Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 400/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Částka 141/2017
Platnost od 30.11.2017
Účinnost od 01.01.2018
Zrušeno k 16.02.2021 (30/2021 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

400

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 149/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 15 odst. 3 a § 23 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, se mění takto:

1. V § 1 se číslo „3“ nahrazuje textem „2 odst. 1 až 3“ a slova „ , a to včetně dokladů umožňujících prokázat pravdivost těchto údajů“ se zrušují.

2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Autorizovaná společnost vede evidenci množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití nejméně v rozsahu údajů, které jí stanoví ohlašovací povinnost podle § 2 odst. 4.“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Autorizovaná společnost ohlašuje ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněného výkazu uvedeného v příloze č. 5.“.

4. § 3 se zrušuje.

5. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Roční výkazy o obalech a o odpadech z obalů za rok.....

Roční výkazy o obalech a o odpadech z obalů za rok

6. V příloze č. 2 se do tabulky vkládá sloupec 11a, který zní:

„11a Spalování ve spalovnách odpadu s energetickým využitím“.

7. V příloze č. 2 se v názvu tabulky slova „o obalech“ zrušují.

8. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách odstavec „Sloupec 4“ zní:

„Sloupec 4

Sloupce (1+2-3)“.

9. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se název odstavce „Sloupce 9,10,11“ nahrazuje názvem „Sloupce 9, 10 a 11“.

10. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se v odstavci „Sloupce 9, 10 a 11“ slova „o obalech“ zrušují.

11. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se za odstavec „Sloupce 9, 10 a 11“ vkládá odstavec „Sloupec 11a“, který zní:

„Sloupec 11a

Celková hmotnost odpadů z obalů spálených ve spalovnách odpadů s energetickým využitím“.

12. V přílohách č. 2 a 4 se v tabulkách mezi řádky „Jiné“ a „Celkem“ vkládá nový řádek „Prodejní obaly určené spotřebiteli“.

13. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria
(tj. nedosahují opakovaného použití alespoň 55 % hmotnostních)

Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria

14. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

Výkaz autorizované společnosti o údajích z evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití

Tabulka č. 1:

Výkaz autorizované společnosti o údajích z evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití - Tabulka č. 1

Tabulka č. 2:

Množství obalů uvedených na trh, množství vzniklých odpadů z obalů a způsob nakládání s nimi (v tunách)

Množství obalů uvedených na trh, množství vzniklých odpadů z obalů a způsob nakládání s nimi (v tunách) - Tabulka č. 2

Výpočet sloupců:

8 = 2 + 4 - 6

10 = 8 + 9

15 = 11 + 12 + 13 + 14

22 = 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, ohlásí údaje z evidence podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poprvé za ohlašovací rok 2018.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru