Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 426/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

Částka 152/2017
Platnost od 11.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

426

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 50/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb. a nařízení vlády č. 61/2016 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

2. V § 1 se slova „národních doplňkových plateb a“ zrušují.

3. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

5) Čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.“.

4. § 7 a 8 včetně nadpisů znějí:

㤠7

Platba na chov ovcí nebo koz

(1) Žadatelem o platbu na chov ovcí nebo koz může být fyzická nebo právnická osoba, která chová ovce nebo kozy alespoň od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci.

(2) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na chov ovcí nebo koz jsou uvedeny v části B přílohy k tomuto nařízení.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na chov ovcí nebo koz na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovených podle počtu samic starších jednoho roku chovaných na hospodářství žadatele v období od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku na základě údajů v ústřední evidenci, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky.

§ 8

Platba na chov krav bez tržní produkce mléka

(1) Žadatelem o platbu na chov krav bez tržní produkce mléka může být fyzická nebo právnická osoba, která chová krávy bez tržní produkce mléka alespoň od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci.

(2) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na chov krav bez tržní produkce mléka jsou uvedeny v části B přílohy k tomuto nařízení.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na chov krav bez tržní produkce mléka na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovených podle počtu krav bez tržní produkce mléka chovaných na hospodářství žadatele v období od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku na základě údajů v ústřední evidenci, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby na chov krav bez tržní produkce mléka jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky.

(4) Fond neposkytne žadateli platbu na chov krav bez tržní produkce mléka na krávu, na kterou je ve stejném kalendářním roce podána žádost o poskytnutí podpory na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle § 30 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 9 až 11 a 20 se zrušují.

5. V § 9 odst. 1 se slova „§ 3 nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu“ nahrazují slovy „§ 6 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

6. V § 9 odst. 2 se slova „§ 4 nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu“ nahrazují slovy „§ 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

7. Poznámka pod čarou č. 13 zní:

13) Čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.“.

8. V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Doručí-li žadatel žádost o poskytnutí platby podle § 2 po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením žádosti; doručí-li žadatel žádost o platbu až po uplynutí této prodloužené lhůty, Fond žadateli platbu neposkytne.“.

9. V § 12 odst. 2 se slovo „půdy14)“ nahrazuje slovy „půdy podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

10. V § 12 odst. 3 a 4 se slova „od 1. do 31. července“ nahrazují slovy „od 15. června do 15. srpna“.

11. Poznámka pod čarou č. 15 zní:

15) Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.“.

12. V § 13 odst. 1 se slova „nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 z 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce uvedených v nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, a podle tohoto nařízení“ nahrazují slovy „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, v platném znění“.

13. V § 13 odst. 3 se slova „podniku nebo nájmu podniku17)“ nahrazují slovy „obchodního závodu nebo pachtu obchodního závodu17)“.

14. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

17) § 2175 až 2183 a § 2349 až 2357 občanského zákoníku.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru