Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 402/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Částka 142/2017
Platnost od 30.11.2017
Účinnost od 03.01.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

402

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., a podle § 65 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb., vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb., vyhlášky č. 171/2014 Sb. a vyhlášky č. 158/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písmena c) až o).

2. V § 1 odst. 1 písm. e) se slova „obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu, ústřední protistranou,“ zrušují.

3. V § 1 odst. 1 písmeno f) zní:

f) povolení k přeměně penzijní společnosti,“.

4. V § 1 odst. 1 písm. g) se slova „a jeho činnosti“ nahrazují slovy „k distribuci doplňkového penzijního spoření“.

5. V § 1 odst. 1 písm. h) se slova „likvidátorů a nucených správců,“ zrušují.

6. V § 2 písm. j) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4.

7. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

8. V § 3 odst. 3 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

9. V § 4 odst. 2 písm. a) se text „§ 3 odst. 2 a 3“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 2“.

10. V části druhé se hlava III včetně nadpisu a poznámek pod čarou 8 až 14 zrušuje.

11. V § 15 v textu pod nadpisem se slova „§ 10 odst. 4, § 43 odst. 4, § 155a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a“ zrušují.

12. V § 18 v textu pod nadpisem se slova „ , § 47 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ zrušují.

13. V § 18 odst. 1 se slova „organizátorem regulovaného trhu, ústřední protistranou,“ zrušují.

14. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.

15. § 21 včetně nadpisu zní:

㤠21

Povolení k přeměně penzijní společnosti

(K § 65 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o povolení fúze penzijních společností se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) seznam zúčastněných společností,

b) za nástupnickou společnost obchodní firma, identifikační číslo osoby a adresa sídla, výše základního kapitálu, výše splacení základního kapitálu s uvedením počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, a dále uvedení počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nástupnické společnosti,

c) seznam vedoucích osob nástupnické společnosti s uvedením jejich funkce,

d) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 3 k této vyhlášce, vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou nástupnické společnosti,

e) životopis každé vedoucí osoby nástupnické společnosti obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

f) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby nástupnické společnosti,

g) projekt fúze penzijních společností obsahující alespoň záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram fúze a dále náležitosti podle § 65 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

h) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností na fúzi, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,

i) znalecká zpráva nebo zprávy včetně stanoviska znalce k náležitostem projektu podle § 65 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

j) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření a

k) seznam osob, mezi nimiž a nástupnickou společností vznikne v důsledku fúze úzké propojení, a údaje5) o osobách, které v důsledku fúze získají kvalifikovanou účast na nástupnické společnosti, včetně uvedení výše podílu nebo jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele.“.

16. § 22 se včetně nadpisu zrušuje.

17. V § 23 v textu pod nadpisem se slova „§ 32c odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“ zrušují.

18. § 24 se včetně nadpisu zrušuje.

19. Nadpis § 25 včetně textu pod nadpisem zní:

„Registrace další podnikatelské činnosti penzijní společnosti

(K § 35 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření)“.

20. V § 26 odst. 4 se slova „a III“ zrušují.

21. V příloze č. 1 části B písm. a) v prvním odstavci se slovo „tabulky“ nahrazuje slovy „bodu 5a“ a slova „odst. 3 písm. a) až o)“ se nahrazují slovy „odst. 3 písm. a) až r)“.

22. V příloze č. 1 v bodu 5a se slova „Platební styk a zúčtování“ nahrazují slovy „Platební služby a vydávání elektronických peněz“, slova „Vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet a cestovních šeků“ se nahrazují slovy „Vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz“.

23. V příloze č. 1 v bodu 5a se řádek se slovy „Činnosti, které přímo souvisejí s činností uvedenou v § 1 odst. 1 a odst. 3 písm. a) až o) zákona o bankách“ zrušuje.

24. V příloze č. 1 v bodu 5a se za slova „Provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů“ na samostatných řádcích doplňují slova

„Činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Poskytování služby hlášení údajů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v § 1 odst. 1 a odst. 3 písmenech a) až q) zákona o bankách“.

