Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 41/2017 Sb.Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

Částka 14/2017
Platnost od 17.02.2017
Účinnost od 01.04.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. ledna 2017

o údajích centrálního registru administrativních budov

Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.:


§ 1

(1) Toto nařízení upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov (dále jen „registr“), termíny pro jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizační složky, která údaje poskytla, a dalších organizačních složek.

(2) Podle tohoto nařízení postupují i státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Upravuje-li toto nařízení postupy zřizovatelů organizačních složek, týkají se tyto postupy též zřizovatelů nebo zakladatelů uvedených státních organizací.

§ 2

(1) Rozsah údajů vedených v registru určují přílohy č. 1 až 12 k tomuto nařízení ve struktuře odpovídající těmto aplikacím:

a) Areál,

b) Pozemek,

c) Objekt,

d) Jednotka,

e) Podlaží,

f) Prostor,

g) Prvky vybavení,

h) Právní vztah,

i) Fyzické osoby,

j) Ekonomické subjekty,

k) Ekonomické údaje,

l) Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. e), f) a g) se vedou pouze v případě, jsou-li stav a provedení objektu zdokumentovány nebo pasportizovány způsobem, který je slučitelný se způsobem vedení údajů v registru.

(3) Provádí-li organizační složka nově zdokumentování nebo pasportizaci stavu a provedení objektu anebo upravuje-li stávající zdokumentování nebo pasportizaci u objektu, který je evidován v registru, zapíše do registru údaje zdokumentování nebo pasportizace v potřebném formátu do 1 měsíce po skončení zdokumentování a pasportizace nebo jejich úprav. Úřad sdělí organizační složce výsledek zapsání do 15 kalendářních dnů po zapsání, nebo vyzve organizační složku k opravě tak, aby zdokumentování a pasportizace byly slučitelné se způsobem vedení údajů v registru.

(4) V případě novostavby, která se eviduje v registru, předá organizační složka po uvedení stavby do užívání v souladu se stavebním zákonem Úřadu kopii projektové dokumentace v elektronickém formátu uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Úřad zajistí zapsání kopie projektové dokumentace do aplikace Objekt jako její přílohu.

(5) Zabezpečuje-li poskytování údajů do registru za organizační složku, které se údaje týkají, její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka podle § 3 odst. 6, postupuje v případech uvedených v odstavcích 3 a 4 podle těchto odstavců obdobně. Organizační složka, které se údaje týkají, musí pro tento účel zajistit poskytovateli nezbytnou součinnost.

§ 3

(1) Organizační složka zapíše do registru nové údaje nebo v něm aktualizuje stávající údaje

a) do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci, jde-li o aplikace Areál, Pozemek, Objekt a Jednotka, a v případě objektu, u kterého byly zdokumentovány nebo pasportizovány stav a provedení v souladu s § 2 odst. 2 a 3, i o aplikace Podlaží, Prostor a Prvky vybavení,

b) do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém organizační složka zjistila skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci, jde-li o aplikaci Fyzické osoby a aplikaci Ekonomické subjekty,

c) v termínech do 28. února, do 30. dubna, do 31. července a do 31. října, jde-li o údaje o skutečném počtu zaměstnanců nebo jiných osob umístěných v objektu nebo jeho části za uplynulé čtvrtletí v aplikaci Ekonomické údaje,

d) vždy do 28. února, jde-li o povinné ekonomické údaje sledované za objekt v aplikaci Ekonomické údaje za předchozí kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci,

e) vždy do 28. února, jde-li o údaje v aplikaci Objekt o roční spotřebě elektrické energie v kWh, plynu v m3, studené vody v m3 a teplé vody v m3 u objektů ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“) za předchozí kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci,

f) jednou ročně nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci, jde-li o roční spotřebu tepla v GJ u objektů ve vlastnictví státu.

(2) Organizační složka v aplikaci Právní vztah doplní související užívací právní vztahy k objektu a jednotce, doplní provozní právní vztahy k objektu a jednotce a vyplní ostatní údaje uvedené v příloze č. 8 tohoto nařízení. Aktualizaci uvedených údajů provádí organizační složka vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci.

(3) Jde-li o aplikaci Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení, organizační složka, jejíž zástupce v poradním a koordinačním orgánu vlády pověřeném vládou k rozhodování podle § 14a odst. 4 zákona zabezpečuje administrativně a organizačně činnost tohoto orgánu, poskytne údaje do registru do 10 pracovních dnů od vydání usnesení vlády, popřípadě rozhodnutí nebo doporučení poradního a koordinačního orgánu vlády.

(4) V případě vydání usnesení, rozhodnutí nebo doporučení poradního a koordinačního orgánu vlády týkajícího se nemovité věci v registru dosud neevidované organizační složka započne s poskytováním údajů do registru podle odstavců 1 až 3 neprodleně po zaevidování nemovité věci do registru.

(5) Není-li organizační složka dosud poskytovatelem údajů do registru, započne s poskytováním údajů podle odstavců 1, 2 a 4 do 1 měsíce ode dne, kdy získala uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru podle § 5 odst. 1 a 3.

(6) Poskytování údajů do registru za organizační složku, které se údaje týkají, může zabezpečovat s využitím vlastního uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka. Organizační složka, které se údaje týkají, musí průběžně pro tento účel zajišťovat poskytovateli nezbytnou součinnost.

