Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 423/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

Částka 150/2017
Platnost od 11.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

423

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 16 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), zní:

„Příloha k vyhlášce č. 105/2010 Sb.

Plán přidělení kmitočtových pásem
(národní kmitočtová tabulka)

Obsah
Strana
Kapitola 1...................................................................................................................................................4
I. Význam zkratek.......................................................................................................................................4
II. Vymezení pojmů.....................................................................................................................................4
Oddíl I. Všeobecné pojmy..........................................................................................................................5
Oddíl II. Správa kmitočtů............................................................................................................................5
Oddíl III. Radiokomunikační služby.............................................................................................................6
Oddíl IV. Rádiové stanice a soustavy..........................................................................................................8
Oddíl V. Provozní pojmy.......................................................................................................................... 11
Oddíl VI. Vlastnosti vysílání a rádiových zařízení....................................................................................... 12
Oddíl VII. Sdílení kmitočtů....................................................................................................................... 14
Oddíl VIII. Technické pojmy ve vztahu k družicím.................................................................................... 15
Kapitola 2 - Kmitočtová pásma............................................................................................................... 16
Kapitola 3 - Technické vlastnosti stanic.................................................................................................... 17
Kapitola 4 - Přidělování a využívání kmitočtů............................................................................................ 18
Kapitola 5 - Kmitočtová přidělení............................................................................................................20
Oddíl I. Regiony a pásma.........................................................................................................................20
Oddíl II. Kategorie služeb a přidělení.........................................................................................................21
Oddíl III. Poznámky Řádu........................................................................................................................22
Oddíl IV. Plán přidělení kmitočtových pásem v České republice (národní kmitočtová tabulka) ..................52
Oddíl V. Národní kmitočtová tabulka.......................................................................................................54

Kapitola 1

I. Význam zkratek

ADS-BAutomatický dohledový systém [Automatic Dependent Surveillance - Broadcast]
AISAutomatický identifikační systém
AMS(R)SDružicová letecká pohyblivá (R) služba [Aeronautical Mobile-Satellite (R) Service]
(CS)Ústava ITU [Constitution of the ITU]
(CV)Úmluva ITU [Convention of the ITU]
EESSSlužba družicového průzkumu Země
e.i.r.p.Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon [Equivalent Isotropically Radiated Power]
EHFExtra krátké vlny [Extra High Frequency]
e.r.p.Efektivní vyzářený výkon [Effective Radiated Power]
GMDSSSvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém [Globál Maritime Distress and Safety Systém]
HAPSStanice na platformě ve velké výšce [High Altirude Platform Station]
HDFSSAplikace s velkou hustotou přenosů v družicové pevné službě
HFKrátké vlny [High Frequency]
ILSSoustava pro přistávání pomocí přístrojů [Instrument Landing Systém]
IMTMezinárodní mobilní telekomunikace [International Mobile Telecommunications]
ISMPrůmyslové, vědecké a lékařské aplikace [Industry, Science and Medical Application]
ITUMezinárodní telekomunikační unie [International Telecommunication Union]
ITU-RSektor radiokomunikací ITU [ITU Radiocommunication Sector]
LFDlouhé vlny [Low Frequency]
MFStřední vlny [Medium Frequency]
MIFRZákladní mezinárodní registr kmitočtů [Master International Frequency Register]
MLSMikrovlnná přistávací soustava [Microwave Landing Systém]
MSINámořní bezpečnostní informace [Maritime Safety Information]
NAVTEXCelosvětový systém pro vysílání námořních navigačních, meteorologických a varovných zprav
(OR)

Mimo národní a mezinárodní letové cesty [Off-route]

pfdHustota výkonového toku
PVRSPlán využití rádiového spektra
(R)Národní a mezinárodní letové cesty [Routě]
Rev.Revidovaný dokument
RNSSDružicová radionavigační služba (radiokomunikační)
SARTTranspondér pro účely pátrání a záchrany [Search And Rescue Transponder]
SHFSuper krátké vlny [Super High Frequency]
SITDružicový interaktivní terminál
SVTRSoustavy využívající troposférický rozptyl
UHFUltra krátké vlny [Ultra High Frequency]
VHFVelmi krátké vlny [Věry High Frequency]
VLBIRadioastronomické pozorování spektrálních čar
VLFVelmi dlouhé vlny [Věry Low Frequency]

II. Vymezení pojmů

(Článek 1 Radiokomunikačního řádu ITU)

Úvod

1.1 Pro účely plánu přidělení kmitočtových pásem mají následující pojmy dále definovaný význam. Tyto pojmy se však nemusí nezbytně užívat pro jiné účely. Pojmy shodné s těmi, které jsou obsaženy v Příloze k Ústavě Mezinárodní telekomunikační unie, jsou označeny „(CS)“ a v Příloze k Úmluvě Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) „(CV)“.

Poznámka 1: Pojem vytištěný kurzívou znamená to, že je sám tento pojem v této kapitole definován.

Poznámka 2: Názvosloví definovaná v příslušných předpisech (normách) České republiky nejsou zde uvedenými pojmy dotčena.

Poznámka 3: Pro účely zkrácení textu slovo „kmitočet“ znamená „rádiový kmitočet“ s výjimkou kmitočtů nad 3000 GHz, které nejsou rádiovými kmitočty dle Radiokomunikačního řádu ITU (dále jen „Řád“).

Oddíl I. Všeobecné pojmy

1.2 Správa: každá vládní složka nebo vládní služba odpovědná za plnění závazků převzatých podle Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, podle Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie a podle Řádu (CS 1002).

1.3 Telekomunikace: jakýkoli přenos, vysílání nebo příjem značek, signálů, písemností, obrazů, zvuků nebo zpráv všeho druhu po vedení, rádiem, opticky nebo jinými elektromagnetickými soustavami (CS).

1.4 Rádio: všeobecný pojem aplikovaný při využívání rádiových vln.

1.5 Rádiové vlny nebo Hertzovy vlny: elektromagnetické vlny o kmitočtech nižších než 3000 GHz (dohodnutá mez), jež se šíří prostorem bez umělého vedení.

1.6 Radiokomunikace: telekomunikace uskutečňované rádiovými vlnami (CS) (CV).

1.7 Zemské radiokomunikace: veškeré radiokomunikace jiné než kosmické radiokomunikace nebo radioastronomie.

1.8 Kosmické radiokomunikace: veškeré radiokomunikace zahrnující využití jedné nebo více kosmických stanic nebo jedné nebo více odrazných družic nebo jiných předmětů v kosmickém prostoru.

1.9 Rádiové určování: určování polohy, rychlosti a/nebo jiných charakteristik objektu nebo získávání informací o těchto parametrech pomocí vlastností šíření rádiových vln.

1.10 Radionavigace: využití rádiového určování pro navigaci, včetně zjišťování překážek.

1.11 Radiolokace: využití rádiového určování k jiným účelům než k radionavigaci.

1.12 Rádiové zaměřování (radiogoniometrie): rádiové určování využívající příjem rádiových vln k určení směru ke stanici nebo objektu.

1.13 Radioastronomie: astronomie založená na příjmu rádiových vln kosmického původu.

1.14 Koordinovaný světový čas (UTC): časomíra založená na sekundě (SI), jak je uvedeno v Rezoluci 655.

Pro většinu praktických použití spojených s Řádem je čas UTC rovnocenný střednímu slunečnímu času na základním poledníku (zeměpisná délka 0°), dříve označovanému jako GMT.

1.15 Průmyslové, vědecké a lékařské (ISM) aplikace (rádiové energie): provozování přístrojů nebo zařízení určených pro výrobu a místní využívání rádiové energie pro průmyslové, vědecké, lékařské, domácí nebo podobné účely, kromě aplikací v oblasti telekomunikací.

Oddíl II. Správa kmitočtů

1.16 Přidělení (kmitočtového pásma): zápis určitého kmitočtového pásma do tabulky přidělení kmitočtových pásem za účelem jeho využití jednou nebo několika zemskými nebo kosmickými radiokomunikačními službami nebo radioastronomickou službou za specifikovaných podmínek. Stejný význam má tento pojem, jde-li o určité přidělené pásmo.

1.17 Skupinové přidělení (kmitočtu nebo kmitočtového kanálu): zápis kmitočtového kanálu vyznačeného ve schváleném plánu, přijatém kompetentní konferencí ITU, za účelem jeho využití jednou nebo několika správami pro určitou zemskou nebo kosmickou radiokomunikační službu za specifikovaných podmínek v jedné nebo v několika zemích nebo zeměpisných oblastech.

1.18 Příděl (kmitočtu nebo kmitočtového kanálu): oprávnění udělené národní správou rádiové stanici k využívání kmitočtu nebo kmitočtového kanálu za specifikovaných podmínek.

Oddíl III. Radiokomunikační služby

1.19 Radiokomunikační služba: služba definovaná v tomto oddílu zahrnující přenos, vysílání a/nebo příjem rádiových vln k specifickým telekomunikačním účelům.

Pokud není stanoveno jinak, je jakákoliv radiokomunikační služba zahrnuta mezi zemské radiokomunikace.

1.20 Pevná služba: radiokomunikační služba mezi stanovenými pevnými body.

1.21 Družicová pevná služba: radiokomunikační služba mezi pozemskými stanicemi na daných stanovištích s využitím jedné nebo několika družic; tato stanoviště mohou být určité nebo jakékoli pevné body uvnitř specifikovaných oblastí; tato služba v některých případech zahrnuje spoje mezi družicemi, které mohou být také provozovány v mezidružicové službě; družicová pevná služba může také zahrnovat modulační spoje pro jiné služby kosmických radiokomunikací.

1.22 Mezidružicová služba: radiokomunikační služba poskytující spojení mezi umělými družicemi.

1.23 Služba kosmického provozu: radiokomunikační služba určená výhradně pro provoz kosmických plavidel, obzvláště kosmického sledování, kosmické telemetrie a kosmického dálkového řízení.

Tyto činnosti se obvykle zajišťují v rámci služby, v níž je provozována kosmická stanice.

1.24 Pohyblivá služba: radiokomunikační služba mezi pohyblivými stanicemi a pozemními stanicemi nebo mezi pohyblivými stanicemi navzájem (CV).

1.25 Družicová pohyblivá služba: radiokomunikační služba:

a) mezi pohyblivými pozemskými stanicemi a jednou nebo několika kosmickými stanicemi nebo mezi kosmickými stanicemi využívanými touto službou nebo

b) mezi pohyblivými pozemskými stanicemi pomocí jedné nebo několika kosmických stanic.

Tato služba může také obsahovat modulační spoje, potřebné k jejímu provozu.

1.26 Pozemní pohyblivá služba: pohyblivá služba mezi základnovými stanicemi a pozemními pohyblivými stanicemi nebo mezi pozemními pohyblivými stanicemi navzájem.

1.27 Družicová pozemní pohyblivá služba: družicová pohyblivá služba, ve které jsou pohyblivé pozemské stanice umístěny na Zemi.

1.28 Námořní pohyblivá služba: pohyblivá služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem, nebo mezi přidruženými stanicemi pro palubní dorozumívání; této služby se mohou zúčastnit stanice záchranných prostředků a stanice tísňových rádiových bójí pro určení polohy.

1.29 Družicová námořní pohyblivá služba: družicová pohyblivá služba, ve které jsou pohyblivé pozemské stanice na palubě lodí; této služby se mohou zúčastnit stanice záchranných prostředků a stanice tísňových rádiových bójí pro určení polohy.

1.30 Služba přístavního provozu: námořní pohyblivá služba v přístavu nebo v jeho blízkosti mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem, v níž se přenášejí zprávy týkající se výhradně navádění, pohybu a bezpečnosti lodí a v naléhavých případech také bezpečnosti osob.

V této službě se vylučuje přenášení zpráv povahy veřejné korespondence.

1.31 Služba pohybu lodí: bezpečnostní služba v rámci námořní pohyblivé služby, jiná než služba přístavního provozu, mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem, v níž je přenos zpráv omezen na ty, které se týkají pohybu lodí.

V této službě se vylučuje přenášení zpráv povahy veřejné korespondence.

1.32 Letecká pohyblivá služba: pohyblivá služba mezi leteckými stanicemi a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem, jíž se mohou účastnit i stanice záchranných prostředků a stanice tísňových rádiových bójí pro určení polohy na stanovených tísňových a pilnostních kmitočtech.

1.33 Letecká pohyblivá (R) služba: letecká pohyblivá služba vyhrazená pro komunikace týkající se bezpečnosti a pravidelnosti letu, především na národních a mezinárodních letových cestách.

1.34 Letecká pohyblivá (OR) služba: letecká pohyblivá služba určená pro komunikace včetně těch týkajících se letové koordinace, především mimo národní a mezinárodní letové cesty.

1.35 Družicová letecká pohyblivá služba: družicová pohyblivá služba, v níž jsou pohyblivé pozemské stanice umístěny na palubách letadel; této služby se mohou účastnit i stanice záchranných prostředků a stanice tísňových rádiových bójí pro určení polohy.

1.36 Družicová letecká pohyblivá (R) služba: družicová letecká pohyblivá služba vyhrazená pro komunikace týkající se bezpečnosti a pravidelnosti letu, především na národních a mezinárodních letových cestách.

1.37 Družicová letecká pohyblivá (OR) služba: družicová letecká pohyblivá služba určená pro komunikace včetně těch týkajících se letové koordinace, především mimo národní a mezinárodní letové cesty.

1.38 Rozhlasová služba: radiokomunikační služba, jejíž vysílání jsou určena k přímému příjmu širokou veřejností. Tato služba může zahrnovat zvuková vysílání, televizní vysílání nebo jiné druhy vysílání (CS).

1.39 Družicová rozhlasová služba: radiokomunikační služba, v níž jsou signály vysílané nebo přenášené družicovými stanicemi určeny k přímému příjmu širokou veřejností.

V družicové rozhlasové službě zahrnuje pojem „přímý příjem“ individuální příjem i kolektivní příjem.

1.40 Služba rádiového určování: radiokomunikační služba pro účely rádiového určování.

1.41 Družicová služba rádiového určování: radiokomunikační služba pro účely rádiového určování zahrnující užívání jedné nebo několika družicových stanic.

Tato služba může obsahovat i modulační spoje potřebné pro její provoz.

1.42 Radionavigační služba: služba rádiového určování pro účely radionavigace.

1.43 Družicová radionavigační služba: družicová služba rádiového určování pro účely radionavigace.

Tato služba může obsahovat i modulační spoje potřebné pro její provoz.

1.44 Námořní radionavigační služba: radionavigační služba určená pro potřeby lodí a pro bezpečnost jejich provozu.

1.45 Družicová námořní radionavigační služba: družicová radionavigační služba, v níž jsou pozemské stanice umístěny na palubách lodí.

1.46 Letecká radionavigační služba: radionavigační služba určená pro potřeby letadel a pro bezpečnost jejich provozu.

1.47 Družicová letecká radionavigační služba: radionavigační služba, v níž jsou pozemské stanice umístěny na palubách letadel.

1.48 Radiolokační služba: služba rádiového určování pro účely radiolokace.

1.49 Družicová radiolokační služba: družicová služba rádiového určování pro účely radiolokace.

Tato služba může obsahovat i modulační spoje potřebné pro její provoz.

1.50 Pomocná meteorologická služba: radiokomunikační služba pro potřeby meteorologických pozorování a průzkumů, včetně hydrologických.

1.51 Služba družicového průzkumu Země: radiokomunikační služba mezi pozemskými stanicemi a jednou nebo několika družicovými stanicemi, která může obsahovat i spoje mezi družicovými stanicemi, a ve které:

a) se z aktivních senzorů nebo z pasivních senzorů na družicích Země získávají informace o vlastnostech Země a jejích přírodních jevech, včetně údajů o stavu prostředí,

b) se sbírají obdobné informace z platforem nesených letadly nebo umístěných na Zemi,

c) mohou tyto informace být distribuovány pozemským stanicím v rámci dané soustavy,

d) mohou být platformy též dotazovány.

Tato služba může obsahovat i modulační spoje potřebné pro její provoz.

1.52 Družicová meteorologická služba: služba družicového průzkumu Země pro potřeby meteorologie.

1.53 Služba kmitočtových normálů a časových signálů: radiokomunikační služba zajišťující pro vědeckou, technickou a jinou potřebu vysílání vybraných kmitočtů, časových signálů nebo obojích současně se stanovenou vysokou přesností a určených k obecnému příjmu.

1.54 Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů: radiokomunikační služba využívající družicových stanic na družicích Země pro tytéž účely jako služba kmitočtových normálů a časových signálů. Tato služba může obsahovat i modulační spoje potřebné pro její provoz.

1.55 Služba kosmického výzkumu: radiokomunikační služba, v níž se využívá kosmických plavidel nebo jiných objektů v kosmu k vědeckým účelům nebo k účelům technického výzkumu.

1.56 Amatérská služba: radiokomunikační služba pro sebevzdělávání, vzájemná spojení a technická studia prováděná amatéry, tedy řádně oprávněnými osobami zajímajícími se o radiotechniku pouze z osobní záliby a nevýdělečně.

1.57 Družicová amatérská služba: radiokomunikační služba využívající družicové stanice na družicích Země pro tytéž účely jako amatérská služba.

1.58 Radioastronomická služba: služba zahrnující využití radioastronomie.

1.59 Bezpečnostní služba: každá radiokomunikační služba provozovaná trvale nebo dočasně pro zajištění bezpečnosti lidského života a majetku.

1.60 Zvláštní služba: radiokomunikační služba, která není jinde v tomto oddílu definována, která je provozována výhradně pro stanovené potřeby obecného zájmu a není určena pro veřejnou korespondenci.

Oddíl IV. Rádiové stanice a soustavy

1.61 Stanice: jeden nebo několik vysílačů nebo přijímačů nebo soubor vysílačů a přijímačů včetně zařízení jejich příslušenství, potřebných na daném stanovišti k výkonu radiokomunikační služby nebo radioastronomické služby.

Každá stanice se zařadí podle služby, na níž se trvale nebo dočasně podílí.

1.62 Zemská stanice: stanice zajišťující zemské radiokomunikace.

Pokud není stanoveno jinak, znamená každá stanice zemskou stanici.

1.63 Pozemská stanice: stanice umístěná buď na povrchu Země, nebo v hlavní části zemské atmosféry a určená pro spojení:

a) s jednou nebo několika družicovými stanicemi, nebo

b) s jednou nebo několika stanicemi téhož druhu pomocí jedné nebo několika odrazných družic nebo jiných předmětů v kosmu.

1.64 Kosmická stanice: stanice umístěná na předmětu, který je, je určen, aby byl, nebo již byl nad hlavní částí zemské atmosféry.

1.65 Stanice záchranného prostředku: pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo letecké pohyblivé služby určená výhradně pro potřeby přežití a umístěná na záchranném člunu nebo voru nebo na jiném záchranném zařízení.

1.66 Pevná stanice: stanice pevné služby.

1.66A Stanice na platformě ve velké výšce: stanice umístěná ve výšce 20 až 50 km na objektu ve specifikovaném jmenovitém pevném bodu vzhledem k Zemi.

1.67 Pohyblivá stanice: stanice pohyblivé služby určená k využívání za pohybu nebo při zastávkách na předem neurčených místech.

1.68 Pohyblivá pozemská stanice: pozemská stanice družicové pohyblivé služby určená k využívání za pohybu nebo při zastávkách na předem neurčených místech.

1.69 Pozemní stanice: stanice pohyblivé služby, která není určena k využívání za pohybu.

1.70 Pozemní pozemská stanice: pozemská stanice družicové pevné služby nebo v některých případech družicové pohyblivé služby umístěná v určitém pevném bodě nebo uvnitř určené oblasti na souši k realizaci modulačního spoje pro družicovou pohyblivou službu.

1.71 Základnová stanice: pozemní stanice pozemní pohyblivé služby.

1.72 Základnová pozemská stanice: pozemská stanice družicové pevné služby nebo v některých případech družicové pozemní pohyblivé služby umístěná v určitém pevném bodě nebo uvnitř určené oblasti na souši k realizaci modulačního spoje pro družicovou pozemní pohyblivou službu.

1.73 Pozemní pohyblivá stanice: pohyblivá stanice pozemní pohyblivé služby schopná přemísťování po zemském povrchu uvnitř zeměpisných hranic země nebo světadílu.

1.74 Pozemní pohyblivá pozemská stanice: pohyblivá pozemská stanice družicové pozemní pohyblivé služby schopná přemísťování po zemském povrchu uvnitř zeměpisných hranic země nebo světadílu.

1.75 Pobřežní stanice: pozemní stanice námořní pohyblivé služby.

1.76 Pobřežní pozemská stanice: pozemská stanice družicové pevné služby nebo v některých případech družicové námořní pohyblivé služby umístěná v určitém pevném bodě na souši k realizaci modulačního spoje pro družicovou námořní pohyblivou službu.

1.77 Lodní stanice: pohyblivá stanice v námořní pohyblivé službě umístěná na palubě plavidla, které není trvale zakotveno, kromě stanice záchranného prostředku.

1.78 Lodní pozemská stanice: pohyblivá pozemská stanice v družicové námořní pohyblivé službě umístěná na palubě lodi.

1.79 Stanice palubní komunikace: pohyblivá stanice malého výkonu v námořní pohyblivé službě určená pro interní komunikaci na palubě lodi nebo pro spojení mezi lodí a jejími záchrannými čluny a záchrannými vory během cvičení nebo záchranných operací, nebo pro komunikaci ve skupině plavidel, která jsou vlečena nebo tlačena, jakož i pro pokyny při manévrování a kotvení.

1.80 Přístavní stanice: pobřežní stanice služby přístavního provozu.

1.81 Letecká stanice: pozemní stanice letecké pohyblivé služby. V některých případech může být letecká stanice umístěna například na palubě lodi nebo na plošině na moři.

1.82 Letecká pozemská stanice: pozemská stanice družicové pevné služby nebo v některých případech družicové letecké pohyblivé služby umístěná v určitém pevném bodě na souši k realizaci modulačního spoje pro družicovou leteckou pohyblivou službu.

1.83 Letadlová stanice: pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby jiná než stanice záchranného prostředku umístěná na palubě letadla. Za umístění na palubě letadla se považuje též jiné umístění stanice, které umožňuje její použití pro komunikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota na palubě.1)

1.84 Letadlová pozemská stanice: pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla. Za umístění na palubě letadla se považuje též jiné umístění stanice, které umožňuje její použití pro komunikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota na palubě.1)

1.85 Rozhlasová stanice: stanice rozhlasové služby.

1.86 Stanice rádiového určování: stanice služby rádiového určování.

1.87 Radionavigační pohyblivá stanice: stanice radionavigační služby určená k využívání za pohybu nebo během zastávek na předem neurčených místech.

1.88 Radionavigační pozemní stanice: stanice radionavigační služby, která není určena k využívání za pohybu.

1.89 Radiolokační pohyblivá stanice: stanice radiolokační služby určená k využívání za pohybu nebo během zastávek na předem neurčených místech.

1.90 Radiolokační pozemní stanice: stanice radiolokační služby, která není určena k využívání za pohybu.

1.91 Radiogoniometrická (rádiová zaměřovací) stanice: stanice rádiového určování využívající radiogoniometrii (rádiové zaměřování).

1.92 Stanice rádiového majáku: stanice radionavigační služby, jejíž vysílání jsou určena k tomu, aby umožnila pohyblivé stanici určení její polohy nebo směru ke stanici rádiového majáku.

1.93 Stanice tísňové rádiové bóje pro určení polohy: stanice pohyblivé služby, jejíž vysílání jsou určena k usnadnění pátracích a záchranných operací.

1.94 Stanice družicové tísňové rádiové bóje pro určení polohy: pozemská stanice družicové pohyblivé služby, jejíž vysílání jsou určena k usnadnění pátracích a záchranných operací.

1.95 Stanice kmitočtových normálů a časových signálů: stanice služby kmitočtových normálů a časových signálů.

1.96 Amatérská stanice: stanice amatérské služby.

1.97 Radioastronomická stanice: stanice radioastronomické služby.

1.98 Pokusná stanice: stanice užívající rádiové vlny při pokusech zaměřených na rozvoj vědy nebo techniky.

Tato definice nezahrnuje amatérské stanice.

1.99 Nouzový lodní vysílač: lodní vysílač, jehož se užívá výhradně na tísňovém kmitočtu pro potřeby tísně, pilnosti nebo bezpečnosti.

1.100 Radar: soustava rádiového určování založená na srovnávání referenčních signálů s rádiovými signály odraženými nebo znovu vysílanými z místa, jehož poloha se má určit.

1.101 Primární radar: soustava rádiového určování založená na srovnávání referenčních signálů s rádiovými signály odraženými z místa, jehož poloha se má určit.

1.102 Sekundární radar: soustava rádiového určování založená na srovnávání referenčních signálů s rádiovými signály znovu vysílanými z místa, jehož poloha se má určit.

1.103 Radarové návěstidlo (racon): vysílač-přijímač přidružený k pevné navigační soustavě, který po aktivování radarem vrátí automaticky charakteristický signál, který se objeví na displeji aktivujícího radaru a poskytuje údaje o vzdálenosti, směru a totožnosti.

1.104 Soustava pro přistávání pomocí přístrojů (ILS): radionavigační soustava, která poskytuje letadlům horizontální i vertikální vedení bezprostředně před přistáváním a při něm a která v určitých pevných bodech udává vzdálenost ke vztažnému bodu přistání.

1.105 Horizontální rádiová naváděcí soustava: soustava horizontálního vedení začleněná do soustavy pro přistávání pomocí přístrojů, která udává horizontální úchylku letadla od jeho optimální sestupové cesty podél osy přistávací dráhy.

1.106 Sestupová rádiová naváděcí soustava: soustava vertikálního vedení začleněná do soustavy pro přistávání pomocí přístrojů, která udává vertikální úchylku letadla od jeho optimální sestupové cesty.

1.107 Rádiové návěstidlo: vysílač letecké radionavigační služby, který vertikálně vyzařuje charakteristický signál, poskytující letadlu údaj o poloze.

1.108 Radiovýškoměr: radionavigační zařízení na palubě letadla nebo kosmického plavidla umožňující stanovení výšky letadla nebo kosmického plavidla nad povrchem Země nebo nad jiným povrchem.

1.108A Meteorologická pomocná pozemní stanice: stanice v pomocné meteorologické službě, která není určena k použití za pohybu.

1.108B Meteorologická pomocná pohyblivá stanice: stanice v pomocné meteorologické službě, která je určena k použití za pohybu nebo během zastávek v nespecifikovaných bodech.

1.109 Rádiová sonda (radiosonda): automatický rádiový vysílač pomocné meteorologické služby nesený obvykle letadlem, neupoutaným balónem, drakem nebo padákem a vysílající meteorologické údaje.

1.109A Adaptivní soustava: radiokomunikační soustava, která mění své rádiové vlastnosti podle jakosti kanálu.

1.110 Kosmická soustava: jakákoliv skupina spolupracujících pozemských stanic a/nebo kosmických stanic využívajících kosmické radiokomunikace k specifikovaným účelům.

1.111 Družicová soustava: kosmická soustava využívající jednu nebo několik družic Země.

1.112 Družicová síť: družicová soustava nebo její část sestávající z jediné družice a s ní spolupracujících pozemských stanic.

1.113 Družicový spoj: rádiový spoj mezi vysílací pozemskou stanicí a přijímací pozemskou stanicí prostřednictvím jedné družice.

Družicový spoj je složen z jednoho vzestupného a jednoho sestupného spoje.

1.114 Vícedružicový spoj: rádiový spoj mezi vysílací pozemskou stanicí a přijímací pozemskou stanicí prostřednictvím dvou nebo více družic bez další pozemské stanice.

Vícedružicový spoj sestává z jednoho vzestupného spoje, z jednoho nebo více mezidružicových spojů a z jednoho sestupného spoje.

1.115 Modulační spoj: rádiový spoj z pozemské stanice na daném stanovišti ke kosmické stanici nebo naopak přenášející informace pro kosmickou radiokomunikační službu jinou, než je družicová pevná služba. Toto stanoviště může být v určeném pevném bodě nebo v libovolném pevném bodě uvnitř určených oblastí.

Oddíl V. Provozní pojmy

1.116 Veřejná korespondence: každá telekomunikace, kterou jsou úřady a stanice povinny převzít k přenosu z důvodu, že jsou k dispozici veřejnosti (CS).

1.117 Telegrafie2): druh telekomunikací, v němž jsou přenášené informace po přijetí určeny k zaznamenání jako písemnost; přenášené informace mohou někdy být prezentovány v odlišné podobě nebo mohou být uloženy pro pozdější použití (CS 1016).

1.118 Telegram: písemnost určená k přenesení pomocí telegrafie za účelem jeho doručení adresátu. Tento pojem zahrnuje i radiotelegramy, pokud není stanoveno jinak (CS).

V této definici má pojem telegrafie obecný význam uvedený v Úmluvě.

1.119 Radiotelegram: telegram, pocházející z pohyblivé stanice nebo pohyblivé pozemské stanice nebo jim určený vysílaný na své cestě zčásti nebo zcela radiokomunikačními kanály pohyblivé služby nebo družicové pohyblivé služby.

1.120 Radiotelexové sdělení: telexové sdělení pocházející z pohyblivé stanice nebo pohyblivé pozemské stanice nebo jim určené vysílané na své cestě zčásti nebo zcela radiokomunikačními kanály pohyblivé služby nebo družicové pohyblivé služby.

1.121 Telegrafie s kmitočtovým posuvem: telegrafie s kmitočtovou modulací, v níž telegrafní signál mění kmitočet nosné mezi předem určenými hodnotami.

1.122 Faksimile: druh telegrafie pro přenos nehybných obrazů s polostíny, nebo bez nich za účelem jejich reprodukce v trvalé podobě.

1.123 Telefonie: druh telekomunikací zařízený přednostně na výměnu informací v podobě řeči (CS 1017).

1.124 Radiotelefonní hovor: telefonní hovor pocházející z pohyblivé stanice nebo z pohyblivé pozemské stanice nebo jim určený přenášený na své cestě zčásti nebo zcela radiokomunikačními kanály pohyblivé služby nebo družicové pohyblivé služby.

1.125 Simplexní provoz: způsob provozu umožňující přenos telekomunikačním kanálem střídavě v obou směrech například pomocí ručního ovládání3).

1.126 Duplexní provoz: způsob provozu umožňující současný přenos telekomunikačního kanálu oběma směry3).

1.127 Semiduplexní provoz: způsob přenosu se simplexním provozem na jednom konci telekomunikační cesty a s duplexním provozem na druhém konci3).

1.128 Televize: druh telekomunikací pro přenos měnících se obrazů pevných nebo pohyblivých předmětů.

1.129 Individuální příjem (v družicové rozhlasové službě): příjem vysílání kosmické stanice družicové rozhlasové služby pomocí jednoduchých domovních zařízení a zejména zařízení s malými anténami.

1.130 Kolektivní příjem (v družicové rozhlasové službě): příjem vysílání družicové stanice družicové rozhlasové služby pomocí zařízení, jež mohou být i složitá a mohou mít větší antény než u individuálního příjmu a jež jsou určena pro využívání

a) skupinou široké veřejnosti v jednom místě, nebo

b) distribuční soustavou obsluhující vymezenou oblast.

1.131 Telemetrie (dálkové měření): využívání telekomunikací pro dálkové samočinné hlášení nebo dálkový samočinný záznam měření.

1.132 Radiotelemetrie (rádiové dálkové měření): telemetrie pomocí rádiových vln.

1.133 Kosmická telemetrie (kosmické dálkové měření): telemetrie užívaná k přenosu výsledků měření prováděných na kosmickém plavidle včetně těch, která se týkají činnosti kosmického plavidla, z kosmické stanice.

1.134 Dálkové řízení: využívání telekomunikací pro přenos signálů s cílem zahájení, změn nebo zastavení činnosti zařízení na dálku.

1.135 Kosmické dálkové řízení: využívání radiokomunikací pro přenos signálů ke kosmické stanici s cílem zahájení, změn nebo zastavení činnosti zařízení na přidruženém kosmickém předmětu včetně této kosmické stanice.

1.136 Kosmické sledování: určení oběžné dráhy, rychlosti nebo okamžité polohy předmětu v kosmu pomocí rádiového určování s vyloučením primárního radaru za účelem sledování pohybu tohoto předmětu.

Oddíl VI. Vlastnosti vysílání a rádiových zařízení

1.137 Vyzařování: tok energie ze zdroje v podobě rádiových vln.

1.138 Vysílání: vyzařování generované rádiovou vysílací stanicí, nebo generování vyzařování touto stanicí.

Například energie vyzařovaná místním oscilátorem rádiového přijímače není vysílání, ale vyzařování.

1.139 Třída vysílání: soubor vlastností vysílání označených standardními symboly, například modulace hlavní nosné, modulační signál, druh přenášených informací a případně i doplňkové vlastnosti signálu.

1.140 Vysílání s jedním postranním pásmem: amplitudově modulované vysílání obsahující jen jedno z obou postranních pásem.

1.141 Vysílání s jedním postranním pásmem s plnou nosnou: vysílání s jedním postranním pásmem bez omezení nosné.

1.142 Vysílání s jedním postranním pásmem s omezenou nosnou: vysílání s jedním postranním pásmem, v němž míra omezení nosné umožňuje její obnovu a použití pro demodulaci.

1.143 Vysílání s jedním postranním pásmem s potlačenou nosnou: vysílání s jedním postranním pásmem, v němž je nosná účinně potlačena a není určena k použití pro demodulaci.

1.144 Mimopásmové vysílání: vysílání na kmitočtu nebo kmitočtech v bezprostřední blízkosti potřebné šířky pásma, která je výsledkem modulačního procesu, s vyloučením nepodstatných vyzařování.

1.145 Nepodstatné vyzařování: vyzařování na kmitočtu nebo kmitočtech mimo potřebnou šířku pásma, jehož úroveň může být zmenšována, aniž to ovlivní příslušný přenos informace. Nepodstatná vyzařování zahrnují vyzařování harmonických, parazitní vyzařování, intermodulační produkty a produkty směšování kmitočtů, ne však mimopásmová vysílání.

1.146 Nežádoucí vyzařování: souhrn nepodstatných vyzařování a vyzařování původu mimopásmových vysílání.

1.146A Doména mimopásmového vysílání: kmitočtová oblast bezprostředně vně potřebné šíře pásma, v níž obecně převažují mimopásmová vysílání, která ale nezahrnuje doménu nepodstatného vyzařování. V doméně mimopásmového vysílání a v menší míře v doméně nepodstatného vyzařování se vyskytují mimopásmová vysílání definovaná na základě jejich zdroje. Podobně se mohou nepodstatná vyzařování vyskytovat jak v doméně mimopásmového vysílání, tak i v doméně nepodstatného vyzařování.

1.146B Doména nepodstatného vyzařování: kmitočtová oblast vně domény mimopásmového vysílání, v níž obecně převažují nepodstatná vyzařování.

1.147 Přidělené kmitočtové pásmo: kmitočtové pásmo, uvnitř něhož je povoleno vysílání stanice; šířka tohoto pásma se rovná potřebné šířce pásma zvětšené o dvojnásobek absolutní hodnoty kmitočtové tolerance. U kosmických stanic zahrnuje přidělené kmitočtové pásmo dvojnásobek maximálního Dopplerova posuvu, který se může vyskytnout vzhledem ke kterémukoli bodu na povrchu Země.

1.148 Přidělený kmitočet: střed kmitočtového pásma přiděleného stanici.

1.149 Charakteristický kmitočet: snadno rozpoznatelný a měřitelný kmitočet v daném vysílání.

Jako charakteristický kmitočet může být označen například kmitočet nosné.

1.150 Referenční kmitočet: kmitočet, který má pevnou a přesně určenou polohu vzhledem k přidělenému kmitočtu. Posunutí tohoto kmitočtu vzhledem k přidělenému kmitočtu je co do velikosti a smyslu rovno posunutí charakteristického kmitočtu vzhledem ke středu pásma obsazeného vysíláním.

1.151 Kmitočtová tolerance: největší přípustná odchylka středního kmitočtu pásma obsazeného vysíláním od přiděleného kmitočtu, nebo charakteristického kmitočtu vysílání od referenčního kmitočtu.

Kmitočtová tolerance se vyjadřuje v milióntinách nebo v hertzích.

1.152 Potřebná šířka pásma: šířka kmitočtového pásma právě postačující při daném druhu vysílání pro zajištění přenosu informace požadovanou rychlostí a s požadovanou jakostí v daných podmínkách.

1.153 Šířka zabraného pásma: šířka kmitočtového pásma, pod jehož dolním a nad jehož horním mezním kmitočtem je střední výkon vysílání rovný určenému procentu (β/2 z celkového středního výkonu vysílání.

Nestanoví-li doporučení ITU-R pro daný druh vysílání jinak, bude se hodnotou (β/2 rozumět 0,5%.

1.154 Vlna s pravotočivou polarizací (ve směru pohybu hodinových ručiček): elipticky nebo kruhově polarizovaná vlna, jejíž vektor elektrického pole pozorovaný ve směru šíření v pevné rovině kolmé ke směru šíření se otáčí pravotočivě, tedy ve směru pohybu hodinových ručiček.

