Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 434/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Částka 155/2017
Platnost od 14.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

434

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. listopadu 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, se mění takto:

1. V názvu nařízení vlády se slovo „a“ za slovem „věstníku“ nahrazuje čárkou a na konci názvu se doplňují slova „a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích“.

2. V § 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a evidenci svěřenských fondů a způsob podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů“.

3. Nadpis části páté zní:

„VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY, EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ A EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ“.

4. V části páté se za § 18 vkládají nové § 18a a 18b, které znějí:

㤠18a

Na evidenci svěřenských fondů se § 13 a ustanovení této části použijí obdobně.

§ 18b

Pokud zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů provádí soud, návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů se podává prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře. Takto vyplněný formulář lze soudu zaslat jak v elektronické, tak v listinné podobě.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru