, pro která je stoka určena
vs_ku_nazvyMnázvy katastrálních území, pro která je stoka určena
vs_ku_kodyMkódy katastrálních území, pro která je stoka určena
systemNpříslušnost stoky k systému
0 - samostatný
1 - místní
2 - skupinový
vy_naNvypouštění odpadních vod
0 - do vodního recipientu bez čištění
1 - napojení na ČOV ve stejném kat. území
2 - napojení na ČOV v jiném kat. území
vy_povolDpovolené množství k vypouštění
vy_pocNpočet volných výpustí
vy_naz_vtTnázev vodního recipientu
vy_kat_nazTnázev katastrálního území
vy_kat_kodTkód katastrálního území
vy_id_covTidentifikační číslo ČOV
vy_id_vypTidentifikační číslo vypouštění odp. vod
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastr, územích
obyv_prip_covNpočet připojených na ČOV v katastr, územích
obyv_prip_volNpočet připojených na volné výpuste v katastr, územích
tu_kan_celkDcelková délka
tu_kan_obnDdélka obnovených kanalizací
tu_vel_dn300Dcelková délka do DN300
tu_vel_dn500Dcelková délka do DN500
tu_vel_dn800Dcelková délka do DN800
tu_vel_dn_vDcelková délka větší než DN800
tu_tm_kamenDcelková délka kameninového potrubí
tu_tm_betonDcelková délka betonového potrubí
tu_tm_plastDcelková délka plastového potrubí
tu_tm_jineDcelková délka potrubí z jiného materiálu
tu_ucel_0A/Nstoková síť jednotná
tu_ucel_1A/Nstoková síť oddílná splašková
tu_ucel_2A/Nstoková síť oddílná srážková
tu_druhs_0A/Nstoková síť gravitační
tu_druhs_1A/Nstoková síť tlaková
tu_druhs_2A/Nstoková síť podtlaková
tu_nadr_pocetNpočet dešťových nádrží
tu_nadr_objemDcelkový objem dešťových nádrží
tu_poc_pripNcelkový počet přípojek
tu_poc_okNcelkový počet odlehčovacích komor
tu_poc_csNcelkový počet čerpacích stanic
ekon_cenaDpořizovací cena
vlastníkNodkaz na NR tabulky VLASTNIK
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno a příjmení zpracovatele

Tabulka VUME COV - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence ČOV

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icmeTidentifikační číslo majetkové evidence
majetek_nepouzivanA/Nmajetek nepoužíván v tomto roce
typNtyp
0 - přiváděči stoka
nazevTnázev majetku
vs_naz_cobTnázev části obce
vs_kod_cobTkód části obce
vs_naz_kuTnázev katastrálního území
vs_kod_kuTkód katastrálního území
vs_naz_obceTnázev příslušné obce
vs_kod_obceTkód obce
pr_coor_xDsouřadnice konce přiváděči stoky do ČOV
pr_coor_yDsouřadnice konce přiváděči stoky do ČOV
vs_ku_pocetNpočet katastrálních území, pro která je určena
vs_ku_nazvyMnázvy katastrálních území, pro která je určena
vs_ku_kodyMkódy katastrálních území, pro která je určena
systemNpříslušnost stoky k systému
0 - samostatný
1 - místní
2 - skupinový
vyp_nazevTnázev vodního recipientu
vyp_id_vypTidentifikační číslo vypouštění odp. vod
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních úžen
obyv_pripNpočet připojených na ČOV v katastrálních územích
obyv_ekvNpočet ekvival. oby v. připojených na ČOV
proj_kap_0Dprojektovaná kapacita Qd (m3/d)
proj_kap_1Dprojektovaná kapacita (kg BSK5 za den)
proj_kap_2Dprojektovaná kapacita (ekvival. oby v)
tech_cist_0A/Nmechanické čištění
tech_cist_1A/Nmechanicko-biologické čištění
tech_cist_2A/Ndočištění
tech_cist_3A/Nodstranění dusíku
tech_cist_4A/Nodstranění fosforu
tech_cist_5A/Njiné
tech_cistjineTpopis jiného čištění
kal_stabilNstabilizace
0 - aerobní
1 - anaerobní
2 - žádná
kal_odvodNodvodnění kalu
0 - strojní
1 - gravitační
2 - žádné
kal_u praváTúprava kalu
kal_plynTplynové hospodářství
ekon_cenaDpořizovací cena
vlastníkNodkaz na NR tabulky VLASTNIK
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zpracjmenoTjméno a příjmení zpracovatele

