Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 430/2017 Sb.Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

Částka 154/2017
Platnost od 14.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

430

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2017

o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

Vláda nařizuje podle § 5 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

PROHLÁŠENÍ ÚZEMÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ MĚST A OBCE S LÁZEŇSKOU KULTURNÍ KRAJINOU ZA PAMÁTKOVÉ REZERVACE

§ 1

(1) Za památkové rezervace se prohlašují území vybraných částí

a) města Františkovy Lázně (554529), okres Cheb, Karlovarský kraj, a města Cheb (554481), okres Cheb, Karlovarský kraj,

b) města Karlovy Vary (554961), okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj,

c) města Mariánské Lázně (554642), okres Cheb, Karlovarský kraj, a obce Valy (572781), okres Cheb, Karlovarský kraj.

(2) Kulturními hodnotami v památkových rezervacích podle odstavce 1 jsou zejména hodnoty architektonické, urbanistické, historické, umělecké, estetické a krajinné, které dokládají urbanistický, stavebně historický a kulturní vývoj sídla, včetně rozvoje lázeňství, a vytvářejí jeho prostředí jako lázeňskou kulturní krajinu.

§ 2

Hranice území památkových rezervací

Hranice území památkových rezervací podle § 1 odst. 1 jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a orientačně graficky vyznačeny na mapách uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Podmínky zabezpečení ochrany památkových rezervací

Pro zabezpečení ochrany památkových rezervací podle § 1 odst. 1, jejich kulturních hodnot a prostředí tvořeného stavbami, architektonickými soubory, nemovitými kulturními památkami, jednotlivými objekty, charakterem a uspořádáním pozemků, pozemními komunikacemi, veřejnými prostranstvími, vodními plochami, vodními toky a trvalými porosty, se stanovují tyto podmínky:

a) při rozhodování o umístění staveb a zařízení a o terénních úpravách musí být respektováno prostorové a funkční uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická struktura,

b) při rozhodování o umístění stavby a zařízení a o změně stavby musí být respektováno prostorové uspořádání dotčených nemovitostí a jejich kulturní hodnoty a nesmí dojít k negativním změnám estetickým, technickým a funkčním,

c) při rozhodování o modernizaci objektů a přestavbě musí půdorysné a výškové uspořádání staveb, hmotové řešení objektů, členění fasád a použité materiály respektovat charakter a měřítko dochované zástavby charakteristické pro obec, na jejímž území se památková rezervace nachází; významné dominanty v území a pohledy na ně musí být zachovány,

d) při rozhodování o nové výstavbě musí být respektovány charakter, měřítko, hmotová a urbanistická struktura a kontext daného místa,

e) využití pozemků a staveb musí být v souladu s jejich kulturními hodnotami a jejich kapacitními a technickými možnostmi,

f) úpravy pozemků, staveb a jejich součástí, zařízení, veřejných prostranství, objektů a výsadba a kácení dřevin na veřejných prostranstvích musí směřovat k zachování hodnot památkové rezervace a jejího prostředí.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

§ 4

Nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace, se mění takto:

1. V nadpisu nařízení vlády se slova „území historického jádra města Františkovy Lázně a“ zrušují a slova „památkové rezervace“ se nahrazují slovy „památkovou rezervaci“.

2. V § 1 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

3. V § 2 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

4. V § 2 odst. 1 se slova „č. 2 tohoto“ nahrazují slovy „k tomuto“.

5. V § 2 odst. 2 se slova „hranic území rezervací“ nahrazují slovy „hranice území rezervace“.

6. V § 3 úvodní části ustanovení se slova „rezervací Františkovy Lázně a“ nahrazují slovy „rezervace pevnosti“.

7. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena g) až m), která znějí:

g) v prostoru Hlavní pevnosti musí být zachovány a zhodnocovány městské prostory včetně povrchů komunikací a podzemních prostor; při nové výstavbě a údržbě staveb musí být zachovány a rekultivovány parky a další veřejná zeleň;

h) musí být zachovány objekty a plochy pevnostního systému v prostoru Hlavní pevnosti, Malé pevnosti a mezilehlého území Horního a Dolního retranchementu2), včetně podzemí a přilehlých svahů s podzemními i terénními fortifikačními články;