(7) V případě uvedeném v odstavci 6 započne zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka s poskytováním údajů podle odstavců 1, 2 a 4 do 1 měsíce ode dne, kdy organizační složka, které se údaje týkají, začala splňovat kterýkoli z důvodů pro podání žádosti o uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d).

§ 4

(1) Organizační složka sdílí údaje vedené v registru v rozsahu a za podmínek stanovených uživatelským oprávněním pro přístup do aplikací registru. Uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru zajišťuje Úřad na základě žádosti podle § 5, a to v těchto základních kategoriích:

a) uživatelské oprávnění pro potřebu organizační složky,

b) uživatelské oprávnění pro potřebu poradního a koordinačního orgánu vlády uvedeného v § 3 odst. 3.

(2) Organizační složka má vždy přístup k údajům, které do registru poskytla. K dalším údajům registru má přístup podle přiděleného uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru.

(3) Organizační složka může Úřad požádat o další údaje vedené v registru, bez ohledu na to, zda je poskytovatelem údajů do registru či nikoli. Úřad poskytne údaje ve strojově čitelné formě.

(4) Organizační složka s uživatelským oprávněním pro přístup do aplikací registru má současně přístup na portál registru.

§ 5

(1) Organizační složka požádá Úřad o uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém

a) se stala příslušnou hospodařit s nemovitou věcí ve vlastnictví státu, která se eviduje v registru,

b) nemovitá věc, s níž je příslušná hospodařit, nabyla charakter nemovité věci, která se eviduje v registru,

c) započala užívat nebo požívat nemovitou věc ve vlastnictví státu, která se eviduje v registru a je s ní příslušná hospodařit jiná organizační složka, nebo její část, anebo započala užívat nebo požívat nemovitou věc ve vlastnictví státu, k níž má právo hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona, nebo její část,

d) započala užívat nebo požívat nemovitou věc, která není ve vlastnictví státu a která se eviduje v registru, nebo její část.

(2) Organizační složka může požádat Úřad o uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru pro svého zástupce v poradním a koordinačním orgánu vlády uvedeném v § 3 odst. 3.

(3) Úřad zajistí uživatelské oprávnění pro organizační složku do 10 pracovních dnů od doručení žádosti podle odstavců 1 a 2.

(4) Počet a rozsah uživatelských oprávnění pro přístup do aplikací registru přidělených pro jednotlivé organizační složky může Úřad z důvodu hospodárnosti provozu registru přizpůsobit množství nemovitých věcí evidovaných pro tyto organizační složky v registru a četnosti jejich vstupu do registru; tím nesmí být narušena funkce registru stanovená zákonem ani poskytování údajů do registru a jejich sdílení v souladu s tímto nařízením.

§ 6

(1) Organizační složka, která nemá uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, protože neposkytuje údaje do registru, požádá Úřad do 1 měsíce ode dne svého vzniku o uživatelské oprávnění pro přístup na portál registru, aby se mohla seznamovat s informacemi o registru a sledovat nabídky užívání nebo požívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu evidovaných v registru nebo jejich částí od ostatních organizačních složek.

(2) Úřad zajistí organizační složce uživatelské oprávnění pro přístup na portál registru do 10 pracovních dnů od doručení žádosti podle odstavce 1.

(3) Provádění nabídky užívání nebo požívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu, které se evidují v registru a s nimiž je příslušná hospodařit organizační složka, která nemá uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru z důvodu postupu podle § 3 odst. 6, nebo jejich částí, zabezpečuje za tuto organizační složku její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka s využitím vlastního uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru. Organizační složka příslušná hospodařit s nemovitou věcí musí pro tento účel tomu, kdo zabezpečuje provedení nabídky, zajistit nezbytnou součinnost.

§ 7

Úřad zpracovává údaje registru pro účely hospodaření s nemovitými věcmi evidovanými v registru a výstupy ze zpracování těchto údajů zpřístupňuje pro organizační složky a poradní a koordinační orgány vlády uvedené v § 3 odst. 3 přímo v registru a současně na portálu registru.


§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Organizační složka, která ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení nemá uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, protože neposkytuje údaje do registru, požádá Úřad nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení o uživatelské oprávnění pro přístup na neveřejný portál registru, aby se mohla seznamovat s informacemi o registru a sledovat nabídky užívání nebo požívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu evidovaných v registru nebo jejich částí od ostatních organizačních složek.

(2) Splňuje-li organizační složka, za kterou bude poskytování údajů týkajících se této organizační složky do registru zabezpečovat podle § 3 odst. 6 její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka, důvod podle § 3 odst. 7 ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, započne zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka poskytovat údaje podle § 3 odstavců 1, 2 a 4 v souladu s tímto nařízením do 1 měsíce ode dne nabytí jeho účinnosti; to neplatí, pokud již tyto údaje do registru ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení poskytuje.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr financí:

