Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 398/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Částka 139/2017
Platnost od 29.11.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

398

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb., vyhlášky č. 370/2015 Sb., vyhlášky č. 447/2016 Sb. a vyhlášky č. 274/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst. 5 se za slovo „obsahujících“ vkládá slovo „uznávaný“ a za slovo „platnosti“ se vkládá slovo „uznávaného“.

2. V příloze č. 3a Části I se za položku „B.III.10. Běžný účet FKSP“ vkládá položka „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“.

3. V příloze č. 3a Části I položce „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“ se ve sloupci „Kód výkazu“ vkládá text „MZA“.

4. V příloze č. 3a Části I se za položku „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“ vkládá položka „B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků“.

5. V příloze č. 3a Části I položce „B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků“ se ve sloupci „Kód výkazu“ vkládá text „MZA“.

6. V příloze č. 3a Části I položce „C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ se slova „Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ nahrazují slovy „Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období“.

7. V příloze č. 3a Části I se položka „C.III.B. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ zrušuje.

Dosavadní položky C.III.C. a C.III.D. se označují jako položky C.III.B. a C.III.C.

8. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ se ve sloupcích „Běžné období“ a „Minulé období“ vkládá text „V - (součet N položek A.I. až A.III.)“.

9. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ se ve sloupcích „Běžné období“ a „Minulé období“ vkládá text „V - N“.

10. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ se slovo „Výsledek“ nahrazuje slovy „Konsolidovaný výsledek“.

11. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.B. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ se ve sloupcích „Běžné období“ a „Minulé období“ vkládá text „HV položka C.I.2. - HV položka C.I.A.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Přesunout nahoru