1.155 Vlna s levotočivou polarizací (proti směru pohybu hodinových ručiček): elipticky nebo kruhově polarizovaná vlna, jejíž vektor elektrického pole pozorovaný ve směru šíření v pevné rovině kolmé ke směru šíření se otáčí levotočivě, tedy proti směru pohybu hodinových ručiček.

1.156 Výkon: veškeré odkazy na výkon budou mít podle třídy vysílání jednu z následujících forem a použije se následujících dohodnutých znaků:

a) špičkový výkon (PX nebo pX),

b) střední výkon (PY nebo pY),

c) výkon nosné (PZ nebo pZ).

Pro normální provozní podmínky i pro stav bez modulace jsou vztahy mezi špičkovým výkonem, středním výkonem a výkonem nosné u různých druhů vysílání uvedeny v doporučeních ITU-R, kterých lze použít jako vodítek.

Ve vztazích udává znak p výkon ve wattech a znak P výkon v decibelech vztažený k referenční úrovni.

1.157 Špičkový výkon (rádiového vysílače): průměrný výkon dodávaný vysílačem za normálních provozních podmínek do anténního napáječe po dobu jednoho vysokofrekvenčního kmitu při největším rozkmitu daném modulační obálkou.

1.158 Střední výkon (rádiového vysílače): průměrný výkon dodávaný vysílačem za normálních provozních podmínek do anténního napáječe po dobu dostatečně dlouhou ve srovnání s nejnižším modulačním kmitočtem.

1.159 Výkon nosné (rádiového vysílače): průměrný výkon dodávaný vysílačem bez modulace do anténního napáječe po dobu jednoho vysokofrekvenčního kmitu.

1.160 Zisk antény: poměr, obvykle vyjádřený v decibelech, mezi výkonem potřebným na vstupu bezeztrátové referenční antény a výkonem, který by bylo třeba dodat na vstup dané antény, aby v daném směru a v téže vzdálenosti vytvářely obě antény stejně veliké elektromagnetické pole nebo hustotu výkonového toku. Pokud není určeno jinak, jde o zisk antény ve směru největšího záření. Tento zisk může být uvažován pro určenou polarizaci.

Podle zvolené referenční antény se rozlišuje:

a) absolutní či izotropní zisk (Gi), je-li referenční anténou prostorově izolovaná izotropní anténa;

b) zisk vzhledem k půlvlnnému dipólu (Gd), je-li referenční anténou prostorově izolovaný půlvlnný dipól, jehož rovníková rovina obsahuje daný směr;

c) zisk vzhledem ke krátké vertikální anténě (Gv), je-li referenční anténou lineární vodič mnohem kratší než čtvrtina vlnové délky kolmý k povrchu dokonale vodivé roviny, která obsahuje daný směr.

1.161 Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.): součin výkonu dodávaného do antény a jejího izotropního či absolutního zisku v daném směru.

1.162 Efektivní vyzářený výkon (e.r.p.) (v daném směru): součin výkonu dodávaného do antény a jejího zisku v daném směru vztaženého k zisku půlvlnného dipólu.

1.163 Efektivní vyzářený výkon na krátké vertikální anténě (v daném směru): součin výkonu dodávaného do antény a jejího zisku vztaženého k zisku krátké vertikální antény v daném směru.

1.164 Troposférický rozptyl: mechanismus šíření rádiových vln rozptylem, působeným nepravidelností nebo nespojitostí fyzických vlastností troposféry.

1.165 Ionosférický rozptyl: mechanismus šíření rádiových vln rozptylem působeným nepravidelností nebo nespojitostí ionizace ionosféry.

Oddíl VII. Sdílení kmitočtů

1.166 Rušení: účinek nežádoucí energie působený v radiokomunikačním systému jedním nebo několika vysíláními, vyzařováními nebo indukcí při příjmu projevující se snížením jakosti přenosu, chybnou interpretací nebo ztrátou informace, což by bez přítomnosti takové nežádoucí energie nenastávalo.

1.167 Přípustné rušení: pozorované nebo předpokládané rušení, které vyhovuje kvantitativním kritériím rušení a sdílení obsaženým v Řádu nebo v doporučeních ITU-R nebo ve zvláštních dohodách podle ustanovení Řádu při koordinaci přídělů mezi správami.

1.168 Přijaté rušení: rušení, přijaté dohodou mezi dvěma nebo více správami při koordinaci přídělů bez újmy jiným správám, které je větší než rušení definované jako přípustné rušení.

1.169 Škodlivá interference (rušení): rušení, které ohrožuje činnost radionavigační služby nebo jiných bezpečnostních služeb, nebo závažně snižuje jakost, opětovně přerušuje nebo brání provozu radiokomunikační služby pracující v souladu s Řádem (CS).

1.170 Ochranný poměr: nejmenší hodnota poměru užitečného a nežádoucího signálu na vstupu přijímače, obvykle vyjádřená v decibelech stanovená za blíže určených podmínek, při níž ještě má užitečný signál na výstupu přijímače určenou jakost.

1.171 Koordinační oblast pro stanovení potřeby koordinace: oblast okolo pozemské stanice sdílející totéž kmitočtové pásmo se zemskými stanicemi nebo okolo vysílací pozemské stanice sdílející totéž obousměrně přidělené kmitočtové pásmo s přijímacími pozemskými stanicemi, vně níž nebude překročena úroveň přípustného rušení, a proto nebude žádána koordinace.

1.172 Koordinační čára: čára vymezující koordinační oblast.

1.173 Koordinační vzdálenost pro stanovení potřeby koordinace: vzdálenost v daném azimutu od pozemské stanice sdílející totéž kmitočtové pásmo se zemskými stanicemi nebo okolo vysílací pozemské stanice sdílející totéž obousměrně přidělené kmitočtové pásmo s přijímacími pozemskými stanicemi, za níž nebude překročena úroveň přípustného rušení, a proto nebude žádána koordinace.

1.174 Ekvivalentní šumová teplota družicového spoje: šumová teplota vztažená na výstup přijímací antény pozemské stanice odpovídající rádiovému šumovému výkonu celkového šumu na výstupu družicového spoje kromě šumu vyvolaného rušením působeným družicovými spoji užívajícími jiné družice a zemskými soustavami.

1.175 Efektivní oblast bodu zamíření (směrovatelného družicového svazku): oblast na povrchu Země, do níž se předpokládá zaměřovat bod zamíření směrovatelného družicového svazku.

Může existovat více vzájemně nepropojených efektivních oblastí bodu zamíření, do nichž se předpokládá zaměřovat směrovatelný družicový svazek.

1.176 Izočára efektivního zisku antény (směrovatelného družicového svazku): obálka čar stejné hodnoty zisku antény vzniklá pohybem bodu zamíření směrovatelného družicového svazku v mezích efektivní oblasti bodu zamíření.

Oddíl VIII. Technické pojmy ve vztahu k družicím

1.177 Daleký kosmos: kosmický prostor ve vzdálenostech rovných nebo větších než 2 x 106 km od Země.

1.178 Kosmické plavidlo: umělý dopravní prostředek určený k vyslání za hlavní část zemské atmosféry.

1.179 Družice: těleso obíhající okolo jiného tělesa větší hmotnosti, jehož pohyb je přednostně určován přitažlivou silou tohoto většího tělesa.

1.180 Aktivní družice: družice nesoucí stanici určenou k vysílání nebo k přenosu radiokomunikačních signálů.

1.181 Odrazná družice: družice určená k odrážení radiokomunikačních signálů.

1.182 Aktivní senzor: měřicí přístroj používaný službou družicového průzkumu Země nebo službou kosmického výzkumu, který umožňuje získávat informace vysíláním a přijímáním rádiových vln.

1.183 Pasivní senzor: měřicí přístroj užívaný službou družicového průzkumu Země nebo službou kosmického výzkumu, který umožňuje získávat informace přijímáním rádiových vln přírodního původu.

1.184 Oběžná dráha: dráha, kterou vzhledem k dané referenční soustavě opisuje těžiště družice nebo jiného kosmického předmětu převážně pod vlivem přírodních sil, zejména přitažlivé síly.

1.185 Sklon oběžné dráhy (družice Země): úhel sevřený rovinou oběžné dráhy a rovinou zemského rovníku, měřený ve vzestupném uzlu oběžné dráhy od roviny zemského rovníku ve stupních v rozmezí 0° a 180° proti směru pohybu hodinových ručiček.

1.186 Doba oběhu (družice): časový interval mezi dvěma po sobě následujícími průchody družice charakteristickým bodem její oběžné dráhy.

1.187 Výška apogea nebo perigea: výška apogea nebo perigea nad daným referenčním povrchem nahrazujícím povrch Země.

1.188 Geosynchronní družice: družice Země, jejíž doba oběhu se rovná době otočení Země kolem její osy.

1.189 Geostacionární družice: geosynchronní družice, jejíž kruhová a dopředná oběžná dráha leží v rovině rovníku Země a která proto zůstává nehybná vzhledem k Zemi; v širším smyslu je to geosynchronní družice, která zůstává přibližně nehybná vzhledem k Zemi.

1.190 Oběžná dráha geostacionární družice: kruhová a dopředná oběžná dráha geosynchronní družice ležící v rovině rovníku Země.

1.191 Směrovatelný družicový svazek: družicový anténní svazek, který lze přesměrovávat.

Kapitola 2

Kmitočtová pásma

(Článek 2 Řádu)

2.1 Rádiové spektrum je rozděleno na devět pásem označených vzestupnými celými čísly dle dále uvedené tabulky. Jednotkou kmitočtu je hertz (Hz) a kmitočty se vyjadřují:

- v kilohertzích ( kHz) do 3000 kHz včetně,

- v megahertzích (MHz) od 3 MHz do 3000 MHz včetně,

- v gigahertzích ( GHz) od 3 GHz do 3000 GHz včetně.

V případě, kdy by to vedlo k závažným obtížím, například ve spojení s ohlašováním a zápisem kmitočtů, se seznamy kmitočtů a souvisejícími záležitostmi, lze se od tohoto ustanovení v rozumné míře odchýlit4).

Číslo pásma
N
SymbolyRozsah kmitočtů (dolní mez mimo, horní mez včetně)Odpovídající názvy pásem
4VLF3 až 30 kHzmyriametrové
5LF30 až 300 kHzkilometrové
6MF300 až 3000 kHzhektometrové
7HF3 až 30 MHzdekametrové
8VHF30 až 300 MHzmetrové
9UHF300 až 3000 MHzdecimetrové
10SHF3 až 30 GHzcentimetrové
11EHF30 až 300 GHzmilimetrové
12---300 až 3000 GHzdecimilimetrové

Poznámka 1: Číslo pásma N platí od 0,3 x 10N Hz do 3 x 10N Hz.

Poznámka 2: Předpona k = kilo (103), M = mega (106), G = giga (109).

2.2 Správy ve vzájemném styku a ve styku s ITU užívají pro kmitočtová pásma výhradně pojmenování, symboly a zkratky uvedené v ustanovení 2.1 Řádu.

Kapitola 3

Technické vlastnosti stanic

(Článek 3 Řádu)

3.1 Výběr a provedení zařízení použitého pro stanici a veškeré vysílání z něj musí vyhovovat ustanovením Řádu.

3.2 Volba vysílacích, přijímacích a měřících zařízení by měla být, jak jen to je možné, založena na nejnovějším pokroku v technice, který je popsán, mimo jiné, i v doporučeních ITU-R.

3.3 Vysílací a přijímací zařízení zamýšlené k použití v dané části kmitočtového spektra má být navrženo s ohledem na technické vlastnosti vysílacích a přijímacích zařízení používaných v okolních a dalších částech spektra, za předpokladu že byla uplatněna veškerá technicky a ekonomicky přijatelná opatření k omezení úrovně nežádoucího vyzařování z vysílajícího zařízení uvedeného do provozu později a k omezení vlivu rušení na přijímací zařízení uvedené do provozu později.

3.4 Zařízení použité ve stanici by mělo v maximální možné míře aplikovat metody zpracování signálu, které umožní efektivnější využívání kmitočtového spektra v souladu s příslušnými doporučeními ITU-R.

3.5 Vysílací stanice musí splňovat kmitočtovou stabilitu stanovenou v Dodatku 2 Řádu.

3.6 Vysílací stanice musí splňovat maximální povolené výkonové úrovně nepodstatného vyzařování stanovené v Dodatku 3 Řádu.

3.7 Vysílací stanice musí splňovat maximální povolené výkonové úrovně pro mimopásmové vyzařování, nebo nežádoucí vyzařování v doméně mimopásmového vysílání, specifikované v Řádu pro určité služby a druhy vysílání. V případě, že tyto maximální povolené výkonové úrovně nejsou stanoveny, měla by stanice v maximální možné míře splnit požadavky k omezení mimopásmového vyzařování, nebo nežádoucího vyzařování v doméně mimopásmového vysílání, stanovené v příslušných doporučeních ITU-R.

3.8 Veškeré úsilí by mělo směřovat k dosažení co nejvyšší kmitočtové stability a co nejnižší úrovně nežádoucího vyzařování, které technologie a vlastnosti služby umožňují.

3.9 Šířka pásma vysílání musí být taková, aby zajistila co nejefektivnější využívání spektra; všeobecně se požaduje, aby šířka pásma byla co nejmenší, kterou technologie a vlastnosti služby umožňují. Vodítko pro určení potřebné šířky pásma poskytuje Dodatek 1 Řádu.

3.10 Při použití širokopásmových technologií musí být použita minimální spektrální hustota výkonu v souladu s efektivním využíváním spektra.

3.11 Přijímač použitý pro danou službu musí být schopen z důvodu efektivního využívání spektra vyrovnat se co nejlépe s kmitočtovou tolerancí vysílače této služby s přihlédnutím k případnému Dopplerovu efektu.

3.12 Přijímací stanice by měly využívat zařízení s technickými charakteristikami odpovídajícími druhu vysílání; zvláště selektivita by měla odpovídat šířce pásma vysílání (viz ustanovení 3.9 výše).

3.13 Vlastnosti přijímačů mají být voleny tak, aby jim vysílače umístěné v odpovídající vzdálenosti a provozované v souladu s Řádem nezpůsobovaly rušení.

3.14 K zajištění souladu s Řádem musí správy zajistit přiměřeně časté kontroly vysílání stanic pod jejich jurisdikcí. Pro tento účel mohou použít prostředky zmíněné v Článku 16 Řádu. Technika a intervaly prováděných měření musí být co nejvíce v souladu s posledními doporučeními ITU-R.

Kapitola 4

Přidělování a využívání kmitočtů

(Článek 4 Řádu)

4.1 Členské státy ITU (včetně České republiky) jsou povinny usilovat o to, aby se využívání kmitočtů a spektra omezilo na minimum potřebné pro poskytování nezbytných služeb v dostatečné míře. Aby toho dosáhly, jsou povinny usilovat o neprodlené zavádění nejnovějšího technického pokroku (CS 195).

4.2 Členské státy se zavazují, že při přidělování kmitočtů stanicím schopným působit škodlivé rušení službám zprostředkovávaným stanicemi jiné země, budou postupovat v souladu s tabulkou kmitočtových přidělení a s ostatními ustanoveními Řádu.

4.3 Každý nový příděl nebo změna kmitočtu nebo jiné základní charakteristiky existujícího přídělu (viz Dodatek 4 Řádu) musí být provedeny tak, aby se zabránilo škodlivému rušení služeb zprostředkovávaných stanicemi užívajícími kmitočty přidělené v souladu s tabulkou přidělení kmitočtových pásem a s ostatními ustanoveními Řádu, jejichž přídělové charakteristiky jsou zapsány v Základním mezinárodním rejstříku kmitočtů (MIFR).

4.4 Správy členských zemí nejsou oprávněny přidělovat kmitočty stanicím v rozporu s tabulkou přidělení kmitočtových pásem uvedenou v Řádu, nebo s jinými ustanoveními Řádu, s výjimkou výslovné podmínky, že tím nebude působeno škodlivé rušení službám, jejichž stanice jsou provozovány v souladu s ustanoveními Ústavy, Úmluvy a Řádu, ani že nebude pro takový příděl žádána ochrana před rušením působeným těmito službami.

4.5 Kmitočet přidělený stanici určité služby musí být oddělen od mezí pásma přiděleného této službě tak, že s ohledem na kmitočtové pásmo přidělené stanici nebude působeno škodlivé rušení službám, jimž jsou přidělena bezprostředně sousedící kmitočtová pásma.

4.6 Radioastronomická služba je pro potřeby řešení případů škodlivého rušení považována za radiokomunikační službu. Radioastronomické službě však bude poskytována jen taková ochrana před různými službami v jiných pásmech, jakou jsou tyto různé služby chráněny mezi sebou navzájem.

4.7 Služba kosmického výzkumu (pasivní) a služba družicového průzkumu Země (pasivní) bude pro potřeby řešení případů škodlivého rušení požívat jen takové ochrany před různými službami v jiných pásmech, jakou jsou tyto různé služby chráněny mezi sebou navzájem.

4.8 Pokud je v sousedících Regionech ITU (viz definice v ustanovení 5.2 níže) nebo v jejich částech přiděleno kmitočtové pásmo různým službám s toutéž kategorií (viz Kapitola 5, Oddíly I. a II.), je základním principem rovnost práv na provoz. V souladu s tím musí být stanice každé služby v jednom Regionu nebo v jeho části provozovány tak, aby nepůsobily škodlivé rušení žádné ze služeb shodné nebo vyšší kategorie v ostatních Regionech nebo v jejich částech.

4.9 Stanici v tísni a/nebo stanici, která ji v tísni pomáhá, nebrání žádné ustanovení Řádu v použití veškerých radiokomunikačních prostředků, jimiž disponuje, k tomu, aby upoutala pozornost, oznámila svou situaci a polohu stanice v tísni a aby si zjednala nebo poskytla pomoc.

4.10. Při přidělování a využívání rádiových kmitočtů členské státy zohlední bezpečnostní hlediska radionavigační služby a ostatních bezpečnostních služeb vyžadující zvláštní opatření k zamezení škodlivého rušení.

4.11 Členské státy uznávají, že mezi kmitočty, které mají charakteristiky šíření na dlouhé vzdálenosti a jsou zvláště užitečné pro dálkovou komunikaci, patří kmitočty v pásmech mezi 5 MHz a 30 MHz; souhlasí s tím, že vynaloží veškeré úsilí na to, aby si tato pásma rezervovaly pro takovou komunikaci. Kdykoli se kmitočet v těchto pásmech používá pro komunikaci na krátkou nebo střední vzdálenost, použije se minimální potřebný výkon.

4.12 Aby se snížily nároky na kmitočty v pásmech mezi 5 MHz a 30 MHz a tím se zabránilo škodlivému rušení dálkových radiokomunikací, jsou správy vyzývány k tomu, aby, kdykoli to bylo možné, používaly jakýkoli jiný možný komunikační prostředek.

4.13 Je-li to za zvláštní okolnosti nutné, může správní orgán jako výjimku z běžných provozních postupů povolených těmito předpisy využít zvláštních provozních metod uvedených níže pouze za předpokladu, že charakteristiky stanic stále odpovídají těm, které byly vloženy do Základního mezinárodního registru kmitočtů:

4.14 a) stanice pevné služby nebo pozemská stanice v družicové pevné službě mohou za podmínek definovaných v ustanoveních 5.28 až 5.31 vysílat pohyblivým stanicím na jejich normálních kmitočtech;

4.15 b) pozemní stanice mohou za podmínek definovaných v ustanoveních 5.28 až 5.31 komunikovat s pevnými stanicemi v pevné službě nebo pozemskými stanicemi družicové pevné služby nebo jinými pozemními stanicemi stejné kategorie.

4.16 Za okolností týkajících se záchrany života nebo bezpečnosti lodě nebo letadla může pozemní stanice komunikovat s pevnými stanicemi nebo pozemními stanicemi jiné kategorie.

4.17 Jakákoli správa může, v pásmu přiřazeném pevné službě nebo v pásmu přiděleném družicové pevné službě, přidělit kmitočet stanici oprávněné jednosměrně vysílat z jednoho stanoveného pevného bodu na jeden nebo více specifikovaných pevných bodů za předpokladu, že takové vysílání není určeno pro přímý příjem širokou veřejností.

4.18 Jakákoli pohyblivá stanice vyzařující spektrum, které vyhovuje toleranci kmitočtu platné pro pobřežní stanici, s níž komunikuje, může vysílat na stejném kmitočtu jako pobřežní stanice za podmínky, že stanice požaduje takový přenos a že škodlivé rušení nebude způsobeno jiným stanicím.

4.19 V některých případech stanovených v článcích 31 a 51 Řádu jsou letadlové stanice oprávněny používat kmitočty v pásmech přidělených námořní pohyblivé službě za účelem komunikace se stanicemi této služby (viz ustanovení 51.73).

4.20 Letadlové pozemské stanice jsou oprávněny používat kmitočty v pásmech přidělených družicové námořní pohyblivé službě za účelem komunikace prostřednictvím stanic této služby s veřejnými telegrafními a telefonními sítěmi.

4.21 Ve výjimečných případech mohou pozemní pohyblivé pozemské stanice v družicové pozemní pohyblivé službě komunikovat se stanicemi v družicové námořní pohyblivé a družicové letecké pohyblivé službě. Tyto operace musí být v souladu s příslušnými ustanoveními Řádu týkajícími se těchto služeb a podléhají dohodě mezi dotčenými správními orgány při patřičném zohlednění ustanovení 4.10.

4.22 Jakákoli vyzařování schopná způsobit škodlivé rušení tísňové, výstražné, pilnostní nebo bezpečnostní komunikaci na mezinárodních tísňových a pilnostních kmitočtech stanovených pro tyto účely těmito předpisy jsou zakázána. Doplňkové nouzové kmitočty dostupné na méně než celosvětovém základě by měly být dostatečně chráněny.

4.23 Vysílání pro a od stanic umístěných na platformě ve velké výšce se omezují na pásma specificky určená v kapitole 5.

4.24 Systémy kosmického výzkumu určené k provozu v dalekém kosmu mohou také využívat přidělení vesmírného výzkumu (daleký kosmos) se stejným statusem jako přidělení, když je kosmická loď blízko Země, například při startu, na časné dráze, při létání u Země a návratu na Zemi.

Kapitola 5

Kmitočtová přidělení

(Článek 5 Řádu)

Úvod

5.1 Pokud se ve správě rádiového spektra používá pojmů přidělení, skupinové přidělení a příděl, mají tyto pojmy ve třech pracovních jazycích Mezinárodní telekomunikační unie a češtině významy uvedené v ustanoveních 1.16 až 1.18 Řádu.

Kmitočet nebo kmitočtové pásmo se přiřazujePřiřazení se nazve
francouzskyanglickyšpanělskyčesky
službámattribution
(attribuer)
allocation
(to allocate)
atribución
(atribuir)
přidělení
regionům nebo zemímallotissement
(allotir)
allotment
(to allot)
adjudicación
(adjudicar)
skupinové přidělení
stanicímassignation
(assigner)
assignment
(to as sign)
asignación
(asignar)
příděl

Oddíl I. Regiony a pásma

5.2 Pro přidělování kmitočtů byl svět rozdělen do tří Regionů. Česká republika patří do Regionu 1.

5.3 Region 1:

Region 1 zahrnuje území ohraničené na východě čárou A (čáry A, B a C jsou definovány dále) a na západě čárou B kromě veškerého území Íránu ležícího uvnitř těchto mezí. Zahrnuje také veškeré území Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Mongolska, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Ruska, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Turecka a Ukrajiny, a území na sever od Ruska, ležící mezi čárami A a C.

5.4 Region 2:

Region 2 zahrnuje území ohraničené na východě čárou B a na západě čárou C.

5.5 Region 3:

Region 3 zahrnuje území ohraničené na východě čárou C a na západě čárou A kromě území Arménie, Ázerbajdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Mongolska, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Ruska, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Turecka a Ukrajiny a území na sever od Ruska. Zahrnuje také tu část území Íránu, která leží vně těchto mezí.

5.6 Čáry A, B a C jsou definovány takto:

5.7 Čára A:

Čára A vychází ze severního pólu, sleduje 40. poledník východně od Greenwich až k 40. severní rovnoběžce, dále oblouk hlavní kružnice až k průsečíku 60. východního poledníku s obratníkem Raka a nakonec sleduje 60. východní poledník až k jižnímu pólu.

5.8 Čára B:

Čára B vychází ze severního pólu, sleduje 10. poledník západně od Greenwich až k jeho průsečíku se 72. severní rovnoběžkou, potom oblouk hlavní kružnice až k průsečíku 50. západního poledníku s 40. severní rovnoběžkou, znova oblouk hlavní kružnice až k průsečíku 20. západního poledníku a 10. jižní rovnoběžky a nakonec sleduje 20. západní poledník k jižnímu pólu.

5.9 Čára C:

Čára C vychází ze severního pólu, sleduje oblouk hlavní kružnice až k průsečíku severní rovnoběžky 65°30‘ s mezinárodní hranicí v Beringově úžině, pak oblouk hlavní kružnice až k průsečíku se 165. východním poledníkem a severní 50. rovnoběžkou, dále sleduje oblouk hlavní kružnice až k průsečíku 170. západního poledníku s 10. severní rovnoběžkou, dále pokračuje podél 10. severní rovnoběžky až k jejímu průsečíku se 120. západním poledníkem, nakonec pak sleduje 120. západní poledník až k jižnímu pólu.

Oddíl II. Kategorie služeb a přidělení

5.23 Přednostní a podružné služby

5.24 1) Je-li v poli tabulky některé kmitočtové pásmo vyznačeno jako přidělené více než jedné službě, ať již celosvětově nebo v některém Regionu, jsou tyto služby zapsány v tomto pořadí:

5.25 a) služby, jejichž názvy jsou vytištěny velkými písmeny (například: PEVNÁ), se nazývají přednostní služby;

5.26 b) služby, jejichž názvy jsou vytištěny obyčejným písmem (příklad: Pohyblivá), se nazývají podružné služby (viz ustanovení č. 5.28 až 5.31 Řádu).

5.27 2) Doplňkové poznámky jsou vytištěny obyčejným písmem (například: POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé).

5.28 3) Stanice podružné služby:

5.29 a) nesmí působit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb, jimž jsou kmitočty již přiděleny nebo budou přiděleny později než jim;

5.30 b) nemohou nárokovat ochranu před škodlivým rušením od stanic přednostní služby, jimž jsou kmitočty již přiděleny nebo budou přiděleny později než jim;

5.31 c) mohou ovšem nárokovat ochranu před škodlivým rušením od stanic téže nebo jiné podružné služby, jimž mohou kmitočty být přiděleny později než jim.

5.32 4) Je-li v poznámce Řádu určité pásmo vyznačeno jako přidělené některé službě podružně na území menším než Region nebo v některé zemi, jde o podružnou službu (viz ustanovení č. 5.28 až 5.31 Řádu).

5.33 5) Je-li v poznámce Řádu určité pásmo vyznačeno jako přidělené některé službě přednostně na území menším než Region nebo v některé zemi, jde o přednostní službu pouze na tomto území nebo v této zemi.

5.34 Doplňková přidělení

5.35 1) Je-li v poznámce Řádu určité pásmo vyznačeno jako přidělené navíc některé službě na území menším než Region nebo v některé zemi, jde o doplňkové přidělení, tedy o přidělení, které se na tomto území nebo v této zemi připojuje ke službě nebo ke službám, které jsou v tabulce vyznačeny (viz ustanovení č. 5.36 Řádu).

5.36 2) Neobsahuje-li poznámka Řádu žádné omezení, uložené dané službě nebo službám, kromě omezení, že tyto služby budou provozovány jen na určitém území nebo v určité zemi, pak stanice této služby nebo těchto služeb mají rovná provozní práva vzhledem ke stanicím jiné přednostní služby nebo služeb, uvedených v tabulce.

5.37 3) Jsou-li doplňkovému přidělení uložena další omezení navíc k omezení provozu jen na určitém území nebo v určité zemi, je to vyznačeno v poznámce Řádu.

5.38 Náhradní přidělení

5.39 1) Je-li v poznámce Řádu určité pásmo vyznačeno jako přidělené jedné nebo více službám na území menším než Region nebo v některé zemi, jde o náhradní přidělení, tedy o přidělení, které na tomto území nebo v této zemi nahrazuje přidělení vyznačené v tabulce (viz ustanovení č. 5.40 Řádu).

5.40 2) Neobsahuje-li poznámka Řádu žádné omezení uložené stanicím dané služby nebo služeb kromě omezení, že tyto služby budou provozovány jen na určitém území nebo v určité zemi, pak stanice této služby nebo těchto služeb mají rovná provozní práva vzhledem ke stanicím jiné přednostní služby nebo služeb uvedených v tabulce, jimž je toto pásmo přiděleno na jiných územích nebo v jiných zemích.

5.41 3) Jsou-li stanicím náhradně přidělené služby kromě omezení, že tato služba bude provozována jen na určitém území nebo v určité zemi, uložena další omezení, je to vyznačeno v poznámce Řádu.

5.42 Různá ustanovení

5.43 1) Je-li v Řádu uvedeno, že určitá služba nebo určité stanice v určité službě mohou být v určitém kmitočtovém pásmu provozovány pod podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení jiné službě nebo jiné stanici v téže službě, znamená to také, že tato služba, která nesmí působit škodlivé rušení, nemůže nárokovat ochranu před škodlivým rušením působeným jinou službou nebo jinou stanicí v téže službě.

5.43A Ibis) Je-li v Řádu uvedeno, že určitá služba nebo určité stanice mohou být v určitém kmitočtovém pásmu provozovány pod podmínkou, že nebudou nárokovat ochranu před jinou službou nebo stanicí v téže službě, znamená to také, že tato služba, která nemůže nárokovat ochranu před škodlivým rušením, nesmí působit škodlivé rušení jiné službě nebo jiné stanici v téže službě.

5.44 2) Pokud není v poznámce Řádu uvedeno jinak, pojem pevná služba, kdekoli se vyskytuje v Oddílu IV. této kapitoly, nezahrnuje soustavy užívající šíření ionosférickým rozptylem.

Oddíl III. Poznámky Řádu

Poznámky Řádu v tomto oddílu jsou výtahem z Článku 5 Řádu v návaznosti na jejich použití v Národní kmitočtové tabulce uvedené v oddílu V. této kapitoly.

Názvy zemí uvedené v Poznámkách Řádu jsou obecně zavedenými názvy území spravovanými příslušnými státními orgány, nikoli striktně oficiálními protokolárními názvy státních celků.

5.53 Správy, které povolí používat kmitočty nižší než 8,3 kHz, zajistí, že tím nevznikne škodlivé rušení službám, jimž jsou přidělena pásma nad 8,3 kHz.

5.54 Správy, které provádějí vědecký výzkum na kmitočtech pod 8,3 kHz, se naléhavě žádají, aby o tom informovaly ostatní správy, jichž se to může týkat, a aby tento výzkum měl veškerou prakticky uskutečnitelnou ochranu proti škodlivému rušení.

5.54A Využívání pásma 8,3-11,3 kHz stanicemi pomocné meteorologické služby je omezeno pouze na pasivní využití. Stanice pomocné meteorologické služby nesmí v pásmu 9-11,3 kHz požadovat ochranu před stanicemi radionavigační služby, jež byly Úřadu ohlášeny k notifikaci před 1. lednem 2013. Pro sdílení mezi stanicemi pomocné meteorologické služby a stanicemi radionavigační služby, které byly ohlášeny k notifikaci po tomto datu, platí nejnovější verze Doporučení ITU-R RS.1881.

5.56 Stanice služeb, jimž jsou přidělena pásma 14-19,95 kHz a 20,05-70 kHz a navíc v Regionu 1 pásma 72-84 kHz a 86-90 kHz, mohou vysílat kmitočtové normály a časové signály. Takové stanice musí být chráněny proti škodlivým rušením. V Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Rusku, Tádžikistánu a v Turkmenistánu se k tomu účelu použije kmitočtů 25 kHz a 50 kHz za stejných podmínek.

5.57 Využívání pásem 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz a 70-90 kHz (v Regionu 1:72-84 kHz a 86-90 kHz) námořní pohyblivou službou je omezeno na radiotelegrafní pobřežní stanice (jen A1A a F1B). Výjimečně je povoleno používat vysílání třídy J2B nebo J7B s podmínkou, že šířka potřebného pásma nepřesáhne tu, která odpovídá normálně vysílání třídy A1A nebo F1B v daných pásmech.

5.60 V pásmech 70-90 kHz (v Regionu 1: 70-86 kHz) a 110-130 kHz (v Regionu 1: 112-130 kHz) se mohou využívat impulsní radionavigační soustavy s podmínkou, že nesmí působit škodlivé rušení stanicím ostatních služeb, jimž jsou tato pásma přidělena.

5.62 Správy, které provozují stanice radionavigační služby v pásmu 90-110 kHz, se naléhavě žádají, aby koordinovaly technické a provozní údaje těchto stanic tak, aby se předešlo škodlivému rušení služeb jimi zajišťovaných.

5.64 Pro stanice pevné služby v pásmech přidělených této službě mezi 90 kHz a 160 kHz (v Regionu 1:148,5 kHz) a pro stanice námořní pohyblivé služby v pásmech přidělených této službě mezi 110 kHz a 160 kHz (v Regionu 1: 148,5 kHz) jsou povolena pouze vysílání tříd A1A nebo F1B, A2C, A3C, F1C nebo F3C. Výjimečně jsou v pásmu 110-160 kHz (v Regionu 1: 148,5 kHz) pro stanice námořní pohyblivé služby povolena rovněž vysílání třídy J2B nebo J7B.

5.67A Stanice v amatérské službě využívající kmitočty v pásmu 135,7-137,8 kHz nesmí překročit maximální vyzářený výkon 1 W (e.i.r.p.).

5.67B Využívání pásma 135,7-137,8 kHz v Alžírsku, Egyptě, Íránu, Iráku, Libanonu, Sýrii, Súdánu, Jižním Súdánu a v Tunisku je omezeno na pevnou službu a námořní pohyblivou službu. Ve shora zmíněných zemích nesmí být pásmo 135,7-137,8 kHz využíváno amatérskou službou, což nechť je bráno v úvahu zeměmi, které takové využívání povolují.

5.73 V pásmu 285-325 kHz (v Regionu 1: 283,5-325 kHz) lze v námořní radionavigační službě také vysílat doplňkové navigační informace s použitím úzkopásmových technik za podmínky, že to nezpůsobí škodlivé rušení stanicím radiomajáků pracujícím v radionavigační službě.

5.74 Doplňkové přidělení: v Regionu 1 je pásmo 285,3-285,7 kHz přiděleno navíc přednostně námořní radionavigační službě (s výjimkou radiomajáků).

5.76 Kmitočet 410 kHz je určen pro rádiové zaměřování v námořní radionavigační službě. Ostatní radionavigační služby, jimž je pásmo 405-415 kHz přiděleno, nesmí působit škodlivé rušení rádiovému zaměřování v pásmu 406,5-413,5 kHz.

5.79 Využívání pásem 415-495 kHz a 505-526,5 kHz (v Regionu 2: 505-510 kHz) námořní pohyblivou službou je omezeno na radiotelegrafii.

5.79A Při zřizování pobřežních stanic ve službě NAVTEX na kmitočtech 490 kHz, 518 kHz a 4209,5 kHz se správám důrazně doporučuje, aby koordinovaly jejich provozní charakteristiky v souladu s postupy Mezinárodní námořní organizace (IMO), viz Resoluci 339.

5.80A Maximální ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) stanic amatérské služby, které využívají pásmo 472-479 kHz, nesmí překročit 1 W. Správy mohou zvýšit tento limit e.i.r.p. na 5 W v částech svých území, která jsou vzdálena více než 800 km od hranic Alžírska, Saúdské Arábie, Ázerbájdžánu, Bahrajnu, Běloruska, Číny, Komor, Džibuti, Egypta, Spojených arabských emirátů, Ruska, Íránu, Iráku, Jordánska, Kazachstánu, Kuvajtu, Libanonu, Libye, Maroka, Mauritánie, Ománu, Uzbekistánu, Kataru, Sýrie, Kyrgyzstánu, Somálska, Súdánu, Tuniska, Ukrajiny a Jemenu. Stanice amatérské služby nesmí v tomto pásmu působit rušení stanicím letecké radionavigační služby, ani před nimi požadovat ochranu.

5.80B Využívání pásma 472-479 kHz v Alžírsku, Saúdské Arábii, Ázerbájdžánu, Bahrajnu, Bělorusku, Číně, Komorech, Džibuti, Egyptě, Spojených arabských emirátech, Rusku, Iráku, Jordánsku, Kazachstánu, Kuvajtu, Libanonu, Libyi, Mauritánii, Ománu, Uzbekistánu, Kataru, Sýrii, Kyrgyzstánu, Somálsku, Súdánu, Tunisu a Jemenu je omezeno na námořní pohyblivou a leteckou radionavigační službu. Amatérská služba nesmí být v uvedených zemích v tomto pásmu využívána a tento fakt vezmou na vědomí země takové využívání povolující.

5.82 V námořní pohyblivé službě budou kmitočet 490 kHz využívat pobřežní stanice výhradně pro vysílání navigačních a meteorologických výstrah a pilných zpráv pro plavidla pomocí úzkopásmové telegrafie s přímým tiskem. Podmínky pro využívání kmitočtu 490 kHz jsou předepsány v Článcích 31 a 52 Řádu. Správy se žádají, aby při využívání pásma 415-495 kHz leteckou radionavigační službou zajistily, aby kmitočtu 490 kHz nebylo působeno škodlivé rušení. Při využívání pásma 472-479 kHz amatérskou službou správy zajistí, že nebude působeno škodlivé rušení kmitočtu 490 kHz.