Ing. Babiš v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Areál
Povinné pole pro vlastnictvíDatový typ
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovStátníNestátní1)
Areál
Evidenční číslo areálu dle SINeNetextové pole
NázevAnoAnotextové pole
PoznámkaNeNetextové pole
Kontaktní údaje
JménoAnoAnotextové pole
PříjmeníAnoAnotextové pole
E-mailová adresaAnoAnotextové pole
Telefonní čísloAnoAnočíslo
Objekty
ObjektyAnoAnoodkaz
Pozemky
PozemkyAnoAno2)odkaz
Pasportizace
Pasportizační údaje
Veřejný vodovodNeNečíselník
Veřejná kanalizaceNeNečíselník
PlynNeNečíselník
ElektřinaNeNečíselník
Zpevněná komunikaceNeNečíselník
Význam obceNeNečíselník
Úřady v obciNeNečíselník
Poloha nemovitosti v obciNeNečíselník
Okolní zástavba a životní prostředí v okolíNeNečíselník
Obchod, služby, kultura v okolíNeNečíselník
Školství a sport v okolíNeNečíselník
Parkovací možnosti v okolíNeNečíselník
Zdravotnické zařízení v okolíNeNečíselník
Veřejná dopravaNeNečíselník
ObyvatelstvoNeNečíselník
Možnost stravování v rámci areáluNeNečíselník
Prvky vybavení
Prvky vybaveníAnoNeodkaz
Nepotřebnost3)
Údaje k nepotřebnosti
RozhodnutíAnoNečíselník
NabídnutíAnoNečíselník
Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vláděNeNečíselník
Zájemce o nepotřebný majetek + datumNeNetextové pole
ZveřejněníAnoNečíselník
Adresa pro podání nabídky - číslo popisnéAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - uliceAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - město/obecAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - PSČAnoNetextové pole
Doba pronájmu doNeNetextové pole
Datum nabídnutí nepotřebného majetkuAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku odAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku doAnoNedatum
Odkaz na nabídky INeNetextové pole
Odkaz na nabídky IINeNetextové pole
Poznámka k nabídceNeNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jménoAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmeníAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mailAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefonAnoNetextové pole

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Tyto údaje se vyplňují pouze v případě, že pozemek v nestátním vlastnictví je pronajímán spolu s částí nestátního objektu nebo je potřebný při ověření nestátního objektu, který nemá číslo popisné nebo evidenční.

3) Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

RDK - Regionální dislokační komise

SI - Státní instituce (organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Pozemek
Povinné pole pro vlastnictvíDatový typ
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovStátníNestátní 1), 2)
Pozemek
Evidenční číslo pozemku dle SINeNetextové pole
PoznámkaNeNetextové pole
Pořizovací cena pozemkuAnoNečíslo
AreálAnoAnoodkaz
Kontaktní údaje
JménoAnoAnotextové pole
PříjmeníAnoAnotextové pole
E-mailová adresaAnoAnotextové pole
Telefonní čísloAnoAnočíslo
Objekt
ObjektAnoAnoodkaz
Katastr
Katastrální údaje
ObecAnoAnočíselník
Katastrální územíAnoAnočíselník
Parcelní čísloAnoAnočíslo
PodlomeníAnoAnočíslo
Druh číslováníAnoAnočíselník
Typ parcelyNeNečíselník
Zdroj evidence parcel v zjednodušené evidenciAnoAnočíselník
List vlastnictví dle KNAnoAnočíslo
Datum posledního ověření v KNAnoAnodatum
Jiná omezeníNeNečíselník
Ochranné pásmoNeNečíselník
Poznámka k ochrannému pásmuNeNetextové pole
Výměra dle KNAnoAnočíslo
Výměra dle SIAnoNečíslo
Druh pozemku dle RÚIANAnoAnočíselník
Druh pozemku dle SIAnoNečíselník
Způsob využití dle RÚIANAnoAnočíselník
Způsob využití dle SIAnoNečíselník
Údaje o vlastnictví
VlastnictvíAnoAnočíselník
Věcná břemena nezapsaná v KN
Věcná břemena nezapsaná v KNAno3)Nečíselník
Nabývací tituly dle SI
Nabývací tituly dle SINeNečíselník
Seznam subjektů dle KN
NázevPřevzato z ISKN
Typ právaPřevzato z ISKN
PodílPřevzato z ISKN
Seznam subjektů dle SI
Typ subjektuAnoAnočíselník
SubjektAnoAnoodkaz
Typ právaAnoAnočíselník
Podílové spoluvlastnictví dle SIAnoNečíslo
Evidence
Údaje o zařazení do evidence
Důvod zařazeníAnoAnočíselník
Způsob nového nabytí/užíváníAnoAnočíselník
Údaje o změně příslušnosti hospodařit
Důvod změnyAnoNetextové pole
Datum změnyAnoNedatum
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKNeNeodkaz
Údaje o vyřazení z evidence
Důvod vyřazeníAnoAnočíselník
Datum vyřazeníAnoAnodatum
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKAnoNeodkaz
Realizační cenaAnoNečíslo
KomentářNeNetextové pole
Údaje o nabyvateli
Subjekt/Nabyvatel typAnoNečíselník
NabyvatelAnoNeodkaz
Typ nabyvateleAnoNečíselník
Způsob realizaceAnoNečíselník
PodílAnoNetextové pole
Prvky vybavení
Prvky vybaveníNeNeodkaz
Právní vztahy
Právní vztahyAnoNeodkaz
Nepotřebnost4)
Údaje k nepotřebnosti
RozhodnutíAnoNečíselník
NabídnutíAnoNečíselník
Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vláděNeNečíselník
Zájemce o nepotřebný majetek + datumNeNetextové pole
ZveřejněníAnoNečíselník
Adresa pro podání nabídky - číslo popisnéAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - uliceAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - město/obecAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - PSČAnoNetextové pole
Doba pronájmu doNeNetextové pole
Datum nabídnutí nepotřebného majetkuAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku odAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku doAnoNedatum
Odkaz na nabídku 1NeNetextové pole
Odkaz na nabídku IINeNetextové pole
Poznámka k nabídceNeNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jménoAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmeníAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mailAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefonAnoNetextové pole
Vlastnický podílAnoNetextové pole

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Tyto údaje se vyplňují pouze v případě, že pozemek v nestátním vlastnictví je najímán spolu s nestátním objektem nebo je potřebný k ověření nestátního objektu, který nemá číslo popisné nebo evidenční.