25. V příloze č. 1 bod 5aa zní:

„5aa - Poskytování investičních služeb podle zvláštního zákona2/ - výčet investičních služeb a doplňkových investičních služeb, které hodlá banka poskytovat (jde pouze o informaci, nejde o žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

tabulka“.

26. V příloze č. 1 v části B písm. b) v prvním odstavci se slovo „tabulky“ nahrazuje slovy „bodu 5b“.

27. V příloze č. 1 v bodu 5b se slova „Platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy“ nahrazují slovy „Platební služby a vydávání elektronických peněz pro členy a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz“ a za slova „Pronájem bezpečnostních schránek členům“ se na samostatném řádku doplňují slova „Vydávání a správa platebních prostředků pro členy, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech“.

28. Přílohy č. 2, 6 a 11 se zrušují.

29. V příloze č. 3 v textu pod názvem se slova „podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a“ zrušují a za slova „penzijní spoření“ se doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

30. V příloze č. 3 bod 3 zní:

3. Žádost o

Žádost o“.

31. V příloze č. 4 v názvu se slova „ , investiční zprostředkovatel“ zrušují.

32. V příloze č. 4 v bodu 2 se slova „investiční zprostředkovatel“ zrušují.

33. V příloze č. 5 části 3C v prvním odstavci se slovo „tabulky“ nahrazuje slovy „písmene a)“ a slova „odst. 3 písm. a) až o)“ se nahrazují slovy „odst. 3 písm. a) až r)“.

34. V příloze č. 5 části 3C písm. a) se slova „Platební styk a zúčtování“ nahrazují slovy „Platební služby a vydávání elektronických peněz“, slova „Vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet a cestovních šeků“ se nahrazují slovy „Vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz“.

35. V příloze č. 5 části 3C písm. a) se řádek se slovy „Činnosti, které přímo souvisejí s činností uvedenou v § 1 odst. 1 a odst. 3 písm. a) až o) zákona o bankách“ zrušuje.

36. V příloze č. 5 části 3C písm. a) za slova „Provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů“ se na samostatných řádcích doplňují slova

„Činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Poskytování služby hlášení údajů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v § 1 odst. 1 a odst. 3 písmenech a) až q) zákona o bankách“.

37. V příloze č. 5 části 3C písmeno b) zní:

b) Poskytování investičních služeb podle jiného právního předpisu1/ - výčet investičních služeb a doplňkových investičních služeb, které hodlá pobočka zahraniční banky poskytovat v ČR (jde pouze o informaci, nejde o žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

tabulka“.

38. V příloze č. 7 v textu pod názvem se slova „ , podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují a za slova „penzijní spoření“ se doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

39. V příloze č. 7 bod 4 zní:

4. Žádost o

Žádost o“.

40. V příloze č. 8 název přílohy včetně textu pod názvem zní:

Žádost o povolení k přeměně penzijní společnosti“.

41. V příloze č. 8 bod 3 zní:

3. Žádost o

Žádost o“.

42. V příloze č. 9 název přílohy včetně textu pod názvem zní:

Žádost o registraci investičního zprostředkovatele k distribuci doplňkového penzijního spoření“.

43. V příloze č. 9 bod 4 zní:

4. Žádost o

Žádost o“.

44. V příloze č. 10 text pod názvem zní: „podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů“.

45. V příloze č. 10 bod 7 zní:

7. Činnost vázaného zástupce

Činnost vázaného zástupce“.

46. V příloze č. 12 název přílohy včetně textu pod názvem zní:

Žádost o registraci další podnikatelské činnosti penzijní společnosti“.

47. V příloze č. 12 bod 3 zní:

3. Žádost o

Žádost o“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018 s výjimkou bodů 22, 27 a 34, které nabývají účinnosti dnem 13. ledna 2018.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Přesunout nahoru