5.84 Podmínky pro využívání kmitočtu 518 kHz námořní pohyblivou službou jsou předepsány v Článcích 31 a 52 Řádu.

5.90 V pásmu 1605-1705 kHz v případech, které se týkají některé rozhlasové stanice v Regionu 2, musí být oblast služby námořních pohyblivých stanic v Regionu 1 omezena na velikost, určenou pokrytím přízemní vlnou.

5.92 Některé země v Regionu 1 používají soustavy rádiového určování v pásmech 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz a 3500-3800 kHz s podmínkou dohody uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu. Střední vyzářený výkon těchto stanic nesmí překročit 50 W.

5.93 Doplňkové přidělení: v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Maďarsku, Kazachstánu, Lotyšsku, Litvě, Mongolsku, Nigérii, Uzbekistánu, Polsku, Kyrgyzstánu, na Slovensku, v Rusku, Tádžikistánu, Čadu, Turkmenistánu a na Ukrajině jsou pásma 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz a 2160-2170 kHz přidělena navíc přednostně pevné a pozemní pohyblivé službě za předpokladu uzavření dohody podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu.

5.96 V pásmech 1715-1800 kHz a 1850-2000 kHz mohou správy Německa, Rakouska, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Chorvatska, Dánska, Estonska, Finska, Gruzie, Maďarska, Irska, Islandu, Izraele, Kazachstánu, Lotyšska, Litvy, Lichtenštejnska, Malty, Moldavska, Norska, Uzbekistánu, Polska, Kyrgyzstánu, Slovenska, České republiky, Spojeného království, Ruska, Švédska, Švýcarska, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Ukrajiny přidělit až 200 kHz své amatérské službě. Nicméně, při přidělování pásem v tomto rozsahu amatérské službě správy těchto zemí po předchozích konzultacích se správami sousedních zemí provedou případná opatření, aby se předešlo škodlivému rušení pevné a pohyblivé služby ostatních zemí jejich amatérskou službou. Střední výkon žádné amatérské stanice zde nesmí překročit 10 W.

5.98 Náhradní přidělení: v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Belgii, Kamerunu, Kongu, Dánsku, Egyptě, Eritreji, Španělsku, Etiopii, Rusku, Gruzii, Řecku, Itálii, Kazachstánu, Libanonu, Arabské republice, Kyrgyzstánu, Somálsku, Tádžikistánu, Tunisku, Turkmenistánu a Turecku je pásmo 1810-1830 kHz přiděleno na primární bázi službám pevné a pohyblivé s výjimkou leteckých pohyblivých služeb.

5.99 Doplňkové přidělení: v Saúdské Arábii, Rakousku, Iráku, Libyi, Uzbekistánu, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, Čadu a Togu je pásmo 1810-1830 kHz přiděleno navíc přednostně pevné a pohyblivé službě kromě letecké pohyblivé.

5.100 V Regionu 1 smí být povolení k využívání pásma 1810-1830 kHz amatérskou službou v zemích nacházejících se zčásti nebo zcela na sever od 40°N udělováno až po konsultacích se zeměmi zmíněnými v ustanoveních č. 5.98 a 5.99 Řádu, a to za účelem stanovení opatření nutných k zábraně škodlivého rušení mezi amatérskými stanicemi a stanicemi ostatních služeb provozovaných v souladu s ustanoveními č. 5.98 a 5.99 Řádu.

5.103 V Regionu 1 při přidělování stanicím v pevné a pohyblivé službě v pásmech 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz a 2650-2850 kHz by správy měly vzít v úvahu specifické potřeby námořní pohyblivé služby.

5.104 V Regionu 1 je využívání pásma 2025-2045 kHz pomocnou meteorologickou službou omezeno na stanice oceánografických bójí.

5.108 Nosný kmitočet 2182 kHz je mezinárodní tísňový a volací kmitočet pro radiotelefonii. Podmínky využívání pásma 2173,5-2190,5 kHz jsou předepsány v Článcích 31 a 52 Řádu.

5.109 Kmitočty 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz a 16804,5 kHz jsou mezinárodní tísňové kmitočty pro digitální selektivní volání. Podmínky pro využívání těchto kmitočtů jsou předepsány v Článku 31 Řádu.

5.110 Kmitočty 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz a 16695 kHz jsou mezinárodní tísňové kmitočty pro úzkopásmovou telegrafii s přímým tiskem. Podmínky pro využívání těchto kmitočtů jsou předepsány v Článku 31 Řádu.

5.111 Nosné kmitočty 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz a kmitočty 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz a 243 MHz se mohou navíc využívat v souladu s postupy platícími pro zemské radiokomunikační služby, pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických plavidel s posádkou. Podmínky pro využívání těchto kmitočtů jsou předepsány v Článku 31 Řádu.

Totéž se vztahuje na kmitočty 10003 kHz, 14993 kHz a 19993 kHz, ale v každém ze zde jmenovaných případů musí vysílání být omezeno na pásmo ±3 kHz okolo příslušného kmitočtu.

5.115 Nosné kmitočty (referenční) 3023 kHz a 5680 kHz mohou navíc využívat v souladu s Článkem 31 Řádu stanice námořní pohyblivé služby zúčastněné na koordinovaných operacích pátrání a záchrany.

5.116 Při udělování povolení k využívání pásma 3155-3195 kHz se správy naléhavě žádají, aby poskytly společný celosvětový kanál pro bezdrátové přístroje nízkého výkonu pro nedoslýchavé. Další kanály pro tato zařízení pro krytí místních potřeb lze přidělovat v pásmech mezi 3155 kHz a 3400 kHz.

Správy by měly vzít v úvahu, že kmitočty v oblasti 3000 kHz až 4000 kHz jsou vhodné pro zařízení pro nedoslýchavé koncipovaná pro provoz na malé vzdálenosti v dosahu indukčního pole.

5.127 Využívání pásma 4000-4063 kHz námořní pohyblivou službou je omezeno na plavidlové stanice používající radiotelefonii (viz ustanovení č. 52.220 a Dodatek 17 Řádu).

5.128 Kmitočty v pásmech 4063-4123 kHz a 4130-4438 kHz mohou být výjimečně využívány stanicemi v pevné službě komunikujícími pouze uvnitř hranic země, v níž jsou umístěny, se středním výkonem nepřekračujícím 50 W, za podmínky, že nebude působeno škodlivé rušení námořní pohyblivé službě. Navíc v Afganistánu, Argentině, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Botswaně, Burkině Faso, Středoafrické republice, Číně, Rusku, Gruzii, Indii, Kazachstánu, Mali, Nigeru, Pákistánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Čadu, Turkmenistánu a na Ukrajině v pásmech 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz a 4408-4438 kHz mohou stanice v pevné službě se středním výkonem nepřesahujícím 1 kW být provozovány za podmínky, že jsou umístěny minimálně 600 km od pobřeží a že nebude působeno škodlivé rušení námořní pohyblivé službě.

5.130 Podmínky využívání nosných kmitočtů 4125 kHz a 6215 kHz jsou předepsány v Článcích 31 a 52 Řádu.

5.131 Kmitočet 4209,5 kHz využívají výhradně pobřežní stanice pro vysílání meteorologických a navigačních výstrah a pilných zpráv pro plavidla pomocí úzkopásmových technik s přímým tiskem.

5.132 Kmitočty 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz a 26100,5 kHz jsou mezinárodní kmitočty pro vysílání námořních bezpečnostních informací (MSI) (viz Dodatek 17 Řádu).

5.132A Stanice radiolokační služby nesmí působit škodlivé rušení stanicím provozovaným v pevné a pohyblivé službě, ani požadovat ochranu před nimi. Aplikace radiolokační služby jsou omezeny na oceánografické radary provozované v souladu s Rezolucí 612.

5.132B Náhradní přidělení: v Arménii, Bělorusku, Moldavsku, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu je pásmo 4438-4488 kHz přednostně přiděleno službám pevné a pohyblivé kromě letecké pohyblivé (R).

5.133A Náhradní přidělení: v Arménii, Bělorusku, Moldavsku, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu jsou pásma 5250-5275 kHz a 26200-26350 kHz přednostně přidělena službám pevné a pohyblivé kromě letecké pohyblivé.

5.133B Stanice v amatérské službě využívající pásmo 5351,5-5366,5 kHz nesmí překročit maximální vyzářený výkon 15 W (e.i.r.p.). V Regionu 2 v Mexiku, stanice v amatérské službě využívající pásmo 5351,5-5366,5 kHz nesmí překročit maximální vyzářený výkon 20 W (e.i.r.p.). V následujících zemích Regionu 2: Antigua a Barbuda, Argentina, Bahamy, Barbados, Belize, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Dominikánská republika, Dominika, Salvador, Ekvádor, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamajka, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguay, Venezuela a nizozemská zámořská území v Regionu 2, stanice v amatérské službě využívající pásmo 5351,5-5366,5 kHz nesmí překročit maximální vyzářený výkon 25 W (e.i.r.p.).

5.134 Využívání pásem 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz a 18900-19020 kHz rozhlasovou službou podléhá postupu stanovenému v Článku 12 Řádu. Správy se žádají, aby tato pásma využívaly k usnadnění zavedení digitálně modulovaných vysílání v souladu s ustanoveními Resoluce 517.

5.136 Doplňkové přidělení: Kmitočty v pásmu 5900-5950 kHz mohou být využívány stanicemi níže zmíněných služeb ve styku pouze uvnitř hranic států, v nichž jsou umístěny, za podmínky, že nebude působeno škodlivé rušení rozhlasové službě: pevná služba ve všech třech Regionech, pozemní pohyblivá služba v Regionu 1, pohyblivá služba kromě letecké pohyblivé (R), v Regionech 2 a 3. Správy se naléhavě žádají, aby využívaly kmitočty v tomto pásmu s minimálním požadovaným výkonem a aby braly v úvahu sezónní využívání kmitočtů rozhlasovou službou uveřejňované v souladu s Řádem.

5.137 Pásma 6200-6213,5 kHz a 6220,5-6525 kHz mohou výjimečně využívat stanice v pevné službě pro spojení pouze uvnitř hranic země, v níž jsou umístěny, se středním výkonem nepřekračujícím 50 W, za podmínky, že nebude působeno škodlivé rušení námořní pohyblivé službě. Při ohlašování těchto kmitočtů bude Radiokomunikační úřad ITU věnovat shora uvedeným podmínkám pozornost.

5.138 Pásma

6765-6795 kHz(střední kmitočet 6780 kHz),
433,05-434,79 MHz(střední kmitočet 433,92 MHz) v Regionu 1, kromě zemí uvedených v 5.280,
61-61,5 GHz(střední kmitočet 61,25 GHz),
122-123 GHz(střední kmitočet 122,5 GHz),
244-246 GHz(střední kmitočet 245 GHz)

jsou určena pro průmyslové, vědecké a lékařské účely (ISM). Využívání těchto pásem pro aplikace ISM podléhá zvláštnímu oprávnění příslušné správy v souhlasu s ostatními správami, jejichž radiokomunikační služby by mohly být dotčeny. Při uplatňování tohoto ustanovení správy patřičně zohlední nejnovější příslušná doporučení ITU-R.

5.140 Doplňkové přidělení: v Angole, Iráku, Somálsku a Togu je pásmo 7000-7050 kHz přiděleno také pevné službě na primární bázi.

5.141 Náhradní přidělení: v Egyptě, Eritreji, Etiopii, Guineji, Libyi, Madagaskaru a Nigeru je pásmo 7000 -7050 kHz přiděleno pevné službě na primární bázi.

5.141A Doplňkové přidělení: v Uzbekistánu a Kyrgyzstánu jsou pásma 7000-7100 kHz a 7100-7200 kHz přidělena také pevné a pozemní pohyblivé službě na sekundární bázi.

5.141B Doplňkové přidělení: v Alžírsku, Saúdské Arábii, Austrálii, Bahrajnu, Botswaně, Bruneji Darussalamu, Číně, Komorách, Koreji, Diego Garcia, Džibutsku, Egyptě, Eritreji, Guineji, Indonésii, Íránu, Japonsku, Jordánsku, Kuvajtu, Libyi, Mali, Maroku, Mauretánii, Nigeru, Novém Zélandu, Ománu, Papuy Nové Guinei, Kataru, Sýrii, Singapuru, Súdánu, Jižním Súdánu, Tunisku, Vietnamu a Jemenu. Pásmo 7100 -7200 kHz je primárně přiděleno také pevné a pohyblivé službě s výjimkou letecké pohyblivé (R).

5.143 Doplňkové přidělení: kmitočty v pásmu 7300 - 7350 kHz smějí být využívány stanicemi v pevné a pozemní pohyblivé službě ve styku pouze uvnitř hranic států, v nichž jsou umístěny, za podmínky, že nebude působeno škodlivé rušení rozhlasové službě. Správy se naléhavě žádají, aby využívaly kmitočty v tomto pásmu s minimálním požadovaným výkonem a aby braly v úvahu sezónní využívání kmitočtů rozhlasovou službou uveřejňované v souladu s Řádem.

5.143B Pásmo 7350 - 7450 kHz je v Regionu 1 do 29. března 2009 přiděleno přednostně pevné službě a podružně pozemní pohyblivé službě. Po 29. březnu 2009 mohou být kmitočty v pásmu 7350 -7450 kHz využívány stanicemi v pevné a pozemní pohyblivé službě pouze pro spojení uvnitř hranic země, v níž jsou umístěny, s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení rozhlasové službě a že celkový vyzářený výkon žádné ze stanic nepřesáhne 24 dBW.

5.145 Podmínky pro využívání nosných kmitočtů 8291 kHz, 12290 kHz a 16420 kHz jsou předepsány v Článcích 31 a 52 Řádu.

5.145A Stanice radiolokační služby nesmí působit škodlivé rušení stanicím provozovaným v pevné službě, ani požadovat ochranu před nimi. Aplikace radiolokační služby jsou omezeny na oceánografické radary provozované v souladu s Rezolucí 612.

5.145B Náhradní přidělení: v Arménii, Bělorusku, Moldavsku, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu jsou pásma 9305 -9355 kHz a 16100 - 16200 kHz přednostně přidělena pevné službě,

5.146 Doplňkové přidělení: kmitočty v pásmech 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz a 18900-19020 kHz smějí být využívány stanicemi pevné služby ve styku pouze uvnitř hranic států, v nichž jsou umístěny, za podmínky, že nebude působeno škodlivé rušení rozhlasové službě. Správy se naléhavě žádají, aby pro pevnou službu využívaly kmitočty v tomto pásmu s minimálním požadovaným výkonem a aby braly v úvahu sezónní využívání kmitočtů rozhlasovou službou, uveřejňované v souladu s Řádem.

5.147 Kmitočty v pásmech 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz a 11975-12050 kHz mohou být využívány stanicemi v pevné službě ve styku pouze uvnitř hranic zemí, v nichž jsou umístěny, s celkovým vyzářeným výkonem nepřekračujícím u žádné stanice +24 dBW, za podmínky, že nebude působeno škodlivé rušení rozhlasové službě.

5.149 Správy, udělující příděly stanicím jiných služeb než radioastronomie, v následujících pásmech:

13360-13410 kHz,4950-4990 MHz,102-109,5 GHz,
25550-25670 kHz,4990-5000 MHz,111,8-114,25 GHz,
37,5-38,25 MHz,6650-6675,2 MHz,128,33-128,59 GHz,
73-74,6 MHz v Regionech 1 a 3,10,6-10,68 GHz,129,23-129,49 GHz,
150,05-153 MHz v Regionu 1,14,47-14,5 GHz,130-134 GHz,
322-328,6 MHz,22,01-22,21 GHz,136-148,5 GHz,
406,1-410 MHz,22,21-22,5 GHz,151,5-158,5 GHz,
608-614 MHz v Regionech 1 a 3,22,81-22,86 GHz,168,59-168,93 GHz,
1330-1400 MHz,23,07-23,12 GHz,171,11-171,45 GHz,
1610,6-1613,8 MHz,31,2-31,3 GHz,172,31-172,65 GHz,
1660-1670 MHz,31,5-31,8 GHz v Regionech 1 a 3,173,52-173,85 GHz,
1718,8-1722,2 MHz,36,43-36,5 GHz,195,75-196,15 GHz,
2655-2690 MHz,42,5-43,5 GHz,209-226 GHz,
3260-3267 MHz,48,94-49,04 GHz,241-250 GHz a
3332-3339 MHz,76-86 GHz,252-275 GHz
3345,8-3352,5 MHz,92-94 GHz,
4825-4835 MHz,94,1-100 GHz,

se naléhavě žádají, aby podnikly veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby před škodlivým rušením. Vysílání kosmických nebo letadlových stanic mohou být zvlášť závažnými zdroji rušení radioastronomické služby (viz ustanovení 4.5 a 4.6 a Článek 29 Řádu).

5.149A Náhradní přidělení: v Arménii, Bělorusku, Moldavsku, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu je pásmo 13450-13550 kHz přednostně přiděleno pevné službě a podružně službě pohyblivé kromě letecké pohyblivé (R),

5.150 Pásma

13553-13567 kHz(střední kmitočet 13560 kHz),
26957-27283 kHz(střední kmitočet 27120 kHz),
40,66-40,70 MHz(střední kmitočet 40,68 MHz),
902-928 MHzv Regionu 2 (střední kmitočet 915 MHz),
2400-2500 MHz(střední kmitočet 2450 MHz),
5725-5875 MHz(střední kmitočet 5800 MHz) a
24-24,25 GHz(střední kmitočet 24,125 GHz)

se předpokládají využívat pro průmyslové, vědecké a lékařské účely (ISM). Radiokomunikační služby provozované v těchto pásmech musí strpět škodlivé rušení, které může být způsobeno tímto využíváním. Zařízení ISM provozovaná v těchto pásmech podléhají ustanovení č. 15.13 Řádu.

5.151 Doplňkové přidělení: Kmitočty v pásmech 13570-13600 kHz a 13800-13870 kHz smějí být využívány stanicemi pevné služby a pohyblivé služby kromě letecké pohyblivé (R) ve styku pouze uvnitř hranic států, v nichž jsou umístěny, za podmínky, že nebude působeno škodlivé rušení rozhlasové službě. Správy se naléhavě žádají, aby využívaly kmitočty v tomto pásmu s minimálním požadovaným výkonem a aby braly v úvahu sezónní využívání kmitočtů rozhlasovou službou, uveřejňované v souladu s Řádem.

5.152 Doplňkové přidělení: v Arménii, Ázerbájdžánu, Číně, Pobřeží slonoviny, Rusku, Gruzii, Íránu, Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a na Ukrajině je pásmo 14250 -14350 kHz přiděleno také pevné službě na primární bázi. Stanice pevné služby nesmějí používat vyzařovaný výkon vyšší než 24 dBW.

5.154 Doplňkové přidělení: v pásmu 18068-18168 kHz je v rámci Arménie, Ázerbájdžánu, Ruska, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Ukrajiny přiděleno také pevné službě na primární bázi pro použití na jejich územích s maximálním špičkovým výkonem nepřesahujícím 1 kW.

5.155B Pásmo 21870-21924 kHz využívá pevná služba pro poskytování služeb ve vztahu k bezpečnosti letového provozu.

5.156A Využívání pásma 23200-23350 kHz pevnou službou je omezeno na poskytování služeb ve vztahu k bezpečnosti letového provozu.

5.157 Využívání pásma 23350-24000 kHz námořní pohyblivou službou je omezeno na radiotelegrafii mezi plavidly.

5.158 Náhradní přidělení: v Arménii, Bělorusku, Moldavsku, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu je pásmo 24450-24600 kHz přednostně přiděleno pevné a pozemní pohyblivé službě.

5.159 Náhradní přidělení: v Arménii, Bělorusku, Moldavsku, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu je pásmo 39-39,5 MHz přednostně přiděleno pevné a pohyblivé službě.

5.161B Náhradní přidělení: v Albánii, Německu, Arménii, Rakousku, Bělorusku, Belgii, Bosně a Hercegovině, na Kypru, ve Vatikánu, v Chorvatsku, Dánsku, ve Španělsku, v Estonsku, Finsku, Francii, Řecku, Maďarsku, Irsku, na Islandu, v Itálii, Lotyšsku, Makedonii, Lichtenštejnsku, Litvě, Lucembursku, na Maltě, v Moldavsku, Monaku, Černé Hoře, Norsku, Uzbekistánu, Nizozemsku, Portugalsku, Kyrgyzstánu, na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Spojeném království, San Marinu, Slovinsku, ve Švédsku, Švýcarsku, v Turecku a na Ukrajině je pásmo 42-42,5 MHz přednostně přiděleno pevné a pohyblivé službě.

5.162A Doplňkové přidělení: v Německu, Rakousku, Belgii, Bosně a Hercegovině, Číně, Vatikánu, Dánsku, Španělsku, Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, na Islandu, v Itálii, Lotyšsku, Makedonii, Lichtenštejnsku, Litvě, Lucembursku, Monaku, Černé Hoře, Norsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, České republice, Spojeném království, Rusku, Švédsku, Srbsku, Slovinsku a ve Švýcarsku je pásmo 46-68 MHz navíc podružně přiděleno radiolokační službě. Toto využívání je omezeno na radiolokační snímače směru a rychlosti větru v souladu s Resolucí 217.

5.163 Doplňkové přidělení: v Arménii, Bělorusku, Gruzii, Maďarsku, Kazachstánu, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Rusku, Tádžikistánu, Turkmenistánu a na Ukrajině jsou pásma 47-48,5 MHz a 56,5-58 MHz přidělena navíc podružně pevné a pozemní pohyblivé službě.

5.164 Doplňkové přidělení: v Albánii, Alžírsku, Německu, Rakousku, Belgii, Bosně a Hercegovině, Botswaně, Bulharsku, na Pobřeží Slonoviny, v Chorvatsku, Dánsku, Španělsku, Estonsku, Finsku, Francii, Gabonu, Řecku, Irsku, Izraeli, Itálii, Jordánsku, Libanonu, Libyi, Lichtenštejnsku, Litvě, Lucembursku, na Madagaskaru, v Mali, na Maltě, v Maroku, Mauretánii, Monaku, Černé Hoře, Nigérii, Norsku, Nizozemsku, Polsku, Sýrii, na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Spojeném království, Slovinsku, Švédsku, Švýcarsku, Svazijsku, Čadu, Togu, Tunisku, Turecku a v Srbsku je pásmo 47-68 MHz, v Jižní Africe pásmo 47-50 MHz, a v Lotyšsku pásmo 48,5-56,5 MHz přiděleno navíc přednostně pozemní pohyblivé službě. Stanice pozemní pohyblivé služby v zemích jmenovaných v souvislosti s každým pásmem uvedeným v této poznámce však nesmí působit škodlivé rušení existujícím nebo plánovaným rozhlasovým stanicím zemí shora nejmenovaných v souvislosti s pásmem, ani žádat ochranu před takovým rušením.

5.167 Náhradní přidělení: v Bangladéši, Bruneji Darussalamu, Indii, Íránu, Pákistánu a Singapuru je pásmo 50-54 MHz přiděleno pevné a pohyblivé službě na primární bázi.

5.167A Doplňkové přidělení: v Indonésii a Thajsku je pásmo 50-54 MHz přiděleno také pevné a pohyblivé službě na primární bázi.

5.168 Doplňkové přidělení: v Austrálii, Číně a Korejské lidově demokratické republice je pásmo 50-54 MHz přiděleno také rozhlasové službě na primární bázi.

5.170 Doplňkové přidělení: na Novém Zélandu je pásmo 51-54 MHz přiděleno také pevné a pohyblivé službě na primární bázi.

5.180 Kmitočet 75 MHz je přidělen pro rádiová návěstidla (marker beacons). Správy omezí přidělování kmitočtů blízkých hranicím ochranného pásma stanicím jiných služeb, které by svým výkonem nebo zeměpisnou polohou mohly působit škodlivé rušení rádiovým návěstidlům nebo je jinak omezovat.

Je třeba všemožně usilovat o další zlepšení charakteristik letadlových přijímačů a o omezení výkonu vysílacích stanic v blízkosti hranic 74,8 MHz a 75,2 MHz.

5.197A Doplňkové přidělení: pásmo 108-117,975 MHz je navíc přednostně přiděleno letecké pohyblivé službě (R), s omezením na systémy provozované v souladu s mezinárodně uznanými leteckými normami. Takové využívání musí být v souladu s Resolucí 413. Využívání pásma 108-112 MHz leteckou pohyblivou (R) službou musí být omezeno na systémy složené z vysílačů na zemi a přidružených přijímačů, přenášejících navigační informace podporující letecké navigační funkce v souladu s mezinárodně uznanými leteckými normami.

5.200 Kmitočet 121,5 MHz je v pásmu 117,975-137 MHz letecký tísňový kmitočet, a pokud je požadováno, je mu přidružen letecký kmitočet 123,1 MHz jako pomocný. Pohyblivé stanice námořní pohyblivé služby mohou pro účely tísně a bezpečnosti na těchto kmitočtech komunikovat se stanicemi letecké pohyblivé služby za podmínek stanovených v Článku 31 Řádu.

5.201 Doplňkové přidělení: v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bulharsku, Estonsku, Gruzii, Maďarsku, Íránu, Iráku, Japonsku, Kazachstánu, Moldavsku, Mongolsku, Mozambiku, Uzbekistánu, Papui Nové Guineji, Polsku, Kyrgyzstánu, Rumunsku, Rusku, Tádžikistánu, Turkmenistánu a na Ukrajině je pásmo 132-136 MHz přiděleno navíc přednostně letecké pohyblivé (OR) službě. Správy při udělování přídělů kmitočtů stanicím v letecké pohyblivé (OR) službě vezmou v úvahu kmitočtové příděly stanic v letecké pohyblivé (R) službě.

5.202 Doplňkové přidělení: pásmo 136-137 MHz je v Saúdské Arábii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bulharsku, Spojených arabských emirátech, Gruzii, Íránu, Jordánsku, Ománu, Uzbekistánu, Polsku, Sýrii, Kyrgyzstánu, Rumunsku, Rusku, Tádžikistánu, Turkmenistánu a na Ukrajině přiděleno navíc přednostně letecké pohyblivé (OR) službě. Správy při udělování přídělů kmitočtů stanicím v letecké pohyblivé (OR) službě vezmou v úvahu kmitočtové příděly stanic v letecké pohyblivé (R) službě.

5.206 Odlišná kategorie služby: v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bulharsku, Egyptě, Finsku, Francii, Gruzii, Řecku, Kazachstánu, Libanonu, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistánu, Polsku, Kyrgyzstánu, Sýrii, na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Rusku, Tádžikistánu, Turkmenistánu a na Ukrajině je pásmo 137-138 MHz přiděleno přednostně letecké pohyblivé (OR) službě (viz ustanovení č. 5.33 Řádu).

5.208 Využívání pásma 137-138 MHz družicovou pohyblivou službou podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu.

5.208A Správy při přidělování kmitočtů kosmickým stanicím družicové pohyblivé služby v pásmech 137-138 MHz, 387-390 MHz a 400,15-401 MHz provedou veškeré uskutečnitelné kroky k ochraně radioastronomické služby v pásmech 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz a 608-614 MHz před škodlivým rušením od nežádoucích vyzařování. Prahové hodnoty rušení škodící radioastronomické službě jsou uvedeny v příslušném doporučení ITU-R.

5.208B5) V pásmech

137-138 MHz,

387-390 MHz,

400,15-401 MHz,

1452-1492 MHz,

1525-1610 MHz,

1613,8-1626,5 MHz,

2655-2690 MHz,

21,4-22 GHz

platí Resoluce 739.

5.209 Využívání pásem 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz a 459-460 MHz družicovou pohyblivou službou je omezeno na negeostacionární družicové soustavy.

5.210 Doplňkové přidělení: v Itálii, České republice a ve Spojeném království jsou pásma 138-143,6 MHz a 143,65-144 MHz přidělena navíc podružně službě kosmického výzkumu (sestupný směr).

5.211 Doplňkové přidělení: v Německu, Saúdské Arábii, Rakousku, Bahrajnu, Belgii, Dánsku, Spojených arabských emirátech, Španělsku, Finsku, Řecku, Guinei, Irsku, Izraeli, Keni, Kuvajtu, Makedonii, Libanonu, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Mali, na Maltě, v Černé Hoře, v Norsku, Nizozemsku, Kataru, na Slovensku, ve Spojeném království, Srbsku, Slovinsku, Somálsku, Švédsku, Švýcarsku, Tanzanii, Tunisku a v Turecku je pásmo 138-144 MHz přiděleno navíc přednostně námořní a pozemní pohyblivé službě.

5.216 Doplňkové přidělení: v Číně je pásmo 144-146 MHz přiděleno také letecké pohyblivé (OR) službě.

5.218 Doplňkové přidělení: s podmínkou dohody uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu je pásmo 148-149,9 MHz přiděleno navíc přednostně službě kosmického provozu (vzestupný směr). Šířka pásma jednotlivého vysílání nesmí přesáhnout ±25 kHz.

5.219 Využívání pásma 148-149,9 MHz družicovou pohyblivou službou podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11A Řádu. Družicová pohyblivá služba nesmí omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé služby a služby kosmického provozu v pásmu 148-149,9 MHz.

5.220 Využívání pásem 149,9-150,05 MHz a 399,9-400,05 MHz družicovou pohyblivou službou podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu.

5.226 Kmitočet 156,525 MHz je mezinárodní kmitočet pro tíseň, bezpečnost a volání pro námořní pohyblivou službu realizovanou VHF radiotelefonem využívajícím digitální selektivní volbu (DSC). Podmínky pro využívání tohoto kmitočtu a pásma 156,4875-156,5625 MHz jsou obsaženy v Článku 31 a 52 a v Dodatku 18 Řádu.

Kmitočet 156,8 MHz je mezinárodní kmitočet pro tíseň, bezpečnost a volání pro námořní pohyblivou službu realizovanou VHF radiotelefonem. Podmínky využívání tohoto kmitočtu a pásma 156,7625-156,8375 MHz jsou v Článku 31 a v Dodatku 18 Řádu.

V pásmech 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz a 161,475-162,05 MHz je každá správa povinna upřednostnit námořní pohyblivou službu jen na těch kmitočtech, které daná správa přidělí stanicím námořní pohyblivé služby (viz Články 31 a 52 a Dodatek 18 Řádu).

Je třeba zamezit jakékoli využívání kmitočtů v těchto pásmech stanicemi ostatních služeb, jimž jsou tato pásma přidělena, v oblastech, kde by takové využívání mohlo působit škodlivé rušení VHF námořní pohyblivé radiokomunikační službě.

Kmitočty 156,8 MHz a 156,525 MHz a kmitočtová pásma, v nichž je upřednostněna námořní pohyblivá služba, je však možno využívat pro radiokomunikace na vnitrozemských vodních cestách s podmínkou dohody mezi zainteresovanými a dotčenými správami a při zohlednění současného využívání kmitočtů a existujících dohod.

5.227 Doplňkové přidělení: Pásma 156,4875-156,5125 MHz and 156,5375-156,5625 MHz jsou přidělena navíc přednostně pevné a pozemní pohyblivé službě. Využívání těchto pásem pevnou a pohyblivou službou nesmí působit škodlivé rušení námořní pohyblivé VHF radiokomunikační službě ani pro ně nesmí být žádána ochrana ve vztahu k této službě.

5.228 Využívání pásem 156,7625-156,7875 MHz a 156,8125-156,8375 MHz družicovou pohyblivou službou (vzestupný směr) je omezeno na příjem zpráv automatického identifikačního systému (AIS) dlouhého dosahu (Zpráva 27, viz nejnovější verze Doporučení ITU-R M. 1371) vysílaných v rámci AIS. S výjimkou vysílání AIS nesmí radiokomunikační systémy provozované v námořní pohyblivé službě na těchto pásmech vysílat s výkonem přesahujícím 1 W.

5.228A Pásma 161,9625-161,9827 MHz a 162,0125-162,0375 MHz mohou být využívána letadlovými stanicemi pro účely pátracích a záchranných operací a jiných bezpečnostně orientovaných komunikací.

5.228AA Využívání pásem 161,9375-161,9625 MHz a 161,9875-162,0125 MHz družicovou námořní pohyblivou službou (vzestupný směr) je omezeno na systémy provozované v souladu s Dodatkem 18 Řádu.

5.228B Využívání pásem 161.9625-161.9875 MHz a 162.0125-162.0375 MHz pohyblivou a pozemní pohyblivou službou nesmí působit škodlivé rušení námořní pohyblivé službě ani si nárokovat před ní ochranu.

5.228F Využívání pásem 161.9625-161.9875 MHz a 162.0125-162.0375 MHz družicovou pohyblivou službou (vzestupný směr) je omezeno na příjem vysílání automatického identifikačního systému ze stanic provozovaných v námořní pohyblivé službě.

5.254 Pásma 235-322 MHz a 335,4-399,9 MHz mohou být využívána družicovou pohyblivou službou s podmínkou dohody uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu a s podmínkou, že stanice v této službě nebudou působit škodlivé rušení stanicím ostatních služeb, provozovaných nebo plánovaných k provozu v souladu s tabulkou kmitočtových přidělení s výjimkou doplňkového přidělení podle poznámky 5.256A Řádu.

5.255 Pásma 312-315 MHz (vzestupný směr) a 387-390 MHz (sestupný směr) v družicové pohyblivé službě mohou být navíc využívána soustavami s negeostacionárními družicemi. Toto využívání podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu.

5.256 Kmitočet 243 MHz je v tomto pásmu k použití pro stanice záchranných plavidel a pro zařízení používaná k záchranným účelům.

5.257 Pásmo 267-272 MHz mohou správy využívat v jimi spravovaných zemích přednostně pro družicovou telemetrii, dosáhnou-li o tom dohody podle postupu, stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu.

5.258 Využívání pásma 328,6-335,4 MHz leteckou radionavigační službou je omezeno na soustavy pro přistávání letadel pomocí přístrojů (sestupové paprsky přesného přibližovacího majáku).

5.261 Vysílání musí být omezeno na pásmo ±25 kHz okolo kmitočtového normálu 400,1 MHz.

5.263 Pásmo 400,15-401 MHz je přiděleno navíc službě kosmického výzkumu na směrech kosmos-kosmos pro spojení s kosmickými plavidly s lidskou posádkou. Takto využívaná služba kosmického výzkumu, se nepovažuje za bezpečnostní službu.

5.264 Využívání pásma 400,15-401 MHz družicovou pohyblivou službou podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu. Mez hustoty výkonového toku uvedená v Příloze 1 Dodatku 5 Řádu bude platit do doby, než ji bude revidovat příslušná světová radiokomunikační konference.

5.265 Pro pásmo 403-410 MHz platí Rezoluce 205.

5.266 Využívání pásma 406-406,1 MHz družicovou pohyblivou službou je omezeno na družicová rádiová návěstidla malého výkonu, udávající polohu katastrofy (viz též Článek 31 Řádu).

5.267 Jakékoli vysílání schopné působit škodlivé rušení povolenému využívání pásma 406-406,1 MHz je zakázáno.

5.268 Využívání pásma 410-420 MHz službou kosmického výzkumu je omezeno na komunikační linky kosmos-kosmos s pilotovaným kosmickým plavidlem na oběžné dráze. Hustota výkonového toku při povrchu Země vyvolaná vysíláními stanic služby kosmického výzkumu (kosmos-kosmos) v pásmu 410-420MHz nesmí překročit -153 dB (W/m2) pro 0° ≤ θ ≤ 5°, -153 + 0,077 (θ - 5) dB (W/m2) pro 5° ≤ θ ≤ 70° a -148 dB (W/m2) pro 70° ≤ θ ≤ 90°, kde θ je úhel dopadu rádiové vlny, a referenční šířka pásma je 4 kHz. V tomto pásmu nesmí stanice služby kosmického výzkumu (kosmos-kosmos) požadovat ochranu před stanicemi v pevné a pohyblivé službě ani omezovat jejich používání a rozvoj. Ustanovení 4.10 Řádu zde neplatí.

5.271 Doplňkové přidělení: v Bělorusku, Číně, Indii, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu je pásmo 420-460 MHz přiděleno také družicové radionavigační službě (rádiové výškoměry).

5.274 Náhradní přidělení: v Dánsku, Norsku, Švédsku a Čadu jsou pásma 430-432 MHz a 438-440 MHz přidělena na primární bázi pevné a pohyblivé službě s výjimkou leteckých pohyblivých služeb.

5.275 Doplňkové přidělení: v Chorvatsku, Estonsku, Finsku, Libyi, Makedonii, Černé Hoře a Srbsku jsou pásma 430-432 MHz a 438-440 MHz také přidělena na primární bázi pevné a pohyblivé službě s výjimkou leteckých pohyblivých služeb.