3) Tento údaj se vyplní povinně v případě, kdy organizační složka státu nebo státní organizace je o věcném břemenu nezapsaném v KN obeznámena.

4) Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

ISKN - Informační systém katastru nemovitostí

KN - Katastr nemovitostí

RDK - Regionální dislokační komise

RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí a nemovitostí

SI - Státní instituce (organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Objekt
Povinné pole pro vlastnictvíDatový typ
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovStátníNestátní1)
Objekt
Evidenční číslo objektu SINeNečíslo
PoznámkaNeNetextové pole
Pořizovací cena objektuAnoNečíslo
Provedena pasportizace objektuAnoNeano/ne
Hlavní stavbaAnoAnoano/ne
Příznak adresy areáluAnoAnoano/ne
AreálAnoAnoodkaz
Druh objektuAnoAnočíselník
Účel užití objektuAnoAnočíselník
Kontaktní údaje
JménoAnoAnotextové pole
PříjmeníAnoAnotextové pole
E-mailová adresaAnoAnotextové pole
Telefonní čísloAnoAnočíslo
Geografické členění
ObecAnoAnočíselník
Adresa (možnost více adres)
UliceAnoAnotextové pole
Číslo popisné/bez čísla popisnéhoAnoAnočíslo/text
Číslo orientačníAnoAnočíslo
Číslo evidenčníAnoAnočíslo
ObecAnoAnotextové pole
Část obceNeNetextové pole
StátNeNetextové pole
PSČAnoAnočíslo
OvěřenoAnoAnoano/ne
Datum ověřeníAnoAnodatum
Poznámka k adreseNeNetextové pole
GPS souřadniceAnoAnočíslo
Pozemky
PozemkyAnoNe2)odkaz
Podlaží
PodlažíNeNeodkaz
Prostor
ProstorNeNeodkaz
Jednotky
JednotkyAnoNeodkaz
Katastr
Katastrální údaje
ObecAnoAnočíselník
Část obceAnoAnočíselník
Katastrální územíAnoAnočíselník
Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle RÚIANAnoAnočíslo
Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle SIAnoAnočíslo
Typ stavby dle RÚIANAnoAnočíselník
Typ stavby dle SIAnoAnočíselník
Způsob využití stavby dle RÚIANAnoAnočíselník
Způsob využití stavby dle SIAnoAnočíselník
List vlastnictví dle KNAnoAnočíslo
Pozemek2)NeNeodkaz
Jiná omezeníNeNečíselník
Ochranné pásmoNeNečíselník
Poznámka k ochrannému pásmuNeNetextové pole
Stavba podléhá zápisu do KNAnoAnočíselník
Poznámka ke katastrálním údajůmNeNetextové pole
Datum posledního ověření v KNAnoAnodatum
Údaje o vlastnictví
VlastnictvíAnoAnočíselník
Soulad vlastnictví (stavba/pozemek)AnoNečíselník
Nabývací tituly dle SI
Nabývací tituly dle SINeNečíselník
Seznam subjektů dle KN
NázevPřevzato z ISKN
Typ právaPřevzato z ISKN
PodílPřevzato z ISKN
Seznam subjektů dle SI
Typ subjektuAnoAnočíselník
SubjektAnoAnoodkaz
Typ právaAnoAnočíselník
Podílové spoluvlastnictví dle SIAnoNečíslo
Využití
Využití
Kapacita kancelářských ploch (max. počet osob)AnoNečíslo
Počet nadzemních podlažíAnoNečíslo
Počet podzemních podlažíAnoNečíslo
Obestavěný prostor dle ČSN (m3)AnoNečíslo
Užitná plocha celkemAnoNečíslo
Počet kanceláříAnoNečíslo
Kancelářská plocha celkemAnoNečíslo
Kancelářská plocha využitáAnoNečíslo
Kancelářská plocha nevyužitá (prázdné kanceláře)AnoNečíslo
Skutečný počet osobNeNečíslo
Počet bytů u objektů s bytyAnoNečíslo
Plocha bytů celkemAnoNečíslo
Plocha bytů u objektů s byty využitáAnoNečíslo
Plocha bytů u objektů s byty nevyužitáAnoNečíslo
Plocha ostatní celkemAnoNečíslo
Plocha ostatní využitáAnoNečíslo
Plocha ostatní nevyužitáAnoNečíslo
Evidence
Údaje o zařazení do evidence
Důvod zařazeníAnoAnočíselník
Způsob nového nabytí/užíváníAnoAnočíselník
Údaje o změně příslušnosti hospodařit
Důvod změnyAnoNetextové pole
Datum změnyAnoNedatum
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKNeNeodkaz
Údaje o vyřazení z evidence
Důvod vyřazeníAnoAnočíselník
Datum vyřazeníAnoAnodatum
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKAnoAnoodkaz
Realizační cenaAnoNečíslo
KomentářNeNetextové pole
Údaje o nabyvateli
Subjekt/Nabyvatel typAnoNečíselník
NabyvatelAnoNeodkaz
Typ nabyvateleAnoNečíselník
Způsob realizaceAnoNečíselník
PodílAnoNetextové pole
Pasportizace
Vybavenost
EZSAnoNečíselník
EZS - popisNeNetextové pole