i) musí být zachován volný prostor nezastavěný městskou zástavbou a pohledově nenarušující souvislost mezi Hlavní a Malou pevností;

j) v té části rezervace, která zahrnuje Bohušovickou kotlinu a hřbitovy, se musí dbát na zachování a dotvoření volného krajinného území, zdůrazňujícího historickou souvislost města s pietními místy krematoria a hřbitovů; nesmí být narušena panoramatická hodnota města;

k) terénní úpravy musí respektovat území a prvky pevnostního systému valů a příkopů, fortifikačních cest a terénního reliéfu;

l) úpravy technického vybavení, dopravních staveb a inženýrských sítí se musí provádět s ohledem na památkovou hodnotu rezervace, objektů zeleně, zpevněných ploch a zvláště pak na historické podzemí, pevnostní kanalizaci, napouštěcí a vypouštěcí obranný systém, podzemní minové galerie, komory a naslouchací chodby, které zasahují do předpolí pevnosti;

m) při nové výstavbě v rezervaci se musí brát zřetel na urbanistické a architektonické vztahy ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i charakter prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenou a kvalitní architektonickou tvorbou; vzájemné prolínání města a ploch volného krajinného území nesmí být narušeno.“.

8. § 4 a 5 se zrušují.

9. Příloha č. 1 se zrušuje a zároveň se zrušuje označení přílohy č. 2.


§ 5

Přechodné ustanovení

Pro řízení podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne pravomocně neskončená, se použijí podmínky podle § 3 a 4 nařízení vlády č. 443/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:

Mgr. Herman v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 430/2017 Sb.

Vymezení hranic území památkových rezervací prohlášených tímto nařízením

a) Františkovy Lázně (554529) a Cheb (554481), k.ú. Františkovy Lázně (634646), k.ú. Dlouhé Mosty (768880), k.ú. Slatina u Františkových Lázní (634689), k.ú. Střížov u Chebu (650871),

okres Cheb, Karlovarský kraj

Hranice území památkové rezervace města Františkovy Lázně a města Cheb s lázeňskou kulturní krajinou začíná v k.ú. Františkovy Lázně v ulici Americká u č.p. 54, v místní části Dolní Lomany v severním cípu st.p.č. 354/1, odkud vede podél ulice jižním směrem po st.p.č. 354/1, p.p.č. 453/11, přechází Americkou ulici podél p.p.č. 669/2, 663/1 a 485/2 a obchází st.p.č. 218, p.p.č. 483/1, st.p.č. 708, pokračuje dál podél p.p.č. 484/10, 485/19, st.p.č. 1025, opět podél p.p.č. 485/19, 485/22, 485/20, šikmo přechází ulici Otokara Březiny přes p.p.č. 486 na roh vnějších p.p.č. 488/6 a 488/1, jižně pokračuje touto ulicí podél p.p.č. 486 k ulici České p.p.č. 662, podél které se stáčí k východu, pokračuje dál severním směrem podél st.p.č. 279, p.p.č. 488/4 až k severnímu cípu p.p.č. 488/1, pokračuje dál směrem k jihu podél p.p.č. 489/1, 488/2 a 488/10 k ulici Školní, přechází ji a stáčí se jižním směrem podél p.p.č. 667/5, u p.p.č. 499/6 se lomí východním směrem a pokračuje podél p.p.č. 499/6, st.p.č. 258/2, 258/1, p.p.č. 498/7, 498/6, 498/8, st.p.č. 244, p.p.č. 498/12, st.p.č. 556, 323, 296, po p.č. 560/1 se lomí k Nádražní stezce p.p.č. 830/13, kterou přechází k západnímu rohu výpravní budovy železničního nádraží Františkovy Lázně. Budovu st.p.č. 124/1 obchází a pokračuje podél areálu nádraží p.p.č. 830/1 východním směrem, pokračuje dál podél p.p.č. 555/3, 545/2, 830/1 a 970 až k Ruské ulici, kde se hranice lomí kolem Východního parku, vede podél p.p.č. 617/2, 668/6, 668/5, 941/2, 953/2, 943/2 a ulicí Zátiší p.p.č. 969/2, pokračuje jižním směrem kolem lokality Aleje-Zátiší podél p.p.č. 947/2, 948/2, 948/1, přechází trať p.p.č. 970 a vede dál podél p.p.č. 979/2 až k ulici Pod Lipami. Přechází do k.ú. Dlouhé Mosty a pokračuje podél komunikace p.p.č. 86/1, vede po ní východním směrem kolem Jižního parku, pokračuje podél p.p.č. 53/1, vrací se do k.ú. Františkovy Lázně a pokračuje podél p.p.č. 906/1 (silnice I. třídy), přechází Slatinný potok p.p.č. 672/2, přechází do k.ú. Střížov u Chebu, stáčí se k západu kolem parku a vede podél p.p.č. 249, 255/3, 255/8, 255/7, 255/2, opět p.p.č. 255/7, 255/6, 31/1, pokračuje dál podél p.p.č. 245/7, opět p.p.č. 31/1, přechází vodoteč p.p.č. 254, pokračuje podél p.p.č. 251, přechází železniční trať p.p.č. 865, přechází do k.ú. Slatina u Františkových Lázní a pokračuje podél p.p.č. 431/1, 70 kolem rozhledny Salinburg a p.p.č. 431/2. Dál vede hranice západním směrem podél p.p.č. 72/1, podél p.p.č. 91, 99/7, 100/1, vrací se do k.ú. Františkovy Lázně, ve kterém pokračuje podél Slatinného potoka a jezírek p.p.č. 672/2, pokračuje v k.ú. Slatina u Františkových Lázní podél p.p.č. 410/5, 158/8, 158/2, 117/5, 5/2, 160/1, 160/6, vede podél p.p.č. 160/2, 166, 388, 167/3 168/1, 168/4, 168/5, 168/2, 445, 443, 168/8, opět p.p.č. 443, 168/7, 152/32, 449, st.p.č. 52, přechází do k.ú. Františkovy Lázně a pokračuje podél p.p.č. 1053/16, 1053/13, 1053/2 při Jezerní ulici, pokračuje kolem rybníka Amerika podél p.p.č. 1053/11, 1055/2, vodoteče p.p.č. 1053/9, 1055/4, 1050/1, u rybníka Podsedek p.p.č. 1051 se lomí k východu, pokračuje podél rybníka a podél výletní cesty kolem rybníků po hranicích p.p.č. 1051, 1050/1, 1053/9, 1055/1, 1055/6, 1053/1, vnějším obloukem obchází rekreační areál Jadran s rybníkem po parcelách p.p.č. 1057, 1053/7, 129/2, 134, 150/2, 1044 a opět p.p.č. 150/2, u Březového rybníka se hranice lomí k východu, pokračuje stále podél p.p.č. 150/2, dál vede podél vodoteče p.p.č. 150/13 a 150/20, vede podél p.p.č. 150/11 k Slatinnému potoku, pokračuje dál podél p.p.č. 150/11, 126/1, 150/5, opět vede podél p.p.č. 126/1, 111/18, podél vodoteče p.p.č. 111/21 a 111/22, přechází Slatinný potok přes p.p.č. 672/2 a 150/6 a směřuje k Labutímu jezírku podél p.p.č. 973 a 90/1, pokračuje v témže směru podél p.p.č. 81/13, 80/3, st.p.č. 983 a 242, šikmo přechází ulici Anglická přes p.p.č. 661, 644/1, 458/1, vede podél p.p.č. 458/1 k st.p.č. 429 a Vančurovou ulicí pokračuje na sever podél st.p.č.429 a p.p.č. 459/54 k ulici Karla Čapka. Vede podél p.p.č. 459/54, st.p.č. 423, opět p.p.č. 459/54, pokračuje ulicí Zelenou podél p.p.č. 459/30 a 459/13, a dále podél p.p.č. 459/85 a 459/61, překračuje Českou ulici p.p.č. 660/2 a 659, jde severně podél st.p.č. 290, p.p.č. 453/9, 453/11 a st.p.č. 354/2 až k výchozímu bodu.