5.276 Doplňkové přidělení: v Afghánistánu, Alžírsku, Saúdské Arábii, Bahrajnu, Bangladéši, Bruneji Darussalamu, Burkině Faso, Džibuti, Egyptě, Spojených arabských emirátech, Ekvádoru, Eritreji, Iráku, Izraeli, Itálii, Jordánsku, Keni, Kuvajtu, Libyi, Malajsii Nigeru, Nigérii, Ománu, Pákistánu, Filipínách, Kataru, Syrské arabské republice, Korejské lidově demokratické republice, Singapuru, Somálsku, Súdánu, Švýcarsku, Thajsku, Togu, Turecku a Jemenu je pásmo 430-440 MHz přiděleno také pevné službě na primární bázi a pásma 430-435 MHz a 438-440 MHz jsou s výjimkou Ekvádoru primárně přidělena pohyblivé službě s výjimkou leteckých pohyblivých služeb.

5.277 Doplňkové přidělení: v Angole, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Kamerunu, Kongu, Džibutsku, Rusku, Gruzii, Maďarsku, Izraeli, Kazachstánu, Mali, Mongolsku, Uzbekistánu, Polsku, Republice Kongo, Kyrgyzstánu, Slovensku, Rumunsku, Rwandě, Tádžikistánu, Čadu, Turkmenistánu a na Ukrajině je pásmo 430-440 MHz přiděleno také pevné službě na primární bázi.

5.279A Využívání pásma 432-438 MHz senzory ve službě družicového průzkumu Země (EESS) (aktivní) musí být v souladu s Doporučením ITU-R RS. 1260-1. V pásmu 432-438 MHz navíc nesmí EESS (aktivní) působit škodlivé rušení letecké radionavigační službě v Číně. Ustanovení této poznámky nijak nezmenšují závazek, že EESS (aktivní) bude provozována jako podružná služba v souladu s ustanoveními č. 5.29 a 5.30 Řádu.

5.280 V Německu, Rakousku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Makedonii, Lichtenštejnsku, Černé Hoře, Portugalsku, Slovinsku, Srbsku a Švýcarsku je pásmo 433,05-434,79 MHz (střední kmitočet 433,92 MHz) určeno pro průmyslové, vědecké a lékařské (ISM) využití. Radiokomunikační služby těchto zemí provozované v tomto pásmu musí strpět škodlivé rušení, které může být působeno tímto využíváním. Zařízení ISM provozované v tomto pásmu podléhá ustanovením v č. 15.13 Řádu.

5.281 Doplňkové přidělení: ve francouzských zámořských departementech a komunitách v regionu 2 a v Indii je pásmo 433,75-434,25 MHz přiděleno primárně službě kosmického provozu (vzestupný směr). Ve Francii a Brazílii je pásmo přiděleno stejné službě na sekundární bázi.

5.282 Pásma 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (jen v Regionu 2 a 3) a 5650-5670 MHz může využívat družicová amatérská služba s podmínkou, že nebude působit škodlivé rušení ostatním službám provozovaným v souladu s tabulkou kmitočtových přidělení (viz ustanovení č. 5.43 Řádu). Správy, které povolují toto využívání, jsou povinny zajistit, že každé škodlivé rušení působené vysíláním stanice družicové amatérské služby bude okamžitě odstraněno v souladu s ustanovením č. 25.11 Řádu. Využívání pásem 1260-1270 MHz a 5650-5670 MHz družicovou amatérskou službou je omezeno na vzestupný směr.

5.283 Doplňkové přidělení: v Rakousku je pásmo 438-440 MHz přiděleno také pevné a pohyblivé službě s výjimkou leteckých pohyblivých služeb.

5.286 Pásmo 449,75-450,25 MHz může být využíváno službami kosmického provozu a kosmického výzkumu (vzestupný směr) s podmínkou uzavření dohody podle postupu, stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu.

5.286A Využívání pásem 454-456 MHz a 459-460 MHz družicovou pohyblivou službou podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu.

5.286AA Pásmo 450-470 MHz je identifikováno k využívání pro správy, které mají v úmyslu zavádět Mezinárodní mobilní telekomunikace (International Mobile Telecommunications, IMT), viz. Rezoluce 224. Tato identifikace nevylučuje využívání tohoto pásma aplikacemi služeb, jimž je přiděleno, a nezakládá přednost v Řádu.

5.287 V námořní pohyblivé službě je využívání pásem 457,5125- 457,5875 MHz a 467,5125- 467,5875 MHz vyhrazeno pro palubní komunikační stanice (palubní pojítka). Parametry zařízení a kanálové uspořádání musí být v souladu s Doporučením ITU-R M. 1174-3. Využívání těchto pásem v teritoriálních vodách podléhá národní regulaci dotčené správy.

5.289 Pásma 460-470 MHz a 1690-1710 MHz mohou být navíc využívána pro vysílání na sestupném směru pro účely služby družicového průzkumu Země, avšak jiné než účely družicové meteorologické služby s podmínkou, že nebudou působit škodlivé rušení stanicím provozovaným v souladu s tabulkou.

5.291A Doplňkové přidělení: v Německu, Rakousku, Dánsku, Estonsku, Lichtenštejnsku, České republice, Srbsku a ve Švýcarsku je pásmo 470-494 MHz přiděleno navíc podružně radiolokační službě. Toto využívání je omezeno na provoz radiolokačních snímačů směru a rychlosti větru v souladu s Rezolucí 217.

5.296 Doplňkové přidělení: V Albánii, Německu, Angole, Saúdské Arábii, Rakousku, Bahrajnu, Belgii, Beninu, Bosně a Hercegovině, Botswaně, Bulharsku, Burkině Faso, Burundi, Kamerunu, ve Vatikánu, v Republice Kongo, na Pobřeží Slonoviny, v Chorvatsku, Dánsku, Džibuti, Egyptě, Spojených arabských emirátech, Španělsku, Estonsku, Finsku, Francii, Gabonu, Gruzii, Ghaně, Iráku, Irsku, na Islandu, v Izraeli, Itálii, Libyi, Jordánsku, Keni, Kuvajtu, Lesothu, Lotyšsku, Makedonii, Libanonu, Lichtenštejnsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, Malawi, Mali, na Maltě, v Maroku, Mauriciu, Mauritánii, Moldavsku, Monaku, Mosambiku, Namibii, Nigeru, Nigerii, Norsku, Ománu, Ugandě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Kataru, Sýrii, na Slovensku, v České republice, Spojeném království, Rwandě, San Marinu, Srbsku, Súdánu, Jižní Africe, Švédsku, Švýcarsku, Svazijsku, Tanzanii, Čadu, Togu, Tunisku, Turecku, Ukrajině, Zambii a Zimbabwe je pásmo 470-694 MHz přiděleno navíc podružně pozemní pohyblivé službě a je určeno pro pomocné rozhlasové aplikace a zajišťování zpravodajských programů. Stanice pozemní pohyblivé služby v zemích zmíněných v této poznámce nesmí působit škodlivé rušení existujícím nebo plánovaným stanicím, provozovaným v souladu s tabulkou přidělení kmitočtových pásem v zemích nevyjmenovaných v této poznámce.

5.306 Doplňkové přidělení: v Regionu 1, s výjimkou Africké rozhlasové zóny, a v Regionu 3 je pásmo 608-614 MHz přiděleno navíc podružně radioastronomické službě.

5.311 A Pro využívání pásma 620-790 MHz platí též Rezoluce 549.

5.312 Doplňkové přidělení: v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Rusku, Tádžikistánu, Turkmenistánu a na Ukrajině pásmo 645-862 MHz, v Bulharsku pásma 646-686 MHz, 726-758 MHz, 766-814 MHz a 822-862 MHz a v Polsku pásmo 860-862 do 31. prosince 2017 jsou přidělena navíc přednostně letecké radionavigační službě.

5.312A Využívání pásma 694-790 MHz pohyblivou službou kromě letecké pohyblivé podléhá v Regionu 1 ustanovením Rezoluce 760. Viz také Rezoluce 224.

5.316B V Regionu 1 v pásmu 790-862 MHz přidělení pohyblivé službě kromě letecké pohyblivé ve vztahu k letecké radionavigační službě v zemích zmíněných v poznámce č. 5.312 Řádu podléhá dohodě uzavřené podle postupu uvedenému v ustanovení č. 9.21 Řádu. V signatářských zemích Dohody GE06 je navíc využívání pásma stanicemi v pohyblivé službě podmíněno kladným výsledkem aplikace postupů této Dohody. Platí Rezoluce 224 a 749.

5.317A Správy, které mají v úmyslu zavádět Mezinárodní mobilní telekomunikace (IMT), využijí v Regionu 2 části pásma 698-960 MHz a pásma 694-790 MHz v Regionu 1 a 790-960 MHz v Regionech 1 a 3, která jsou přidělena přednostně pohyblivé službě a jsou k tomuto účelu identifikována - viz příslušná z Rezolucí 224, 760 a 749. Takové určení nevylučuje využití těchto pásem jinými aplikacemi služeb, jimž jsou přiděleny, a nezakládá v Řádu žádné priority.

5.323 Doplňkové přidělení: V Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Rusku, Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a na Ukrajině pásmo 862-960 MHz, v Bulharsku pásma 862-890,2 MHz a 900-935,2 MHz, v Polsku do 31. prosince 2017 pásmo 862-876 MHz a v Rumunsku pásma 862-880 MHz a 915-925 MHz jsou navíc přidělena přednostně letecké radionavigační službě. Toto využívání podléhá dohodě uzavřené se zúčastněnými správami podle postupu stanoveném v ustanovení 9.21 Rádu a je omezeno na dožití pozemních radiomajáků, které byly v provozu 27. října 1997.

5.327A Využívání pásma 960-1164 MHz leteckou pohyblivou (R) službou je omezeno na systémy provozované podle mezinárodně uznaných leteckých norem. Toto využívání musí být v souladu s Rezolucí 417.

5.328 Využívání pásma 960-1215 MHz leteckou radionavigační službou je celosvětově vyhrazeno pro provoz a rozvoj palubních elektronických pomůcek pro leteckou navigaci a s nimi přímo sdružených zařízení na zemi.

5.328A V pásmu 1164-1215 MHz musí být stanice v družicové radionavigační službě provozovány v souladu s ustanoveními Rezoluce 609 a nesmí požadovat ochranu před stanicemi v letecké radionavigační službě v pásmu 960-1215 MHz. Ustanovení č. 5.43A Řádu zde neplatí. Platí ustanovení č. 21.18 Řádu.

5.328AA Pásmo 1087,7-1092,3 MHz je navíc přednostně přiděleno družicové letecké pohyblivé (R) službě (vzestupný směr). Přidělení je omezeno na příjem družicovými stanicemi signálů systému Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) vysílaných z letadlových vysílačů v souladu s uznanými mezinárodními leteckými standardy. Stanice provozované v družicové letecké pohyblivé (R) službě nesmí požadovat ochranu před stanicemi provozovanými v letecké radionavigační službě. Pro toto pásmo platí Rezoluce 425.

5.328B Využívání pásem 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz a 5010-5030 MHz systémy a sítěmi v družicové radionavigační službě, k nimž Radiokomunikační úřad ITU obdržel úplné koordinační nebo případně notifikační informace po 1. 1. 2005, podléhá uplatnění ustanovení č. 9.12, 9.12A a 9.13 Řádu. Současně platí Rezoluce 610; avšak tato rezoluce v případě družicových radionavigačních systémů a sítí (družice-družice) platí jen pro vysílací kosmické stanice. V souladu s poznámkou č. 5.329A Řádu platí v pásmech 1215-1300 MHz a 1559-1610 MHz ustanovení č. 9.7, 9.12, 9.12A a 9.13 Řádu pro systémy a sítě v družicové radionavigační službě (družice-družice) pouze ve vztahu k jiným systémům a sítím v družicové radionavigační službě (družice-družice).

5.329 V pásmu 1215-1300 MHz podléhá družicová radionavigační služba podmínce, že nebude působeno škodlivé rušení radionavigační službě povolené podle poznámky č. 5.331 Řádu a že nebude požadována ochrana před touto službou. Navíc v pásmu 1215-1300 MHz podléhá využívání družicové radionavigační služby podmínce, že nebude působeno škodlivé rušení radiolokační službě. Ve vztahu k radiolokační službě neplatí ustanovení č. 5.43 Řádu. Platí Rezoluce 608.

5.329A Využívání systémů v družicové radionavigační službě (mezidružicové spoje) provozovaných v pásmech 1215-1300 MHz a 1559-1610 MHz není určeno pro zajišťování aplikací povahy bezpečnostní služby a nesmí působit žádná dodatečná omezení ostatním systémům v družicové radionavigační službě (sestupný směr) nebo jiným službám provozovaným v souladu s tabulkou kmitočtových přidělení.

5.330 Doplňkové přidělení: v Angole, Saudské Arábii, Bahrajnu, Bangladéši, Kamerunu, Číně, Džibutsku, Egyptě, Spojených arabských emirátech, Eritreji, Etiopii, Guyanu, Indii, Indonésii, Íránu, Iráku, Kuvajtu, Nepálu, Ománu, Pákistánu, Filipínách, Kataru, Sýrii, Somálsku, Súdánu, Jižním Súdánu, Čadu, Togu a Jemenu se pásmo 1215-1300 MHz přiděluje také pevné a pohyblivé službě na primární bázi.

5.331 Doplňkové přidělení: v Alžírsku, Německu, Saúdské Arábii, Austrálii, Rakousku, Bahrajnu, Bělorusku, Belgii, Beninu, Bosně a Hercegovině, Brazílii, Burkině Faso, Burundi, Kamerunu, Číně, Korejské republice, Chorvatsku, Dánsku, Egyptě, Spojených arabských emirátech, Estonsku, Rusku, Finsku, Francii, Ghaně, Řecku, Guinei, Rovníkové Guineji, Maďarsku, Indii, Indonésii, Íránu, Iráku, Irsku, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajtu, Lesothu, Lotyšsku, Makedonii, Libanonu, Lichtenštejnsku, Litvě, Lucembursku, na Madagaskaru, v Mali, Mauretánii, Černé Hoře, Nigérii, Norsku, Ománu, Pákistánu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Kataru, Sýrii, na Slovensku, v Korejské lidově demokratické republice, ve Spojeném království, Srbsku, Slovinsku, Somálsku, Súdánu, Jižním Súdánu, na Srí Lance, v Jihoafrické republice, Švédsku, Švýcarsku, Thajsku, Togu, Turecku, Venezuele a ve Vietnamu je pásmo 1215-1300 MHz přiděleno navíc přednostně radionavigační službě. V Kanadě a ve Spojených státech je pásmo 1240-1300 MHz přiděleno navíc radionavigační službě, jejíž využívání se omezuje na leteckou radionavigační službu.

5.332 V pásmu 1215-1260 MHz nesmí aktivní čidla na palubách družic ve službě družicového průzkumu Země a ve službě kosmického výzkumu působit škodlivé rušení provozu a rozvoji radiolokační služby, družicové radionavigační služby a ostatních služeb s přednostním přidělením, ani před nimi vyžadovat ochranu nebo je jinak omezovat.

5.335A V pásmu 1260-1300 MHz nesmí aktivní čidla na palubách družic ve službě družicového průzkumu Země a ve službě kosmického výzkumu působit škodlivé rušení provozu a rozvoji radiolokační služby a jiných služeb přednostně přidělených poznámkami Řádu, ani před nimi vyžadovat ochranu nebo je jinak omezovat.

5.337 Využívání pásem 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz a 9000-9200 MHz leteckou radionavigační službou je omezeno na pozemní radiolokátory a s nimi sdružené letadlové transpondéry, které vysílají pouze na kmitočtech v těchto pásmech a pouze jsou-li aktivovány radiolokátory provozovanými v tomtéž pásmu.

5.337A Využívání pásma 1300-1350 MHz pozemskými stanicemi v družicové radionavigační službě a stanicemi v radiolokační službě nesmí působit škodlivé rušení letecké radionavigační službě ani omezovat její provoz nebo rozvoj.

5.338 V Kyrgyzstánu, na Slovensku a v Turkmenistánu mohou existující zařízení radionavigační služby v pásmu 1350-1400 MHz pokračovat v provozu.

5.338A V pásmech 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz a 92-94 GHz platí Rezoluce 750.

5.339 Pásma 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz a 15,20-15,35 GHz jsou přidělena navíc podružně službě kosmického výzkumu (pasivní) a službě družicového průzkumu Země (pasivní).

5.340 Všechna vysílání v níže uvedených pásmech jsou zakázána:

1400-1427 MHz,

2690-2700 MHz s výjimkou vysílání uvedených v poznámce 5.422 Řádu,

10,68-10,7 GHz s výjimkou vysílání uvedených v poznámce 5.483 Řádu,

15,35-15,4 GHz s výjimkou vysílání uvedených v poznámce 5.511 Řádu,

23,6-24 GHz,

31,3-31,5 GHz,

31,5-31,8 GHz v Regionu 2,

48,94-49,04 GHz z letadlových stanic,

50,2-50,4 GHz,

52,6-54,25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

109,5-111,8 GHz,

114,25-116 GHz,

148,5-151,5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz,

190-191,8 GHz,

200-209 GHz,

226-231,5 GHz,

250-252 GHz.

Přidělení družicové službě průzkumu Země (pasivní) a službě kosmického výzkumu (pasivní) v pásmu 50,2-50,4 GHz nesmí nadměrně omezovat využívání sousedních pásem přidělených službám přednostně.

5.341 V pásmech 1400-1727 MHz, 101-120 GHz a 197-220 GHz se v některých zemích provádí výzkum pasivními detektory v rámci programu pátrání po úmyslných vysíláních mimozemského původu.

5.341A V Regionu 1 jsou pásma 1427-1452 MHz a 1492-1518 MHz identifikována pro využití správami, které mají v úmyslu implementovat Mezinárodní pohyblivé telekomunikace (IMT) v souladu s Rezolucí 223. Tato identifikace nebrání využívání těchto pásem kteroukoliv jinou aplikací služeb, jimž jsou přidělena, a nezakládá prioritu v Řádu. Používání stanic IMT s ohledem na leteckou telemetrii v rámci letecké pohyblivé služby v souladu s poznámkou 5.342 Řádu je předmětem dohody uzavřené podle ustanovení 9.21 Řádu.

5.342 Doplňkové přidělení: v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Rusku, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a na Ukrajině je kmitočtové pásmo 1429-1535 MHz přiděleno letecké pohyblivé službě primárně výhradně pro účely letecké telemetrie na území státu. Od 1. dubna 2007 je použití frekvenčního pásma 1452-1492 MHz předmětem dohody mezi dotyčnými správními orgány.

5.345 Využívání pásma 1452-1492 MHz družicovou rozhlasovou službou a rozhlasovou službou je omezeno na digitální zvukové vysílání a podléhá ustanovením Rezoluce 528.

5.348 Využívání pásma 1518-1525 MHz družicovou pohyblivou službou podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu. V pásmu 1518-1525 MHz nesmí stanice v družicové pohyblivé službě požadovat ochranu před stanicemi v pevné službě. Ustanovení č. 5.43A Řádu zde neplatí.

5.351 Pásma 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz a 1646,5-1660,5 MHz se nesmí využívat pro modulační spoje žádné služby. Za výjimečných okolností však může v těchto pásmech být pozemské stanici kterékoli družicové pohyblivé služby na specifikovaném místě správou povolen provoz pomocí kosmických stanic.

5.351A Pokud se týká využívání pásem 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2520 MHz a 2670-2690 MHz družicovou pohyblivou službou, viz Rezoluce 212 a 225).

5.353A Při uplatňování postupů v Oddílu II. Článku 9 Řádu v družicové pohyblivé službě v pásmech 1530-1544 MHz a 1626,5-1645,5 MHz se upřednostní požadavky na spektrum pro tísňové, pilnostní a bezpečnostní komunikace Globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS). Družicové námořní pohyblivé komunikace tísňové, pilnostní a bezpečnostní povahy musí mít vzhledem ke všem ostatním družicovým pohyblivým komunikacím přednostní přístup a okamžitou dosažitelnost v rámci dané sítě. Družicové pohyblivé soustavy nesmí působit nepřijatelné rušení tísňovým, pilnostním ani bezpečnostním komunikacím GMDSS ani požadovat před nimi ochranu. Je nutné vzít v úvahu komunikace bezpečnostní povahy v ostatních družicových pohyblivých službách. Platí zde ustanovení Rezoluce 222.

5.354 Využívání pásem 1525-1559 MHz a 1626,5-1660,5 MHz družicovými pohyblivými službami podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu.

5.356 Využívání pásma 1544-1545 MHz družicovou pohyblivou službou (sestupný směr) je omezeno na tísňové a bezpečnostní komunikace (viz Článek 31 Řádu).

5.357 V pásmu 1545-1555 MHz jsou navíc povoleny přenosy z leteckých zemských stanic přímo k letadlovým stanicím nebo mezi letadlovými stanicemi letecké pohyblivé služby (R), pokud slouží k rozšíření nebo doplnění spojů od družic k letadlům.

5.357A Při aplikaci postupů podle Oddílu II Článku 9 Řádu na družicovou pohyblivou službu v pásmech 1545-1555 MHz a 1646,5-1656,5 MHz musí být upřednostněny požadavky na spektrum pro družicovou leteckou pohyblivou (R) službu AMS(R)S zabezpečující přenos zpráv s prioritou 1 až 6 podle Článku 44 Řádu. Komunikace AMS(R)S s prioritami 1 až 6 podle Článku 44 Řádu musí mít přednostní přístup a okamžitou dosažitelnost (bude-li nutno preventivním opatřením) přede všemi ostatními družicovými pohyblivými komunikacemi provozovanými v rámci určité sítě. Družicové pohyblivé soustavy nesmí působit nepřijatelné rušení komunikacím AMS(R)S s prioritami 1 až 6 podle Článku 44 Řádu, ani nesmí požadovat ochranu před nimi. Musí být zohledněna priorita komunikací souvisejících s bezpečností v ostatních družicových pohyblivých službách. Platí zde ustanovení Rezoluce 222.

5.364 Využívání pásma 1610-1626,5 MHz družicovou pohyblivou službou (vzestupný směr) a družicovou službou rádiového určování (vzestupný směr) podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu. Pohyblivá pozemská stanice provozovaná v některé z těchto služeb v tomto pásmu nesmí být zdrojem větší špičkové spektrální hustoty e.i.r.p. než -15 dB (W/4 kHz) v té části pásma, které využívají soustavy provozované v souladu s poznámku č. 5.366 Řádu (k níž se vztahuje ustanovení č. 4.10 Řádu), pokud se dotčené správy nedohodnou jinak. V té části pásma, kde tyto soustavy nejsou provozovány, nesmí střední hustota e.i.r.p. přesáhnout -3 dB (W/4 kHz). Stanice družicové pohyblivé služby nesmí žádat ochranu před stanicemi letecké radionavigační služby, stanicemi provozovanými v souladu s poznámkou č. 5.366 Řádu a před stanicemi pevné služby, které pracují v souladu s poznámkou č. 5.359 Řádu. Správy odpovídající za koordinaci sítí v družicové pohyblivé službě vyvinou veškeré uskutečnitelné úsilí, aby zajistily ochranu stanic provozovaných v souladu s poznámkou č. 5.366 Řádu.

5.365 Využívání pásma 1613,8-1626,5 MHz družicovou pohyblivou službou (sestupný směr) podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu.

5.366 Pásmo 1610-1626,5 MHz je celosvětově vyhrazeno pro využívání a rozvoj palubních elektronických pomůcek pro leteckou navigaci a pro všechny s nimi přímo sdružené prostředky pozemní a na družicích. Takové družicové aplikace podléhají dohodě, uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu.

5.367 Doplňkové přidělení: pásmo 1610-1626,5 MHz je přiděleno navíc přednostně družicové letecké pohyblivé (R) službě. Toto využívání podléhá dohodě uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu.

5.368 S výjimkou družicové letecké radionavigační služby se ustanovení č. 4.10 Řádu nevztahuje v pásmu 1610-1626,5 MHz na služby družicového rádiového určování a družicové pohyblivé služby.

5.371 Doplňkové přidělení: v Regionu 1 je pásmo 1610-1626,5 MHz (vzestupný směr) přiděleno navíc podružně družicové službě rádiového určování s podmínkou uzavření dohody podle ustanovení č. 9.21 Řádu.

5.372 Stanicím radioastronomické služby využívajícím pásmo 1610,6 až 1613,8 MHz nesmí být působeno škodlivé rušení stanicemi družicové služby rádiového určování a družicové pohyblivé služby (platí ustanovení č. 29.13 Řádu).

5.374 Pohyblivé pozemské stanice v družicové pohyblivé službě provozované v pásmech 1631,5-1634,5 MHz a 1656,5-1660 MHz nesmí působit škodlivé rušení stanicím pevné služby provozovaným v zemích vyjmenovaných v poznámce č. 5.359 Řádu.

5.375 Využívání pásma 1645,5-1646,5 MHz družicovou pohyblivou službou (vzestupný směr) a mezidružicovými spoji je omezeno na tísňové a bezpečnostní komunikace (viz Článek 31 Řádu).

5.376 V pásmu 1646,5-1656,5 MHz jsou navíc povolena vysílání v letecké pohyblivé (R) službě z letadlových stanic přímo k leteckým zemským stanicím nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem, slouží-li k rozšíření nebo doplnění spojů od letadel k družicím.

5.376A Pohyblivé pozemské stanice provozované v pásmu 1660-1660,5 MHz nesmí působit škodlivé rušení stanicím v radioastronomické službě.

5.379A Správy se naléhavě žádají, aby v pásmu 1660,5-1668,4 MHz poskytovaly veškerou uskutečnitelnou ochranu budoucímu radioastronomickému výzkumu zejména tím, že pomocné meteorologické službě v pásmu 1664,4-1668,4 MHz co možná nejdříve zruší vysílání v sestupném směru.

5.379B Využívání pásma 1668-1675 MHz družicovou pohyblivou službou podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu. V pásmu 1668-1668,4 MHz platí Rezoluce 904.

5.379C Za účelem ochrany radioastronomické služby v pásmu 1668-1670 MHz nesmí souhrnné hodnoty hustot výkonového toku působených pohyblivými pozemskými stanicemi v sítích v družicové pohyblivé službě provozovanými v tomto pásmu po více než 2 % integračních period trvajících 2000 s překročit -181 dB (W/m2) v pásmu širokém 10 MHz a -194 dB (W/m2) v kterémkoli pásmu širokém 20 kHz na žádné radioastronomické stanici zapsané v Základním mezinárodním registru kmitočtů (MIFR).

5.379D Pro sdílení pásma 1668,4-1675 MHz družicovou pohyblivou službou a službami pevnou a pohyblivou platí Rezoluce 744.

5.380A V pásmu 1670-1675 MHz nesmí stanice v družicové pohyblivé službě působit škodlivé rušení existujícím pozemským stanicím v družicové meteorologické službě ohlášeným před 1. lednem 2004 ani omezovat jejich rozvoj. Každý nový příděl těmto pozemským stanicím v tomto pásmu také musí být chráněn před škodlivým rušením od stanic v družicové pohyblivé službě.

5.384A Pásma 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz nebo 2500-2690 MHz a jejich úseky jsou identifikována k použití správám, které mají v úmyslu zavádět Mezinárodní pohyblivé telekomunikace (IMT) v souladu s Rezolucí 223. Tato identifikace nevylučuje využití těchto pásem kteroukoliv aplikací služeb, jimž jsou přidělena, a nezakládá v Řádu žádné priority.

5.385 Doplňkové přidělení: pásmo 1718,8-1722,2 MHz je přiděleno navíc podružně radioastronomické službě pro pozorování spektrálních čar.

5.388 Pásma 1885-2025 MHz a 2110-2200 MHz jsou celosvětově určena pro využití správám, které mají v úmyslu zavádět Mezinárodní pohyblivé telekomunikace (IMT). Takové využívání nevylučuje využití těchto pásem jinými službami, jimž jsou přidělena. Tato pásma nechť jsou dávána pro IMT k dispozici v souladu s Rezolucí 212. (viz též Rezoluce 223).

5.388A Pásma 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz a 2110-2170 MHz v Regionech 1 a 3 a pásma 1885-1980 MHz a 2110-2160 MHz v Regionu 2 mohou být využívána stanicemi na platformách ve velkých výškách jako základnové stanice pro poskytování Mezinárodních pohyblivých telekomunikací - 2000 (IMT-2000) v souladu s Rezolucí 221. Toto využívání stanic na platformách ve velkých výškách aplikacemi IMT-2000 nevylučuje využití těchto pásem jakýmikoliv stanicemi jiných služeb, jimž jsou přidělena, a v Řádu nezakládá žádné přednosti.

5.389A Využívání pásem 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz družicovou pohyblivou službou podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11A Řádu a Rezoluce 716.

5.391 V pásmech 2025-2110 MHz a 2200-2290 MHz nebudou správy při přídělech pohyblivé službě zavádět pohyblivé soustavy s velkou plošnou hustotou, jak je popsáno v Doporučení ITU-R SA. 1154-0, a vezmou toto doporučení v úvahu při zavádění pohyblivých soustav jakéhokoli jiného druhu.

5.392 Správy se naléhavě žádají o přijetí veškerých proveditelných opatření k zajištění toho, aby přenosy mezi dvěma nebo více negeostacionárními družicemi ve službě kosmického výzkumu, kosmického provozu a družicového průzkumu Země v pásmech 2025-2110 MHz a 2200-2290 MHz nepůsobily žádná omezení přenosům těchto služeb na těchto pásmech mezi geostacionárními a negeostacionárními družicemi na vzestupném i sestupném směru ani přenosům mezi družicemi.

5.395 Ve Francii a Turecku má využívání pásma 2310-2360 MHz leteckou pohyblivou službou pro telemetrii přednost před jinými použitími pohyblivými službami.

5.398 V pásmu 2483,5-2500 MHz neplatí pro družicovou službu rádiového určování ustanovení č. 4.10 Řádu.

5.402 Využívání pásma 2483,5-2500 MHz družicovou pohyblivou službou a družicovou službou rádiového určování podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu. Správy se naléhavě žádají o provedení veškerých uskutečnitelných opatření, aby se předešlo škodlivému rušení radioastronomické služby od vysílání v pásmu 2483,5-2500 MHz, zvláště rušení působenému vyzařováním druhé harmonické, které by spadalo do pásma 4990-5000 MHz přiděleného celosvětově radioastronomické službě.

5.410 Pásmo 2500-2690 MHz může být v Regionu 1 používáno soustavami využívajícími troposférický rozptyl (SVTR) s podmínkou dohody, uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu. Ustanovení 9.21 Řádu se nevztahuje na spoje SVTR situované zcela mimo Region 1. Správy jsou povinny vyvinout veškeré uskutečnitelné úsilí, aby se zamezil rozvoj nových SVTR v tomto pásmu. Při plánování nových radioreléových spojů SVTR v tomto pásmu musí být přijata veškerá opatření, aby se zamezilo směrování antén těchto spojů na geostacionární oběžnou dráhu družic.

5.413 Správy se naléhavě žádají, aby při návrhu soustav družicové rozhlasové služby v pásmech mezi 2500 MHz a 2690 MHz učinily veškerá potřebná opatření k ochraně radioastronomické služby v pásmu 2690-2700 MHz.

5.414 Přidělení kmitočtového pásma 2500-2520 MHz družicové pohyblivé službě (sestupný směr) podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu.

5.416 Využívání pásma 2520-2670 MHz družicovou rozhlasovou službou je omezeno na národní a regionální soustavy pro skupinový příjem s podmínkou dohody uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu. Při dvoustranných a vícestranných jednáních použijí správy ustanovení č. 9.19 Řádu.

5.418B Využívání pásma 2630-2655 MHz systémy s družicemi na negeostacionárních dráhách v družicové rozhlasové službě (rozhlas) v souladu s poznámkou č. 5.418 Řádu, u nichž úplné koordinační údaje podle Dodatku 4 Řádu nebo notifikační informace byly obdrženy po 2. červnu 2000, podléhá postupu podle ustanovení č. 9.12 Řádu.

5.418C Využívání pásma 2630-2655 MHz sítěmi s družicemi na geostacionárních dráhách, u nichž úplné koordinační informace podle Dodatku 4 Řádu nebo notifikační informace byly obdrženy po 2. červnu 2000, podléhá postupu podle ustanovení č. 9.13 Řádu ve vztahu k systémům družicové rozhlasové služby (rozhlas) s družicemi na negeostacionárních dráhách podle poznámky 5.418 Řádu, přičemž ustanovení 22.2 Řádu zde neplatí.

5.423 Podle zásad rovnoprávnosti se stanicemi letecké radionavigační služby je v pásmu 2700-2900 MHz pro potřeby meteorologie povolován provoz radiolokátorů umístěných na zemi.

5.424A V pásmu 2900-3100 MHz nesmí stanice v radiolokační službě působit škodlivé rušení radarovým systémům v radionavigační službě ani požadovat před nimi ochranu.

5.425 V pásmu 2900-3100 MHz musí být používání soustav lodních transpondérových odpovídačů (SIT) omezeno na dílčí pásmo 2930-2950 MHz.

5.426 Využívání pásma 2900-3100 MHz leteckou radionavigační službou je omezeno na radiolokátory umístěné na zemi.

5.427 V pásmech 2900-3100 MHz a 9300-9500 MHz nesmí odezva radarových transpondérů být schopna záměny s odezvou radarových majáků (racons) a nesmí působit rušení lodním nebo leteckým radarům v radionavigační službě ovšem s ohledem na ustanovení č. 4.9 Řádu (této vyhlášky).

5.430A Přidělení pásma 3400-3600 MHz pohyblivé službě kromě letecké pohyblivé je předmětem dohody uzavřené podle ustanovení č. 9.21 Řádu. Pásmo je identifikováno pro Mezinárodní pohyblivé telekomunikace (IMT). Tato identifikace nevylučuje využívání tohoto pásma jakoukoliv aplikací služeb, jimž je toto pásmo přiděleno, a nezakládá žádnou přednost v Řádu. Ve stádiu koordinace navíc platí ustanovení č. 9.17 a 9.18 Řádu. Předtím, než správa uvede do provozu stanici (základnovou nebo pohyblivou) v pohyblivé službě v tomto pásmu, je povinna zajistit, aby na hranici s kteroukoli jinou správou nepřekročila hustota výkonového toku (pfd) ve výšce 3 m nad zemským povrchem hodnotu -154,5 dB (W/(m2-4 kHz)) po více než 20% času. Tato mez smí být překročena na území státu, jehož správa s tím souhlasí. Aby se zajistilo, že je splněna tato mez pfd na hranicích kterékoli jiné správy, provedou se ve vzájemné dohodě obou správ (té, která odpovídá za zemskou stanici, a té, která odpovídá za pozemskou stanici) výpočty a ověření s použitím všech příslušných informací, s případným vyžádáním pomoci Radiokomunikačního úřadu ITU. V případě neshody provede výpočet a ověření pfd tento úřad a vezme v úvahu shora zmíněné informace. Stanice pohyblivé služby v pásmu 3400-3600 MHz nesmí požadovat větší ochranu před kosmickými stanicemi než tu, kterou poskytuje tabulka 21-4 Řádu (vydání 2004).

5.431 Doplňkové přidělení: v Německu a Izraeli je pásmo 3400-3475 MHz přiděleno také amatérské službě na sekundární bázi.

5.436 Využívání pásma 4200-4400 MHz stanicemi v letecké pohyblivé (R) službě je vyhrazeno pouze pro systémy bezdrátové interní komunikační avioniky provozované v souladu s uznanými mezinárodními leteckými standardy. Takové využívání musí být v souladu s Rezolucí 424.

5.437 Pasivní senzory ve službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu mohou být v pásmu 4200-4400 MHz povolovány v kategorii podružné služby.

5.438 Využívání pásma 4200-4400 MHz leteckou radionavigační službou je vyhrazeno pouze pro rádiové výškoměry instalované na palubách letadel a k nim přidružené transpondéry na zemi.

5.440 Družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů může být povoleno využívat kmitočet 4202 MHz pro přenosy na sestupném směru a kmitočet 6427 MHz pro přenosy na vzestupném směru. Takové přenosy se musí omezit na interval ±2 MHz od uvedených kmitočtů a musí podléhat dohodě, uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu.

5.441 Využívání pásem 4500-4800 MHz (sestupný směr) a 6725-7025 MHz (vzestupný směr) družicovou pevnou službou musí být v souladu s ustanoveními Dodatku 30B Řádu. Využívání pásem 10,7-10,95 GHz (sestupný směr), 11,2-11,45 GHz (sestupný směr) a 12,75-13,25 GHz (vzestupný směr) družicovými soustavami využívajícími geostacionární dráhu v družicové pevné službě musí být v souladu s ustanoveními Dodatku 30B Řádu. Využívání pásem 10,7-10,95 GHz (sestupný směr) a 11,2-11,45 GHz (sestupný směr) a 12,75-13,25 GHz (vzestupný směr) soustavami na negeostacionárních dráhách v družicové pevné službě podléhá ustanovení č. 9.12 Řádu, co se týká koordinace s ostatními systémy v družicové pevné službě využívajícími negeostacionární družice. Systémy v družicové pevné službě využívající negeostacionární družice nesmí vyžadovat ochranu před geostacionárními systémy v družicové pevné službě provozovanými v souladu s Řádem nezávisle na datu, k němuž Radiokomunikační úřad ITU obdržel úplné koordinační nebo notifikační informace o systémech v družicové pevné službě využívajících negeostacionární družice a úplné koordinační nebo notifikační informace o geostacionárních systémech, přičemž zde neplatí ustanovení č. 5.43A Řádu. Systémy v družicové pevné službě využívající negeostacionární družice ve shora uvedených pásmech musí být provozovány tak, aby bylo bez prodlení vyloučeno jakékoli nepřijatelné rušení, které by se během provozu vyskytlo.