PCOAnoNečíselník
PCO - popisNeNetextové pole
EPSAnoNečíselník
EPS - popisNeNetextové pole
GarážeAnoNečíselník
PopisNeNetextové pole
Počet místAnoNečíslo
Parkovací stáníAnoNečíselník
PopisNeNetextové pole
Počet místAnoNečíslo
Bezpečnostní službaNeNečíselník
Bezpečnostní služba - popisNeNetextové pole
Dostupnost
Bezbariérový přístupAnoNeano/ne
PopisNeNetextové pole
Záplavová oblastAnoNeano/ne
Poloha objektuAnoNečíselník
Prvek kritické infrastrukturyAnoNečíselník
Docházková vzdálenost na veřejnou dopravuAnoNečíslo
PopisNeNetextové pole
Technické údaje
Rok výstavby objektuAnoNetextové pole
Datum poslední kolaudace objektuAnoNedatum
Popis poslední kolaudaceNeNetextové pole
Datum poslední pasportizaceAnoNedatum
Proveden energetický auditAnoNeano/ne
Datum provedení energetického audituAnoNedatum
Energetický štítek budovyAnoNečíselník
Datum získání PENBAnoNedatum
Energeticky vztažná plocha (m2)AnoNečíslo
Obálka budovyAnoNečíselník
VytápěníAnoNečíselník
ChlazeníAnoNečíselník
VětráníAnoNečíselník
Úprava vlhkostiAnoNečíselník
Teplá vodaAnoNečíselník
OsvětleníAnoNečíselník
Doporučení energetického audituNeNetextové pole
Radonové rizikoAnoNečíselník
Objekt obsahuje azbestAnoNečíselník
Elektřina 230VAnoNečíselník
Elektřina 400VAnoNečíselník
ICT rozvodAnoNečíselník
Datové připojeníAnoNečíselník
KlimatizaceAnoNečíselník
Konstrukce objektuAnoNečíselník
Vytápění - provedeníAnoNečíselník
Vytápění - popisNeNetextové pole
Ohřev teplé vody - provedeníAnoNečíselník
Ohřev teplé vody - popisNeNetextové pole
KuchyněAnoNečíselník
Vnitřní hygienické vybavení, včetně WCNeNečíselník
Výtahy - provedeníAnoNečíselník
Výtahy - početAnoNečíslo
Výtahy - popisNeNetextové pole
Prvky vybavení
Prvky vybavení
Seznam prvků vybaveníAnoNeodkaz
Ekonomika
Ekonomické údaje
Ekonomické údajeAnoAnoodkaz
URD
URD
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKAnoAnoodkaz
Právní vztahy
Právní vztahyAnoAnoodkaz
Spotřeba
Spotřeba
Roční spotřeba elektřiny (kWh)AnoNečíslo
Roční spotřeba plynu (m3)AnoNečíslo
Roční spotřeba studené vody (m3)AnoNečíslo
Roční spotřeba teplé vody (m3)AnoNečíslo
Roční spotřeba tepla (GJ)AnoNečíslo
RokAnoNečíslo
Nepotřebnost3)
Údaje o nepotřebnosti
RozhodnutíAnoNečíselník
NabídnutíAnoNečíselník
Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vláděAnoNečíselník
Zájemce o nepotřebný majetek + datumNeNetextové pole
ZveřejněníAnoNečíselník
Adresa pro podání nabídky - číslo popisnéAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - uliceAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - město/obecAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - PSČAnoNetextové pole
Doba pronájmu doNeNetextové pole
Datum nabídnutí nepotřebného majetkuAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku odAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku doAnoNedatum
Odkaz na nabídku INeNetextové pole
Odkaz na nabídku IINeNetextové pole
Poznámka k nabídceNeNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jménoAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmeníAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mailAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefonAnoNetextové pole
Vlastnický podílAnoNetextové pole
Fyzická prohlídka4)
Datum provedení fyzické prohlídkyNeNedatum
Zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavemNeNetextové pole
Datum provedení záznamu o odstranění rozdílu/doplnění chybějících údajůNeNedatum
PoznámkaNeNetextové pole
Přílohy
Přílohy
Přílohy tvoří zejména kopie projektové dokumentace, PENB, listinné dokumenty a fotografie vztahující se k objektu. Povolená velikost jedné přílohy je maximálně 10 MB. V případě, kdy má příloha větší velikost než 10 MB, rozdělí se do více samostatných souborů o velikosti nepřesahující 10 MB. Povolený typ formátu přílohy je následující: pdf, zip, txt, doc, docx, dwg, gif, jpg, csv, xls, xlsx, ppt, xml, xsl, bmp, html, png, pptx, cfr.