Poznámka:

Označení hranice území památkové rezervace vychází ze stavu ke dni 30. května 2017.

b) Karlovy Vary (554961), k.ú. Karlovy Vary (663433). k.ú. Drahovice (663701).

okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Hranice území památkové rezervace města Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou začíná v k.ú. Karlovy Vary u nábřeží Jana Palacha v severovýchodním cípu p.č. 2458/2 a směřuje Jateční ulicí k jihu podél p.č. 2458/2, 2546, Vítěznou ulicí pokračuje východně podél p.č. 2570/3, 2570/1, 2570/2, 2560/6, 2560/7, 2560/8, 2570/1, přechází p.č. 2570/1 k p.č. 2580, po které pokračuje. Dále pokračuje podél p.č. 2579, 2577 a obchází p.č. 2578. Přechází ulici Ondříčkova p.č. 2592/1 k rohu p.č. 2648/1 a vede po její východní straně. Pokračuje podél p.č. 2647, přechází ulici Kvapilova p.č. 2639 k východnímu rohu p.č. 2704/2 a pokračuje podél ulice Kvapilova p.č. 2639 a poté podél p.č. 2709 směrem k jihu. Dále pokračuje jižním směrem po zástavbě vil po p.č. 2710, 2638/1, 2637, 2636, 2634, 2633, 2711/15, 2628, 2627, 2626, 2623/2, 2623/1, 2619, 2615 a 2733. Poté vede východním směrem podél severní strany ulice Bezručova p.č. 2736. Následně se lomí východně a v ulici Americká vede podél p.č. 2734 a 2735. Přechází do k.ú. Drahovice a pokračuje podél p.č. 616. Následně se lomí k severu, kde pokračuje podél p. č. 613/1, 613/2 a opět p. č. 613/1. Poté vede hranice podél severní strany p.č. 612, následně obíhá p.č. 596 a pokračuje po p.č. 608, 606, 607, 605/2, 604, 601, 602/2 a 602/1. Překračuje ulici Rumunská p.č. 430 a pokračuje podél p.č. 431, 621/1. Přechází ulici Anglická p.č. 465 a pokračuje podél p.č. 627, 637, 639, 640, 641, 638/1 a 645. Přechází ulici Vrchlického p.č. 500, pokračuje dále podél p.č. 649/1, 649/3, 878/2 k ulici Boženy Němcové p.č. 539, kterou přechází a navazuje na rohu p.č. 681/1, pokračuje podél p.č. 879/1 a opět podél p.č. 681/1. Dále pokračuje podél p.č. 702 a následně překračuje ulici Lidickou p.č. 247 a míří na roh p.č. 888, hranice pokračuje podél p.č. 888, 719, 720, 721, 723/1, 726, 728. Opouští k.ú. Drahovice a přechází do k.ú. Karlovy Vary, překračuje ulici Hřbitovní p.č. 2942 a pokračuje dále východním směrem podél ulice Hřbitovní p.č. 3012, 2979/2, 3025, 3046, 3047 a 3044. Poté přechází a navazuje na p.č. 3100 a lomí se směrem k jihu. Následně se připojuje na p.č. 3012, podél níž pokračuje východním směrem až na jižní roh vnější p.č. 3109/1, přechází č.p. 3012 a pokračuje jižním směrem podél p.č. 1328/2. Podél ní pokračuje až k hraně cesty Na Hůrkách p.