5.442 V pásmech 4825-4835 MHz a 4950-4990 MHz jsou přidělení pohyblivé službě omezena na pohyblivou službu kromě letecké pohyblivé. V Regionu 2 (kromě Brazílie, Kuby, Guatemaly, Mexika, Paraguay, Uruguay a Venezuely) a v Austrálii je pásmo 4825-4835 MHz přiděleno navíc letecké pohyblivé službě s omezením na leteckou pohyblivou telemetrii při letových zkouškách letadlovými stanicemi. Toto využívání musí být v souladu s Rezolucí 416 a nesmí působit škodlivé rušení pevné službě.

5.443AA V pásmech 5000-5030 MHz a 5091-5150 MHz podléhá družicová letecká pohyblivá (R) služba uzavření dohody podle ustanovení 9.21 Řádu. Využívání těchto pásem družicovou leteckou pohyblivou (R) službou je omezeno na mezinárodně standardizované letecké systémy.

5.443B Aby nebylo působeno škodlivé rušení mikrovlnným přistávacím systémům provozovaným nad 5030 MHz, nesmí v pásmu 5030-5150 MHz při povrchu Země úhrnná hustota výkonových toků od všech kosmických stanic v jakýchkoliv systémech družicové radionavigační služby (sestupný směr), provozovaných v pásmu 5010-5030 MHz, překročit -124,5 dB (W/m2) v šíři pásma 150 kHz. Aby nebylo působeno škodlivé rušení radioastronomické službě v pásmu 4990-5000 MHz, musí systémy družicové radionavigační služby provozované v pásmu 5010-5030 MHz vyhovovat omezením pro pásmo 4990-5000 MHz definovaným v Rezoluci 741.

5.443C Využívání pásma 5030-5091 MHz leteckou pohyblivou (R) službou je omezeno na mezinárodně standardizované letecké systémy. Nežádoucí vyzařování působené leteckou pohyblivou (R) službou v pásmu 5030-5091 MHz musí být redukováno tak, aby byl chráněn sestupný směr spojů systému RNSS v přilehlém pásmu 5010-5030 MHz. Dokud nebude v relevantním doporučení ITU-R stanovena vhodná hodnota, měla by v pásmu 5010-5030 MHz platit pro jakoukoliv stanici letecké pohyblivé (R) služby mezní hodnota hustoty e.i.r.p. -75 dBW/MHz.

5.443D V pásmu 5030-5091 GHz podléhá družicová letecká pohyblivá (R) služba koordinaci podle ustanovení 9.11 A Řádu. Využívání tohoto pásma družicovou leteckou pohyblivou (R) službou je omezeno na mezinárodně standardizované letecké systémy.

5.444 Pásmo 5030-5150 MHz bude využíváno pro provoz mezinárodní standardní soustavy pro přesné přibližování a přistávání letadel (mikrovlnná přistávací soustava - MLS). V pásmu 5030-5091 MHz musí požadavky této soustavy mít přednost před jiným využíváním tohoto pásma. Pro využívání pásma 5091-5150 MHz platí poznámka č. 5.444A Řádu a Rezoluce 114.

5.444A Využívání pásma 5091-5150 MHz přiděleného družicové pevné službě (vzestupný směr) je omezeno na modulační spoje negeostacionárních soustav družicové pohyblivé služby a podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu. Na využívání pásma 5091-5150 MHz modulačními spoji negeostacionárních družicových soustav v družicové pohyblivé službě musí být uplatněna Rezoluce 114. Navíc pro zajištění ochrany letecké radionavigační služby před škodlivým rušením je zapotřebí koordinovat pozemské stanice modulačních linek negeostacionárních družicových systémů v družicové pohyblivé službě, které jsou separované o méně než 450 km od teritoria správy provozující pozemní stanice letecké radionavigační služby.

5.444B Využívání pásma 5091-5150 MHz leteckou pohyblivou službou je omezeno na:

- systémy provozované v letecké pohyblivé (R) službě v souladu s mezinárodními leteckými, standardy, a to pouze v aplikacích na plochách letišť. Toto využívání musí být v souladu s Rezolucí 748,

- vysílání letecké telemetrie z letadlových stanic (viz ustanovení 1.83 Řádu a této vyhlášky) v souladu s Rezolucí 418.

5.446 Doplňkové přidělení: pásmo 5150-5216 MHz je v zemích vyjmenovaných v poznámce č. 5.369 Řádu s podmínkou dohody uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu přiděleno navíc přednostně družicové službě rádiového určování (sestupný směr). V Regionu 2 (s výjimkou Mexika) je toto pásmo přiděleno navíc přednostně družicové službě rádiového určování (sestupný směr). V Regionech 1 a 3, kromě zemí vyjmenovaných v poznámce č. 5.369 Řádu a Bangladéše, je toto pásmo přiděleno navíc podružně družicové službě rádiového určování (sestupný směr). Toto využívání družicovou službou rádiového určování je omezeno na modulační spoje ve vztahu k družicové službě rádiového určování provozované v pásmech 1610-1626,5 MHz a/nebo 2483,5-2500 MHz. Celková hustota výkonového toku při povrchu Země nesmí v žádném případě překročit -159 dBW/m2 v kterémkoli 4 kHz pásmu pro všechny úhly dopadu.

5.446A Využívání pásem 5150-5350 MHz a 5470-5725 MHz stanicemi v pohyblivé službě kromě letecké pohyblivé musí být v souladu s Rezolucí 229.

5.446B V pásmu 5150-5250 MHz nesmí stanice v pohyblivé službě požadovat ochranu před pozemskými stanicemi v družicové pevné službě. Pro pohyblivou službu ve vztahu k pozemským stanicím družicové pevné služby zde neplatí ustanovení č. 5.43A Řádu.

5.446C Doplňkové přidělení: v Regionu 1 (kromě Alžírska, Saúdské Arábie, Bahrajnu, Egypta, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Maroka, Ománu, Kataru, Sýrie, Súdánu, Jižního Súdánu a Tuniska) a v Brazílii je pásmo 5150-5250 MHz přiděleno navíc přednostně letecké pohyblivé službě s omezením na vysílání letecké telemetrie z letadlových stanic (viz ustanovení č. 1.83 Řádu a této vyhlášky) v souladu s Rezolucí 418. Tyto stanice nesmí vyžadovat ochranu před ostatními stanicemi provozovanými v souladu s Článkem 5 Řádu. Ustanovení č. 5.43A Řádu zde neplatí.

5.447A Přidělení družicové pevné službě (vzestupný směr) je omezeno na modulační spoje negeostacionárních soustav družicové pohyblivé služby a podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu.

5.447B Doplňkové přidělení: pásmo 5150-5216 MHz je přiděleno navíc přednostně družicové pevné službě (sestupný směr). Toto přidělení je omezeno na modulační spoje pro negeostacionární soustavy v družicové pohyblivé službě a podléhá ustanovení č. 9.11 A Řádu. Hustota výkonového toku při povrchu Země působeného kosmickými stanicemi družicové pevné služby provozovanými na sestupném směru v pásmu 5150-5216 MHz nesmí v žádném případě překročit -164 dBW/m2 v kterémkoli 4 kHz pásmu pro všechny úhly dopadu.

5.447C Správy, které odpovídají za sítě v družicové pevné službě v pásmu 5150-5250 MHz provozované podle poznámek č. 5.447A a 5.447B Řádu, jsou povinny je koordinovat na základě rovnoprávnosti v souladu s ustanovením č. 9.11 A Řádu se správami odpovídajícími za negeostacionární družicové sítě provozované podle poznámky č. 5.446 Řádu a uvedené do provozu před 17. listopadem 1995. Družicové sítě provozované podle poznámky č. 5.446 Řádu a uvedené do provozu po 17. listopadu 1995 nesmí žádat ochranu před stanicemi družicové pevné služby provozovanými podle poznámky č 5.447A nebo 5.447B Řádu a nesmí jim působit škodlivé rušení.

5.447D Přednostní přidělení pásma 5250-5255 MHz službě kosmického výzkumu je omezeno na aktivní čidla na palubách družic. Ostatní využívání tohoto pásma službou kosmického výzkumu má podružný status.

5.447F V pásmu 5250-5350 MHz nesmí stanice v pohyblivé službě požadovat ochranu před radiolokační službou, službou družicového průzkumu Země (aktivní) ani před službou kosmického výzkumu (aktivní). Tyto služby nesmějí ukládat pohyblivé službě přísnější kritéria ochrany založená na systémových charakteristikách a na kritériích rušení než ta, která jsou uvedena v Doporučeních ITU-R M. 1638-0 a ITU-R RS. 1632-0.

5.448A V pásmu 5250-5350 MHz nesmí služby družicového průzkumu Země (aktivní) a kosmického výzkumu (aktivní) požadovat ochranu před radiolokační službou. Ustanovení 5.43A Řádu a této vyhlášky zde neplatí.

5.448B Služba družicového průzkumu Země (aktivní) provozovaná v pásmu 5350-5570 MHz a služba kosmického výzkumu (aktivní) provozovaná v pásmu 5460-5570 MHz nesmí působit škodlivé rušení letecké radionavigační službě v pásmu 5350-5460 MHz, radionavigační službě v pásmu 5460-5470 MHz ani námořní radionavigační službě v pásmu 5470-5570 MHz.

5.448C Služba kosmického výzkumu (aktivní) provozovaná v pásmu 5350-5460 MHz nesmí působit škodlivé rušení ostatním službám, jimž je toto pásmo přiděleno, ani od nich požadovat ochranu.

5.448D V pásmu 5350-5470 MHz nesmí stanice v radiolokační službě působit škodlivé rušení radarovým systémům v letecké radionavigační službě, které jsou provozovány v souladu s poznámkou č. 5.449 Řádu, ani nesmí požadovat před nimi ochranu.

5.449 Využívání pásma 5350-5470 MHz leteckou radionavigační službou je omezeno na letadlové radiolokátory a k nim přidružené letadlové majáky.

5.450A V pásmu 5470-5725 MHz nesmí stanice v pohyblivé službě požadovat ochranu před službami rádiového určování. Služby rádiového určování nesmí pohyblivé službě ukládat přísnější kritéria ochrany založená na systémových charakteristikách a na kritériích rušení než ta, která jsou uvedena v Doporučení ITU-R M. 1638-0.

5.450B V pásmu 5470-5650 MHz nesmí stanice v radiolokační službě s výjimkou radarů v pásmu 5600-5650 MHz umístěných na zemi a využívaných k meteorologickým účelům působit škodlivé rušení radarovým systémům v námořní radionavigační službě ani požadovat před nimi ochranu.

5.452 Mezi 5600 MHz a 5650 MHz mohou získat oprávnění k provozu pozemní radary pro meteorologické účely rovnoprávně se stanicemi námořní radionavigační služby.

5.457A V pásmech 5925-6425 MHz a 14-14,5 GHz mohou pozemské stanice umístěné na palubách plavidel být ve spojení s kosmickými stanicemi v družicové pevné službě. Takové využívání musí být v souladu s Rezolucí 902. V pásmu 5925-6425 MHz mohou pozemské stanice umístěné na palubách plavidel komunikující s kosmickými stanicemi v družicové pevné službě používat vysílací antény s minimálním průměrem 1,2 m a pracovat bez předchozího souhlasu jakékoliv správy, pokud jsou vzdálené alespoň 330 km od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem. Všechna ostatní ustanovení Rezoluce 902 jsou platná.

5.457B V pásmech 5925-6425 MHz a 14-14,5 GHz mohou v družicové námořní pohyblivé službě (jež zde má podružný status) na palubách plavidel pracovat pozemské stanice s charakteristikami a za podmínek, které obsahuje Rezoluce 902, a to v Alžírsku, Saúdské Arábii, Bahrajnu, na Komorách, v Džibuti, Egyptě, Spojených arabských emirátech, Jordánsku, Kuvajtu, Libyi, Maroku, Mauretánii, Ománu, Kataru, Sýrii, Súdánu, Tunisku a v Jemenu. Takové využívání musí být v souladu s Rezolucí 902.

5.458 V pásmu 6425-7075 MHz se nad oceány provádějí měření pomocí pasivních mikrovlnných senzorů. V pásmu 7075-7250 MHz se provádějí měření pomocí pasivních mikrovlnných senzorů. Správy nechť uváží potřeby služby družicového průzkumu Země (pasivního) a služby kosmického výzkumu (pasivního) při budoucím plánování v pásmech 6425-7025 MHz a 7075-7250 MHz.

5.458A Správy se naléhavě žádají, aby při přídělech kosmickým stanicím pevné družicové služby v pásmu 6700-7075 MHz prováděly veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně pozorování spektrálních čar v radioastronomické službě v pásmu 6650-6675,2 MHz před škodlivým rušením nežádoucími vysíláními.

5.458B Přidělení družicové pevné službě v pásmu 6700-7075 MHz (sestupný směr) je omezeno na modulační spoje negeostacionárních soustav v družicové pohyblivé službě a podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu. Využívání pásma 6700-7075 MHz (sestupný směr) modulačními spoji negeostacionárních soustav v družicové pohyblivé službě nepodléhá ustanovení č. 22.2 Řádu.

5.460 Systémy služby kosmického výzkumu (vzestupný směr) nesmí vysílat do dalekého kosmu v pásmu 7190-7235 MHz. Geostacionární družice ve službě kosmického výzkumu provozované v pásmu 7190-7235 MHz nesmí požadovat ochranu před existujícími a budoucími stanicemi v pevné a pohyblivé službě. Ustanovení č. 5.43A Řádu zde neplatí.

5.460A Využívání pásma 7190-7250 MHz (vzestupný směr) službou družicového průzkumu Země musí být omezeno na sledování, telemetrii a povely pro provoz kosmického plavidla. Kosmické stanice provozované ve službě družicového průzkumu Země (vzestupný směr) v pásmu 7190-7250 MHz nesmí požadovat ochranu před existujícími a budoucími stanicemi pevné a pohyblivé služby, přičemž ustanovení 5.43A Řádu zde neplatí a ustanovení 9.17 Řádu platí. Navíc k zajištění ochrany stávajících a budoucích instalací pevné a pohyblivé služby musí být u stanovišť pozemských stanic podporujících kosmické plavidlo ve službě družicového průzkumu Země na negeostacionárních nebo geostacionárních oběžných drahách dodržena separační vzdálenost minimálně 10 km respektive 50 km od příslušných hranic sousedních zemí, pokud kratší vzdálenost není jinak dohodnuta dotčenými správami.

5.460B Kosmické stanice na geostacionární oběžné dráze provozované ve službě družicového průzkumu Země (vzestupný směr) v pásmu 7190-7235 MHz nesmí požadovat ochranu před stávajícími a budoucími stanicemi služby kosmického výzkumu, ustanovení 5.43A Řádu v tomto případě neplatí.

5.461 Doplňkové přidělení: pásma 7250-7375 MHz (sestupný směr) a 7900-8025 MHz (vzestupný směr) jsou přidělena navíc přednostně družicové pohyblivé službě. Využívání zmíněných pásem touto službou podléhá dohodě uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu.

5.461A Využívání pásma 7450-7550 MHz družicovou meteorologickou službou (sestupný směr) je omezeno na systémy s geostacionárními družicemi. Družicové meteorologické soustavy s negeostacionárními družicemi v tomto pásmu ohlášené před 30. listopadem 1997 mohou pokračovat v provozu na dožití s přednostním statusem.

5.461AA Využívání pásma 7375-7750 MHz družicovou námořní pohyblivou službou je omezeno na družicové geostacionární sítě.

5.461AB V pásmu 7375-7750 MHz nesmí pozemské stanice družicové námořní pohyblivé služby nárokovat ochranu před stanicemi pevné služby a pohyblivé, kromě letecké pohyblivé, služby ani bránit jejich provozu a rozvoji.

5.461B Využívání pásma 7750-7900 MHz družicovou meteorologickou službou (sestupný směr) je omezeno na soustavy s negeostacionárními družicemi.

5.462A V pásmu 8025-8400 MHz v Regionech 1 a 3 (kromě Japonska) nesmí služba družicového průzkumu Země využívající geostacionární družice vykazovat bez souhlasu dotčené správy vyšší hustoty výkonového toku než následující hodnoty pro uvedené úhly dopadu (θ):

135 dB (W/m2)v pásmu 1 MHzpro 0° ≤ θ < 5°
135 + 0,5 (θ-5) dB (W/m2)v pásmu 1 MHzpro 5° ≤ θ < 25°
125 dB (W/m2)v pásmu 1 MHzpro 25° ≤ θ ≤ 90°

5.463 V pásmu 8025-8400 MHz není letadlovým stanicím dovoleno vysílat.

5.465 Využívání pásma 8400-8450 MHz službou kosmického výzkumu je omezeno na daleký kosmos.

5.469 Doplňkové přidělení: v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Maďarsku, Litvě, Mongolsku, Uzbekistánu, Polsku, Kyrgyzstánu, České republice, Rumunsku, Rusku, Tádžikistánu, Turkmenistánu a na Ukrajině je pásmo 8500-8750 MHz přiděleno navíc přednostně pozemní pohyblivé službě a radionavigační službě.

5.469A V pásmu 8550-8650 MHz nesmí stanice ve službě družicového průzkumu Země (aktivní) a kosmického výzkumu (aktivní) působit škodlivé rušení stanic v radiolokační službě ani omezovat jejich využívání a vývoj.

5.470 Využívání pásma 8750-8850 MHz leteckou radionavigační službou je omezeno na navigační pomůcky na palubách letadel, jež využívají Dopplerova jevu, na středním kmitočtu 8800 MHz.

5.472 V pásmech 8850-9000 MHz a 9200-9225 MHz je námořní radionavigační služba omezena na pobřežní radary.

5.473A V pásmu 9000-9200 MHz nesmí stanice provozované v radiolokační službě působit škodlivé rušení systémům specifikovaným v poznámce č. 5.337 Řádu provozovaným v letecké radionavigační službě, ani radarovým systémům v námořní radionavigační službě provozovaným v tomto pásmu na základě přednostního přidělení v zemích vyjmenovaných v poznámce č. 5.471 Řádu, ani požadovat ochranu před žádným z těchto systémů.

5.474 V pásmu 9200-9500 MHz mohou být používány pátrací a záchranné transpondéry (SART) při řádném zohlednění příslušného doporučení ITU-R (viz též Článek 31 Řádu).

5.474A Využívání pásem 9200-9300 MHz a 9900-10400 MHz službou družicového průzkumu Země (aktivní) je omezeno na systémy, které potřebují nezbytnou šířku pásma větší než 600 MHz, což nemůže být plně uspokojeno v pásmu 9300-9900 MHz. Takové využití je podmíněno dohodou uzavřenou podle ustanovení 9.21 Řádu s Alžírskem, Saudskou Arábií, Bahrajnem, Egyptem, Indonésií, Iránem, Libanonem a Tuniskem. U správy, která nereagovala podle ustanovení 9.52 Řádu, se má za to, že nemá odsouhlasený koordinační požadavek. V tom případě notifikující správa družicového systému provozovaného ve službě družicového průzkumu Země (aktivní) může žádat o asistenci Radiokomunikační úřad ITU podle části IID čl. 9 Řádu.

5.474B Stanice provozované ve službě družicového průzkumu Země (aktivní) musí splňovat Doporučení ITU-R RS.2066-0.

5.474C Stanice provozované ve službě družicového průzkumu Země (aktivní) musí splňovat Doporučení ITU-R RS.2065-0.

5.474D Stanice ve službě družicového průzkumu Země (aktivní) nesmí působit škodlivé rušení stanicím služeb námořní radionavigační a radiolokační v pásmu 9200-9300 MHz, služeb radionavigační a radiolokační v pásmu 9900-10000 MHz a radiolokační služby v pásmu 10,0-10,4 GHz, nebo nárokovat před nimi ochranu,

5.475 Využívání pásma 9300-9500 MHz leteckou radionavigační službou je omezeno na letadlové meteorologické radary a pozemní radary. Navíc jsou v pásmu 9300-9320 MHz povoleny pozemní radiolokační majáky letecké radionavigační služby s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení námořní radionavigační službě.

5.475A Využívání pásma 9300-9500 MHz službou družicového průzkumu Země (aktivní) a službou kosmického výzkumu (aktivní) je omezeno na systémy vyžadující potřebnou šíři pásma větší než 300 MHz, které nemohou být v plné míře umístěny v mezích pásma 9500-9800 MHz.

5.475B V pásmu 9300-9500 MHz nesmí stanice provozované v radiolokační službě působit škodlivé rušení radarům provozovaným v radionavigační službě v souladu s Řádem, ani požadovat ochranu před nimi. Radary na zemi užívané pro meteorologické účely zde mají přednost před ostatním radiolokačním využíváním.

5.476A V pásmu 9300-9800 MHz nesmí stanice v družicové službě průzkumu Země (aktivní) a ve službě kosmického výzkumu (aktivní) působit škodlivé rušení stanicím radionavigační a radiolokační služby ani požadovat před nimi ochranu.

5.478A Využívání pásma 9800-9900 MHz službou družicového průzkumu Země (aktivní) a službou kosmického výzkumu (aktivní) je omezeno na systémy vyžadující potřebnou šíři pásma větší než 500 MHz, které nemohou být v plné míře umístěny v mezích pásma 9300-9800 MHz.

5.478B V pásmu 9800-9900 MHz nesmí stanice v družicové službě průzkumu Země (aktivní) a ve službě kosmického výzkumu (aktivní) působit škodlivé rušení stanicím pevné služby ani požadovat ochranu před stanicemi v pevné službě, jíž je toto pásmo přiděleno podružně.

5.479 Pásmo 9975-10025 MHz je přiděleno navíc podružně družicové meteorologické službě k využívání meteorologickými radary.

5.481 Doplňkové přidělení: v Alžírsku, Německu, Angole, Brazílii, Číně, na Pobřeží slonoviny, v Salvadoru, Ekvádoru, Španělsku, Guatemale, Maďarsku, Japonsku, Keni, Maroku, Nigerii, Ománu, Uzbekistánu, Pákistánu, Paraguay, Peru, Korejské lidově demokratické republice, Rumunsku a Uruguay, je pásmo 10,45-10,5 GHz navíc přednostně přiděleno pevné a pohyblivé službě. V Kostarice je pásmo 10,45-10,5 GHz navíc přednostně přiděleno pevné službě.

5.482 V pásmu 10,6-10,68 GHz nesmí u stanic v pevné a v pohyblivé službě kromě letecké pohyblivé výkon dodávaný do antény překročit -3 dBW. Tato mez může být překročena s podmínkou dohody uzavřené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Řádu, avšak v Alžírsku, Saúdské Arábii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bahrajnu, Bangladéši, Bělorusku, Egyptě, Spojených arabských emirátech, Gruzii, Indii, Indonésii, Íránu, Iráku, Jordánsku, Libyi, Kazachstánu, Kuvajtu, Libanonu, Maroku, Mauretánii, Moldavsku, Nigérii, Ománu, Uzbekistánu, Pákistánu, na Filipínách, v Kataru, Sýrii, Kyrgyzstánu, Singapuru, Tádžikistánu, Tunisku, Turkmenistánu a ve Vietnamu tato omezení pro pevnou a pohyblivou službu kromě letecké pohyblivé neplatí.

5.482A Pro sdílení pásma 10,6-10,68 GHz mezi družicovou službou průzkumu Země (pasivní) a pevnou a pohyblivou službou kromě letecké pohyblivé platí Rezoluce 751.

5.484 Využívání pásma 10,7-11,7 GHz družicovou pevnou službou (vzestupný směr) v Regionu 1 je omezeno na modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu.

5.484A Využívání pásem 10,95-11,2 GHz (sestupný směr), 11,45-11,7 GHz (sestupný směr), 11,7-12,2 GHz (sestupný směr) v Regionu 2, 12,2-12,75 GHz (sestupný směr) v Regionu 3, 12,5-12,75 GHz (sestupný směr) v Regionu 1, 13,75-14,5 GHz (vzestupný směr), 17,8-18,6 GHz (sestupný směr), 19,7-20,2 GHz (sestupný směr), 27,5-28,6 GHz (vzestupný směr), 29,5-30 GHz (vzestupný směr) soustavou využívající negeostacionární dráhu v družicové pevné službě podléhá při koordinaci s ostatními negeostacionárními družicovými soustavami v družicové pevné službě použití ustanovení č. 9.12 Řádu. Negeostacionární družicové soustavy v družicové pevné službě nesmí žádat ochranu před geostacionárními sítěmi v družicové pevné službě provozovanými v souladu s Řádem bez ohledu na data, k nimž Radiokomunikační úřad ITU obdržel úplné koordinační a notifikační informace jak za negeostacionární soustavy v pevné službě, tak i za geostacionární soustavy. Ustanovení č. 5.43A Řádu zde neplatí. Negeostacionární soustavy v pevné družicové službě ve shora zmíněných pásmech musí být provozovány tak, že veškeré nepřijatelné rušení, které se objeví při jejich provozu, bude bez prodlení odstraněno.

5.484B Platí Rezoluce 155.

5.487 V pásmu 11,7-12,5 GHz nesmí v Regionech 1 a 3 pevná, družicová pevná, pohyblivá kromě letecké pohyblivé ani rozhlasová služba v souladu se svými příslušnými přiděleními působit škodlivé rušení stanicím družicové rozhlasové služby, provozovaným v souladu s Plánem pro Regiony 1 a 3 v Dodatku 30 Řádu, ani požadovat ochranu před nimi.

5.487A Doplňkové přidělení: pásma 11,7-12,5 GHz v Regionu 1, 12,2-12,7 GHz v Regionu 2 a 11,7-12,2 GHz v Regionu 3 jsou přidělena navíc přednostně družicové pevné službě (sestupný směr) s omezením na soustavy s negeostacionárními družicemi podléhající při koordinaci s ostatními negeostacionárními družicovými soustavami v družicové pevné službě použití ustanovení č. 9.12 Řádu. Negeostacionární družicové soustavy v družicové pevné službě nesmí žádat ochranu před geostacionárními sítěmi v družicové rozhlasové službě provozovanými v souladu s Řádem bez ohledu na data, k nimž Radiokomunikační úřad ITU obdržel úplné koordinační údaje nebo notifikační informace jak za negeostacionární soustavy v pevné službě, tak i za geostacionární soustavy. Ustanovení 5.43A Řádu zde neplatí. Negeostacionární soustavy v družicové pevné službě ve shora zmíněných pásmech musí být provozovány tak, že veškeré nepřijatelné rušení, které se objeví při jejich provozu, bude bez prodlení odstraněno.

5.492 Příděly pro stanice v družicové rozhlasové službě podle příslušného regionálního Plánu nebo obsažené v Seznamu („List“) pro Regiony 1 a 3 v Dodatku 30 Řádu se mohou navíc využívat pro přenosy v družicové pevné službě (sestupný směr) za předpokladu, že takové přenosy nezpůsobí větší rušení ani si nevyžádají větší ochranu před rušením než vysílání družicové rozhlasové služby provozovaná v souladu s tímto Plánem nebo případně se Seznamem („List“).

5.497 Využívání pásma 13,25-13,4 GHz leteckou radionavigační službou je omezeno na navigační pomůcky, jež využívají Dopplerova jevu.

5.498A Služba družicového průzkumu Země (aktivní) a kosmického výzkumu (aktivní) v pásmu 13,25-13,4 GHz nesmí působit škodlivé rušení letecké radionavigační službě ani omezovat její využívání a vývoj.

5.499A Využívání pásma 13,4-13,65 GHz družicovou pevnou službou (sestupný směr) je omezeno na družicové geostacionární soustavy a podmíněno dohodou získanou podle ustanovení 9.21 Řádu ve vztahu k družicovým soustavám provozovaným ve službě kosmického výzkumu (kosmos-kosmos) za účelem předávání dat z kosmických stanic na družicové geostacionární oběžné dráze do sdružených kosmických stanic na družicových negeostacionárních oběžných drahách, jejichž předběžné notifikační informace Radiokomunikační úřad ITU obdržel do 27. listopadu 2015.

5.499B Správy nesmí bránit zřizování a provozu vysílacích pozemských stanic družicové služby kmitočtových normálů a časových signálů (vzestupný směr) podružně přidělené v pásmu 13,4-13,65 GHz z důvodu přednostního přidělení družicové pevné službě (sestupný směr).

5.499C Přednostní přidělení pásma 13,4-13,65 GHz službě kosmické výzkumu je omezeno na:

- družicové soustavy provozované ve službě kosmického výzkumu (kosmos-kosmos) za účelem předávání dat od kosmických stanic na družicové geostacionární oběžné dráze do sdružených kosmických stanic na družicových negeostacionárních oběžných drahách, jejichž předběžné notifikační informace obdržel Radiokomunikační úřad ITU k 27. listopadu 2015.

- aktivní senzory na palubě kosmických objektů,

- družicové soustavy provozované ve službě kosmického výzkumu (sestupný směr) za účelem předávání dat od kosmických stanic na družicové geostacionární oběžné dráze do sdružených pozemských stanic.

Ostatní využívání pásma službou kosmického výzkumu jsou v kategorii podružné služby.

5.499D V pásmu 13,4-13,65 GHz družicové soustavy ve službě kosmického výzkumu (sestupný směr) a/nebo ve službě kosmického výzkumu (kosmos-kosmos) nesmí působit škodlivé rušení stanicím ve službách pevné, pohyblivé, radiolokační a družicového průzkumu Země (aktivní), nebo nárokovat ochranu před nimi.

5.499E V pásmu 13,4-13,65 GHz nesmí družicové geostacionární sítě v družicové pevné službě (sestupný směr) požadovat ochranu před kosmickými stanicemi ve službě družicového průzkumu Země (aktivní) provozovanými v souladu s Řádem, přičemž ustanovení 5.43 Řádu se neuplatní. Ustanovení 22.2 Řádu se v tomto pásmu netýká služby družicového průzkumu Země (aktivní) ve vztahu k družicové pevné službě (sestupný směr).

5.501A Přednostní přidělení pásma 13,65-13,75 GHz službě kosmického výzkumu je omezeno na aktivní čidla na palubách družic. Ostatní využívání tohoto pásma službou kosmického výzkumu má podružný status.

5.501B V pásmu 13,4-13,75 GHz nesmí služba družicového průzkumu Země (aktivní) ani kosmického výzkumu (aktivní) působit škodlivé rušení radiolokační službě ani omezovat její využívání a vývoj.

5.502 V pásmu 13,75-14 GHz musí mít pozemská stanice geostacionární sítě v družicové pevné službě anténu o průměru nejméně 1,2 m a pozemská stanice v systému s negeostacionárními družicemi v družicové pevné službě anténu o průměru nejméně 4,5 m. Dále u stanic v radiolokační nebo radionavigační službě nesmí střední e.i.r.p. vyzařovaný během 1 s překračovat 59 dBW pro elevační úhly 2° a větší a 65 dBW pro elevační úhly menší než 2°. Dříve, než správa v tomto pásmu uvede do provozu pozemskou stanici v geostacionární síti družicové pevné služby s anténou o průměru menším než 4,5 m, zajistí, aby hustota výkonového toku působená touto pozemskou stanicí nepřekračovala:

a) 115 dB (W/(m2.10 MHz)) během více než 1% času ve výšce 36 m nad hladinou moře při odlivu, jak úředně uzná pobřežní stát;

b) 115 dB (W/(m2.10 MHz)) během více než 1% času ve výšce 3 m nad zemí na hranici území správy budující nebo plánující budovat v tomto pásmu pozemní pohyblivé radary, pokud nebyl předem obdržen souhlas.

Pozemské stanice v družicové pevné službě s průměrem antény větším než nebo rovným 4,5 m musí mít e.i.r.p. při jakémkoli vysílání nejméně 68 dBW a nesmí překročit 85 dBW.

5.503 V pásmu 13,75-14 GHz budou provozovány ty geostacionární kosmické stanice ve službě kosmického výzkumu, o jejichž předběžném ohlášení byl Radiokomunikační úřad ITU informován před 31. lednem 1992, na základě rovnoprávného sdílení se stanicemi v družicové pevné službě. Po uvedeném datu budou nové geostacionární kosmické stanice ve službě kosmického výzkumu provozovány jako podružné. Do doby, než ty geostacionární kosmické stanice služby kosmického výzkumu, o nichž Radiokomunikační úřad ITU obdržel informaci pro předběžné ohlášení před 31. lednem 1992, ukončí v tomto pásmu provoz:

- nesmí v pásmu 13,77-13,78 GHz spektrální hustota e.i.r.p vysílání kterékoli pozemské stanice v družicové pevné službě ve spojení s kosmickou stanicí na geostacionární dráze překročit:

i) 4,7D + 28 dB (W/40 kHz), kde D (m) je průměr antény pozemské stanice v družicové pevné službě; vztah platí pro průměry mezi 1,2 m a 4,5 m;

ii) 49,2 + 20 log(D/4,5) dB (W/40 kHz), kde D (m) je průměr antény pozemské stanice v družicové pevné službě; vztah platí pro průměry rovné nebo větší než 4,5 m a menší než 31,9 m;

iii) 66,2 dB (W/40 kHz) pro kteroukoli pozemskou stanici v družicové pevné službě; platí pro průměr antény rovný nebo větší než 31,9 m;

iv) 56,2 dB (W/4 kHz) pro úzkopásmová vysílání pozemských stanic v družicové pevné službě (potřebné pásmo užší než 40 kHz); platí pro pozemskou stanici mající anténu o průměru 4,5 m a větším;

- nesmí v pásmu 13,772-13,778 GHz spektrální hustota e.i.r.p. vysílání kterékoli pozemské stanice v družicové pevné službě ve spojení s kosmickou stanicí na negeostacionární dráze překročit 51 dBW v pásmu širokém 6 MHz.

Za účelem kompenzace útlumu deštěm lze používat samočinné řízení výkonu zvyšující v těchto kmitočtových rozsazích hustotu e.i.r.p. do té míry, že hustota výkonového toku na kosmické stanici družicové pevné služby nepřekročí hodnotu plynoucí z provozu pozemské stanice, jejíž e.i.r.p. splňuje shora uvedené meze v podmínkách šíření bez deště.

5.504 Při využívání pásma 14-14,3 GHz radionavigační službou musí být zajištěna postačující ochrana kosmickým stanicím družicové pevné služby.

5.504A V pásmu 14-14,5 GHz mohou letadlové pozemské stanice v družicové letecké pohyblivé službě (podružné) být navíc ve spojení s kosmickými stanicemi v družicové pevné službě. Platí zde ustanovení č. 5.29, 5.30 a 5.31 Řádu.

5.506A V pásmu 14-14,5 GHz musí být lodní pozemské stanice mající e.i.r.p. větší než +21 dBW provozovány za stejných podmínek jako pozemské stanice umístěné na palubách plavidel v souladu s Rezolucí 902. Tato poznámka neplatí pro lodní pozemské stanice, u nichž Radiokomunikační úřad ITU obdržel úplné údaje podle Dodatku 4 Řádu před 5. červencem 2003.

5.509G Pásmo 14,5-14,8 GHz je navíc přednostně přiděleno službě kosmického výzkumu. Takové využívání je však omezeno na družicové soustavy provozované ve službě kosmického výzkumu (vzestupný směr) pro přenášení dat do kosmických stanic na družicových geostacionárních oběžných drahách ze sdružených pozemských stanic. Stanice ve službě kosmického výzkumu nesmí působit škodlivé rušení stanicím v pevné a pohyblivé službě a v družicové pevné službě omezené na modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu a sdružené kosmické provozní funkce využívající ochranné úseky podle Dodatku 30A Řádu a modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu v Regionu 2, nebo před nimi nárokovat ochranu. Ostatní využívání tohoto pásma službou kosmického výzkumu jsou v podružné kategorii.

5.511A Využívání pásma 15,43-15,63 GHz družicovou pevnou službou na vzestupném směruje omezeno na modulační spoje negeostacionárních soustav v družicové pohyblivé službě a podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11 A Řádu.

5.511C Stanice provozované v letecké radionavigační službě musí omezit efektivní e.i.r.p. v souladu s Doporučením ITU-R S. 1340-0. Minimální koordinační vzdálenost požadovaná pro ochranu leteckých radionavigačních stanic (platí ustanovení 4.10 Řádu) před škodlivým rušením působeným pozemskými stanicemi modulačních spojů a maximální e.i.r.p. vyzařovaný v rovině místního obzoru pozemskou stanicí modulačního spoje musí být v souladu s Doporučením ITU-R S. 1340-0.

5.511E Stanice provozované v radiolokační službě v pásmu 15,4-15,7 GHz nesmí působit škodlivé rušení stanicím provozovaným v radionavigační službě, ani před nimi požadovat ochranu.

5.511F Z důvodu ochrany radioastronomické služby v pásmu 15,35-15,4 GHz nesmí hustota výkonového toku radiolokačních stanic provozovaných v pásmu 15,4-15,7 GHz přesáhnout úroveň -156 dB (W/m2) v šířce pásma 50 MHz v pásmu 15,35-15,4 GHz po více než 2 % času na kterékoliv observatoři radioastronomické služby.