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Pozemek se v tomto poli doplňuje pouze v případě, že objekt nemá číslo popisné nebo číslo evidenční.

3) Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

4) Tyto sledované hodnoty vyplňuje pouze Úřad.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

ČSN - Česká technická norma

EPS - Elektrická požární signalizace

EZS - Elektronický zabezpečovací systém

ISKN - Informační systém katastru nemovitostí

KN - Katastr nemovitostí

PCO - Pult centralizované ochrany

PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

RDK- Regionální dislokační komise

RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SI - Státní instituce (organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

URD - Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Jednotka
Povinné pole pro vlastnictvíDatový typ
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovStáníNestátní1)
Jednotka
Evidenční číslo jednotky cle SIAnoNečíslo
PoznámkaNeNetextové pole
Pořizovací cena jednotkyAnoNečíslo
ObjektAnoAnoodkaz
DispoziceNeNetextové pole
Kontaktní údaje
JménoAnoAnotextové pole
PříjmeníAnoAnotextové pole
E-mailová adresaAnoAnotextové pole
Telefonní čísloAnoAnočíslo
Prostory
ProstoryNeNeodkaz
Katastr
Katastrální údaje
ObecAnoAnočíselník
Část obceAnoAnočíselník
Katastrální územíAnoAnočíselník
Typ jednotkyAnoAnočíselník
Způsob využití jednotky dle KNAnoAnočíselník
Způsob využití jednotky dle SIAnoAnočíselník
Číslo popisné objektuAnoAnočíslo
Číslo jednotkyAnoAnočíslo
Jiná omezeníAnoNečíselník
Ochranné pásmoNeNečíselník
Poznámka k ochrannému pásmuNeNetextové pole
Podíl na společných částech domuAnoAnotextové pole
List vlastnictví dle KNAnoAnočíslo
Datum posledního ověření v KNAnoAnodatum
Údaje o vlastnictví
VlastnictvíAnoAnočíselník
Nabývací tituly dle SI
Nabývací tituly dle SINeNečíselník
Seznam subjektů dle KN
NázevPřevzato z ISKN
Typ právaPřevzato z ISKN
PodílPřevzato z ISKN
Seznam subjektů dle SI
Typ subjektuAnoAnočíselník
SubjektAnoAnoodkaz
Typ právaAnoAnočíselník
Podílové spoluvlastnictví dle SIAnoNečíslo
Součet podílů dle SIAnoNečíslo
Evidence
Údaje o zařazení do evidence
Důvod zařazeníAnoAnočíselník
Způsob nového nabytí/užíváníAnoAnočíselník
Údaje o změně příslušnosti hospodařit
Důvod změnyAnoNetextové pole
Datum změnyAnoNedatum
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKNeNeodkaz
Údaje o vyřazení z evidence
Důvod vyřazení z evidenceAnoAnočíselník
Datum vyřazení z evidenceAnoAnodatum
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKAnoAnoodkaz
Realizační cenaAnoNečíslo
KomentářNeNetextové pole
Údaje o nabyvateli
Subjekt/Nabyvatel typAnoNečíselník
NabyvatelAnoNeodkaz
Typ nabyvateleAnoNečíselník
Způsob realizaceAnoNečíselník
PodílAnoNetextové pole
URD
URD
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKNeNeodkaz
Právní vztahy
Právní vztahyAnoAnoodkaz
Nepotřebnost2)
Údaje k nepotřebnosti
RozhodnutíAnoNečíselník
NabídnutíAnoNečíselník
Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vláděNeNečíselník
Zájemce o nepotřebný majetek + datumNeNetextové pole
ZveřejněníAnoNečíselník
Adresa pro podání nabídky - číslo popisnéAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - uliceAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - město/obecAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - PSČAnoNetextové pole
Doba pronájmu doNeNetextové pole
Datum nabídnutí nepotřebného majetkuAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku odAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku doAnoNedatum
Odkaz na nabídku INeNetextové pole
Odkaz na nabídku IINeNetextové pole
Poznámka k nabídceNeNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jménoAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmeníAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mailAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefonAnoNetextové pole
Vlastnický podílAnoNetextové pole

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

ISKN - Informační systém katastru nemovitostí

KN - Katastr nemovitostí

RDK - Regionální dislokační komise

SI - Státní instituce (organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

URD - Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Podlaží
Povinné pole pro vlastnictvíDatový typ
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovStátníNestátní1)
Podlaží
Umístění podlažíAnoNečíslo
NázevAnoNetextové pole
ObjektAnoNeodkaz
Poznámka k podlažíNeNetextové pole
Prostory
ProstoryNeNeodkaz
Pasportizace
Pasportizační údaje
Sociální zařízeníNeNečíselník
Zamřížování okenNeNečíselník
Prvky vybavení
Prvky vybaveníNeNeodkaz
Využití
Údaje sledované pro podlaží
Celková plocha podlažíAnoNečíslo
Kancelářská plocha celkemAnoNečíslo
Počet kanceláříAnoNečíslo
Nepotřebnost2)
Údaje k nepotřebnosti
RozhodnutíAnoNečíselník
NabídnutíAnoNečíselník
Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vláděNeNečíselník
Zájemce o nepotřebný majetek + datumNeNetextové pole
ZveřejněníNeNečíselník
Adresa pro podání nabídky - číslo popisnéAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - uliceAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - město/obecAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - PSČAnoNetextové pole
Doba pronájmu doNeNetextové pole
Datum nabídnutí nepotřebného majetkuAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku odAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku doAnoNedatum
Odkaz na nabídku INeNetextové pole
Odkaz na nabídku IINeNetextové pole
Poznámka k nabídceNeNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jménoAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmeníAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mailAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefonAnoNetextové pole