č. 604 a následně pokračuje jihovýchodním směrem po jejím severním okraji. Následně obíhá p.č. 3149, lomí se jižním směrem a pokračuje podél p.č. 3150, 3148, 3143/1, 3147 a opět podél p.č. 3143/1. Pokračuje podél p.č. 3171/2 a 3171/1. Přechází ulici Na Hůrkách p.č. 395/1 a pokračuje podél p.č. 3192 a 3174. Poté se napojuje na p.č. 434 (Pražská silnice) a podél ní pokračuje jižním směrem dále k p.č. 3201/1. Vede dál podél p.č. 3201/1, 3209, 3210, 3211, 816/1. Stále vede podél p.č. 816/1, pokračuje podél p.č. 815 a opět podél p.č. 816/1, čímž kopíruje Okružní cestu, až k p.č. 824. Pokračuje dál podél p.č. 824 a 823/1 až k řece Teplá. Dál pokračuje západním směrem podél pravého břehu řeky p.č. 230/1. U vnější p.č. 845/2 překračuje řeku p.č. 230/1 a pokračuje podél p.č. 844/3, 787 a následně p.č. 781/1. Tento pozemek zeširoka obíhá, pokračuje severním směrem podél p.č. 3339, přechází komunikaci p.č. 1122 k p.č. 3420, pokračuje dále po hranicích p.č. 3418 a 3416. Na křižovatce cest se hranice lomí severním směrem, vede po Tuhnické cestě podél p.č. 3416, překračuje Dubskou cestu p.č. 3323 a dál pokračuje opět po Tuhnické cestě podél p.č. 3324, přechází Jezdeckou pěšinu p.č. 3325 a pokračuje dál podél p.č. 1806/2. Přechází p.č. 1808 a pokračuje podél p.č. 1807/2 a 1808, pokračuje v k.ú. Tuhnice, kopíruje Šumavskou ulici podél p.č. 322/1, 624/1, 624/2, 311/1, 314, 623/3. Přechází severním směrem ulici Sládkova p.č. 623/1 a 623/2, pokračuje dále podél p.č. 303/27, lomí se východním směrem podél p.č. 303/24 a 303/27. Směřuje na jih a pokračuje podél p.č. 623/2 a opět severním směrem podél p.č. 303/15, pokračuje dál podél p.č. 303/30, 305 a 622/3 směrem k severu k ulici Moskevská. Ulici Moskevská p.č. 611/1 přechází směrem k západnímu jižnímu rohu p.č. 611/24, přechází p.č. 611/4 směrem k p.č. 521/1. Hranice vede k p.č. 521/36, pokračuje podél tohoto pozemku a dále podél p.č. 521/38, 521/39, 631/8, východním směrem přechází ulici Charkovská p.č. 631/3 a napojuje se na p.č. 632/1, po které pokračuje směrem k východu do k.ú. Karlovy Vary až k p.č. 2185/2, vrací se do k.ú. Tuhnice a přechází severním směrem p.č. 633/4 a ulici Krymská p.č. 633/1 k p.č. 633/7, pokračuje dál podél p.č. 489/1, 495/11, 495/12 k ulici Západní p.č. 2383, který ze západu obíhá a poté míří směrem k východu do k.ú. Karlovy Vary a pokračuje podél p.č. 2383, 2400/2, 2400/1. Podél p.č. 2400/1 se hranice území památkové rezervace stáčí směrem k severovýchodu k ústí řeky Teplé do Ohře, kde pokračuje podél p.č. 230/2 a 2458/1 směrem k výchozímu bodu u p.č. 2458/2.