5.513A Aktivní čidla na palubách družic provozovaná v pásmu 17,2-17,3 GHz nesmí působit škodlivé rušení radiolokaci ani jiným službám s přednostním přidělením ani omezovat jejich vývoj.

5.516 Využívání pásma 17,3-18,1 GHz (vzestupný směr) soustavami s geostacionárními družicemi v družicové pevné službě je omezeno na modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu. Co se týká využívání pásma 17,3-17,8 GHz v Regionu 2 modulačními spoji pro družicovou rozhlasovou službu v pásmu 12,2-12,7 GHz, viz Článek 11 Řádu. Využívání pásem 17,3-18,1 GHz (vzestupný směr) v Regionech 1 a 3 a 17,8-18,1 GHz (vzestupný směr) v Regionu 2 soustavami v družicové pevné službě využívajícími negeostacionární dráhy podléhá při koordinaci s ostatními negeostacionárními soustavami v družicové pevné službě použití ustanovení č. 9.12 Řádu. Negeostacionární družicové soustavy v družicové pevné službě nesmí žádat ochranu před geostacionárními sítěmi v družicové pevné službě pracujícími v souladu s Řádem bez ohledu na data, k nimž Radiokomunikační úřad ITU obdržel úplné koordinační a notifikační informace jak za negeostacionární soustavy v pevné službě, tak i za geostacionární soustavy. Ustanovení č. 5.43A Řádu zde neplatí. Negeostacionární soustavy v pevné družicové službě ve shora zmíněných pásmech musí být provozovány tak, že veškeré nepřijatelné rušení, které se objeví při jejich provozu, bude bez prodlení odstraněno.

5.516A V pásmu 17,3-17,7 GHz v Regionu 1 nesmí pozemské stanice družicové pevné služby (sestupný směr) požadovat ochranu před pozemskými stanicemi modulačních spojů v družicové rozhlasové službě pracujícími podle Dodatku 30A Řádu, ani klást jakákoli omezení nebo výhrady ve vztahu k umístění pozemských stanic modulačních spojů v družicové rozhlasové službě kdekoli uvnitř oblasti služby modulačního spoje.

5.516B Níže uvedená pásma jsou určena pro využívání aplikacemi s velkou hustotou přenosů (HDFSS) v družicové pevné službě:

17,3-17,7 GHz(sestupný směr) v Regionu 1,
18,3-19,3 GHz(sestupný směr) v Regionu 2,
19,7-20,2 GHz(sestupný směr) ve všech Regionech,
39,5-40 GHz(sestupný směr) v Regionu 1,
40-40,5 GHz(sestupný směr) ve všech Regionech,
40,5-42 GHz(sestupný směr) v Regionu 2,
47,5-47,9 GHz(sestupný směr) v Regionu 1,
48,2-48,54 GHz(sestupný směr) v Regionu 1,
49,44-50,2 GHz(sestupný směr) v Regionu 1,
a
27,5-27,82 GHz(vzestupný směr) v Regionu 1,
28,35-28,45 GHz(vzestupný směr) v Regionu 2,
28,45-28,94 GHz(vzestupný směr) ve všech Regionech,
28,94-29,1 GHz(vzestupný směr) v Regionech 2 a 3,
29,25-29,46 GHz(vzestupný směr) v Regionu 2,
29,46-30 GHz(vzestupný směr) ve všech Regionech
48,2-50,2 GHz(vzestupný směr) v Regionu 2.

Toto určení nevylučuje využití těchto pásem jinými aplikacemi družicové pevné služby nebo jinými službami, s nimiž sdílejí přednostní přidělení, a v Řádu nezakládá žádné přednosti mezi uživateli těchto pásem. Správy nechť to vezmou na vědomí při úvahách o správních opatřeních ve vztahu k těmto pásmům. Viz Rezoluci 143.

5.519 Doplňkové přidělení: Pásma 18,1-18,3 GHz v Regionu 2 a 18,1-18,4 GHz v Regionech 1 a 3 jsou přidělena navíc přednostně družicové meteorologické službě (sestupný směr). Jejich využívání je omezeno na geostacionární družice.

5.520 Využívání pásma 18,1-18,4 GHz družicovou pevnou službou (vzestupný směr) je omezeno na modulační spoje geostacionárních soustav v družicové rozhlasové službě.

5.522A Vysílání v pevné službě a v družicové pevné službě v pásmu 18,6-18,8 GHz jsou omezena na hodnoty stanovené v ustanovení č. 21.5A Řádu, případně v ustanovení č. 21.16.2 Řádu.

5.522B Využívání pásma 18,6-18,8 GHz družicovou pevnou službou je omezeno na geostacionární soustavy a na soustavy s apogeem oběžné dráhy větším než 20000 km.

5.523A Využívání pásem 18,8-19,3 GHz (sestupný směr) a 28,6-29,1 GHz (vzestupný směr) soustavami s geostacionárními i negeostacionárními družicemi v družicové pevné službě podléhá ustanovení č. 9.11 A Řádu a neplatí zde ustanovení č. 22.2 Řádu. Správy, u jejichž geostacionárních soustav koordinace začala před 18. listopadem 1995, nechť spolupracují v co největší míře podle ustanovení č. 9.11 A Řádu na jejich koordinaci s negeostacionárními soustavami, o nichž byly Radiokomunikačnímu úřadu ITU doručeny ohlašovací informace před tímto datem, s cílem dosáhnout výsledků přijatelných pro všechny zúčastněné strany. Negeostacionární soustavy nesmí působit nepřijatelné rušení geostacionárním soustavám v družicové pevné službě, u nichž lze považovat úplnou ohlašovací informaci podle Dodatku 4 Řádu za doručenou Radiokomunikačnímu úřadu ITU před 18. listopadem 1995.

5.523B Využívání pásma 19,3-19,6 GHz družicovou pevnou službou (vzestupný směr) je omezeno na negeostacionární soustavy v družicové pohyblivé službě. Toto využívání podléhá ustanovení č. 9.11 A Řádu, ale ustanovení č. 22.2 Řádu zde neplatí.

5.523C V pásmech 19,3-19,6 GHz a 29,1-29,4 GHz nadále platí ustanovení č. 22.2 Řádu pro modulační spoje negeostacionárních sítí v družicové pohyblivé službě a ty sítě v družicové pevné službě, u nichž lze úplné koordinační nebo ohlašovací informace podle Dodatku 4 Řádu považovat za doručené Radiokomunikačnímu úřadu ITU před 18. listopadem 1995.

5.523D Využívání pásma 19,3-19,7 GHz (sestupný směr) geostacionárními soustavami v družicové pevné službě a modulačními spoji negeostacionárních soustav v družicové pohyblivé službě podléhá ustanovení č. 9.11 A Řádu, ne však ustanovení č. 22.2 Řádu. Využívání tohoto pásma ostatními negeostacionárními soustavami v družicové pevné službě a také v případech uvedených v poznámkách č. 5.523C a5.523E Řádu nepodléhá ustanovení č. 9.11 A Řádu, ale nadále podléhá postupům podle Článků 9 (kromě ustanovení 9.11 A Řádu) a 11 Řádu a ustanovení č. 22.2 Řádu.

5.523E V pásmech 19,6-19,7 GHz a 29,4-29,5 GHz nadále platí ustanovení č. 22.2 Řádu pro modulační spoje negeostacionárních sítí v družicové pohyblivé službě a ty sítě v družicové pevné službě, u nichž lze úplné koordinační nebo ohlašovací informace podle Dodatku 4 Řádu považovat za doručené Radiokomunikačnímu úřadu ITU před 21. listopadem 1997.

5.525 Aby se usnadnila meziregionální koordinace mezi soustavami v družicové pohyblivé a družicové pevné službě, budou ty nosné v družicové pohyblivé službě, které jsou nejcitlivější k rušení, v dosažitelné míře situovány ve vyšších částech pásem 19,7-20,2 GHz a 29,5-30 GHz.

5.526 V Regionu 2 v pásmech 19,7-20,2 GHz a 29,5-30 GHz a v Regionech 1 a 3 v pásmech 20,1-20,2 GHz a 29,9-30 GHz mohou soustavy, které jsou jak v družicové pevné službě, tak v družicové pohyblivé službě, zahrnovat spoje mezi pozemskými stanicemi na specifikovaných nebo nespecifikovaných bodech nebo za pohybu prostřednictvím jedné nebo více družic pro koncové nebo mnohobodové komunikace.

5.527 V pásmech 19,7-20,2 GHz a 29,5-30 GHz neplatí pro družicovou pohyblivou službu ustanovení č. 4.10 Řádu.

5.527A Pro provoz pozemských stanic v pohybu komunikujících s družicovou pohyblivou službou platí Rezoluce 156.

5.528 Toto přidělení družicové pohyblivé službě je určeno pro využívání soustavami s anténami majícími úzké svazky a s další vyspělou technologií na kosmických stanicích. Správy provozující soustavy v družicové pohyblivé službě v pásmu 19,7-20,1 GHz v Regionu 2 a v pásmu 20,1-20,2 GHz provedou veškerá uskutečnitelná opatření, aby se zajistila trvalá dostupnost těchto pásem pro správy, které provozují pevné a pohyblivé soustavy v souladu s ustanovením č. 5.524 Řádu.

5.530A Pokud není mezi zainteresovanými správami dohodnuto jinak, žádná stanice správy nesmí v pevné ani pohyblivé službě produkovat hustotu výkonového toku přesahující -120,4 dB (W/(m2.MHz)) ve výšce 3 m nad zemí v jakémkoliv bodě území kterékoliv jiné správy Regionu 1 a 3 po více než 20 % času. Pro kalkulace by správy měly používat nejnovější verze Doporučení ITU-R P.452 (viz také nejnovější verze Doporučení ITU-R BO.1898).

5.530B Pro usnadnění rozvoje družicové rozhlasové služby v pásmu 21,4-22 GHz se správy v Regionech 1 a 3 nabádají, aby nenasazovaly stanice v pohyblivé službě a omezovaly nasazování stanic spojů bod-bod v pevné službě.

5.530D Viz Rezoluce 555.

5.532 Využívání pásma 22,21-22,5 GHz službou družicového průzkumu Země (pasivní) a službou kosmického výzkumu (pasivní) nesmí zatěžovat omezeními pevnou ani pohyblivou službu kromě letecké pohyblivé.

5.532A Pro umístění pozemských stanic ve službě kosmického výzkumu se musí dodržovat separační vzdálenost nejméně 54 km od hranic jednotlivých sousedních států z důvodu ochrany existujícího a budoucího nasazení pevných a pohyblivých služeb, pokud kratší vzdálenost není jinak dohodnuta mezi příslušnými správami. Ustanovení 9.17 Řádu a 9.18 Řádu zde neplatí.

5.532B Využívání pásma 24,65-25,25 GHz v Regionu 1 a pásma 24,65-24,75 GHz v Regionu 3 družicovou pevnou službou (vzestupný směr) je omezeno na pozemské stanice používající průměr antény minimálně 4,5 m.

5.535A Využívání pásma 29,1-29,5 GHz družicovou pevnou službou (vzestupný směr) je omezeno na geostacionární soustavy a na modulační spoje negeostacionárních soustav v družicové pohyblivé službě. Toto využívání podléhá ustanovení č. 9.11 A Řádu, nepodléhá však ustanovení č. 22.2 Řádu s výjimkou uvedenou v poznámkách č. 5.523C a 5.523E, kde toto využívání nepodléhá ustanovení č. 9.11 A Řádu a nadále podléhá postupům podle Článku 9 (s výjimkou ustanovení č. 9.11 A Řádu) a 11 Řádu, a ustanovení č. 22.2 Řádu.

5.536 Využívání pásma 25,25-27,5 GHz mezidružicovou službou je omezeno na aplikace v kosmickém výzkumu a v družicovém průzkumu Země a dále na přenosy údajů majících původ v průmyslových a lékařských činnostech v kosmickém prostoru.

5.536A Správy provozující pozemské stanice ve službě družicového průzkumu Země nebo kosmického výzkumu nemohou pro ně vyžadovat ochranu před stanicemi v pevné a pohyblivé službě, provozovanými jinými správami. Dále nechť jsou pozemské stanice ve službě družicového průzkumu Země nebo kosmického výzkumu provozovány podle nejnovější verze Doporučení ITU-R SA.1862.

5.536B V Saúdské Arábii, Rakousku, Bahrajnu, Belgii, Brazílii, Číně, Korejské republice, Dánsku, Egyptě, Spojených arabských emirátech, Estonsku, Finsku, Maďarsku, Indii, Íránu, Irsku, Izraeli, Itálii, Jordánsku, Keni, Kuvajtu, Libanonu, Libyi, Litvě, Moldavsku, Norsku, Ománu, Ugandě, Pákistánu, na Filipínách, v Polsku, Portugalsku, Sýrii, Korejské lidově demokratické republice, na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Spojeném království, Singapuru, Švédsku, Tanzanii, Turecku, Vietnamu a v Zimbabwe nesmí v pásmu 25,5-27,0 GHz pozemské stanice provozované ve službě družicového průzkumu Země požadovat ochranu před stanicemi pevné a pohyblivé služby ani omezovat jejich používání a rozvoj.

5.538 Doplňkové přidělení: Pásma 27,500-27,501 GHz a 29,999-30,000 GHz jsou přidělena navíc přednostně družicové pevné službě (sestupný směr) pro majákové přenosy určené k regulaci výkonu na vzestupné cestě. Tato vysílání na sestupné cestě nesmí překročit ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) +10 dBW ve směrech k sousedním družicím na geostacionární dráze.

5.539 Pásmo 27,5-30 GHz se může využívat družicovou pevnou službou (vzestupný směr) pro zajištění modulačních spojů pro družicovou rozhlasovou službu.

5.540 Doplňkové přidělení: pásmo 27,501-29,999 GHz je přiděleno navíc podružně družicové pevné službě (sestupný směr) pro majákové přenosy určené k regulaci výkonu na vzestupné cestě.

5.541 V pásmu 28,5-30 GHz je služba družicového průzkumu Země omezena na přenos dat mezi stanicemi, nikoli pro prvotní sběr informací pomocí aktivních nebo pasivních senzorů.

5.541A Modulační spoje negeostacionárních soustav v družicové pohyblivé službě a geostacionární soustavy v pevné družicové službě pracující v pásmu 29,1-29,5 GHz (vzestupný směr) musí používat adaptivní řízení výkonu nebo jiné metody vyrovnávání úniku a to takové, aby vysílání pozemských stanic probíhala s výkonovou úrovní požadovanou pro dodržení jakosti spoje a aby současně byla u obou sítí snížena úroveň vzájemného rušení. Tyto metody platí pro sítě, u nichž se považuje za fakt, že jim příslušející koordinační informace podle Dodatku 4 Řádu obdržel Radiokomunikační úřad ITU po 17. květnu 1996, do doby, než tento stav změní budoucí radiokomunikační konference. Správy, které zašlou koordinační informace podle Dodatku 4 Řádu před tímto datem, se vybízejí, aby tuto techniku využívaly v uskutečnitelné míře.

5.543 Pásmo 29,95-30 GHz může být podružně využíváno mezidružicovými spoji ve službě družicového průzkumu Země pro účely telemetrie, dálkového sledování a ovládání.

5.544 V pásmu 31-31,3 GHz platí pro službu kosmického výzkumu omezení hustoty výkonového toku specifikované v Článku 21, tabulce 21-4 Řádu.

5.547 Pásma 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz a 64-66 GHz jsou k dispozici pro využití v pevné službě aplikacemi s velkou hustotou přenosů (viz Resoluci 75). Správy nechť toto vezmou v úvahu při rozhodování o správních ustanoveních týkajících se těchto pásem. Správy nechť také podle okolností uváží možná omezení aplikací s velkou hustotou přenosů v pevné službě vzhledem k možnému rozvoji aplikací s velkou hustotou přenosů v družicové pevné službě v pásmech 39,5-40 GHz a 40,5-42 GHz (viz poznámku 5.516B Řádu).

5.547A Správy nechť provedou praktická opatření k minimalizaci potenciálního rušení mezi stanicemi v pevné službě a letadlovými stanicemi v radionavigační službě v pásmu 31,8-33,4 GHz berouce v úvahu provozní potřeby letadlových radiolokačních soustav.

5.548 Při navrhování soustav pro mezidružicovou službu v pásmu 32,3-33 GHz, družicovou radionavigační službu v pásmu 32-33 GHz a pro službu kosmického výzkumu (daleký kosmos) v pásmu 31,8-32,3 GHz přijmou správy veškerá nezbytná opatření k zamezení vzájemného škodlivého rušení těchto služeb a vezmou přitom v úvahu bezpečnostní aspekty radionavigační služby (viz Doporučení Řádu 707).

5.549A V pásmu 35,5-36 GHz nesmí střední hustota výkonového toku působeného při povrchu Země jakýmkoli čidlem na palubě družice ve službě družicového průzkumu Země (aktivní) nebo službě kosmického výzkumu (aktivní) pro všechny úhly lišící se o více než 0,8° od osy svazku překročit -73 dB (W/m2) v tomto pásmu.

5.550A Pro sdílení pásma 36-37 GHz mezi službou družicového průzkumu Země (pasivní) a pevnou a pohyblivou službou platí Rezoluce 752.

5.551H V pásmu 42,5-43,5 GHz nesmí ekvivalentní hustota výkonového toku (epfd) působená všemi kosmickými stanicemi kteréhokoli systému s negeostacionárními družicemi v družicové pevné službě (sestupný směr) nebo v družicové rozhlasové službě provozovaného v pásmu 42-42,5 GHz překročit na stanovišti kterékoli radioastronomické stanice během více než 2% času následující hodnoty:

-230 dB (W/m2) v pásmu širokém 1 GHz a -246 dB (W/m2) v kterýchkoli 500 kHz pásma 42,5-43,5 GHz na stanovišti kterékoli radioastronomické stanice registrované jako teleskop s jedinou anténou; a

-209 dB (W/m2) v kterýchkoli 500 kHz pásma 42,5-43,5 GHz na stanovišti kterékoli radioastronomické stanice registrované jako interferometrická stanice s velmi dlouhou základnou (VLBI).

Tyto hodnoty epfd budou vyhodnoceny s použitím metodiky stanovené v Doporučení ITU-R S. 1586-1 a referenčního vyzařovacího diagramu a maximálního zisku antény v radioastronomické službě stanovené v Doporučení ITU-R RA. 1631-0 a platí ve všech azimutech a pro elevační úhly větší než minimální provozní úhel radioteleskopu θmin (chybí-li tento údaj v notifikaci, užije se náhradní hodnota 5°).

Tyto hodnoty platí pro každou radioastronomickou stanici, která byla

- v provozu před 5. červencem 2003 a byla ohlášena Radiokomunikačnímu úřadu ITU před 4. lednem 2004; nebo

- ohlášena před datem, k němuž byly pro kosmickou stanici, pro niž tyto meze platí, doručeny úplné údaje podle Dodatku 4 Řádu pro koordinaci nebo pro ohlášení.

Ostatní radioastronomické stanice ohlášené po těchto datech se mohou dožadovat souhlasu od správ, které povolily příslušné kosmické stanice. V Regionu 2 platí Rezoluce 743. Meze uvedené v této poznámce mohou být překročeny na stanovišti radioastronomické stanice kterékoli země, jejíž správa s tím bude souhlasit.

5.551I Hustota výkonového toku v pásmu 42,5-43,5 GHz působená kteroukoli geostacionární kosmickou stanicí provozovanou v družicové pevné službě (sestupný směr) nebo v družicové rozhlasové službě v pásmu 42-42,5 GHz nesmí na stanovišti kterékoli radioastronomické stanice překročit následující hodnoty:

-137 dB (W/m2) v pásmu širokém 1 GHz a -153 dB (W/m2) v kterýchkoli 500 kHz pásma 42,5-43,5 GHz na stanovišti kterékoli radioastronomické stanice registrované jako teleskop s jedinou anténou; a

-116 dB (W/m2) v kterýchkoli 500 kHz pásma 42,5-43,5 GHz na stanovišti kterékoli radioastronomické stanice registrované jako interferometrická stanice s velmi dlouhou základnou (VLBI).

Tyto hodnoty platí pro každou radioastronomickou stanici, která byla

- v provozu před 5. červencem 2003 a byla ohlášena Radiokomunikačnímu úřadu ITU před 4. lednem 2004; nebo

- ohlášena před datem, k němuž byly pro kosmickou stanici, pro niž tyto meze platí, doručeny úplné údaje podle Dodatku 4 Řádu pro koordinaci nebo pro ohlášení.

Ostatní radioastronomické stanice ohlášené po těchto datech se mohou dožadovat souhlasu od správ, které povolily příslušné kosmické stanice. V Regionu 2 platí Rezoluce 743. Meze uvedené v této poznámce mohou být překročeny na stanovišti radioastronomické stanice kterékoli země, jejíž správa s tím bude souhlasit.

5.552 Přidělení spektra pro družicovou pevnou službu v pásmech 42,5-43,5 GHz a 47,2-50,2 GHz pro přenosy ve vzestupném směru je větší než přidělení spektra v pásmu 37,5-39,5 GHz pro přenosy v sestupném směru, a to s cílem umístit ve spektru modulační spoje k rozhlasovým družicím. Správy se naléhavě žádají, aby učinily veškerá dosažitelná opatření k vyhrazení pásma 47,2-49,2 GHz pro modulační spoje družicové rozhlasové služby provozované v pásmu 40,5-42,5 GHz.

5.552A Přidělení pásem 47,2-47,5 GHz a 47,9-48,2 GHz pevné službě je určeno k využívání stanicemi na platformách ve velkých výškách. Využívání pásem 47,2-47,5 GHz a 47,9-48,2 GHz podléhá ustanovením Rezoluce 122.

5.553 V pásmech 43,5-47 GHz a 66-71 GHz mohou být provozovány stanice v pozemní pohyblivé službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení kosmickým radiokomunikačním službám, jimž jsou tato pásma přidělena (viz ustanovení č. 5.43 Řádu a této vyhlášky).

5.554 V pásmech 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz a 252-265 GHz smí navíc pracovat družicové spoje propojující pozemní stanice na specifikovaných pevných bodech, pokud jsou využívány ve spojení s družicovou pohyblivou službou nebo s družicovou radionavigační službou.

5.554A Využívání pásem 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz a 49,44-50,2 GHz družicovou pevnou službou (sestupný směr) je omezeno na geostacionární družice.

5.555 Doplňkové přidělení: pásmo 48,94-49,04 GHz je přiděleno navíc přednostně radioastronomické službě.

5.555B V pásmu 48,94-49,04 GHz nesmí hustota výkonového toku působená kteroukoli geostacionární kosmickou stanicí (sestupný směr) vysílající v pásmech 48,2-48,54 GHz a 49,44-50,2 GHz na stanovišti kterékoli radioastronomické stanice v kterýchkoli 500 kHz překročit -151,8 dB (W/m2).

5.556 V pásmech 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz a 64-65 GHz mohou být prováděna radioastronomická pozorování podle národních úprav.

5.556A Využívání pásem 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz a 59-59,3 GHz mezidružicovou službou je omezeno na geostacionární družice. Hustota výkonového toku působená jedinou stanicí v mezidružicové službě za všech podmínek a pro všechny modulační metody v kterékoli výšce od 0 km do 1000 km nad povrchem Země pro všechny úhly dopadu nesmí překročit -147 dB (W/m2-100 MHz).

5.557A V pásmu 55,78-56,26 GHz je omezena maximální hustota výkonu dodávaného do antény stanice v pevné službě na -26 dB (W/MHz) za účelem ochrany stanic ve službě družicového průzkumu Země (pasivní).

5.558 V pásmech 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz a 191,8-200 GHz mohou být provozovány stanice v letecké pohyblivé službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě (viz ustanovení č. 5.43 Řádu a této vyhlášky).

5.558A Využívání pásma 56,9-57 GHz mezidružicovými soustavami je omezeno na spoje mezi družicemi na geostacionární dráze a na vysílání z negeostacionárních družic na vysokých oběžných dráhách k družicím na nízkých oběžných dráhách. U spojů mezi geostacionárními družicemi nesmí hustota výkonového toku působená jedinou stanicí v kterékoli výšce od 0 km do 1000 km nad povrchem Země za všech podmínek, pro všechny modulační metody a pro všechny úhly dopadu překročit -147 dB (W/(m2.100 MHz)).

5.559 V pásmu 59-64 GHz mohou být provozovány letadlové radiolokátory v radiolokační službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě (viz ustanovení č. 5.43 Řádu a této vyhlášky).

5.559B Využívání pásma 77,5-78 GHz radiolokační službou se omezuje na radary krátkého dosahu pro pozemní aplikace včetně radarů pro motorová vozidla. Technické charakteristiky těchto radarů jsou stanoveny v nejnovější verzi Doporučení ITU-R M.2057. Ustanovení 4.10 Řádu zde neplatí.

5.560 V pásmu 78-79 GHz mohou být ve službě družicového průzkumu Země a ve službě kosmického výzkumu přednostně provozovány radiolokátory umístěné na kosmických stanicích.

5.561 V pásmu 74-76 GHz nesmí stanice v pevné, pohyblivé ani rozhlasové službě působit škodlivé rušení stanicím družicové pevné služby nebo stanicím družicové rozhlasové služby pracujícím v souladu s rozhodnutími příslušné konference pověřené plánováním kmitočtových přídělů pro družicovou rozhlasovou službu.

5.561A Pásmo 81-81,5 GHz je přiděleno navíc podružně amatérské a družicové amatérské službě.

5.562 Využívání pásma 94-94,1 GHz službou družicového průzkumu Země (aktivní) a kosmického výzkumu (aktivní) je omezeno na meteorologické radiolokátory na palubách družic.

5.562A V pásmech 94-94,1 GHz a 130-134 GHz mohou vysílání kosmických stanic ve službě družicového průzkumu Země (aktivní) zamířená do hlavního laloku radioastronomické antény poškozovat některé radioastronomické přijímače. S cílem předejít v co největší míře takovým jevům nechť kosmické agentury provozující tyto vysílače a radioastronomické stanice, jichž se to týká, plánují své činnosti společně.

5.562B V pásmech 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz a 217-226 GHz je využívání tohoto přidělení omezeno pouze na rádio astronomii provozovanou v kosmu.

5.562C Využívání pásma 116-122,25 GHz mezidružicovou službou je omezeno na geostacionární družice. Hustota výkonového toku z jediného zdroje generovaná stanicí v mezidružicové službě za všech podmínek a při kterékoli modulační metodě nesmí jednak v celém rozpětí 0 km až 1000 km nad povrchem Země, jednak v sousedství kterékoli geostacionární pozice obsazené pasivními senzory překročit pro všechny úhly dopadu -148 dB (W/(m2.MHz)).

5.562E Přidělení službě družicového průzkumu Země (aktivní) je omezeno na pásmo 133,5-134 GHz.

5.562F V pásmu 155,5-158,5 GHz skončí přidělení službě družicového průzkumu Země (pasivní) a službě kosmického výzkumu (pasivní) 1. ledna 2018.

5.562G Dnem, kdy vstoupí v platnost přidělení pevné a pohyblivé službě v pásmu 155,5-158,5 GHz, bude 1. leden 2018.

5.562H Využívání pásem 174,8-182 GHz a 185-190 GHz mezidružicovou službou je omezeno na geostacionární družice. Hustota výkonového toku z jediného zdroje generovaná stanicí v mezidružicové službě za všech podmínek a při kterékoli modulační metodě nesmí jednak v celém rozpětí 0 km až 1000 km nad povrchem Země, jednak v sousedství kterékoli geostacionární pozice obsazené pasivními senzory překročit pro všechny úhly dopadu -144 dB (W/(m2.MHz)).

5.563A V pásmech 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz a 265-275 GHz se ze země provádí pasivní sledování atmosféry za účelem monitorování jejích složek.

5.563B Pásmo 237,9-238 GHz je přiděleno navíc službě družicového průzkumu Země (aktivní) a službě kosmického výzkumu (aktivní) pouze pro družicové radiolokátory oblačnosti.

5.565 Následující kmitočtová pásma v rozsahu 275-1000 GHz jsou určena pro využívání správami pro aplikace pasivních služeb:

- radioastronomická služba: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz a 926-945 GHz;

- služba družicového průzkumu Země (pasivní) a služba kosmického výzkumu (pasivní): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz a 985-990 GHz.

Využívání spektra v rozsahu 275-1000 GHz pasivními službami nebrání využívání tohoto spektra aktivními službami. Správy, které mají v úmyslu uvolnit kmitočty v rozsahu 275-1000 GHz pro aplikace aktivních služeb, se naléhavě žádají, aby až do doby, než bude pro shora uvedený rozsah 275-1000 GHz sestavena Tabulka přidělení, učinily veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně těchto pasivních služeb před škodlivým rušením.

Všechny kmitočty v rozsahu 1000-3000 GHz mohou být využívány aktivními i pasivními službami.

Oddíl IV. Plán přidělení kmitočtových pásem v České republice (národní kmitočtová tabulka)

1. Přidělená kmitočtová pásma v České republice jsou v národní kmitočtové tabulce rozdělena pro účely civilního využití a necivilního využití pomocí následujících zkratek:

C - civilní využití

NC - necivilní využití (Ministerstvo obrany pro vojenské účely a Armáda České republiky)

2. Formát zápisu zkratky vyjadřuje zařazení do jedné z následujících kategorií:

a) velkými písmeny (C nebo NC) se vyjadřuje přednostní užívání daného pásma. Pokud jsou takto uvedeny obě zkratky, je dané pásmo rovnoprávně využíváno na základě koordinace.

b) malými písmeny (c nebo nc) se vyjadřuje podružné využívání daného pásma. Takové využívání nemá nárok na ochranu před rušením od přednostních uživatelů s výjimkou rušení způsobeného nežádoucím vyzařováním a zároveň nesmí působit rušení přednostnímu využívání. Pokud jsou v daném pásmu dvě nebo více podružných služeb, pak dané pásmo sdílejí rovnoprávně.

3. Při rozhodování o pořadí předností využívání v daném kmitočtovém pásmu vždy rozhoduje nejprve kategorie služby (viz 3. sloupec národní kmitočtové tabulky).

4. Přidělení kmitočtových pásem v národní kmitočtové tabulce vychází z Článku 5 Řádu a má čtyři sloupce:

a) ve sloupci „Kmitočtové pásmo“ jsou uvedeny dolní a horní meze pásma; do 27500 kHz v kilohertzích, od 27,5 MHz do 10000 MHz v megahertzích, nad 10 GHz v gigahertzích. V tabulce je popsáno přidělení pásem v rozsahu rádiového spektra od 8,3 kHz do 275 GHz,

b) ve sloupci „ČR podle Řádu“ jsou uvedeny radiokomunikační služby, které je možno provozovat na území České republiky podle Článku 5 Řádu, spolu s příslušnými Poznámkami Řádu uvedenými v Kapitole 5, Oddíl III. Kategorie přidělení navíc platících v České republice jsou zapsány s označením Poznámek Řádu lomítky \5.XXX\,

c) ve sloupci „Přidělení v ČR“ jsou uvedeny radiokomunikační služby, které je povoleno na území České republiky provozovat. Služby jsou doplněny příslušnými Poznámkami Řádu uvedenými v Oddílu III a Národními poznámkami (CZXX) uvedenými v bodě 6. Každé službě je přiřazen číselný kód druhu využití,

d) ve sloupci „Využití přidělení“ jsou uvedeny zkratky druhu využití podle bodu 1 nejprve pro přednostní užívání pásma a pak pro podružné užívání pásma podle bodu 2. Ke zkratkám jsou přiřazeny číselné kódy [1] pro civilní využití, [1]* pro vyhrazené civilní využití podle dodatku 26 Řádu a [2] pro necivilní využití.

5. Poznámky Řádu technické povahy a/nebo platící jen pro část daného pásma uvedené ve sloupci „ČR podle Řádu“ platí ve sloupci „Přidělení v ČR“ jen tehdy, pokud je v něm zapsána příslušná služba.

6. Kromě Poznámek Řádu uvedených v Kapitole 5, oddílu III, platí Národní poznámky s následujícím významem:

CZ1 Na kmitočtech pevné a pozemní pohyblivé služby zapsaných u Radiokomunikačního úřadu ITU má přednost uživatel, pro kterého byly tyto kmitočty u Radiokomunikačního úřadu ITU zapsány a jsou evidovány Českým telekomunikačním úřadem.

CZ2 Neobsazeno

CZ3 Harmonizované pásmo NATO

CZ4 Doplňkové přidělení: v kmitočtových úsecích 1715-1800 kHz a 1850-2000 kHz může být navíc podružně přiděleno až 200 kHz amatérské službě.

CZ5 Doplňkové přidělení: kmitočtový úsek 70,1-70,3 MHz je navíc podružně přidělen amatérské službě.

CZ6 V úsecích 2025-2070 MHz a 2200-2245 MHz je přidělení pohyblivé službě vyhrazeno pro přednostní necivilní využití.

CZ7 Doplňkové přidělení: kmitočtový úsek 3400-3410 MHz je navíc podružně přidělen amatérské službě.

CZ8 Doplňkové přidělení: kmitočtový úsek 75,5-76 GHz je navíc podružně přidělen amatérské službě a družicové amatérské službě.

CZ9 Pásmo je výhledově určeno pro civilní využití.

CZ10 Pásmo je výhledově určeno pro harmonizované necivilní využití NATO.