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

RDK - Regionální dislokační komise

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Prostor
Povinné pole pro vlastnictvíDatový typ
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovStátníNestátní1)
Prostor
Číslo prostoruAnoNetextové pole
Název prostoruNeNetextové pole
PoznámkaNeNetextové pole
Typ prostoruAnoNečíselník
ObjektAnoNeodkaz
PodlažíAnoNeodkaz
JednotkaNeNeodkaz
Identifikace
Sdílený prostorNeNeano/ne
Kapacita (max. počet osob v prostoru)AnoNečíslo
Skutečný počet osob v prostoruNeNečíslo
Prostor obsazenAnoNečíselník
Pasportizační údaje
Podlahová plocha prostoruAnoNečíslo
Využitelnost prostoruAnoNeprocenta
ŠířkaNeNečíslo
DélkaNeNečíslo
Světlá výška prostoruNeNečíslo
Prvky vybavení
Prvky vybaveníNeNeodkaz
Právní vztahy
Právní vztahyNeNeodkaz
Nepotřebnost2)
Údaje k nepotřebnosti
RozhodnutíAnoNečíselník
NabídnutíAnoNečíselník
Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vláděNeNečíselník
Zájemce o nepotřebný majetek + datumNeNetextové pole
ZveřejněníAnoNečíselník
Adresa pro podání nabídky - číslo popisnéAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - uliceAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - město/obecAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - PSČAnoNetextové pole
Doba pronájmu doNeNetextové pole
Datum nabídnutí nepotřebného majetkuAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku odAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku doAnoNedatum
Odkaz na nabídku INeNetextové pole
Odkaz na nabídku IINeNetextové pole
Poznámka k nabídceNeNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jménoAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmeníAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mailAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefonAnoNetextové pole

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

RDK - Regionální dislokační komise

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Prvky vybavení
Povinné pole pro vlastnictvíDatový typ
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovStátníNestátní1)
Prvek vybavení
Evidenční čísloAnoNetextové pole
PoznámkaNeNetextové pole
GPS souřadnice prvkuNeNečíslo
LokalitaAnoNeodkaz
Datum poslední revizeNeNedatum
Datum montážeNeNedatum
Datum demontážeNeNedatum
Typ prvku
KlasifikaceAnoNeodkaz
Specifikace
AtributNeNeodkaz
Hodnota atributuNeNetextové pole

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Právní vztah
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovPovinné pole pro státní i nestátní1) vlastnictvíDatový typ
Právní vztah
NázevAnotextové pole
PoznámkaNetextové pole
Číslo smlouvy/JDPVAnotextové pole
Číslo dodatkuAnotextové pole
Evidenční čísloNetextové pole
TypAnočíselník
Předchozí právní vztahNeodkaz
Platnost - odNedatum
Účinnost - odAnodatum
Účinnost - doAnodatum
Právní vztah provozní
Předmět služby/dodávky dle ekonomických údajůAnočíselník
ObdobíAnočíslo/číselník
Částka (příjmy)Anočíslo
Částka (výdaje)Anočíslo
Právní vztah užívací
PodtypAnočíselník
Právní vztahAno
Projednáno vládou/VDK/RDKAnočíselník
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKNeodkaz
Výpovědní lhůta [v měsících]Anočíselník
Vymezení pronajatých prostor - popisNetextové pole
Užívaná plocha celkem dle smlouvyAnočíslo
Plocha bytů celkem dle smlouvyAnočíslo
Kancelářská plocha celkem dle smlouvyAnočíslo
ObdobíAnočíselník
Částka za obdobíAnočíslo
Smluvní strany
Ekonomické subjekty
ID ekonomického subjektuAnoodkaz
Postavení smluvní stranyAnočíselník
Fyzické osoby
ID fyzické osobyAnoodkaz
Postavení smluvní stranyAnočíselník
Předmět smlouvy
Užívaný areál
Užívaný areálNeodkaz
Užívaný objekt
Užívaný objektAnoodkaz
Užívaný pozemek
Užívaný pozemekAnoodkaz
Užívaná jednotka
Užívaná jednotkaAnoodkaz
Užívaný prostor
Užívaný prostorNeodkaz

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

ID - Identifikátor centrálního registru administrativních budov

JDPV - jiný doklad právního vztahu

RDK - Regionální dislokační komise

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Fyzické osoby
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovPovinné pole pro státní i nestátní vlastnictvíDatový typ
Fyzická osoba
JménoAnotextové pole
PříjmeníAnotextové pole
Zobrazované jméno - detailNetextové pole
Datum narozeníNedatum
PoznámkaNetextové pole
TelefonNečíslo
E-mailNetextové pole
FaxNečíslo
Datová schránkaNetextové pole
ÚčetNečíslo
Kód bankyNečíslo
Adresa (možnost více adres)
UliceNetextové pole
Číslo popisné/bez čísla popisnéhoNečíslo/text
Číslo orientačníNečíslo
Číslo evidenčníNečíslo
ObecNetextové pole
Část obceNetextové pole
StátNečíselník
PSČNečíslo
OvěřenoNeano/ne
Datum ověřeníNedatum
Poznámka k adreseNetextové pole

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Ekonomické subjekty
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovPovinné pole pro státní i nestátní1) vlastnictvíDatový typ
Ekonomický subjekt
IČOAnotextové pole
NázevAnotextové pole
PoznámkaNetextové pole
Typ subjektuAnočíselník
TelefonNečíslo
FaxNečíslo
E-mailNetextové pole
Datová schránkaNetextové pole
UčetNečíslo
Kód bankyNečíslo
Kontaktní osoba
JménoNetextové pole
PříjmeníNetextové pole
VztahNetextové pole
E-mailNetextové pole
TelefonNečíslo
Adresa (možnost více adres)
UliceNetextové pole
Číslo popisné/bez čísla popisnéhoNečíslo/text
Číslo orientačníNečíslo
Číslo evidenčníNečíslo
ObecNetextové pole
Část obceNetextové pole
StátNečíselník
PSČNečíslo
OvěřenoNeano/ne
Datum ověřeníNedatum
Poznámka k adreseNetextové pole

