Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 435/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Částka 155/2017
Platnost od 14.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

435

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se za slova „rozpočtových pravidel“ vkládají slova „(dále jen „programové financování“)“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „nebo návratné finanční výpomoci“ zrušují.

3. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova „dotace na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel“ nahrazují slovy „upraveného v písmenu b)“.

4. V § 3 odst. 4 písmeno b) zní:

b) v případě akce v rámci programového financování, projektu výzkumu, vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování rozhoduje poskytovatel.“.

5. V § 3 se na začátek odstavce 6 vkládá věta „Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede pouze za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém byla návratná finanční výpomoc poskytnuta.“.

6. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova „poskytované z prostředků České republiky“ vkládají slova „vyjma dotací na programové financování a dotací na výzkum, vývoj a inovace“ a za slova „vzory v přílohách označených písmenem B obsahují“ se vkládají slova „dotace na programové financování, na výzkum, vývoj a inovace z prostředků České republiky a dále“.

7. V § 5 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

8. V § 5 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „v komentáři podle § 2 odst. 1“.

9. V § 7 odstavec 2 zní:

(2) Komentář předkládá příjemce, poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, nebo kraj pouze v případě rozdílu mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. V komentáři zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně.“.

10. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Komentář zpracovaný správcem kapitoly obsahuje skutečnosti podle odstavce 2 a dále zdůvodnění případných rozdílů mezi údaji ve vypracovaných tabulkách a údaji vykázanými v rozpočtovém systému podle rozpočtových pravidel.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

11. V § 7 odst. 6 se slova „účet ministerstva“ nahrazují slovy „příjmový účet státního rozpočtu podle přílohy č. 15 (dále jen „příjmový účet“)“.

12. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled o dotacích“ vkládají slova „poskytnutých na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.

13. V § 8 odst. 4 se slova „státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem (dále jen „příjmový účet“)“ zrušují.

14. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled o dotacích poskytnutých“ vkládají slova „na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.

15. V § 12 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled o dotacích poskytnutých“ vkládají slova „na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.

16. V § 16 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

17. V § 17 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

18. V § 17 odst. 4 se slova „nebo návratných finančních výpomocí“ zrušují.

19. V § 18 se slovo „programy“ nahrazuje slovem „projekty“.

20. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání vztahů státních příspěvkových organizací2 Část A. Finanční vypořádání příspěvků na provoz, dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých zřizovatelem s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých státním příspěvkovým organizacím2 Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých zřizovatelem na akce v rámci programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých státním příspěvkovým organizacím2 Část A. Finanční vypořádání příspěvků na provoz, dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých zřizovatelem s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých státním příspěvkovým organizacím2 Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých zřizovatelem na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu , vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů“.

21. Přílohy č. 7 až 13 znějí:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých z Národního fondu

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Rekapitulace vratek

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Rekapitulace dotací poskytnutých následně z prostředků České republiky vyjma dotací na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací“.

22. V příloze č. 14 bodě 1 pokyn pro sloupec b) zní:

„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace (v případě přílohy č. 5) nebo návratné finanční výpomoci v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.“.

23. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec a) zní:

„jednotlivým projektem se rozumí akce (projekt) v rámci programového financování, projekt výzkumu, vývoje a inovací a projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů“.

24. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec b) zní:

„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., která byla ukončena do 31. 12. roku, za který se finanční vypořádání provádí“.

25. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec c) zní:

„vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně“.

26. V příloze č. 14 bodě 3 pokyn pro sloupec b) zní:

„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace (v případě přílohy č. 6) nebo návratné finanční výpomoci v rámci programového financování; uvádí se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

27. V příloze č. 14 bodě 4 pokyn pro sloupec c) zní:

„vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně“.

28. V příloze č. 14 bodě 5 pokyn pro sloupec b) zní:

„nevyplňuje se“.

29. V příloze č. 14 bodě 6 pokyn pro sloupec b) zní:

„nevyplňuje se“.

30. V příloze č. 14 bodě 7 pokyn pro sloupec a) zní:

„v případě příjemce se uvádí jednotlivé projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů v rámci příslušné skupiny příjemců; jednotlivým projektem se rozumí projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

v případě poskytovatele se uvádí skupina podle příjemců:

a. státní příspěvkové organizace,

b. podnikatelské subjekty,

c. neziskové a podobné organizace,

d. veřejné rozpočty ústřední úrovně,

e. veřejné rozpočty územní úrovně,

f. příspěvkové a podobné organizace,

g. nepodnikající fyzické osoby,

h. ostatní příjemci“.

31. V příloze č. 14 bodě 7 pokyn pro sloupec b) zní:

„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; v případě příjemce se uvádí číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., v případě poskytovatele se uvádí číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

32. V příloze č. 14 bodě 8 pokyn pro sloupec a) zní:

„v případě příjemce se uvádí jednotlivé dotační tituly v rámci příslušné skupiny příjemců; jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace

v případě poskytovatele nebo kraje se uvádí skupina podle příjemců:

a. veřejné rozpočty územní úrovně,

b. ostatní příjemci“.

33. V příloze č. 14 se v bodě 9 zrušují slova:

„sloupec b)

vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel, jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

34. V příloze č. 14 bodě 10 pokyn pro sloupec a) zní:

„uvádí se údaje za jednotlivé skupiny příjemců podle § 5 odst. 2 vyhlášky, které jsou doplněny o údaje za rezervní fond organizační složky státu podle § 4 odst. 4 vyhlášky“.

35. V příloze č. 14 bodě 10 pokyn pro sloupec 6) zní:

„uvádí se rozdíl mezi skutečně odvedenými prostředky celkem a předpisem vratky v členění podle skupin příjemců; vyčíslený nesoulad je nutno zdůvodnit podle § 7 vyhlášky“.

36. V příloze č. 14 bodě 11 pokyn pro sloupec a) zní:

„uvádí se údaje za jednotlivé skupiny příjemců podle § 5 odst. 2 vyhlášky“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Přesunout nahoru