7. Český telekomunikační úřad stanovuje a zveřejňuje technické parametry a podmínky radiokomunikačním službám, které jsou uvedeny ve sloupci „Přidělení v ČR“, v Plánu využití rádiového spektra, který vydává na základě § 16 odstavce 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Oddíl V. Národní kmitočtová tabulka

kHz

Kmitočtové pásmoČR podle ŘáduPřidělení v ČRVyužití přidělení
méně než 8,3Nepřiděleno
5.53 5.54
Nepřiděleno
5.53 5.54
8,3-9POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ 5.54APOMOCNÁ METEOROLOGICKÁ 5.54A [1][1] C
9-11,3POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ 5.54A
RADIONAVIGAČNÍ
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ 5.54A [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1]
[1] C
11,3-14RADIONAVIGAČNÍRADIONAVIGAČNÍ [1][1] C
14-19,95PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.57
5.56
PEVNÁ CZ1 [1] [2][1] C
[2] ne
19,95-20,05KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮKMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1][1] C
20,05-50,5PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.57
5.56
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.57 [1] [2]
[1] C
[2] NC
50,5-70,0PEVNÁ CZ1 [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.57 [1]
[1] C
[2] ne
70-72RADIONAVIGAČNÍ 5.60RADIONAVIGAČNÍ [1]
5.60
[1] C
72-84PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.57
RADIONAVIGAČNÍ 5.60
5.56
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.57 [1]
RADIONAVIGAČNÍ 5.60 [1]
[1] C
[2] ne
84-86RADIONAVIGAČNÍ 5.60RADIONAVIGAČNÍ [1]
5.60
[1] C
86-90PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.57
RADIONAVIGAČNÍ
5.56
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.57 [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1]
[1] C
[2] ne
90-110RADIONAVIGAČNÍ 5.62
Pevná
5.64
RADIONAVIGAČNÍ 5.62 [1] [2]
Pevná [1]
5.64
[1] C
[2] NC
110-112PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
5.64
PEVNÁ [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1]
5.64
[1] C
[2] ne
112-115RADIONAVIGAČNÍ 5.60RADIONAVIGAČNÍ 5.60 [1][1] C
115-117,6RADIONAVIGAČNÍ 5.60
Pevná
Námořní pohyblivá
5.64
RADIONAVIGAČNÍ 5.60 [1]
Pevná [1]
Námořní pohyblivá [1]
5.64
[1] C
117,6-126PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ
RADIONAVIGAČNÍ 5.60
5.64
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
RADIONAVIGAČNÍ 5.60 [1]
5.64
[1] C
[2] ne
126-129RADIONAVIGAČNÍ 5.60RADIONAVIGAČNÍ 5.60 [1][1] C
129-130PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ
RADIONAVIGAČNÍ 5.60
5.64
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
RADIONAVIGAČNÍ 5.60 [1]
5.64
[1] C
[2] ne
130-135,7PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ
5.64
PEVNÁ [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
5.64
[1] C
[2] ne
135,7-137,8PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ
Amatérská 5.67A 5.67B
5.64
PEVNÁ [1]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
Amatérská 5.67A [1]
5.64
[1] C
137,8-148,5PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ
5.64
PEVNÁ [1]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
5.64
[1] C
148,5-255ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1]
Letecká radionavigační [1]
[1] C
255-283,5ROZHLASOVÁ
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
ROZHLASOVÁ [1]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
[1] C
[2] NC
283,5-315LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ
(radiomajáky) 5.73
5.74
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ (radiomajáky) 5.73 [1]
5.74
[1] C
[2] NC
315-325LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
Námořní radionavigační
(radiomajáky) 5.73
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
Námořní radionavigační (radiomajáky)
5.73 [1]
[2] NC
[1] c
325-405LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍLETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2][1] C
[2] NC
405-415RADIONAVIGAČNÍ 5.76RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
5.76
[1] C
[2] NC
415-435NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79 [1]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
[1] C
[2] NC
435-472NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79
Letecká radionavigační
5.82
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79 [1]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
5.82
[1] C
[2] NC
472-479NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79
Letecká radionavigační
Amatérská 5.80A
5.82 5.80B
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79 [1]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
Amatérská 5.80A [1]
5.82 5.80B
[1] C
[2] NC
479-495NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79
5.79A
Letecká radionavigační
5.82
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79 5.79A [1]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
5.82
[1] C
[2] NC
495-505NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁNÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1][1] C
505-526,5NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79
5.79A 5.84
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79 5.79A 5.84 [1]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
[1] C
[2] NC
526,5-1300ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1]
Letecká radionavigační [1] [2]
[1] C
[2] ne
1300-1606,5ROZHLASOVÁ [1][1] C
1606,5-1625PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.90
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
5.92
PEVNÁ [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.90 [1]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1] [2]
5.92
[1] C
[2] NC
1625-1635RADIOLOKAČNÍRADIOLOKAČNÍ [2]
CZ1
[2] NC
1635-1715PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.90
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
5.92
PEVNÁ [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.90 [1]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1] [2]
5.92 CZ1
[1] C
[2] NC
1715-1800PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.90
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
Amatérská \5.96\
5.92
PEVNÁ [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.90 [1]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1] [2]
Amatérská CZ4 [1]
5.92 5.96 CZ1
[1] C
[2] NC
1800-1810RADIOLOKAČNÍRADIOLOKAČNÍ [2]
CZ1
[2] NC
1810-1830AMATÉRSKÁ 5.98 5.99
5.100
AMATÉRSKÁ [1]
5.98 5.99 5.100
[1] C
1830-1850AMATÉRSKÁAMATÉRSKÁ [1][1] C
1850-2000PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Amatérská \5.96\
5.92 5.103
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
Amatérská CZ 4 -[1]
5.92 5.96 5.103 CZ1
[1] C
[2] NC
2000-2025PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
5.92 5.103
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
5.92 5.103 CZ1
[1] C
[2] NC
2025-2045PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
Pomocná meteorologická 5.104
5.92 5.103
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
5.92 5.103 CZ1
[1] C
[2] NC
2045-2160PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
5.92
PEVNÁ [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1] [2]
5.92 CZ1
[1] C
[2] NC
2160-2170RADIOLOKAČNÍRADIOLOKAČNÍ [2]
CZ1
[2] NC
2170-2173,5NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁNÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1][1] C
2173,5-2190,5POHYBLIVÁ (tíseň a volání)
5.108 5.109 5.110 5.111
POHYBLIVÁ (tíseň a volání) [1]
5.108 5.109 5.110 5.111
[1] C
2190,5-2194NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁNÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1][1] C
2194-2300PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
5.92 5.103
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
5.92 5.103 CZ1
[1] C
[2] NC
2300-2498PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
5.103
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
5.103 CZ1
[1] C
[2] NC
2498-2501KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮKMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1][1] C
2501-2502KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ
Kosmického výzkumu
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1]
Kosmického výzkumu [1]
[1] C
2502-2625PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
5.92 5.103
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
5.92 5.103 CZ1
[1] C
[2] NC
2625-2650NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ 5.92NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ [1]
5.92
[1] C
2650-2850PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) 5.92
5.103
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
5.92 5.103 CZ1
[1] C
[2] NC
2850-3025LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.111
5.115
LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2]
5.111 5.115
[1] C
[2] NC
3025-3155LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2][2] NC
[1] c
3155-3200PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
5.116
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
5.116 CZ1
[1] C
[2] NC
3200-3230PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
5.116
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [2]
5.116
[2] NC
3230-3400PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.116
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2]
5.116 CZ1
[1] C
[2] NC
3400-3500LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2][1] C
[2] ne
3500-3800AMATÉRSKÁ PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.92
AMATÉRSKÁ [1]
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
5.92 CZ1
[1] C
[2] ne
3800-3900PEVNÁ
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1] [2]
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1] [2]
CZ1
[2] NC
[1] c
3900-3950LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2][2] NC
[1] c
3950-4000PEVNÁ ROZHLASOVÁPEVNÁ [1] ROZHLASOVÁ [1][1] C
4000-4063PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.127
PEVNÁ CZ1 [1]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.127 [1]
[1] C
4063-4123PEVNÁ 5.128
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
PEVNÁ 5.128 [1]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79A 5.109 5.110 5.130 [1]
[1] C
4123-4130NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79A 5.109 5.110 5.130 [1][1] C
4130-4438PEVNÁ [1]
5.128
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 [1]
[1] C
4438-4488PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) Radiolokační 5.132A 5.132B
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
CZ1
[1] C
[2] NC
4488-4650PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2] CZ1
[1] C
[2] NC
4650-4700LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2][1] C
[2] ne
4700-4750LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2][2] NC
[1] c
4750-4850PEVNÁ
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1] [2]
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1]* [2]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1] [2]
[1] C
[1]*c
[2] NC
4850-4995PEVNÁ
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1] [2]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1] [2]
CZ1
[1] C
[2] NC
4995-5003KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮKMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1][1] C
5003-5005KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ
Kosmického výzkumu
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ
A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1]
Kosmického výzkumu [1]
[1] C
5005-5060PEVNÁPEVNÁ [1] [2][1] C
[2] NC
5060-5250PEVNÁ
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1] [2]
CZ1
[1] C
[2] NC
5250-5275PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Radiolokační 5.132A
5.133A
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
CZ1
[1] C
[2] NC
5275-5351,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
CZ1
[1] C
[2] NC
5351,5-5366,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Amatérská 5.133B
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
Amatérská 5.133B [1] c
CZ1
[1] C
[2] NC
5366,5-5450PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
CZ1
[1] C
[2] NC
5450-5480PEVNÁ
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [2]
[2] NC
[1] c
5480-5680LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)
5.111 5.115
LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2]
5.111 5.115
[1] C
[2] ne
5680-5730LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) 5.111
5.115
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2]
5.111 5.115
[2] NC
[1] c
5730-5900PEVNÁ
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1] [2]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1] [2]
CZ1
[2] NC
[1] c
5900-5950PEVNÁ 5.136
POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.136
ROZHLASOVÁ 5.134
PEVNÁ 5.136 [1]
ROZHLASOVÁ 5.134 [1]
[1] C
5950-6200ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1][1] C
6200-6525NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.109
5.110 5.130 5.132
5.137
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.109
5.110 5.130 5.132 [1]
Pevná [1]
5.137
[1] C
6525-6685LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2][1] C
[2] ne
6685-6765LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2][2] NC
[1] c
6765-7000PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
5.138
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
5.138 CZ1
[1] C
[2] NC
7000-7100AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ
5.140 5.141 5,141A
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
5.140 5.141 5,141A
[1] C
7100-7200AMATÉRSKÁ 5.141A 5.141BAMATÉRSKÁ 5.141A 5.141B [1][1] C
7200-7300ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1][1] C
7300-7400ROZHLASOVÁ 5.134 PEVNÁ 5.143 5.143B Pozemní pohyblivá 5.143 5.143BROZHLASOVÁ 5.134 [1]
PEVNÁ 5.143 5.143B [1] [2]
Pozemní pohyblivá 5.143 5.143B [2]
[1] C
[2] ne
7400-7450ROZHLASOVÁ PEVNÁ 5.143B Pozemní pohyblivá 5.143BROZHLASOVÁ [1]
PEVNÁ 5.143B CZ1 [1] [2]
Pozemní pohyblivá
5.143B [2]
[1] C
[2] ne
7450-8100PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
CZ1
[1] C
[2] NC
8100-8195PEVNÁ
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
[1] C
[2] NC
8195-8815NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.109 5.110 5.132 5.145
5.111
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.109
5.110 5.132 5.145 [1]
5.111 CZ1
[1] C
8815-8965LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2][1] C
[2] ne
8965-9040LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2][2] NC
[1] c
9040-9305PEVNÁPEVNÁ [1] [2]
CZ1
[2] NC
[1] c
9305-9355PEVNÁ
Radiolokační 5.145A 5.145B
PEVNÁ [1] [2]
CZ1
[2] NC
[1] c
9355-9400PEVNÁPEVNÁ [1] [2]
CZ1
[2] NC
[1] c
9400-9500PEVNÁ
ROZHLASOVÁ 5.134 5.146
PEVNÁ [1] [2]
ROZHLASOVÁ 5.134 [1]
5.146
[1] C
[2] ne
9500-9775ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1][1] C
9775-9900ROZHLASOVÁ
5.147
ROZHLASOVÁ [1]
Pevná [1] [2]
5.147
[1] C
[2] ne
9900-9995PEVNÁPEVNÁ [1] [2]
CZ1
[2] NC
[1] c
9995-10003KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ
5.111
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ
A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1]
5.111
[1] C
10003-10005KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ
Kosmického výzkumu
5.111
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ
A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1]
Kosmického výzkumu [1]
5.111
[1] C
10005-10100LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.111LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2]
5.111
[1] C
[2] ne
10100-10150PEVNÁ
Amatérská
PEVNÁ [1] [2]
Amatérská [1]
[1] C
[2] NC
10150-11175PEVNÁ
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
[2] NC
[1] c
11175-11275LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2][2] NC
[1] c
11275-11400LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2][1] C
[2] ne
11400-11600PEVNÁPEVNÁ [1] [2]
CZ1
[2] NC
[1] c
11600-11650PEVNÁ
ROZHLASOVÁ 5.134 5.146
PEVNÁ [1] [2]
ROZHLASOVÁ 5.134 [1]
5.146
[1] C
[2] ne
11650-12050ROZHLASOVÁ
5.147
ROZHLASOVÁ [1]
Pevná [1] [2]
5.147
[1] C
[2] ne
12050-12100PEVNÁ
ROZHLASOVÁ 5.134 5.146
PEVNÁ [1] [2]
ROZHLASOVÁ 5.134 [1]
5.146
[1] C
[2] ne
12100-12230PEVNÁPEVNÁ [1] [2]
CZ1
[1] C
[2] ne
12230-13200NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.109 5.110 5.132 5.145NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.109 5.110 5.132 5.145 [1]
Pevná [1]
1] C
13200-13260LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2][2] NC
[1] c
13260-13360LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2][1] C
[2] ne
13360-13410PEVNÁ
RÁDIO ASTRONOMICKÁ
5.149
PEVNÁ [1] [2]
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
5.149
[1] C
[2] NC
13410-13450PEVNÁ
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
[2] NC
[1] c
13450-13550PEVNÁ
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
Radiolokační 5.132A
5.149A
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
[2] NC
[1] c
13550-13570PEVNÁ
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
5.150
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
5.150
[2] NC
[1] c
13570-13600PEVNÁ
ROZHLASOVÁ 5.134
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
5.151
PEVNÁ [1] [2]
ROZHLASOVÁ 5.134 [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
5.151
[1] C
[2] ne
13600-13800ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1]
Pevná [1]
[1] C
13800-13870PEVNÁ
ROZHLASOVÁ 5.134
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
5.151
PEVNÁ [1] [2]
ROZHLASOVÁ 5.134 [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
5.151
[1] C
[2] ne
13870-14000PEVNÁ
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
[2] NC
[1] c
14000-14250AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
[1] C
14250-14350AMATÉRSKÁ 5.152AMATÉRSKÁ [1]
5.152
[1] C
14350-14990PEVNÁ
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
[2] NC
[1] c
14990-15005KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ
5.111
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1]
5.111
[1] C
15005-15010KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ
Kosmického výzkumu
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1][1] C
15010-15100LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2][2] NC
[1] c
15100-15450ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1][1] C
15450-15600ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1]
Pevná [1]
[1] C
15600-15800PEVNÁ
ROZHLASOVÁ 5.134 5.146
PEVNÁ [1] [2]
ROZHLASOVÁ 5.134 [1]
5.146
[1] C
[2] ne
15800-16100PEVNÁPEVNÁ CZ1 [1] [2][2] NC
[1] c
16100-16200PEVNÁ
Radiolokační 5.145A
5.145B
PEVNÁ CZ1 [1] [2][2] NC
[1] c
16200-16360PEVNÁPEVNÁ CZ1 [1] [2][2] NC
[1] c
16360-17410NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.109 5.110 5.132
5.145
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.109 5.110 5.132 5.145 [1]
Pevná CZ1 [1]
[1] C
17410-17480PEVNÁPEVNÁ CZ1 [1] [2][2] NC
[1] c
17480-17550PEVNÁ
ROZHLASOVÁ 5.134
5.146
PEVNÁ [1] [2]
ROZHLASOVÁ 5.134 [1]
5.146
[1] C
[2] ne
17550-17900ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1]
Pevná [1]
[1] C
17900-17970LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2][1] C
[2] ne
17970-18030LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1] [2][2] NC
[1] c
18030-18052PEVNÁPEVNÁ CZ1 [1] [2][2] NC
[1] c
18052-18068PEVNÁ Kosmického výzkumuPEVNÁ CZ1 [1] [2]
Kosmického výzkumu [1]
[2] NC
[1] c
18068-18168AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ 5.154
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
5.154
[1] C
18168-18780PEVNÁ
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [2]
[2] NC
[1] c
18780-18900NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁNÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1][1] C
18900-19020PEVNÁ
ROZHLASOVÁ 5.134
5.146
PEVNÁ [1] [2]
ROZHLASOVÁ 5.134 [1]
5.146
[1] C
[2] ne
19020-19680PEVNÁPEVNÁ CZ1 [1] [2][2] NC
[1] c
19680-19800NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.132NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.132 [1][1] C
19800-19990PEVNÁPEVNÁ CZ1 [1] [2][2] NC
[1] c
19990-19995KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ
Kosmického výzkumu
5.111
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1]
Kosmického výzkumu [1]
5.111
[1] C
19995-20010KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ
5.111
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1]
5.111
[1] C
20010-21000PEVNÁ PohybliváPEVNÁ CZ1 [1] [2]
Pohyblivá [2]
[2] NC
[1] c
21000-21450AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
[1] C
21450-21850ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1][1] C
21850-21870PEVNÁPEVNÁ [1] [2][1] C
[2] NC
21870-21924PEVNÁ 5.155BPEVNÁ 5.155B [1] [2][1] C
[2] NC
21924-22000LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) [1] [2][1] C
[2] ne
22000-22855NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.132NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.132 [1][1] C
22855-23000PEVNÁPEVNÁ CZ1 [1] [2][2] NC
[1] c
23000-23200PEVNÁ
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
[2] NC
[1] c
23200-23350PEVNÁ 5.156A
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)
PEVNÁ 5.156A [1] [2]
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [1]* [2]
[1] C
[2] NC
[1]*c
23350-24000PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.157
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.157 [1] [2]
[2] NC
[1] c
24000-24450PEVNÁ
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [2]
[2] NC
[1] c
24450-24600PEVNÁ
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
Radiolokační 5.132A
5.158
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [2]
[2] NC
[1] c
24600-24890PEVNÁ
POZEMNÍ POHYBLIVÁ
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [2]
[2] NC
[1] c
24890-24990AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
[1] C
24990-25005KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮKMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1][1] C
25005-25010KMITOČTOVÝCH NORMÁLU A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ
Kosmického výzkumu
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1][1] C
25010-25070PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2]
[2] NC
[1] c
25070-25210NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁNÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1][1] C
25210-25550PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ CZ1 [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2]
[2] NC
[1] c
25550-25670RÁDIO ASTRONOMICKÁ 5.149RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
5.149
[1] C
25670-26100ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1][1] C
26100-26175NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.132NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ 5.132 [1][1] C
26175-26200PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] CZ1
[1] C
[2] NC
26200-26350PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Radiolokační 5.132A
5.133A
PEVNÁ [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] CZ1
[1] C
[2] NC
26350-26957PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
5.150
PEVNÁ [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] CZ1
[1] C
[2] NC
26957-27405PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
5.150
[1] C
[2] ne
27405-27500PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2] CZ1
[2] NC
[1] c

MHz

27,5-28POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1]
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ [1] [2]
[1] C
[2] ne
28-29,7AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
[1] C
29,7-30,005PEVNÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ [1] [2][1] C
[2] NC
30,005-30,01KOSMICKÉHO PROVOZU (identifikace družic)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU
POHYBLIVÁ [1] [2][1] C
[2] NC
30,01-32.875PEVNÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ [1] [2][2] NC
[1] c
32,875-35PEVNÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ [1] [2][1] C
[2] ne
35-37,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ [1] [2][1] C
[2] NC
37,5-38,25PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Rádio astronomická
5.149
POHYBLIVÁ [1] [2]
Radioastronomická [1]
5.149
[1] C
[2] ne
38,25-39PEVNÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ [1] [2][1] C
[2] ne
39-39,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Radiolokační 5.132A
5.159
POHYBLIVÁ [1] [2][2] NC
[1] c
39,5-39,986PEVNÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ [1] [2][2] NC
[1] c
39,986-40,02PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kosmického výzkumu
POHYBLIVÁ [1] [2]
Kosmického výzkumu [1]
[2] NC
[1] c
40,02-40,98PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.150
POHYBLIVÁ [1] [2]
5.150
[1] C

[2] ne

40,98-41PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kosmického výzkumu
POHYBLIVÁ [1] [2]
Kosmického výzkumu [1]
[1] C
[2] ne
41-41,015POHYBLIVÁ [1] [2][2] NC
[1] c
41,015-42PEVNÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ [1] [2][2] NC
[1] c
42-42,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Radiolokační 5.132A \5.161B\
POHYBLIVÁ [1] [2][2] NC
[1] c
42,5-44PEVNÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ [1] [2][2] NC
[1] c
44-46PEVNÁ
POHYBLIVÁ
\5.162A\
POHYBLIVÁ [1] [2][1] c
[2] NC
46-47PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Radiolokační \5.162A\
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ [1] [2]
Radiolokační
5.162A
[2] NC
[1] c
47-48,5ROZHLASOVÁ
POZEMNÍ POHYBLIVÁ \5.164\
Radiolokační \5.162A\
POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.164 [1] [2][2] NC
[1] c
48,5-50ROZHLASOVÁ
POZEMNÍ POHYBLIVÁ \5.164\
Radiolokační\5.162A\
POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.164 [1] [2][2] ne
50-52Amatérská [1]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.164 [1] [2]
[1] C
[2] ne
52-56,5POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.164 [1] [2][1] C
[2] NC
56,5-58POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.164 [1] [2]
Radiolokační 5.162A [1]
[1] C
[2] NC
58-66ROZHLASOVÁ
POZEMNÍ POHYBLIVÁ \5.164\
Radiolokační \5.162A\
POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.164 [1] [2]
Radiolokační 5.162A [1]
[1] C
[2] NC
66-67,5POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.164 [1] [2]
Radiolokační 5.162A [1]
[2] C [1] ne
67,5-68POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.164 [1]
Radiolokační 5.162A [1]
[1] C
68-70PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
POHYBLIVÁ [1] [2][1] C
[2] ne
70-70,45POHYBLIVÁ [2]
Amatérská CZ5 [1]
[2] NC
[1] c
70,45-73POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
Radioastronomická [1]
[1] C
[2] ne
73-74,6PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.149
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
Radioastronomická [1]
5.149
[1] C
[2] ne
74,6-74,8PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2][1] C
[2] ne
74,8-75,2LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.180LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
5.180
[1] C
[2] NC
75,2-75,4PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
POHYBLIVÁ [1][1] C
75,4-76,975POHYBLIVÁ [1] [2][1] C
[2] NC
76,975-87,5POHYBLIVÁ [1] [2][1] C
[2] ne
87,5-108ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1][1] C
108-117,975LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.197ALETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
5.197A
[1] C
[2] NC
117,975-132LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.111 5.200LETECKÁ POHYBLIVÁ [1] [2]
5.111 5.200
[1] C
[2] ne
132-137LETECKÁ POHYBLIVÁ [1] [2][1] C
[2] ne
137-137,025KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)
5.208A 5.208B 5.209
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr)
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)
\5.206\ Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
5.208
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) 5.206 [2]
Kosmického provozu (sestupný směr) [1]
Družicová meteorologická (sestupný směr) [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208A 5.208B 5.209 [2]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
5.208
[2] NC
[1] c
137,025-137,175KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr)
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr)
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)
\5.206\ Pevná
Družicová pohyblivá (sestupný směr) 5.208A 5.208B 5.209
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
5.208
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) 5.206 [2]
Kosmického provozu (sestupný směr) [1]
Družicová meteorologická (sestupný směr) [1]
Družicová pohyblivá (sestupný směr) 5.208A 5.208B 5.209 [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
5.208
[2] NC
[1] c
137,175-137,825KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208A 5.208B 5.209
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr)
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) \5.206\
Pevná
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
5.208
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) 5.206 [2]
Kosmického provozu (sestupný směr) [1]
Družicová meteorologická (sestupný směr) [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208A 5.208B 5.209 [2]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
5.208
[2] NC
[1] c
137,825-138KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr)
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr)
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) \5.206\
Družicová pohyblivá (sestupný směr) 5.208A 5.208B 5.209
Pevná
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
5.208
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) 5.206 [2]
Kosmického provozu (sestupný směr) [1]
Družicová meteorologická (sestupný směr) [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208A 5.208B 5.209 [2]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
5.208
[2] NC
[1] c
138-143,6LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)
Kosmického výzkumu (sestupný směr) \5.210\
5.211
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [2]
Pozemní pohyblivá [2]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) 5.210 [1]
[2] NC
[1] c
143,6-143,65LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr)
5.211
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [2]
Pozemní pohyblivá [2]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
[2] NC
[1] c
143,65-144LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)
Kosmického výzkumu (sestupný směr) \5.210\
5.211
LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) [2]
Pozemní pohyblivá [2]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) 5.210 [1]
[2] NC
[1] c
144-146AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ 5.216
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
[1] C
146-148PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1][1] C
148-149,9PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.209
5.218 5.219
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.209 [1]
5.218 5.219
[1] C
149,9-150,05DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.209 5.220POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.209 5.220 [1]
[1] C
150,05-153PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
RÁDIO ASTRONOMICKÁ 5.149
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
5.149
[1] C
153-153,55PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
Pomocná meteorologická
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1]
Pomocná meteorologická [1]
[1] C
153,55-154POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
Pomocná meteorologická [1]
[1] C
[2] NC
154-155,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
5.226
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2][2] NC
[1] c
155,5-156,4875POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1] [2]
5.226
[1] C
[2] ne
156,4875-156,5625NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (tíseň a volání DSC 5.111 5.226 5.227NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (tíseň a volání DSC) [1]
5.111 5.226 5.227
[1] C
156,5625-156,7625PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R)
5.226
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) [1]
5.226
[1] C
156,7625-156,7875NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ
Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
5.111 5.226 5.228
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
5.226 5.228
[1] C
156,7875-156,8125NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (tíseň a volání)
5.111 5.226
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (tíseň a volání) [1]
5.111 5.226
[1] C
156,8125-156,8375NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.111
5.226 5.228
NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ [1]
Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
5.226 5.228
[1] C
156,8375-161.9375PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.226
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
5.226 CZ9
[1] C
[2] NC
161.9375-161,9625PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Družicová námořní pohyblivá (vzestupný směr) 5.228AA
5.226
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
Družicová námořní pohyblivá (vzestupný směr) 5.228AA
5.226
[1] C
161,9625-161,9875PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.228F
5.226 5.228A 5.228B
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.228F
5.226 5.228A 5.228B
[1] C
161,9875-162,0125PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Družicová námořní pohyblivá (vzestupný směr) 5.228AA
5.226
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
Družicová námořní pohyblivá (vzestupný směr) 5.228AA
5.226
[1] C
162,0125-162,0375PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.228F 5.226 5.228A
5.228B
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.228F [1]
5.226 5.228A 5.228B
[1] C
162,0375-174PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
5.226
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
5.226
[1] C
[2] NC
174-223ROZHLASOVÁROZHLASOVÁ [1]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1]
[1] C
223-230ROZHLASOVÁ
Pevná
Pohyblivá
ROZHLASOVÁ [1]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1]
[1] C
230-235PEVNÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ [2][2] NC
235-242,95PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.111 5.254 5.256
POHYBLIVÁ [2][2] NC
242,95-243,05POHYBLIVÁ [1] [2]
5.111 5.254 5.256
[1] C
[2] NC
243,05-267POHYBLIVÁ [2]
5.254
[2] NC
267-272PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kosmického provozu (sestupný směr)
5.254 5.257
POHYBLIVÁ [2]
5.254 5.257
[2] NC
272-273KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.254
POHYBLIVÁ [2]
5.254
[2] NC
273-312PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.254
POHYBLIVÁ [2]
5.254
[2] NC
312-315PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
5.254 5.255
POHYBLIVÁ [2]
5.254 5.255
[2] NC
315-322PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.254
POHYBLIVÁ [2]
5.254
[2] NC
322-328,6PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIO ASTRONOMICKÁ
5.149
POHYBLIVÁ [2]
5.149
[2] NC
328,6-335,4LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.258LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.258 [1] [2][1] C
[2] NC
335,4-380PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.254
POHYBLIVÁ [2]
5.254
[2] NC
380-382,25POHYBLIVÁ [1] [2]
5.254
[1] C
[2] ne
382,25-385POHYBLIVÁ [1] [2]
5.254
[1] C
[2] ne
385-387POHYBLIVÁ [2]
5.254
[2] NC
387-390PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová pohyblivá (sestupný směr) 5.208A 5.208B 5.254 5.255
POHYBLIVÁ [2]
5.208A 5.208B 5.254 5.255
[2] NC
390-392,25PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.254
POHYBLIVÁ [1] [2]
5.254
[1] C
[2] ne
392,25-395POHYBLIVÁ [1] [2]
5.254
[1] C
[2] ne
395-399,9POHYBLIVÁ [2]
5.254
[2] NC
399,9-400,05DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.209
5.220
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.209 5.220 [1][1] C
400,05-400,15DRUŽICOVÁ SLUŽBA
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ
5.261
DRUŽICOVÁ SLUŽBA
KMITOČTOVÝCH NORMÁLŮ A ČASOVÝCH SIGNÁLŮ [1]
5.261
[1] C
400,15-401POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208A 5.208B 5.209
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) 5.263
Kosmického provozu (sestupný směr) 5.264
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) [1]
Kosmického provozu (sestupný směr) [1]
5.264
[1] C
401-402POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr)
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzestupný směr)
Pevná
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1]
KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr) [1]
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) [1]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzestupný směr) [1]
CZ9
[1] C
402-403POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzestupný směr)
Pevná
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1] [2]
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) [1]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzestupný směr) [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1]
CZ9
[1] C
[2] ne
403-405POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
Pevná
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 5.265
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1] [2][1] C
[2] ne
405-406POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2]
5.265
[1] C
[2] ne
406-406,1DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.265 5.266 5.267DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) [1]
5.265 5.266 5.267
[1] C
406,1-410PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
RÁDIO ASTRONOMICKÁ 5.149 5.265
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1] [2] RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
5.149 5.265
[1] C
[2] ne
410-415PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (družice-družice) 5.268
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
Kosmického výzkumu (družice-družice) 5.268 [1]
[1] C
[2] ne
415-420POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
Kosmického výzkumu (družice-družice) 5.268 [1]
[1] C
[2] ne
420-430PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Radiolokační
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
Radiolokační [1]
[1] C
[2] ne
430-432AMATÉRSKÁ
RADIOLOKAČNÍ
AMATÉRSKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Pozemní pohyblivá [1] [2]
[1] C
[2] ne
432-438AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ 5.282
RADIOLOKAČNÍ
Družicového průzkumu Země (aktivní) 5.279A 5.138 5.280
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ 5.282 [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Družicového průzkumu Země (aktivní) 5.279A [1]
Pozemní pohyblivá [1] [2]
5.138
[1] C
[2] ne
438-440AMATÉRSKÁ
RADIOLOKAČNÍ
AMATÉRSKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Pozemní pohyblivá [1]
[1] C
[2] NC
440-448PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační 5.286
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
Radiolokační [1] [2]
CZ9
[1] C
[2] ne
448-450POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
Radiolokační [1] [2]
5.286
[1] C
[2] ne
450-455PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.286AA 5.209 5.286 5.286A
POHYBLIVÁ 5.286AA [1]
5.209 5.286 5.286A
[1] C
455-456PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.286AA 5.209 5.286A
POHYBLIVÁ 5.286AA [1]
5.209 5.286A
[1] C
456-459PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.286AA 5.287
POHYBLIVÁ 5.286AA [1]
5.287
[1] C
459-460PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.286AA 5.209 5.286A
POHYBLIVÁ 5.286AA [1]
5.209 5.286A
[1] C
460-470PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.286AA
Družicová meteorologická (sestupný směr) 5.287 5.289
POHYBLIVÁ 5.286AA [1]
5.287 5.289
[1] C
470-694ROZHLASOVÁ
Rádio astronomická 5.306 5.149 \5.291A\ \5.296\ 5.311A
ROZHLASOVÁ [1]
Radioastronomická [1]
Pozemní pohyblivá [1]
Radiolokační \5.291A\ [1]
5.149 5.291A 5.296 5.311A
[1] C
694-790POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.312A 5.317A
ROZHLASOVÁ 5.311A 5.312
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.312A 5.317A [1]
ROZHLASOVÁ [1]
5.311A
[1] C
790-862PEVNÁ
ROZHLASOVÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.316B 5.317A
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.316B 5.317A [1][1] C
862-890PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.317A 5.323
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.317A [1] [2][1] C
[2]nc
890-942PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.317A
Radiolokační
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.317A [1] [2][1] C
[2] ne
942-960PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.317A
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.317A [1][1] C
960-1145LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.328

LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.327A
5.328AA

LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.328 [1] [2]
LETECKÁ POHYBLIVÁ 5.327A [1] [2]
5.328AA
[1] C
[2] NC
1145-1164LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.328 [1] [2]
LETECKÁ POHYBLIVÁ 5.327A [1] [2]
Pevná [1]
[1] C
[2] NC
1164-1215LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.328
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice-družice) 5.328B 5.328A
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.328 [1] [2]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice-družice) 5.328B [1] [2]
Pevná [1]
5.328A
[1] C
[2] NC
1215-1240DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice-družice) 5.328B 5.329 5.329A
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) 5.331 5.332
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice-družice) 5.328B 5.329 5.329A [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
5.332
[1] C
[2] NC
1240-1300DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice-družice) 5.328B 5.329 5.329A
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
Amatérská 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice-družice) 5.328B 5.329 5.329A [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
Amatérská [1]
5.282 5.331 5.332 5.335A
[2] NC
1300-1350RADIOLOKAČNÍ
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.337
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (vzestupný směr) 5.149 5.337A
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.337 [1] [2]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (vzestupný směr) [1] [2]
5.149 5.337A
[1] C
[2] NC
1350-1400PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAČNÍ
Družicového průzkumu Země (pasivní)
Kosmického výzkumu (pasivní) 5.149 5.338 5.338A 5.339
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1] [2]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Družicového průzkumu Země (pasivní) [1]
Kosmického výzkumu (pasivní) [1]
5.149 5.338A 5.339
[1] C
[2] NC
1400-1427DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RÁDIO ASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.340 5.341
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340 5.341
[1] C
1427-1429KOSMICKÉHO PROVOZU (vzestupný směr)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.341 A 5.338A 5.341
KOSMICKÉHO PROVOZU (vzestupný směr) [1]
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2]
5.341A 5.338A 5.341
[2] NC
[1] c
1429-1452PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.341 A 5.338A 5.341
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
5.341A 5.338A 5.341
[1] C
[2] NC
1452-1492PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
ROZHLASOVÁ 5.345
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ 5.208B 5.345 5.341
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
ROZHLASOVÁ 5.345 [1]
Družicová rozhlasová 5.208B 5.345 [1]
Pevná [1]
5.341
“mc
1492-1518PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.341 A 5.341
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.341A [1] [2]
5.341
[2] NC
[1] c
1518-1525PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.348 5.351A 5.341
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]???
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.348 5.351A [1]
5.341
[1] C
[2] NC
1525-1530KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208B 5.351A
Družicového průzkumu Země
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 5.341 5.351 5.354
1 KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr) [1]
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208B 5.351A [1] [2]
Družicového průzkumu Země [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1] [2]
5.341 5.351 5.354
[1] C
[2] ne
1530-1535KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208B 5.351A 5.353A
Družicového průzkumu Země
Pevná
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 5.341 5.351 5.354
1 KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr) [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208B 5.351A 5.353A [1] [2]
Družicového průzkumu Země [1]
Pevná [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1] [2]
5.341 5.351 5.354
[2] ne
1535-1544DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357ADRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208B 5.351 A [1] [2]
5.341 5.351 5.353A 5.354
[1] C
[2] ne
1544-1545DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208B [1] [2]
5.341 5.354 5.356
[1] C
[2] ne
1545-1555DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208B 5.351 A [1] [2]
5.341 5.351 5.354 5.357 5.357A
[1] C
[2] ne
1555-1559DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.208B 5.351 A [1] [2]
5.341 5.351 5.354
[1] C
[2] ne
1559-1610LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice-družice) 5.208B 5.328B 5.329A 5.341
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice-družice) 5.208B 5.328B 5.329A [1] [2]
5.341
[1] C
[2] NC
1610-1610,6DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.367
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351A 5.364
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
Družicového rádiového určování (vzestupný směr) 5.364 5.371
5.341 5.366 5.368 5.372
DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.367 [1] [2]

DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351 A 5.364 [1]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
Družicového rádiového určování (vzestupný směr) 5.364 [1] [2]
5.341 5.366 5.368 5.371 5.372

[1] C
[2] ne

[1] C
[2] NC

1610,6-1613,8DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.367
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.3 51A
RÁDIO ASTRONOMICKÁ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
Družicového rádiového určování (vzestupný směr) 5.371 5.149 5.341 5.364 5.366 5.368 5.372
DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.367 [1] [2]

DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351 A [1]
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
Družicového rádiového určování (vzestupný směr) 5.371 [2]
5.149 5.341 5.364 5.366 5.368 5.372

[1] C
[2] NC
1613,8-1626,5DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.367
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351A 5.364
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
Družicová pohyblivá (sestupný směr) 5.208B 5.365
Družicového rádiového určování (vzestupný směr) 5.364 5.371 5.341 5.366 5.368 5.372
DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.367 [1] [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351A 5.364 [1]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
Družicová pohyblivá (sestupný směr) 5.208B 5.365 [1]
Družicového rádiového určování (vzestupný směr) 5.364 5.371 [2]
5.341 5.366 5.368 5.372
[1] C
[2] NC
1626,5-1645,5DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351 A [1] [2]
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.374
[1] C
[2] ne
1645,5-1646,5DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351 A [1] [2]
5.341 5.354 5.375
[1] C
[2] ne
1646,5-1656,5DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351 A [1] [2]
5.341 5.351 5.354 5.357A 5.376
[1] C
[2] ne
1656,5-1660DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351 A [1] [2]
5.341 5.351 5.354 5.374
[1] C
[2] ne
1660-1660,5DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351 A
RÁDIO ASTRONOMICKÁ 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351 A [1] [2]
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
[1] C
[2] ne
1660,5-1668RÁDIO ASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
Pevná
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 5.149 5.341 5.379A
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
Pevná [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [2]
5.149 5.341 5.379A
[1] C
[2] ne
1668-1668,4DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.3 51A 5.379B 5.379C
RÁDIO ASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
Pevná
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 5.149 5.341 5.379A
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351A 5.379B 5.379C [1]
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
Pevná [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [2]
5.149 5.341 5.379A
[1] C
[2] ne
1668,4-1670POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.3 51A 5.379B 5.379C
RÁDIO ASTRONOMICKÁ 5.149 5.341 5.379D
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1]
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351A 5.379B 5.379C [1]
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
5.149 5.341 5.379D
[1] C
[2] NC
1670-1675POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.3 51A 5.379B 5.341 5.379D 5.380A
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351A 5.379B [1]
Pevná [2]
5.341 5.379D 5.380A
[1] C
[2] ne
1675-1690POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.341
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1]
PEVNÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2]
5.341
[1] C
[2] NC
1690-1700POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr)
Pevná
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 5.289 5.341
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) [1]
Pevná [1] [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [2]
5.289 5.341
[1] C
[2] ne
1700-1710PEVNÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.289 5.341
PEVNÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2]
5.289 5.341
[1] C
[2] NC
1710-1770PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.384A Rádio astronomická 5.385 5.149 5.341
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.384A [1]
Radioastronomická 5.385 [1]
5.149 5.341
[1] C
1770-1790PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.384A
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.384A [1] [2]
“[líc

[2] ne

1790-1900PEVNÁ

POHYBLIVÁ 5.384A 5.388A 5.388

PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.384A 5.388A [1] [2]
5.388
[1] C
[2] ne
1900-1930PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.388A [1] [2]
5.388
[1] C
[2] ne
1930-1970PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.388A 5.388
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.388A [1]
5.388
[1] C
1970-1980PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.388A 5.388
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.388A [1]
5.388
[1] C
1980-2010PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.3 51A 5.389A 5.388
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 5.351A 5.389A [1]
Pevná [1]
Pohyblivá [1]
5.388
[1] C
2010-2025PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.388A 5.388
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.388A [1]
5.388
[1] C
2025-2110KOSMICKÉHO PROVOZU (vzestupný směr) (družice-družice)
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) (družice-družice)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.391
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) (družice-družice) 5.392
KOSMICKÉHO PROVOZU (vzestupný směr) (družice-družice) [1]
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) (družice-družice) [1]
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ 5.391 CZ6 [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) (družice-družice) [1]
5.392
[1] C
[2] NC
2110-2120PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.388A
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr) 5.388
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.388A [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr) [1]
5.388
[1] C
2120-2170PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.388A 5.388
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.388A [1]
5.388
“wc
2170-2200PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.351A 5.389A 5.388
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.351A 5.389A [1]
Pevná [1]
Pohyblivá [1]
5.388
[1] C
2200-2290KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr) (družice-družice)
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (sestupný směr) (družice-družice)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.391
KOSMICKÉHO VÝZKUMU
(sestupný směr) (družice-družice) 5.392
KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr) (družice-družice) [1]
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (sestupný směr) (družice-družice) [1]
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ 5.391 CZ6 [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) (družice-družice) [1]
5.392
[2] NC
2290-2300PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (sestupný směr)
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (sestupný směr) [1]
[1] C
2300-2450PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.384A
Amatérská
Družicová amatérská 5.282
Radiolokační 5.150 5.395
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ 5.384A [1] [2]
Amatérská [1]
Družicová amatérská 5.282 [1]
5.150
[2] ne
2450-2483,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Radiolokační 5.150
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
5.150
[1] C
2483,5-2500PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.3 51A
Radiolokační
DRUŽICOVÉHO RÁDIOVÉHO URČOVÁNÍ (sestupný směr) 5.398 5.150 5.402
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.351 A [1]
DRUŽICOVÉHO RÁDIOVÉHO URČOVÁNÍ (sestupný směr) 5.398 [1]
5.150 5.402
~wč
2500-2520PEVNÁ 5.410
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.384A
Pevná 5.410 [1]POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.384A [1][1] C
2520-2655PEVNÁ 5.410
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.384A
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ 5.413 5.416
Družicového průzkumu Země (pasivní) 5.339
Kosmického výzkumu (pasivní) 5.339 5.418B 5.418C
PEVNÁ 5.410 [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.384A [1]
Družicového průzkumu Země (pasivní) [1]
Kosmického výzkumu (pasivní) [1]
5.418B 5.418C
[1] C
2655-2670PEVNÁ 5.410
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.384A
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ 5.208B 5.413 5.416
Družicového průzkumu Země (pasivní)
Radioastronomická
Kosmického výzkumu (pasivní)
5.149
PEVNÁ 5.410 [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.384A [1]
Družicového průzkumu Země (pasivní) [1]
Radioastronomická [1]
Kosmického výzkumu (pasivní) [1]
5.149
[1] C
2670-2690PEVNÁ 5.410
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.384A
Družicového průzkumu Země (pasivní)
Radioastronomická
Kosmického výzkumu (pasivní)
5.149
Pevná 5.410 [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.384A [1]
Radioastronomická [1]
5.149
[1] C
2690-2700DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C
2700-2900LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.337
Radiolokační
5.423
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.337 [1] [2]
Radiolokační [1] [2]
5.423
[1] C
[2] NC
2900-3100RADIOLOKAČNÍ 5.424A
RADIONAVIGAČNÍ 5.426 5.425 5.427
RADIOLOKAČNÍ 5.424A [2]
RADIONAVIGAČNÍ 5.426 [1] [2]
5.425 5.427
[1] C
[2] NC
3100-3300RADIOLOKAČNÍ
Družicového průzkumu Země (aktivní)
Kosmického výzkumu (aktivní)
5.149
RADIOLOKAČNÍ [2]
Družicového průzkumu Země (aktivní) [1]
Kosmického výzkumu (aktivní) [1]
5.149
[2] NC
[1] c
3300-3400RADIOLOKAČNÍ
5.149
RADIOLOKAČNÍ [2]
5.149
[2] NC
3400-3600PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
Pohyblivá \5.430A\
Radiolokační
PEVNÁ [1]
Družicová pevná (sestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ 5.430A [1]
Radiolokační [1] [2]
CZ7
[1] C
[2] ne
3600-3800PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
Pohyblivá
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
Družicová pevná (sestupný směr) [1]
[1] C
3800-4200PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1]
[1] C
4200-4400LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.436
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.438
5.437 5.440
LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.436 [1] [2]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.438 [1] [2]
5.437 5.440
[1] C
[2] NC
4400-4500PEVNÁ
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ [1] [2]
[2] NC
[1] c
4500-4800PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.441
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.441 [1]
POHYBLIVÁ [2]
[2] NC
[1] c
4800-4990PEVNÁ
POHYBLIVÁ 5.442
Rádio astronomická 5.149
5.339
PEVNÁ [2]
POHYBLIVÁ 5.442 [2]
Radioastronomická [1]
5.149 5.339
[2] NC
[1] c
4990-5000PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
RÁDIO ASTRONOMICKÁ
Kosmického výzkumu (pasivní)
5.149
PEVNÁ [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
5.149
[2] NC
[1] C
5000-5010LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.443AA
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (vzestupný směr) [1]
DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.443AA [1]
Kosmického výzkumu (pasivní) [1]
[1] C
[2] NC
5010-5030LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (vzestupný směr) (družice-družice) 5.328B 5.443B
DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.443AA
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (vzestupný směr) (družice-družice) 5.328B 5.443B [1]
DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.443AA [1]
Kosmického výzkumu (pasivní) [1]
[1] C
[2] NC
5030-5091LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.443C
DRUŽICOVÁ LETECKÁ
POHYBLIVÁ (R) 5.443D
5.444
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.443C [1] [2]
DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.443D [1]
5.444
[1] C
[2] NC
5091-5150LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
LETECKÁ POHYBLIVÁ 5.444B
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.444A
DRUŽICOVÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.443AA
5.444
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
LETECKÁ POHYBLIVÁ 5.444B [1] [2]
DRUŽICOVÁ
LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.443AA [1]
5.444 5.444A
[1] C
[2] NC
5150-5250LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.447A
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.446B
5.446 5.446C 5.447B 5.447C
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.447A [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.446B [1]
5.446 5.446C 5.447B 5.447C
[1] C
[2] NC
5250-5255DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.447F
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU 5.447D
5.448A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.447F [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU 5.447D [1]
5.448A
[1] C
[2] NC
5255-5350DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.447F
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
5.448A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.447F [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
5.448A
[2] NC
5350-5460DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) 5.448B
RADIOLOKAČNÍ 5.448D
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.449
KOSMICKÉHO VÝZKUMU 5.448C
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) 5.448B [1]
RADIOLOKAČNÍ 5.448D [1] [2]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.449 [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU 5.448C [1]
[1] C
[2] NC
5460-5470DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
RADIOLOKAČNÍ 5.448D
RADIONAVIGAČNÍ 5.449
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
5.448B
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
RADIOLOKAČNÍ 5.448D [2]
RADIONAVIGAČNÍ 5.449 [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
5.448B
[1] C
[2] NC
5470-5570DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.450A
RADIOLOKAČNÍ 5.450B
NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
5.448B
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.450A [1]
RADIOLOKAČNÍ 5.450B [2] NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
5.448B
[1] C
[2] NC
5570-5650POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.450A
RADIOLOKAČNÍ 5.450B
NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ
5.452
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.450A [1]
RADIOLOKAČNÍ 5.450B [1] [2]
NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ [1]
5.452
[1] C
[2] NC
5650-5725POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.450A
RADIOLOKAČNÍ Amatérská
Družicová amatérská 5.282
Kosmického výzkumu (daleký kosmos)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.446A 5.450A [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Amatérská [1]
Družicová amatérská 5.282 [1]
[1] C
[2] NC
5725-5830DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
5.150
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
Amatérská [1]
Pohyblivá [1]
5.150
“[líc

[2] NC

5830-5850DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
Družicová amatérská (sestupný směr)
5.150
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
Amatérská [1]
Družicová amatérská (sestupný směr) [1]
Pohyblivá [1]
5.150
[1] C
[2] NC
5850-5925PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
POHYBLIVÁ 5.150
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [1]
Pohyblivá [1]
5.150
[1] C
5925-6450PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A
POHYBLIVÁ 5.149 5.440 5.458
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A [1]
[1] C
6450-6700PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.457B [1]
5.149 5.458
[1] C
6700-7075PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) (sestupný směr) 5.441
POHYBLIVÁ
5.458 5.458A 5.458B
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) (sestupný směr) 5.441 [1]
5.458 5.458A 5.458B
[1] C
7075-7145PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.458
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
5.458
[1] C
7145-7190PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr)
5.458
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr) [1]
5.458
[1] C
7190-7235 1DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) 5.460A 5.460B
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) 5.460
5.458
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) 5.460A 5.460B [1]
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) 5.460 [1]
5.458
[1] C
7235-7250DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) 5.460A
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.458
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) 5.460A [1]
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
5.458
[1] C
7250-7300PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
5.461
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
5.461 CZ10
[1] C
[2] NC
7300-7375PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
5.461
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [2]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1] 5.461
CZ10
[1] C
[2] NC
7375-7450PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.461AA 5.461AB
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
DRUŽICOVÁ NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.461AA 5.461AB [1]
[2] NC
7450-7550PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) 5.461 A
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ NÁMOŘNÍ
POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.461AA 5.461AB
PEVNÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [2]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) 5.461A [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1]
DRUŽICOVÁ NÁMOŘNÍ
POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.461AA 5.461AB [1]
CZ10
[1] C
[2] NC
7550-7750PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ NÁMOŘNÍ
POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.461AA 5.461AB
PEVNÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
DRUŽICOVÁ NÁMOŘNÍ
POHYBLIVÁ (sestupný směr)5.461AA 5.461AB [1]
CZ10
[1] C
[2] NC
7750-7850PEVNÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) 5.461B
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ [2]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) 5.461B [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
CZ10
[1] C
[2] NC
7850-7900PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ
METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) 5.461B
PEVNÁ [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) 5.461B [1]
CZ10
[1] C
[2] NC
7900-8025PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)
5.461??
PEVNÁ [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [2]
POHYBLIVÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) [2]
5.461
[1] C
[2] NC
8025-8175DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
POHYBLIVÁ 5.463
5.462A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (sestupný směr) [2]
PEVNÁ [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [2]
POHYBLIVÁ 5.463 [1] [2]
5.462A CZ10
[1] C
[2] NC
8175-8215DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzestupný směr)
POHYBLIVÁ 5.463
5.462A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (sestupný směr) [2]
PEVNÁ [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [2]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ 5.463 [1] [2]
5.462A CZ10
[1] C
[2] NC
8215-8400DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
POHYBLIVÁ 5.463
5.462A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (sestupný směr) [2]
PEVNÁ [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [2]
POHYBLIVÁ 5.463 [1] [2] 5.462A
CZ10
[1] C
[2] NC
8400-8500PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) 5.465
PEVNÁ [2]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) 5.465 [1]
[1] C
[2] NC
8500-8550RADIOLOKAČNÍ POZEMNÍ POHYBLIVÁ \5.469\ RADIONAVIGAČNÍ \5.469\PEVNÁ [2]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.469 [1] [2]
RADIOLOKAČNÍ [2]
RADIONAVIGAČNÍ 5.469 [1] [2]
CZ10
[2] NC
[1] C
8550-8650DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
POZEMNÍ POHYBLIVÁ \5.469\
RADIONAVIGAČNÍ \5.469\
5.469A
PEVNÁ [2]
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.469 [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
RADIONAVIGAČNÍ 5.469 [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
5.469A
[1] C
[2] NC
8650-8750RADIOLOKAČNÍ POZEMNÍ POHYBLIVÁ \5.469\ RADIONAVIGAČNÍ \5.469\PEVNÁ [2]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ 5.469 [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
RADIONAVIGAČNÍ 5.469 [1] [2]
[1] C
[2] NC
8750-8850RADIOLOKAČNÍ
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.470
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.470 [1] [2]
[1] C
[2] NC
8850-9000RADIOLOKAČNÍ
NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ
5.472
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ 5.472 [1]
[1] C
[2] NC
9000-9200LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.337
RADIOLOKAČNÍ
5.473A
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.337 [1] [2]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
5.473A
[1] C
[2] NC
9200-9300DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) 5.474A 5.474B 5.474C
RADIOLOKAČNÍ
NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ
5.472 5.474 5.474D
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) 5.474A 5.474B 5.474C [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
NÁMOŘNÍ RADIONAVIGAČNÍ 5.472 [1]
5.474 5.474D
[1] C
[2] NC
9300-9500RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A
RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A
[1] C
[2] NC
9500-9800DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
RADIONAVIGAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
5.476A
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
Družicového průzkumu Země (aktivní) [1]
Kosmického výzkumu (aktivní) [1]
5.476A
[1] C
[2] NC
9800-9900RADIOLOKAČNÍ
Družicového průzkumu Země (aktivní)
Kosmického výzkumu (aktivní)
Pevná
5.478A 5.478B
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Družicového průzkumu Země (aktivní) [1]
Kosmického výzkumu (aktivní) [1]
5.478A 5.478B
[1] C
[2] NC
9900-10000DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) 5.474A 5.474B 5.474C
RADIOLOKAČNÍ
Pevná
5.474D 5.479
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) 5.474A 5.474B 5.474C [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
5.474D 5.479
[1] C
[2] NC

GHz

10-10,4DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) 5.474A 5.474B 5.474C
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
Družicová meteorologická
5.474D 5.479
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) 5.474A 5.474B 5.474C [1]
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
Amatérská [1]
Družicová meteorologická [1]
5.474D 5.479
[1] C
[2] NC
10,4-10,45PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
PEVNÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
Pohyblivá [1]
Amatérská [1]
[1] C
[2] NC
10,45-10,5RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
Družicová amatérská
5.481
PEVNÁ [1]
POZEMNÍ POHYBLIVÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
Amatérská [1]
Družicová amatérská [1]
5.481
[1] C
[2] NC
10,5-10,55PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Radiolokační
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
Radiolokační [2]
[1] C
[2] ne
10,55-10,6PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Radiolokační
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
Radiolokační [2]
[1] C
[2] ne
10,6-10,68DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
RÁDIO ASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
Radiolokační
5.149 5.482 5.482A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
Radiolokační [2]
5.149 5.482 5.482A
[1] C
[2] ne
10,68-10,7DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RÁDIO ASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C
10,7-10,95PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.441 (vzestupný směr) 5.484
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.441 (vzestupný směr) 5.484 [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
[1] C
[2] NC
10,95-11,2PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A 5.484B (vzestupný směr) 5.484
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A 5.484B (vzestupný směr) 5.484 [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
[1] C
[2] ne
11,2-11,45PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.441 (vzestupný směr) 5.484
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.441 (vzestupný směr) 5.484 [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
[1] C
[2] ne
11,45-11,7PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A 5.484B (vzestupný směr) 5.484
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
PEVNÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A 5.484B (vzestupný směr) 5.484 [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1] [2]
[1] C
[2] ne
11,7-12,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
5.492 5.487 5.487A
Pevná [1]
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1]
5.487 5.487A 5.492
[1] C
12,5-12,75DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A 5.484B (vzestupný směr)DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A 5.484B [1][1] C
12,75-13,25PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.441
POHYBLIVÁ
Kosmického výzkumu (daleký kosmos) (sestupný směr)
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.441 [1]
Kosmického výzkumu (daleký kosmos) (sestupný směr) [1]
[1] C
13,25-13,4DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.497
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
5.498A
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.497 [1] [2]
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
5.498A
[1] C
[2] NC
13,4-13,65DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.499A 5.499B
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU 5.499C 5.499D
Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů (vzestupný směr)
5.499E 5.501B
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.499A 5.499B [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU 5.499C 5.499D [1]
5.499E 5.501B
[1] C[2] NC
13,65-13,75DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU 5.501A
Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů (vzestupný směr)
5.501B
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU 5.501A [1]
5.501B
[1] C
[2] NC
13,75-14DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.484A
RADIOLOKAČNÍ
Družicového průzkumu Země
Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů (vzestupný směr)
Kosmického výzkumu
5.502 5.503
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.484A [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
Družicového průzkumu Země [1]
Kosmického výzkumu [1]
5.502 5.503
[1] C
[2] NC
14-14,25DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.484A 5.484B
RADIONAVIGAČNÍ 5.504
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.506A
Kosmického výzkumu
5.504A
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.484A 5.484B [1]
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.506A [1]
Kosmického výzkumu [1]
5.504A
[1] C
14,25-14,3DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.484A 5.484B
RADIONAVIGAČNÍ 5.504
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.506A
Kosmického výzkumu
5.504A
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.484A 5.484B [1]
Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
5.506A[1]
Kosmického výzkumu [1]
5.504A
[1] C
14,3-14,4PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.484A 5.484B
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.506A
Družicová radionavigační
5.504A
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.484A 5.484B [1]
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.506A [1]
Družicová radionavigační [1]
5.504A
[1] C
14,4-14,47PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.484A 5.484B
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.506A
Kosmického výzkumu (sestupný směr)
5.504A
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.484A 5.484B [1]
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.506A [1]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
5.504A
[1] C
14,47-14,5PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.484A
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.506A
Rádio astronomická
5.149 5.504A
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.457A 5.484A [1]
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 5.506A [1]
Rádio astronomická [1]
5.149 5.504A
[1] C
14,5-14,62PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kosmického výzkumu 5.509G
PEVNÁ [1]
Pohyblivá [1]
Kosmického výzkumu 5.509G [1]
Radioastronomická [1]
[1] C
14,62-14,8PEVNÁ [2]
POHYBLIVÁ [2]
[2] NC
14,8-15,23PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicového průzkumu Země (pasivní)
Kosmického výzkumu (pasivní) 5.339
PEVNÁ [2]
POHYBLIVÁ [2]
Radioastronomická [1]
5.339
[2] NC
[1] c
15,23-15,35PEVNÁ [1]
Pohyblivá [1]
Radioastronomická [1]
5.339
[1] C
15,35-15,4DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RÁDIO ASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C
15,4-15,43LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ RADIOLOKAČNÍ 5.511E 5.511FLETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]“
RADIOLOKAČNÍ 5.511E 5.511F [1] [2]
[1] C
[2] NC
15,43-15,63DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.511 A
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
RADIOLOKAČNÍ 5.511E 5.511F
5.511C
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.511A [1]
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
RADIOLOKAČNÍ 5.511E 5.511F [1] [2]
5.511C
[1] C
[2] NC
15,63-15,7LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ
RADIOLOKAČNÍ 5.511E 5.511F
LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
RADIOLOKAČNÍ 5.511E 5.511F [1] [2]
[1] C
[2] NC
15,7-16,6RADIOLOKAČNÍRADIOLOKAČNÍ [2][2] NC
16,6-17,1RADIOLOKAČNÍ
Kosmického výzkumu (daleký kosmos) (vzestupný směr)
RADIOLOKAČNÍ [2]
Kosmického výzkumu (daleký kosmos) (vzestupný směr) [1]
[2] NC
[1] c
17,1-17,2RADIOLOKAČNÍRADIOLOKAČNÍ [2]
POHYBLIVÁ [1]
[2] NC
[1] C
17,2-17,3DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
5.513A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
5.513A
[1] C
[2] NC
17,3-17,7DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.516 (sestupný směr) 5.516A 5.516B
Radiolokační
Pevná [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.516 (sestupný směr) 5.516A 5.516B [1]
Radiolokační [2]
[1] C
[2] ne
17,7-18,1PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A (vzestupný směr) 5.516
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A (vzestupný směr) 5.516 [1]
[1] C
18,1-18,4PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.520 (sestupný směr)
5.484A
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ 5.519
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.520 (sestupný směr) 5.484A [1]
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) [1]
5.519
[1] C
18,4-18,6PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A [1]
[1] C
18,6-18,8DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.522B
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
Kosmického výzkumu (pasivní)
5.522A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.522B [1]
Kosmického výzkumu (pasivní) [1]
5.522A
[1] C
18,8-19,3PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.523A
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.523A [1]
[1] C
19,3-19,7PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) (vzestupný směr) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) (vzestupný směr) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E [1]
[1] C
19,7-20,1DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
Družicová pohyblivá (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A [1]
Družicová pohyblivá (sestupný směr) [1]
[1] C
20,1-20,2DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) 5.525 5.526 5.527 5.528
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) [1]
5.525 5.526 5.527 5.528
[1] C
20,2-21,2DRUŽICOVÁ PEVNÁ (šest. směr)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)
Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1] [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) [1] [2]
CZ10
[2] NC
[1] c
21,2-21,4DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
[1] C
[2] ne
21,4-22PEVNÁ POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
5.208B 5.530A 5.530B 5.530D
POHYBLIVÁ [1]
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ 5.208B [1]
5.530A 5.530B 5.530D
[1] C
22-22,21PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
5.149
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.149
[1] C
22,21-22,5DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.149 5.532
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.149 5.532
[1] C
22,5-22,55PEVNÁ
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
[1] C
22,55-23,15PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ 5.338A
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) 5.532A
5.149
PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.338A [1]
POHYBLIVÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) 5.532A [1]
5.149
[1] C
23,15-23,55PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ 5.338A
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.338A [1]
POHYBLIVÁ [1]
[1] C
23,55-23,6PEVNÁ POHYBLIVÁPEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
[1] C
23,6-24DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
24-24,05AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ 5.150
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
5.150
“mč
24,05-24,25RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
Družicového průzkumu Země (aktivní)
5.150
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Amatérská [1]
Družicového průzkumu Země (aktivní) [1]
Pevná [1]
Pohyblivá [1]
5.150
[2] NC
[1] C
24,25-24,45PEVNÁPEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
[1] C
24,45-24,65PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁPEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
[1] C
24,65-24,75PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.532B
PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.532B [1]
[1] C
24,75-25,25PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.532B
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.532B [1]
25,25-25,5PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ 5.536
POHYBLIVÁ
Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů (vzestupný směr)
PEVNÁ [1] [2]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.536 [1]
POHYBLIVÁ [1] [2]
[1] C
[2] NC
25,5-26,5DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (sestupný směr) 5.536A \5.536B\
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ 5.536
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) 5.536A
Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů (vzestupný směr)
PEVNÁ [1] [2]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.536 [1]
POHYBLIVÁ [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) 5.536A [1]
Družicového průzkumu Země (sestupný směr) 5.536A 5.536B [1]
[1] C
[2] NC
26,5-27PEVNÁ [1] [2]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.536 [1]
POHYBLIVÁ [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) 5.536A [1]
Družicového průzkumu Země (sestupný směr) 5.536A 5.536B [1]
CZ10
[2] NC
[1] C
27-27,5PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ 5.536
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1] [2]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.536 [1]
POHYBLIVÁ [1] [2] CZ10
[2] NC
[1] C
27,5-28,5PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)5.484A 5.516B 5.539
POHYBLIVÁ
5.538 5.540
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)5.484A 5.516B 5.539 [1]
Družicová pevná (sestupný směr) [1]
Pohyblivá [1]
5.538 5.540
[1] C
28,5-29,1PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539
POHYBLIVÁ
Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 5.541
5.540
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 [1]
Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 5.541 [1]
5.540
[1] C
29,1-29,5PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
POHYBLIVÁ
Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 5.541
5.540
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A [1]
Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 5.541 [1]
5.540
[1] C
29,5-29,9DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539
Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 5.541
Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
5.540
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.516B 5.484B 5.484A 5.527A 5.539 [1]
Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 5.541 [1]
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) [1]
5.540
[1] C
29,9-30DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.484A 5.584B 5.516B 5.527A 5.539
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)
Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 5.541 5.543
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)5.484A 5.584B 5.516B 5.527A 5.539 [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) [1]
Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 5.541 [1]
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.543
[1] C
30-31DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.338A
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)
Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.338A [1] [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) [2]
CZ10
[1] C
[2] NC
31-31,3PEVNÁ 5.338A
POHYBLIVÁ
Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů (sestupný směr)
Kosmického výzkumu 5.544
5.149
PEVNÁ 5.338A [1]
POHYBLIVÁ [1]
Kosmického výzkumu 5.544 [1]
5.149
[1] C
31,3-31,5DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C
31,5-31,8DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
Pevná
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
5.149
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
Pevná [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1]
5.149
[1] C 1
31,8-32PEVNÁ 5.547A
RADIONAVIGAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (sestupný směr)
5.547 5.548
PEVNÁ 5.547A [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (sestupný směr) [1]
5.547 5.548
[1] C
[2] NC
32-32,3PEVNÁ 5.547A
RADIONAVIGAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (sestupný směr)
5.547 5.548
PEVNÁ 5.547A [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (sestupný směr) [1]
5.547 5.548
[1] C
[2] NC
32,3-33PEVNÁ 5.547A
MEZIDRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
5.547 5.548
PEVNÁ 5.547A [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
5.547 5.548
[1] C
[2] NC
33-33,4PEVNÁ 5.547A
RADIONAVIGAČNÍ
5.547
PEVNÁ 5.547A [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
5.547
[1] C
[2] NC
33,4-34,2RADIOLOKAČNÍRADIOLOKAČNÍ [1] [2] CZ10[2] NC
[1] c
34,2-34,7RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr)
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr) [1]
CZ10
[2] NC
[1] c
34,7-35,2RADIOLOKAČNÍ Kosmického výzkumuRADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Kosmického výzkumu [1] CZ10
[2] NC
[1] c
35,2-35,5POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ RADIOLOKAČNÍPOMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
CZ10
[2] NC
[1] c
35,5-361 POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
5.549A
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ [1]
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
5.549A
CZ10
[2] NC
[1] c
36-37DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.149 5.550A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.149 5.550A CZ10
[1] c
37-37,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr)
5.547
PEVNÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1]
5.547
[1] C
37,5-38PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr)
Družicového průzkumu Země (sestupný směr) 5.547
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) [1]
Družicového průzkumu Země (sestupný směr) [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1]
5.547
38-39,5PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ
Družicového průzkumu Země (sestupný směr)
5.547
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1]
Družicového průzkumu Země (sestupný směr) [1]
Pohyblivá kromě letecké pohyblivé [1]
5.547
[1] C
39,5-40PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.516B
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)
Družicového průzkumu Země (sestupný směr)
5.547
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.516B [1]
POHYBLIVÁ [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) [1]
Družicového průzkumu Země (sestupný směr) [1]
5.547
[1] C
40-40,5DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.516B
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr)
Družicového průzkumu Země (sestupný směr)
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) 5.516B [1]
POHYBLIVÁ [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) [1]
Družicového průzkumu Země (sestupný směr) [1]
[1] C
40,5-41PEVNÁ 1
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný
směr) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá 5.547
PEVNÁ [1] ROZHLASOVÁ [1]
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ [1]
5.547
[1] C
41-42,5PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
Pohyblivá 5.547 5.551H 5.5511
PEVNÁ [1] ROZHLASOVÁ [1]
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ [1]
5.547 5.551H 5.5511
[1] C
42,5-43,5PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ 5.149 5.547 5.551H 5.5511
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552 [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
5.149 5.547 5.551H 5.5511
[1] C
43,5-45,5POHYBLIVÁ 5.553
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ
5.554
POHYBLIVÁ 5.553 [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ [2] 5.554
CZ10
1 [2]NC
45,5-47POHYBLIVÁ 5.553 [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ [1]
5.554
[1] C
47-47,2AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
[1] C
47,2-47,5PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552
POHYBLIVÁ
5.552A
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552 [1]
POHYBLIVÁ [1]
5.552A
[1] C
47,5-47,9PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552 (sestupný směr)
5.516B 5.554A
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552 (sestupný směr) 5.516B 5.554A [1]
POHYBLIVÁ [1]
[1] C
47,9-8,2PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552
POHYBLIVÁ
5.552A
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552 [1]
POHYBLIVÁ [1]
5.552A
[1] C
48,2-48,54PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552 (sestupný směr) 5.516B 5.554A 5.555B
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552 (sestupný směr) 5.516B 5.554A 5.555B [1]
POHYBLIVÁ [1]
[1] C
48,54-49,44PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552
POHYBLIVÁ 5.149 5.340 5.555
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552 [1]
POHYBLIVÁ [1]
5.149 5.340 5.555
[1] C
49,44-50,2PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.338A 5.552 (sestupný směr) 5.516B 5.554A 5.555B
POHYBLIVÁ
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.552 (sestupný směr) 5.516B 5.554A 5.555B [1]
POHYBLIVÁ [1]
[1] C
50,2-50,4DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C
50,4-51,4PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.338A
POHYBLIVÁ
Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 5.338A [2]
Družicová pohyblivá (vzestupný směr) [2]
[1] C
[2] NC
51,4-52,6PEVNÁ 5.338A
POHYBLIVÁ 5.547 5.556
PEVNÁ 5.338A [1]
POHYBLIVÁ [1]
5.547 5.556
[1] C
52,6-54,25DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.340 5.556
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340 5.556
[1] C
54,25-55,78DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
MEZIDRUŽICOVÁ 5.556A
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
[1] C
55,78-56,9DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ 5.557A
MEZIDRUŽICOVÁ 5.556A
POHYBLIVÁ 5.558
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.547
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
PEVNÁ 5.557A [1]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.556A [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.547 5.558
[1] C
56,9-57DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ 5.558A
POHYBLIVÁ 5.558
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.547
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.547
[1] C
57-58,2DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ 5.556A
POHYBLIVÁ 5.558
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.547
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.556A [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.547
[1] C
58,2-59DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.547 5.556
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
PEVNÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.547 5.556
[1] C
59-59,3DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ 5.556A
POHYBLIVÁ 5.558
RADIOLOKAČNÍ 5.559
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
PEVNÁ [1] [2]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.556A [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [2]
RADIOLOKAČNÍ 5.559 [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
CZ10
[1] C
[2] ne
59,3-61PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ 5.558
RADIOLOKAČNÍ 5.559
5.138
PEVNÁ [1] [2]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [1] [2]
RADIOLOKAČNÍ 5.559 [1] [2]
CZ10
[1] C
[2] ne
61-62PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [1]
RADIOLOKAČNÍ 5.559 [1] [2]
5.138
[1] C
[2] ne
62-64MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [1]
RADIOLOKAČNÍ 5.559 [1] [2]
[1] C
[2] ne
64-65PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5.547 5.556
PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
5.547 5.556
[1] C
65-66DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé
KOSMICKÉHO VÝZKUMU
5.547
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ [1]
PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU [1]
5.547
[1] C
66-71MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ 5.553 5.558
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
5.554
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.553 5.558 [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
5.554
[1] C
[2] NC
71-74PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)
PEVNÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [2]
POHYBLIVÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) [2]
CZ10
[1] C
[2] ne
74-76PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ
ROZHLASOVÁ
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
Kosmického výzkumu (sestupný směr)
5.561
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ [1]
ROZHLASOVÁ [1]
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ [1]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
5.561 CZ8
[1] C
76-77,5RÁDIO ASTRONOMICKÁ
RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
Družicová amatérská
Kosmického výzkumu (sestupný směr)
5.149
RÁDIO ASTRONOMICKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Amatérská [1]
Družicová amatérská [1]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
5.149
[1] C
[2] ne
77,5-78AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ
RADIOLOKAČNÍ 5.559B
Rádio astronomická
Kosmického výzkumu (sestupný směr)
5.149
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ 5.559B [1] [2]
Radioastronomická [1]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
5.149
[1] C
[2] ne
78-79RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
Družicová amatérská
Rádio astronomická
Kosmického výzkumu (sestupný směr)
5.149 5.560
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Amatérská [1]
Družicová amatérská [1]
Radioastronomická [1]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
5.149 5.560
[1] C
[2] ne
79-81RÁDIO ASTRONOMICKÁ
RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
Družicová amatérská
Kosmického výzkumu (sestupný směr)
5.149
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
Amatérská [1]
Družicová amatérská [1]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
5.149
[1] C
[2] ne
81-84PEVNÁ 5.338A
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)
RADIOASTRONOMICKÁ
Kosmického výzkumu (sestupný směr)
5.149 5.561A
PEVNÁ 5.338A [1] [2]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [1] [2]
POHYBLIVÁ [1] [2]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) [1] [2]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
Kosmického výzkumu (sestupný směr) [1]
5.149 5.561A
[1] C[2] ne
84-86PEVNÁ 5.338A
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
5.149
PEVNÁ 5.338A [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
5.149
[1] C
86-92DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C
92-94PEVNÁ 5.338A
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
RADIOLOKAČNÍ
5.149
PEVNÁ 5.338A [1] [2]
POHYBLIVÁ [1] [2]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
5.149
[1] C
[2] ne
94-94,1DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)
Radioastronomická
5.562 5.562A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) [1] [2]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) [1]
Radioastronomická [1]
5.562 5.562A
[1] C
[2] ne
94,1-95PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
RADIOLOKAČNÍ
5.149
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ [1] [2]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1] [2]
5.149
[1] C
[2] ne
95-100PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
RADIOLOKAČNÍ
RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ
5.149 5.554
PEVNÁ [1] [2]
POHYBLIVÁ [1] [2]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [2]
RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ [1] [2]
5.149 5.554
[1] C
[2] ne
100-102DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340 5.341
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340 5.341
[1] C
102-105PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ 5.149 5.341PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
5.149 5.341
105-109,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.562B
5.149 5.341
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.562B [1]
5.149 5.341
[1] C
109,5-111,8DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340 5.341
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340 5.341
[1] C
111,8-114,25PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.562B
5.149 5.341
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.562B [1]
5.149 5.341
[1] C
114,25-116DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340 5.341
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340 5.341
[1] C
116-119,98DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
MEZIDRUŽICOVÁ 5.562C
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.341
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.562C [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.341
[1] C
119,98-

122,25

DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
MEZIDRUŽICOVÁ 5.562C
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.138 5.341
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.562C [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.138 5.341
[1] C
122,25-123PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ 5.558
Amatérská
5.138
PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [1]
Amatérská [1]
5.138
123-130DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)
RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ
Radioastronomická
5.149 5.554
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIG. [1]
Radioastronomická [1]
5.149 5.554
“mč
130-134DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) 5.562E
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ 5.558
RADIOASTRONOMICKÁ
5.149 5.562A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) 5.562E [1]
PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
5.149 5.562A
[1] C
134-136AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ
Radioastronomická
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
Radioastronomická [1]
[1] C
136-141RADIOASTRONOMICKÁ
RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
Družicová amatérská
5.149
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1]
Amatérská [1]
Družicová amatérská [1]
5.149
[1] C
141-148,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
RADIOLOKAČNÍ
5.149
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1]
5.149
[1] C
148,5-151,5DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C 1
151,5-155,5PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
RADIOLOKAČNÍ
5.149
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1]
5.149
[1] C
155,5-158,5DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.562B
5.149 5.562F 5.562G
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.562B [1]
5.149 5.562F 5.562G
158,5-164PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) [1]
[1] C
164-167DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C
167-174,5PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ 5.558 5.149
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [1]
5.149
[1] C
174,5-174,8PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ 5.558
PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [1]
[1] C
174,8-182DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
MEZIDRUŽICOVÁ 5.562H
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.562H [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
[1] C 1
182-185DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C
185-190DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
MEZIDRUŽICOVÁ 5.562H
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
MEZIDRUŽICOVÁ 5.562H [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
[1] C
190-191,8DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C
191,8-200PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ 5.558
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ
5.149 5.341 5.554
PEVNÁ [1]
MEZIDRUŽICOVÁ [1]
POHYBLIVÁ 5.558 [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ [1]
5.149 5.341 5.554
[1] C
200-202DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340 5.341 5.563A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340 5.341 5.563A
[1] C
202-209DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340 5.341 5.563A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340 5.341 5.563A
[1] C
209-217PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
5.149 5.341
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
5.149 5.341
[1] C
217-226PEVNÁ 1
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.562B
5.149 5.341
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.562B [1]
5.149 5.341
[1] C
226-231,5DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)
5.340
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340
[1] C
231,5-232PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Radiolokační
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
Radiolokační [1]
[1] C
232-235PEVNÁ 1
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ
Radiolokační
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ [1]
Radiolokační [1]
[1] C
235-238DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.563A
5.563B
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.563A 5.563B
[1] C
238-240PEVNÁ 1
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr)
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAČNÍ
RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ [1]
[1] c
240-241PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAČNÍ
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1]
[1] C
241-248RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicová amatérská 5.138
5.149
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
RADIOLOKAČNÍ [1]
Amatérská [1]
Družicová amatérská [1]
5.138 5.149
[1] C
248-250AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ
Radioastronomická 5.149
AMATÉRSKÁ [1]
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ [1]
Radioastronomická [1]
5.149
[1] C
250-252DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 5.340
5.563A
DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) [1]
5.340 5.563A
[1] C
252-265PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)
RADIOASTRONOMICKÁ RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ 5.149
5.554
PEVNÁ [1]
POHYBLIVÁ [1]
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
RADIONAVIGAČNÍ [1]
DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ [1]
5.149 5.554
[1] C
265-275PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ 5.149
5.563A
PEVNÁ [1]
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) [1]
POHYBLIVÁ [1]
RADIOASTRONOMICKÁ [1]
5.149 5.563A
[1] C
275-3000(nepřiděleno) 5.565

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

2) 1.117 Písemnost zaznamenává informace v trvalé podobě a umožňuje uchování a nahlédnutí; může mít podobu rukopisu nebo tiskoviny nebo nehybného obrazu.

3) 1.125, 1.126 a 1.127 V radiokomunikacích obecně vyžaduje duplexní provoz a semiduplexní provoz dva kmitočty; simplexní provoz může užívat jeden nebo dva kmitočty.

4) 2.1 Při práci s Řádem užívá Radiokomunikační úřad ITU-R tyto jednotky:
kHz pro kmitočty do 28000 kHz včetně,
MHz pro kmitočty nad 28000 kHz do 10500 MHz včetně,
GHz pro kmitočty nad 10500 MHz.

5) Ustanovení (původně č. 5.347A) bylo přečíslováno pro zachování průběžného pořadí čísel.

Přesunout nahoru