Tabulka VUPE_VOD - obsahuje vybrané údaje provozní evidence vod. řadů

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icpeTidentifikační číslo provozní evidence
zu_icme_pocetNpočet záznamů IČME
zujemeMIČME
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územích
obyv_zasNpočet zásobených v připojených katastrálních územích
voda_vyr_0Dvoda vyrobená vlastní
voda_vyr_1Dvoda převzatá
voda_vyr_2Dvoda předaná
voda_fakt_0Dvoda fakturovaná pitná celkem
voda_fakt_1Dvoda fakturovaná pro domácnosti
voda_fakt_4Dvoda fakturovaná ostatní
voda_nefakt_0Dvoda nefakturovaná
voda_nefakt_1Dvoda nefakturovaná - ztráty v trubní síti
voda_nefakt_2Dvoda nefakturovaná - vlastní potřeba
voda_nefakt_3Dvoda nefakturovaná - ostatní
voda_ztratyDztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den
ekjedn_naklDjednotkové náklady
ek_poruchyNporuchy na vodovodní síti
jak_obecTjakost vody - název obce
jak_obec_kodTjakost vody - kód obce
jak_castTjakost vody - název části obce
jak_cast_kodTjakost vody - kód části obce
jak_katastrTjakost vody - katastrálních území
jak_katastr_kodTjakost vody - kód katastrálního území
rozb_odberNpočet odběrů
rozb_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
rozb_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
rozb_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
rozb_lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
mikro_odberNpočet mikrobiologických odběrů
mi kro_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
mikro_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
fyz_odberNpočet fyzikálně-chemických odběrů
fyz_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
fyz_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
fyz_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
fyz_lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
vlastnikNodkaz na NR tabulky VLASTNÍK
provozovatelNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno a příjmení zpracovatele

Tabulka VUPE_UPRAV - obsahuje vybrané údaje provozní evidence úpraven

idNautomatické číslo (nevyplňuje se)
typNs technologií/ bez technologie
0 - s technologií
1 - bez technologie
icpeTidentifikační číslo provozní evidence
zujemeTIČME
bil_celkDvoda vyrobená celkem
bil_sur_0Dvoda povrchová
bil_sur_1Dvoda podzemní
bil_sur_2Dinfiltrace
bil_ic_povrchTidentifikační číslo odběru povrchové vody
bil_ic_podzTidentifikační číslo odběru podzemní vody
bil_vodaDvoda technologická
bil_kalDkaly z úpravny vody
ek_nakladyDnáklady na 1m3 vyrobené vody
ek_spotrebaDspotřeba elektrické energie
jak_nazevTnázev úpravny vody
rozb_odberNpočet odběrů
rozb_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
rozb_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
rozb_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
rozb_lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
mikro_odberNpočet mikrobiologických odběrů
mikro_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
mikro_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
fyz_odberNpočet fyzikálně-chemických odběrů
fyz_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
fyz_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
fyz_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
fyz_lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
jak_pocet_prekrNpočet dnů s překročeným limitem
jak_pocet_celkNpočet dnů sledovaného období
vlastníkNodkaz na NR tabulky VLASTNIK
provozovatelNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno a příjmení zpracovatele