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlení zkratek:

IČO - Identifikační číslo osoby

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Ekonomické údaje
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovPovinné pole pro státní i nestátní1) vlastnictvíDatový typ
Ekonomika
PoznámkaNetextové pole
RokAnotextové pole
ČtvrtletíAnočíselník
ObjektAnoodkaz
Ekonomický subjektAnoodkaz
Fyzická osobaAnoodkaz
Vztah k objektuAnočíselník
Skutečný počet umístěných osobAnočíslo
Hodnoty sledované za objekt
NázevNetextové pole
ČástkaNečíslo
Akce (EDS/SMVS)Netextové pole
Dodavatelsky/InterněNečíselník
Povinná pole sledovaná za objekt
IDVýdaječástkaDodavatelsky/ interněAkce
(EDS/SMVS)
Investiční
1Investice do budovy včetně technického zhodnocení nad 40 tis. Kččástkačíselníkčíslo 2)
2Projektová dokumentacečástkačíselníkčíslo 2)
3Ostatní související investiční výdaječástkačíselníkčíslo 2)
Neinvestiční
4Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kččástkačíselník
5Nákup paliv a energiečástka--
5.1Studená vodačástka--
5.2Tepločástka--
5.3Plynčástka--
5.4Elektrická energiečástka--
5.5Pevná palivačástka--
5.6Pohonné hmoty a mazivačástka--
5.7Teplá vodačástka--
5.8Nákup ostatních paliv a energiečástka--
6Nákup služebčástka--
6.1Ostrahačástkačíselník-
6.2Úklidčástkačíselník-
6.3Revizečástka--
6.4Správa nemovitostíčástkačíselník-
6.5Likvidace odpadučástkačíselník-
6.6Péče o zeleňčástkačíselník-
6.7Odklízení sněhučástkačíselník-
6.8Projektová dokumentace k opravámčástkačíselník-
7Nájemnéčástka--
8Opravy a udržování do 40 tis. Kččástkačíselník-
9Opravy a udržování nad 40 tis. Kččástkačíselník-
10Opravy a udržování do 40 tis. Kč vázané na akce EDS/SMVSčástkačíslo 2)
11Opravy a udržování nad 40 tis. Kč vázané na akce EDS/SMVSčástkačíslo 2)
12Ostatní neinvestiční výdaje - vázané na akce EDS/SMVSčástkačíslo 2)
Příjmyčástka
Příjmy z pronájmu
13Příjmy z pronájmučástka
13.1Příjmy z pronájmu pozemkůčástka
13.2Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částíčástka
13.3Ostatní příjmy z pronájmu majetkučástka
Výdaje uživatelečástka
Výdaje uživatele
14Refundace paliv a energiečástka
14.1Studená vodačástka
14.2Tepločástka
14.3Plynčástka
14.4Elektrická energiečástka
14.5Pevná palivačástka
14.6Pohonné hmoty a mazivačástka
14.7Teplá vodačástka
14.8Nákup ostatních paliv a energiečástka
15Refundace služebčástka
15.1Ostrahačástka
15.2Úklidčástka
15.3Revizečástka
15.4Dodavatelská správa nemovitostíčástka
15.5Likvidace odpadučástka
15.6Péče o zeleňčástka
15.7Odklízení sněhučástka
15.8Projektová dokumentace k opravámčástka
16Opravy a udržování do 40 tis. Kččástka
17Opravy a udržování nad 40 tis. Kččástka

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyplňuje se v případě financování položky dle vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

EDS - Evidenční dotační systém

ID - Identifikátor centrálního registru administrativních budov

SMVS - Správa majetku ve vlastnictví státu

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovPovinné pole pro státní i nestátní1) vlastnictvíDatový typ
Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení
PoznámkaNetextové pole
KategorieAnočíselník
ČísloAnotextové pole
Datum rozhodnutíAnodatum
Termín pro realizaciAnodatum
Vlastnictví dle URDAnočíselník
Vazba na předchozí URDNeodkaz
ID objektuAnoodkaz
ID jednotkyAnoodkaz
Subjekt (y) vykonávající vlastnické právo
Subjekt vykonávající vlastnické právo TypAnočíselník
Subjekt vykonávající vlastnické právoAnoodkaz
Předmět Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení
Typ dispoziceAnočíselník
Název Subjektu/NabyvateleNetext
Plocha celkemAnočíslo
Plocha kancelářskáAnočíslo
Počet osobAnočíslo
Dislokace odAnodatum
Subjekt (y) nabyvatelé
Subjekt/Nabyvatel TypAnočíselník
Subjekt/NabyvatelAnoodkaz
Přílohy
Přílohy
Přílohy tvoří zejména kopie:
a) usnesení vlády,
b) rozhodnutí nebo doporučení Vládní dislokační komise, nebo
c) rozhodnutí nebo doporučení regionálních dislokačních komisí.
Povolená velikost jedné přílohy je maximálně 10 MB, povolený typ formátu přílohy je následující:
pdf, zip, txt, doc, docx, dwg, gif, jpg, csv, xls, xlsx, ppt, xml, xsl, bmp, html, png, pptx, cfr.

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

ID - Identifikátor centrálního registru administrativních budov

URD - Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení

Přesunout nahoru