Poznámka:

Označení hranice území památkové rezervace vychází ze stavu ke dni 1. června 2017.

c) Mariánské Lázně (554642) a Valy (572781), k.ú. Mariánské Lázně (691585), k.ú. Úšovice (691607). k.ú. Valy u Mariánských Lázní (776751).

okres Cheb, Karlovarský kraj

Hranice území památkové rezervace města Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou začíná v místě styku k.ú. Mariánské Lázně, k.ú. Prameny a k.ú. Stíny, v severním cípu p.p.č. 1269, a vede jižním směrem po hranici k.ú. Mariánské Lázně podél p.p.č. 1269, 1270, 1271, 1283, 1272, 1273, 1274, 1280, 1282, 1275, opět p.p.č. 1282, 1276, 1281, opět p.p.č. 1280, 1288, 1279/1, 1567, 1615/1, 1568, 2036, 2030, 1709, 1713, 2038, 2027, 1797, 1796, 1799/2, 1800/2, 2156, 2040, 1482, 2360, 1482, 1555, odklání se od hranice k.ú. Mariánské Lázně a vede západním směrem podél p.p.č. 1556/2, 1500/2, 1545, 1518, přechází do k.ú. Úšovice, pokračuje jižním směrem po silnici podél p.p.č. 1446, přechází p.p.č. 1446 na jižní cíp p.p.č. 1578/6, pokračuje západním směrem podél p.p.č. 1578/6, 1578/5, 1548/1, 1548/2, 1413/1, 1412/2, v daném jižním směru překračuje p.p.č. 1420 a pokračuje podél p.p.č. 1399/1, stáčí se severozápadně podél p.p.č. 1401/1, 1402/1, 1548/2, 731, 1131/1 a po hranici p.p.č. 593 se dostává k železniční trati. Pokračuje podél p.p.č. 593, 603/2, 1152/1, 675/3, 1151/1, 118/3, 1266, přechází do k.ú. Mariánské Lázně, vede podél p.p.č. 830/1 a 1160/2, vrací se do k.ú. Úšovice, ve kterém vede podél p.p.č. 1201/2, 126/1, 144/1, 144/3, 1163/1, 898/1, pokračuje dál v k.ú. Mariánské Lázně, kde šikmo přechází Hlavní třídu přes p.p.č. 1227/4, 1165/2 a 1165/5 na jižní cíp p.p.č. 966/1, po hranici p.p.č. 966/1 vede k ulici Husova, po které se lomí k severu podél p.p.č. 1220/1 a 1220/3, na křižovatce přechází ulici Chebskou přes p.p.č. 1167/4, 1167/1 a 957/2, pokračuje ulicí Luční podél p.p.č. 962/6, severovýchodním směrem vede podél p.p.č. 141/35, 141/57, st.p.č. 371/3, p.p.č. 371/4, 351, 239/2 a 239/1, pokračuje dál ulicí Tyršovou k západu podél p.p.č. 1166/1 k lesoparku, který obchází po p.p.č. 142/67 k Chebské ulici a pokračuje po ní podél p.p.č. 142/67, 2144, 142/68 a 142/50 až k železničnímu viaduktu. Poté se hranice lomí na sever podél železnice a vede podél p.p.č. 142/67, dál kopíruje železnici, tj. vede po hranici k.ú. Mariánské Lázně podél p.p.č. 2070, 2080, 2077, 2082, 2083/1, 2052/1, 2087, 2117 a opět p.p.č. 2087, opouští k.ú. Mariánské Lázně a pokračuje stále západním směrem v k.ú. Valy u Mariánských Lázní podél p.p.č. 515/4, 515/3, 364/1, 356/2, a podél p.p.č. 364/1 směřuje dále k severu k Aleji Svobody, po té vede západně podél p.p.č. 548 až k hájence, od které pokračuje severovýchodním směrem podél p.p.č. 317, 315, st.p.č. 56 a p.p.č. 320/1. Na lesní křižovatce přechází cestu p.p.č. 543/3 z rohu p.p.č. 320/1 na roh p.p.č. 320/2 a odtud pokračuje severním směrem podél p.p.č. 320/2 a 338/2, dále pokračuje jižním směrem podél hranice k.ú. Valy u Mariánských Lázní až k hranici k.ú. Mariánské Lázně, podél které pokračuje dále severním směrem. Vede podél p.p.č. 2105/1, 1252/2, 1263/2, 1248/2, 1262 a opět podél p.p.č. 1248/2, 1256/2 a 1255/2 až k rozcestí, od kterého pokračuje přímou cestou severovýchodně podél p.p.č. 147/47, 188/1, 1296, 1353, 1346, 1350, 1346, 1287, 1284 a 1277/1 až k výchozímu bodu u p.p.č. 1269.

Poznámka:

Označení hranice území památkové rezervace vychází ze stavu ke dni 7. června 2017.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 430/2017 Sb.

Orientační grafické vyznačení hranic území památkových rezervací prohlášených tímto nařízením na mapách

1. Hranice území památkové rezervace města Františkovy Lázně a města Cheb s lázeňskou kulturní krajinou

Hranice území památkové rezervace města Františkovy Lázně a města Cheb s lázeňskou kulturní krajinou

2. Hranice území památkové rezervace města Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou

Hranice území památkové rezervace města Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou

3. Hranice území památkové rezervace města Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou

Hranice území památkové rezervace města Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou

Přesunout nahoru