Tabulka VUPE_KANAL - obsahuje vybrané údaje provozní evidence stok

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icpeTidentifikační číslo provozní evidence
zu_icme_pocetNpočet záznamů IČME
zujemeMIČME
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územích
obyv_covNpočet připojených na ČOV v katastrálních územích
obyv_vyustNpočet připojených na volné výpuste v katastrálních územích
ic_covTidentifikační číslo ČOV, na kterou je stoka připojena
ic_vypTidentifikační číslo vypouštění odp. vod z ČOV
bil_odp_0Dodpadní vody vypouštěné do stokové sítě
bil_odp_1Dodpadní vody splaškové
bil_odp_2aDodpadní vody ostatní
bil_odp_3Dsrážková voda fakturovaná
bil_odp_recipDodpadní vody vypouštěné do recipientu
bil_odp_covDodpadní vody odvedené na ČOV
bil_vyp_0Dvypouštěné BSK5
bil_vyp_1Dvypouštěné CHSKCr
bil_vyp_2Dvypouštěné nerozpuštěné látky
bil_vyp_3Dvypouštěný dusík amoniakální
bil_vyp_4Dvypouštěný dusík celkový
bil_vyp_5Dvypouštěný dusík anorganický
bil_vyp_6Dvypouštěný fosfor celkově
bil_vyp_7Djiné vypouštěné látky
bil_vyp_jineTnázev jiné vypouštěné látky
bil_vyp_8DRAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny)
bil_vyp_9Drtuť
bil_vyp_10Dkadmium
bil_id_pocetNpočet následujících záznamů
bil_id_vypustMidentifikační čísla vypouštění z jednotlivých výpustí
ek_poplatkyDcelkové poplatky za vypouštění odpadních vod
ekjedn_naklDjednotkové náklady
ek_poruchyNporuchy na stokové síti
jak_obecTjakost vody - název obce
jak_obec_kodTjakost vody - kód obce
jak_castTjakost vody - název části obce
jak_cast_kodTjakost vody - kód části obce
jak_katastrTjakost vody - katastrálních území
jak_katastr_kodTjakost vody - kód katastrálního území
jak_pocetNpočet volných výpustí do recipientu
mikro_odberNpočet mikrobiologických odběrů
mi kro_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
vlastnikNodkaz na NR tabulky VLASTNIK
provozovatelNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno a příjmení zpracovatele

Tabulka VUPE_COV - obsahuje vybrané údaje provozní evidence ČOV

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icpeTidentifikační číslo provozní evidence
zu_jcmeTIČME
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územích
obyv_covNpočet připojených na ČOV v katastrálních územích
obyv_ekvNpočet připojených ekvival. obyvatel v katastrálních územích
bil_odp_0Dčištěné odpadní vody celkem
bil_odp_1Dsplaškové čištěné odpadní vody
bil_odp_2Dprůmyslové čištěné odpadní vody
bil_odp_2aDčištěné odpadní vody v zemědělství a ostatní
bil_odp_3Dsrážkové čištěné odpadní vody
bil_odp_4Dmechanicky čištěné odpadní vody
bil_odp_5Dbiologicky čištěné odpadní vody
bil_odp_6Dtechnologií dočišťování - terciální
bil_recipDodpadní vody vypouštěné do recipientu
bil_odp_cov_0DBSK5 na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_1DCHSKcr na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_2Dnerozpuštěné látky na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_3Ddusík amoniakální na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_4Ddusík celkový na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_6Dfosfor celkový na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_7Djiné na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_jineTpopis jiné na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_8DRAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny)
bil_odp_cov_9Drtuť
bil_odp_cov_10Dkadmium
bil_odp_rec_0DBSK5 na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_1DCHSKCr na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_2Dnerozpuštěné látky na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_3Ddusík amoniakální na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_4Ddusík celkový na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_6Dfosfor celkový na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_7Djiná látka na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_jineTpopis jiné látky na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_8DRAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny)
bil_odp_rec_9Drtuť
bil_odp_rec_10Dkadmium
bil_id_vypTidentifikační číslo vypouštění odp. vod
bil_kal_0Dpřímá aplikace kalu
bil_kal_1Dspalování kalu
bil_kal_2Dkompostování kalu
bil_kal_4Dskládkování kalu
bil_kal_5Drekultivace kalu
bil_kal_6Dpřevoz do jiné ČOV
ek_nakladyDnáklady na vyčištění 1 m3 vody
ek_spotrebaDspotřeba elektrické energie
jak_nazevTnázev ČOV
mikro_odberNpočet mikrobiologických odběrů
mikro_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
vlastnikNodkaz na NR tabulky VLASTNIK
provozovatelNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno a příjmení zpracovatele.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodu 51, pokud jde o přílohy č. 19 a 19a k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2018, a

b) čl. I bodů 12, 24 až 42, 44 až 46 a bodu 51, pokud jde o přílohy č. 18 a 20 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru